Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelete

Böhönye Község Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 03 - 2022. 02. 05

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelete

Böhönye Község Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.03.

Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában írt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Böhönye Község Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület dönt)

„a)a nettó 50.000.- forint forgalmi értéket meghaladó vagyonelem, vagy vagyonösszesség (a továbbiakban együtt: vagyon) tulajdonjogának átruházásáról, és bármilyen jogcímen történő hasznosításáról, vagyonkezelésbe adásáról és haszonélvezeti jog alapításáról;
b)vagyon forgalmi értékétől függetlenül a vagyon bármely jogcímen történő hasznosításáról, vagyonkezelésbe adásáról, és haszonélvezeti jog alapításáról, ha az ezekből származó bevétel éves szinten a nettó 50.000.- forintot meghaladja;
c)abban az esetben, ha vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlás az Önkormányzat számára nettó 50.000.- forintot meghaladó mértékű pénzügyi kötelezettséget keletkeztet.”

(2) A Böhönye Község Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság dönt

a) a nettó 50.000.- forint, vagy nyilvántartási értéket meg nem haladó vagyon tulajdonjogának átruházásáról, és bármely jogcímen történő hasznosításáról;

b) vagyon forgalmi, illetve nyilvántartási értékétől függetlenül a vagyon bármely jogcímen történő hasznosításáról, ha a hasznosításból származó bevétel éves szinten a nettó 50.000.- forintot nem haladja meg,

c) abban az esetben, ha vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlás az Önkormányzat számára nettó 50.000.- forintot meg nem haladó mértékű pénzügyi kötelezettséget keletkeztet.”

2. § (1) A Böhönye Község Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A nettó 500.000.- forint forgalmi, vagy nyilvántartási értéket nem meghaladó vagyon tulajdonjoga elsősorban versenyeztetés nélkül ruházható át.

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság döntése alapján a nettó 500.000.- forint nyilvántartási értéket nem meghaladó vagyon tulajdonjoga is átruházható versenyeztetés útján.”

(2) A Böhönye Község Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A legfeljebb nettó 500.000.- forint forgalmi értékű vagyon tulajdonjogának versenyezetés útján történő átruházása esetén a versenyeztetési eljárás szabályairól, azokról a szempontokról, amelyek alapján az összességében legkedvezőbb ajánlat kiválasztása történik, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság dönt.”

3. § A Böhönye Község Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakról a kötelező önkormányzati feladat ellátója vagy hatáskör gyakorlója nyilatkozik, a vagyon értékétől függően a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, vagy a képviselő-testület számára a vagyon tulajdonjogának átruházására tett javaslatában, illetve előterjesztésében.”

4. § A Böhönye Község Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság gyakorolja a (2) bekezdésben megjelölt, az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezető tisztségviselője tekintetében az egyszemélyes gazdasági társaság taggyűlését, illetve az alapítóját megillető munkáltatói jogokat.”

5. § (1) A Böhönye Község Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az Önkormányzat tulajdonát képező vagyon kezelését, hasznosítását ellátó, az önkormányzati vagyonra vonatkozó használatát gyakorló szervek és szervezetek:)

„g)a 16. § (2) bekezdésében írt gazdasági társaság”

(2) A Böhönye Község Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Azt az Önkormányzat tulajdonában álló vagyont, amely közvetlenül önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, az Önkormányzat intézménye, költségvetési szerve, a 16. § (2) bekezdése szerinti gazdasági társasága közfeladata ellátása körében ingyenesen vagyonkezelőként használja.”

6. § A Böhönye Község Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 12 hónapot meghaladó időtartamú, vagy a 12 hónap leteltét követő ismételt hasznosításról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság dönt.”

7. § A Böhönye Község Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat bíróság előtt folyó jogvitáiban az Önkormányzat tulajdonosi nyilatkozatainak tartalmáról)

„a)amennyiben a pertárgy értéke nem határozható meg, a nettó 50.000. - forintot nem haladja meg, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság,”

8. § A Böhönye Község Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet 27. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 25. § (1) bekezdése hatály alá nem tartozó, hatósági eljárásokban (például tulajdonosi hozzájárulás építési vagy használatbavételi engedély kiadásához) az Önkormányzat tulajdonosi nyilatkozatainak tartalmáról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság dönt.

(2) Az e rendeletben nem nevesített, az Önkormányzat tulajdonosi nyilatkozatainak tartalmáról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság dönt.

(3) Amennyiben a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy ítéli meg, hogy az (1)-(2) bekezdések alapján általa tett nyilatkozat jelentős mértékben érinti az Önkormányzatot, vagy az adott ügy jellegére tekintettel azt szükségesnek tartja, az (1)–(2) bekezdés szerinti nyilatkozat kiadásáról utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testület illetékes bizottságát, vagy a Képviselő-testületet.”

9. § A Böhönye Község Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet 29. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A haszonbérleti szerződések megkötésére, aláírására a képviselő-testület előzetes jóváhagyását követően a polgármester jogosult.”

10. § A Böhönye Község Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„31. § A közterület vagy Önkormányzat ingatlanok karbantartása vagy kezelése során keletkezett felhasználható fa tűzifaként állapotától, illetve állagától függően fajtánként elkülönített faként vagy vegyes faként értékesíthető, vagy átmeneti segélyként illetve természetbeni lakásfenntartási támogatásként szociális tűzifaként juttatható. Fa forgalmi értéken történő eladása esetén a fa kiszállításának költségei a vevőt terhelik. A szociális tűzifa fa kiszállítása költségmentes. A fa értékesítése vagy szociális juttatására a fa készletbe vételét követően kerülhet sor. A fa értékesítése, értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.”

11. § Hatályát veszti a Böhönye Község Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.