Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.1.) önkormányzati rendelete

A KÖZTERÜLET FELÜGYELETRŐL

Hatályos: 2016. 09. 06

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2016 (II . 1)

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e

a közterület felügyeletrőlBékés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény. 1. § (6) bekezdésében és a 4. § (29) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme, e feladatok ellátásához szükséges szervezeti keretek megteremtése, és az ezekkel összefüggő közszolgálati feladatokat ellátó személyek jogállásának meghatározása.

2. A rendelet hatálya

2. § A közterület-felügyelet illetékességi területe kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén lévő közterületekre, az Önkormányzat intézményeinek, gazdasági szerveinek területére, valamint az Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyonra.

II. Fejezet


A közterület-felügyelet működése, feladatai

3. A közterület-felügyelet feladatai

3. § (1) A közterület-felügyelet (a továbbiakban: felügyelet) feladata különösen:

 • a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
 • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
 • a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabály ellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése),
 • közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, ide nem értve a helyi jelentőségű védett természeti értékek, területek védelmében való együttműködést;
 • közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
 • közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
 • közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
 • közreműködés – az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott kóbor állatok befogásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok kivételével - az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
 • a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon jármű – a rendőrség egyidejű értesítése melletti elszállítással történő – eltávolítása, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, ha annak üzemben tartója (használója) a közterület jogszerű állapotának helyreállítására irányuló, a járműre kihelyezett értesítésben foglaltaknak az értesítés elhelyezésétől számított 30 napig nem tesz eleget,
 • a dohányzási tilalomra vonatkozó jogszabályi rendelkezések ellenőrzése,
 • közterületeken szeszes ital fogyasztásának ellenőrzése;
 • köztisztasági szabályokat, továbbá a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 5.) KpM-BM együttes rendelet 40-41. §-ában, valamint más megállásra, várakozásra vagy táblával jelzett behajtási tilalomra vagy korlátozásra vonatkozó szabályokat megszegő járművek ellenőrzése;
 • a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése;

(2) A felügyelet a feladatkörében eljárva jogosult és köteles a közterületen ellenőrizni a jogszabályban előírt kötelezettségek megtartását, jogszabálysértés esetén eljárást kezdeményezni vagy az Rtv.-ben meghatározott intézkedést megtenni.

4. A közterület-felügyelő


4. § (1) A felügyelet működése kapcsán felmerülő feladatokat a Békési Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló két fő, köztisztviselői jogviszonyban lévő közterület-felügyelő (a továbbiakban: felügyelő) látja el.

(2)

(3)

5. A közterület-felügyelő tevékenysége és felszerelése


5. § (1)

(2)

6. § (1) A felügyelő feladatát szolgálati egyenruhában (a továbbiakban: egyenruha) látja el, amelyen viseli a felügyelői jelvényt és a névkitűzőt. A felügyelő Békés város jelképét karjelzésként viseli.

(2)

7. § (1) A felügyelő szolgálata alatt könnygázszóró palackot hord magánál

(2)

8. §

9. §

10. § A felügyelet tevékenysége eredményesebb ellátása érdekében együttműködési kapcsolatot alakít ki és tart fenn a rendőrséggel, a vám - és pénzügyőrséggel, a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó parancsnoksággal, a Békési Önkormányzati Tűzoltósággal, helyi polgárőr szervezettel, valamint a katasztrófa védelemmel.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

6. Hatályba léptető rendelkezések


11. § Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.


7. Módosító rendelkezések


12. § (1)


(2)


(3) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti a 12. § (1)-(2) bekezdése.


Békés, 2016. február 02.

        Izsó Gábor                                                                   Tárnok Lászlóné

                   polgármester                                                                          jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2016. február 02.-án

Tárnok Lászlóné

        jegyző    


Módosítva a 23/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelettel

Hatályon kívül helyezve a 23/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelettel

Módosította a 23/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet

Törölve a 23/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelettel

Törölve a 23/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelettel

Törölve a 23/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelettel

Törölve a 23/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelettel

Módosította a 23/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet

Törölve a 23/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelettel

Módosította a 23/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelet

Törölve a 23/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelettel

Törölve a 23/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelettel

Törölve a 23/2016. (IX. 05.) önkormányzati rendelettel

hatályon kívül helyezve a 3/2016. (II. 01.) önk. rendelettel

hatályon kívül helyezve a 3/2016. (II. 01.) önk. rendelettel