Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 04 - 2022. 02. 05

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.04.

Szőkedencs Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021.évi költségvetését 75.656.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft, 75.656.000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 F állapítja meg. Ezen belül: a működési célú bevétel 65.962.000 Ft-ban, ebből: finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 212.543.832 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0Ft-ban. A működési célú kiadásokat 50.724.000 Ft-ban, ebből kötelező feladathoz kapcsolódó 50.724.000 Ft-ban, ezen belül: a személyi juttatások kiadásait 18.987.000 Ft-ban, a munkaadót terhelő juttatásokat 2.747.000 Ft-ban, a dologi kiadásokat 19.007.770 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásait 1.000.000 Ft-ban, egyébműködési célú kiadásokat 3.993.000 Ft-ban, az általános tartalékot 4.347.000 Ft-ban, a finanszírozási kiadások összegét 442.230 Ft-ban. Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat 0 Ft-ban, A felhalmozási célú bevételt 9.694.000 Ft-ban, ebből: egyéb felhalmozási célú bevételek összegét 7.694.000 Ft-ban, előző évi pénzmaradványt 0 Ft-ban, vállalkozási maradványt 0 Ft-ban. A felhalmozási célú kiadást 24.932.000 Ft-ban, ebből: intézményi beruházások összegét 7.857.000 Ft-ban, felújtások összegét 17.075.000 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 4.347.000 Ft összegben, e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2021.évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. február 4-én lép hatályba.

1. melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány
Adatok forintban!

Működési cél

összeg

Költségvetési maradvány

21 543 832

Működési cél összesen

21 543 832

Felhalmozási cél

összeg

Költségvetési maradvány

Felhalmozási cél összesen

0

Mindösszesen

21 543 832

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Adatok forintban!

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

42 892 168

43 850 216

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 840 745

27 996 931

Önkormányzatok működési támogatásai

11 090 745

11 246 931

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 785 745

8 817 305

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

35 000

159 626

Elszámolásból származó bevételek

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 750 000

16 750 000

2. Közhatalmi bevételek

12 702 000

12 912 000

Vagyoni típusú adók

1 700 000

1 875 000

Értékesítési és forgalmi adók

11 000 000

11 000 000

Gépjárműadók

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

2 000

37 000

3. Működési bevételek

2 349 423

2 941 285

Készletértékesítés ellenértéke

1 200 000

1 200 000

Szolgáltatások ellenértéke

560 000

560 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

170 000

170 000

Tulajdonosi bevételek

324 000

554 000

Ellátási díjak

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

0

363 000

Kamatbevételek

0

0

Egyéb működési bevételek

95 423

94 285

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)

8 684 000

9 694 000

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 184 000

7 694 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 184 000

7 694 000

7. Felhalmozási bevételek

1 500 000

2 000 000

Immateriális javak értékesítése

0

0

Ingatlanok értékesítése

1 500 000

2 000 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

Kamatbevételek

0

0

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
kívülről

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

51 576 168

53 544 216

9. Maradvány igénybevétele

21 543 832

21 543 832

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 543 832

21 543 832

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

10. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

567 952

11. Lekötött bankbetét megszüntetése

0

0

12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12)

21 543 832

22 111 784

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)

73 120 000

75 656 000

3. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai
Adatok forintban!

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

48 874 770

50 281 770

Kötelező feladatok

48 874 770

50 281 770

Személyi jellegű kiadások

19 141 000

18 987 000

Munkaadót terhelő járulékok

2 267 000

2 747 000

Dologi jellegű kiadások

17 463 770

19 207 770

Ellátottak pénzbeli jutattásai

1 000 000

1 000 000

Egyéb működéi célú támogatások

9 003 000

8 340 000

Önként vállalt feladatok

0

0

Személyi jellegű kiadások

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

Dologi jellegű kiadások

0

0

Ellátottak pénzbeli jutattásai

0

0

Egyéb működéi célú támogatások

0

0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

23 803 000

24 932 000

Kötelező feladatok

23 803 000

24 932 000

Beruházás

6 077 000

7 857 000

Felújítás

16 706 000

17 075 000

Felhalmozási célú támogasok ÁHT-n belülre

1 020 000

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása
ÁHT-n kívülre

0

0

Önként vállalt feladatok

0

0

Beruházás

0

0

Felújítás

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)

72 677 770

75 213 770

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

442 230

442 230

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

442 230

442 230

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

73 120 000

75 656 000

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásai feladatonként
Adatok forintban!

feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Asztal+pad Dózsa u. 16.

1 470 000

1 470 000

Eszköz beszerzés közfoglalkoztatás

4 416 000

4 416 000

TF 325 kapálógép

0

210 000

Sthil FS460 C-EM benzinmotoros kasza 2db

0

660 000

MS261 motorfűrész

0

250 000

Economy sártor 6*12m

0

510 000

Konyhapult közösségi tér

0

150 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

191 000

191 000

Összesen

6 077 000

7 857 000

5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásai feladatonként
Adatok forintban!

feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Dózsa u. 16. épület fellújítás

14 268 000

16 433 000

Hivatal felújítás

2 438 000

642 000

Összesen

16 706 000

17 075 000

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások
Adatok forintban!

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Bursa

70000

70000

2

Települési támogatás

1000000

1000000

3

Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított természetbeni ellátás

0

0

4

Szociális rászorultsági ellátás mindösszesen

1070000

1070000”

7. melléklet

Létszám-előirányzat
Adatok főben!Költségvetési szerv

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Közalkalmazot t

Választott tisztségviselő

MT. hatálya alá tartozó


Összesen

Közalkalmazot t

Választott tisztségviselő

MT. hatálya alá tartozó


Összesen

Önkormányzat

0

5

11

16

0

5

11

16

Összesen

0

5

11

16

0

5

11

16

8. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
Adatok ezer forintban!

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

42 892 168

43 850 216

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

27 840 745

27 996 931

Közhatalmi bevételek

12 702 000

12 912 000

Működési bevételek

2 349 423

2 941 285

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási célú

8 684 000

9 694 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 184 000

7 694 000

Felhalmozási célú bevételek

1 500 000

2 000 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülről

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

51 576 168

53 544 216

Maradvány igénybevétele

21 543 832

21 543 832

I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 543 832

21 543 832

II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

567 952

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

21 543 832

22 111 784

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

73 120 000

75 656 000

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

48 874 770

50 281 770

Személyi jellegű kiadások

19 141 000

18 987 000

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 267 000

2 747 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

17 463 770

19 207 770

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

Egyéb működési célú kiadások

9 003 000

8 340 000

Felhalmozási célú

23 803 000

24 932 000

Beruházások

6 077 000

7 857 000

Felújítások

16 706 000

17 075 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 020 000

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

72 677 770

75 213 770

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

442 230

442 230

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

442 230

442 230

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

73 120 000

75 656 000

9. melléklet

12. melléklet
Szőkedencs Község Önkormányzat 2021. évi tartalékai
Adatok forintban!

Feladat

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Az átcsoportosítás
jogát gyakorolja

1

Általános tartalék4 810 0004 347 000Képviselő-testület

2

Általános tartalék

3

Általános tartalék összesen

4 810 000

4 347 000

4

5

Céltartalék összesen

6

Tartalékok összesen

4 810 000

4 347 000

10. melléklet

13. melléklet
Közvetett támogatások
Adatok forintban!

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Magánszemélyek kommunális adója

2

15/2010.(XII.9.)ör. 7.§.alapján

0

0

3

Gépjárműadó mentesség

4

1991. LXXXII. tv. 5.§. a) pontja alapján

0

0

5

1991. LXXXII. tv. 5.§. b) pontja alapján

0

0

6

1991, LXXXII, tv. 5.§. e)pontján

0

0”

11. melléklet

14. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
Adatok forintban!

feladat megnevezése

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

Összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

tartozások fejlesztési célú

0

tartozások működési célú

0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0