Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019.(IX.27.)

önkormányzati rendelete a közművelődés helyi szabályozásáról

Hatályos: 2022. 01. 29

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019.(IX.27.)

önkormányzati rendelete a közművelődés helyi szabályozásáról

2022.01.29.

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdésében, 76. § (1) és (2) bekezdésében, 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság, az 5. melléklet 3.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1

1. § (1) A rendelet célja, hogy Ózd város lakossága közösségi művelődési érdekeinek, kulturális szükségleteinek és a település hagyományainak figyelembe vételével meghatározza Ózd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátás formáját, módját és mértékét.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak ellátásában résztvevő természetes személyekre, szervezetekre, gazdasági társaságokra, valamint a közösségi színterek, közművelődési intézmények fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.

2. § (1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdésében foglalt közművelődési alapszolgáltatások teljes körét biztosítja.

(2)2 Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatait közművelődési intézményrendszer működtetésére irányuló közművelődési megállapodással biztosítja a kizárólagos tulajdonában álló Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. révén, elsősorban annak Városi Művelődési Központ (3600 Ózd, Gyár út 4.) telephelyén keresztül.

3. § (1) Közművelődési megállapodást az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdésben meghatározott közművelődési feladatok ellátására olyan – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény követelményeinek megfelelő – természetes személlyel, szervezettel, gazdasági társasággal, egyéni vállalkozóval köthet, amelynek igazolt módon nem áll fenn köztartozása.

(2) A közművelődési megállapodás megkötése előtt a szervezet, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó köteles alapszabályában, alapító okiratában, vagy tevékenységei körei közt meghatározott közművelődési célt, tevékenységet, vagy az általa nyújtandó közművelődési alapszolgáltatást hiteles dokumentummásolattal és a legfőbb döntéshozó szervének a feladatellátás szándékáról szóló döntésével igazolni.

(3) A közművelődési megállapodás legalább egy évre köthető. A közművelődési megállapodás alapján járó támogatást, a felhasználás és az elszámolás feltételeit az Önkormányzat külön szerződésben állapítja meg.

(4) Az Önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött szervezetek a megállapodásban foglaltak alapján kötelesek az ellátott tevékenységükről beszámolni.

4. § (1) Az Önkormányzat a 2. § (1) bekezdés szerinti feladatok ellátását – éves költségvetésében elkülönítetten – az alábbiak szerint finanszírozza:

a) A feladatellátásban részt vevő természetes személyek, szervezetek, gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók támogatása:

aa) Az Önkormányzat által alapított, közművelődési feladatot ellátó, vagy részben közművelődési feladatokat is ellátó szervezetek, gazdasági társaságok támogatása.

ab) Közművelődési megállapodások alapján természetes személyek, valamint nem az önkormányzat által alapított szervezetek, gazdasági társaságok támogatása.

b) Feladatfinanszírozás:

ba) Kiemelt jelentőségű városi rendezvények, kulturális művészeti rendezvények támogatása.

bb) Ózdi székhellyel, telephellyel rendelkező és tevékenységét Ózdon kifejtő helyi civil szervezetek támogatása.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti közművelődési támogatásokat az adott tárgyév költségvetési rendeletében állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat, valamint a 2 §. (2) bekezdése szerinti intézmény a közművelődési feladatok ellátása során együttműködnek:

a) a szakmai minisztériummal,

b) a szakmai intézetekkel,

c) országos és területi közművelődési szakmai szolgáltató szervezettel,

d) a város köznevelési intézményeivel,

e) a Miskolci Egyetemmel,

f) a sajtóval,

g) mindazon civil szervezetekkel és intézményekkel, amelyekkel az önkormányzat közművelődési megállapodást köt, vagy kulturális feladatainak ellátása során támogat,

h) települési nemzetiségi önkormányzatokkal,

i) az egyházakkal.

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a közművelődés helyi szabályozásáról szóló 18/2000. (VI.7.) önkormányzati rendelet.

1

A bevezető az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.