Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ REPÜLTETÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEIRŐL

Hatályos: 2015. 06. 30

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

35/2015. (VI. 29.)

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e

A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGIJÁRMŰ REPÜLTETÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEIRŐLBékés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet célja és hatálya


1.§ Jelen rendelet célja, hogy, környezetvédelmi és biztonsági szempontokat figyelembe véve meghatározza a polgári célú pilóta nélküli légi járművek repültetési hozzájárulás feltételeit, a repültetés mely területen és feltételek mellett hajtható végre.


2.§ A rendelet hatálya Békés város közigazgatási határán belül a lakott területekre terjed ki.


 1. Értelmező rendelkezések


3.§ (1) Pilóta nélküli légi jármű: drón, UAV (Unmanned Aerial Vehicle = Személyzet nélküli légijármű), UAS (Unmanned Aerial System = Személyzet nélküli légi rendszer), RPAS (Remotely Piloted Aircraft System = Távolról irányított repülő rendszer.

(2) Lakott terület: A „lakott terület kezdete” és a „lakott terület vége” jelző táblák közé eső terület.

 1. Az önkormányzati hozzájárulás feltételei


4.§ (1) Hozzájárulást köteles kérni az aki a 2. §-ban foglalt területek felett pilóta nélküli légi járművet kíván repültetni.

(2) A hozzájárulás kiadása nem mentesíti a kérelmezőt az egyéb jogszabályokban meghatározott engedélyek, hozzájárulások beszerzésétől.

(3) A hozzájárulást Békés Város polgármestere adja ki.

(4) A polgármester döntése ellen benyújtott fellebbezést Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.


 1. (1) A pilóta nélküli légi járművek repültetésére a Békés városára vonatkozó közvilágítási naptár szerinti nappali időszakban (1. melléklet), maximum 15 km/h szélsebesség mellett, csapadékmentes időjárásban, 0-40 oC közötti hőmérsékleten van lehetőség, a pilóta nélküli légi járműnek a teljes repültetési ideje alatt a kezelő személyzet által jól láthatónak kell lennie.

(2) A pilóta nélküli légi járművel a középületeket, köztulajdonú ingatlanokat, közterületen tartózkodó személyeket maximum 5 m-re, a közlekedésben részt vevő járműveket 30 m-re szabad megközelíteni, a személyek fölötti repülés nem megengedett. Magántulajdonú ingatlan esetén az érintett ingatlan használójának külön engedélye nélkül a repülési magasságnak minimum 30 m-nek kell lennie.

(3) Lakott terület fölött maximum 5 m/s sebességgel szabad a pilóta nélküli légi járművel közlekedni, a légvezetékektől minimum 4 m-es távolságot kell tartani.

(4) A pilóta nélküli légi jármű csak elektromos meghajtású lehet.

(5) A pilóta nélküli légi járműnek „hazatérés” (go home) funkcióval kell rendelkeznie.

(6) A kérelmező köteles betartani a pilóta nélküli légi jármű használata során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit.

(7) A kérelmező köteles a tevékenység megkezdése előtt 30 perccel és a tevékenység befejezésekor haladéktalanul értesíteni a hozzájárulást kiadása során kapcsolattartóként kijelölt ügyintézőt az hozzájárulásban megadott mobilszámra történő sms küldésével. 1. Az önkormányzati hozzájárulási kérelem


6. § (1) Repülési hozzájárulás kizárólag írásban kérhető, a kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a pilóta nélküli légi jármű kezelő(k) neve, címe, mobiltelefonos elérhetősége,
 2. a pilóta nélküli légi jármű részletes műszaki leírása,
 3. a pilóta nélküli légi jármű üzemeltetési utasítása,
 4. a lakott terület feletti légtér-használat célját, illetve módját,
 5. a légtér-használat időpontjait, tartalék időpontjait, időtartamait,
 6. a kérelmezett tevékenység vonatkozásában:
 1. a kérelmezett tevékenység végrehajtásának leírása, technikai és humánerőforrás igénye, tervezett felszállások száma, tervezett repülési idő és a repülések nyilvántartásának módja
 2. a repülések munka- és balesetvédelmi biztosításának terve
 3. a munkavégzés idejére érvényes meteorológiai biztosítás terve
 1. méretarányos helyszínrajz, amely tartalmazza a következőket:
 1. a munkaterület kijelölése, elkerítése, figyelmeztető feliratok/jelek elhelyezkedése
 2. a munkaterületre történő ki és beléptetés helye
 3. a fel- és leszálló, valamint vészleszálló helyek elhelyezkedése,
 4. a tervezett repülések horizontális és vertikális profilja.

(2) Az önkormányzati hozzájárulás megadására vonatkozó írásbeli kérelmet a légtér igénybevétele előtt legalább 5 munkanappal lehet benyújtani. Ugyanazon légtérre, egy időpontra vonatkozóan maximum 3 db hozzájárulás adható ki, több személy által benyújtott repülési hozzájárulási kérelmek között az igénybevétel előtt sorsolással a Polgármester dönt.


 1. Az önkormányzati hozzájárulás


7.§ (1) Az önkormányzati hozzájárulásnak tartalmaznia kell:

 1. a pilóta nélküli légi jármű kezelő(k) neve, címe, mobiltelefonos elérhetősége,
 2. a pilóta nélküli légi jármű gyártmánya, típusa,
 3. a lakott terület feletti légtér-használat célját, illetve módját,
 4. a légtér-használat időpontjait, tartalék időpontjait, időtartamait,
 5. a tervezett repülések horizontális és vertikális profilja,
 6. a közvilágítási naptár,
 7. a tevékenység bejelentése során kapcsolattartóként eljáró mobiltelefonos elérhetőséget.

(2) A repülési hozzájárulás maximum 4 hónap időtartamra szólhat.

(3) A polgármester megtagadja a hozzájárulás kiadását, ha a tervezett légtér használat a lakott terület rendeltetésszerű használatát zavarja.


 1. A hozzájárulás visszavonása


8.§ (1) A repülési hozzájárulás közérdekből, különösen rendezvények esetén kártalanítási kötelezettség nélkül visszavonható.

(2) Vissza kell vonni a repülési hozzájárulást:

 1. ha a hozzájárulás birtokosa a légteret nem a hozzájárulás szerinti célra és módon használja,
 2. ha a légtér használat a magántulajdonú ingatlant használók jogos érdekeit aránytalanul, vagy tartósan sérti.


 1. Záró rendelkezések


9.§ Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


Békés, 2015. június 25.
      Izsó Gábor                                                         Tárnok Lászlóné

                  polgármester                                                               jegyzőA rendelet kihirdetésre került: 2015. június 29-én

Tárnok Lászlóné

        jegyző


1.számú melléklet a 35/2015. (VI .29.) önkormányzati rendelethez


Közvilágítási naptár Békés város


A

B

C

D


Napok

Téli időszámítás szerint

Nyári időszámítás szerint


Kikapcsolás óra:perc

Bekapcsolás óra:perc

Kikapcsolás óra:perc

Bekapcsolás óra:perc


I.

1-10

6:52

16:17
11-20

6:52

16:32
21-31

6:47

16:42
II.

1-10

6:32

16:57
11-20

6:17

17:12
21-28

5:52

17:27
29*

5:52

17:27
III.

1-10

5:37

17:42
11-20

5:22

17:57
21-31

5:02

18:12

6:02

19:12


IV.

1-105:37

19:32


11-205:22

19:47


21-305:07

20:02


V.

1-104:42

20:17


11-204:32

20:37


21-314:17

20:42


VI.

1-104:02

20:52


11-204:02

20:57


21-304:02

20:57


VII.

1-104:12

20:57


11-204:22

20:52


21-314:32

20:42


VIII.

1-104:47

20:22


11-204:57

20:07


21-315:12

19:52


IX.

1-105:27

19:27


11-205:42

19:07


21-305:57

18:47


X.

1-106:12

18:22


11-206:27

18:12


21-31

5:37

16:47

6:37

17:47


XI.

1-10

5:57

16:27
11-20

6:12

16:17
21-30

6:22

16:12
XII.

1-10

6:37

16:02
11-20

6:47

16:02
21-31

6:52

16:07
ÉviSzökőévi*