Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 16/2005 (XI.30..) önkormányzati rendelete

a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 09. 30

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 16/2005 (XI.30..) önkormányzati rendelete

a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról[1]

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §.(1) bekezdése, valamint a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. tv. (Htv.) 1. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete e rendeletével illetékességi területén az alábbi helyi adókat vezeti be:

 • a) építményadó
 • b) telekadó
 • c) magánszemélyek kommunális adója

2. § A rendelet alkalmazásában adóalany:

 • a) a magánszemély
 • b) a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
 • c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező egyesülése.

3. § A 2. §. b.) és c.) pontja szerinti adóalanyok közül adómentesek a Htv. 3. §.(2)-(3) bekezdésében meghatározott adóalanyok.

4. § E rendelet alapján az adókötelezettség az önkormányzat illetékességi területén az ingatlantulajdonra, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra terjed ki.

II. FEJEZET Építményadó

Az adókötelezettség

5. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (építmény).

(2) Az építményhez tartozónak kell tekinteni a vele azonos helyrajzi szám alatt nyilvántartott beépítetlen földrészletet.

(3) Az adókötelezettség a Htv. 11. §. (3) bekezdése alapján az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

(4) Hatályon kívül helyezve.

Az adó alanya

6. § (1) Az adó alanya ( Htv. 3. §) az, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

(2) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

(3) Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Adómentesség

7. § Mentes az építményadó alól:

 • a) a Htv. 13. §.-ában meghatározott építmények,
 • b) a Htv. 13/a §-ában meghatározott szabályok szerint a műemlék épület
 • c) az önkormányzat illetékességi területén az adóév január 1-jén a lakcímbejelentés szabályai szerint állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély tulajdonában álló egy helyrajzi számon található építmények összessége, mivel e rendelet alapján magánszemélyek kommunális adó fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése

8. § (1) Új épületre vonatkozóan az adókötelezettség a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik.

(2) Engedély nélkül épített, vagy anélkül használatba vett építmény a tényleges használatba vételt követő év első napjától adóköteles.

(3) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.

9. § (1) Az adókötelezettség az építmény megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. Amennyiben az építmény az év első felében szűnik meg, a második félévben adókötelezettség már nem áll fenn.

(2) Az adókötelezettség az építmény használatának szünetelése alatt is fennáll.

Az adó alapja

10. § Az építményadó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke

11. § (1) Az építményadó évi mértéke 300,- Ft/m2.

(2) Hatályon kívül helyezve

III. FEJEZET Telekadó

Az adókötelezettség

12. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet ( a továbbiakban: telek -Htv. 17. §).

Az adó alanya

13. § (1) A telekadó alanya, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa.

(2) Ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetve több tulajdonos esetén a 6. §.(2)-(3) bekezdéseit kell értelemszerűen alkalmazni.

Adómentesség

14. § Mentes a telekadó alól:

 • a) a Htv. 19. §.-ában meghatározott telek,
 • b) az a.) pontban meghatározottakon túlmenően a teleknek az 5. §.(2) bekezdésében meghatározott része,
 • c) hatályon kívül helyezve
 • d) az önkormányzat illetékességi területén a tárgyév január 1-jén a lakcímbejelentés szabályai szerint állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély tulajdonában álló egy telek, mivel e rendelet alapján magánszemélyek kommunális adó fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése

15. § (1) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 20. §.-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(2) Az adókötelezettséget érintő változást a változás évét követő év január 1-jétől kell figyelembe venni.

16. § Hatályon kívül helyezve

Az adó alapja

17. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

18. § A telekadó évi mértéke: 30,-Ft/m2.

IV. FEJEZET Magánszemélyek kommunális adója

Az adókötelezettség, az adó alanya

19. § (1) Kommunális adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén lévő építmény, illetve telek tulajdonával rendelkező magánszemélyt.

(2) Az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén az adókötelezettség a 6. §. (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint áll fenn.

(3) Kommunális adókötelezettség terheli azt a magányszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemélyt tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

20. § Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján

 • a) az építmény, telek tulajdonosa,
 • b) az ingatlannyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog gyakorlására jogosult,
 • c) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése

21. § (1) Az adókötelezettség keletkezésére a 7. §. (1)-(2) bekezdésében és 14. §. (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.

(2) Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik.

22. § (1) Az adókötelezettség megszűnik a 8. §. (1) bekezdésében és a 15. §.-ban foglaltak szerint.

(2) Lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. Amennyiben a jogviszony az év első felében szűnik meg, a második félévre vonatkozóan adókötelezettség már nem áll fenn.

(3) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az adó mértéke

23. § Az adó évi mértéke adótárgyanként 13.000,-Ft.

Adómentesség, kedvezmények

24. § Mentes a magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség alól az építményadó és a telekadó hatálya alá tartozó adótárgyak után fizetésére kötelezett adóalany.

25. § (1) A fizetendő magánszemélyek kommunális adójából 50 % kedvezményre jogosult a 70. életévét betöltött egyedül élő nyugdíjas magánszemély, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmények abban az évben vehetők igénybe, amelynek január 1. napján a feltételek fennállnak.

(3) A kedvezmény megállapítását az adóalanynak kell kérnie a meghatározott feltételek fennállásának igazolásával egyidejűleg.

V. FEJEZET Eljárási rendelkezések

26. § (1) Adóbevallást köteles benyújtani minden a rendelet 6. §.-ában, 13. §.-ában és 19. §.-ában meghatározott adóalany.

(2) Az adóbevallást az adókötelezettség keletkezését, változását, illetőleg megszűnését követően 30 napon belül kell az önkormányzati adóhatósághoz benyújtani.

(3) Az e rendelettel bevezetett építményadó és telekadó megállapításához az adóalanyok első ízben 2006. január 31-ig kötelesek bevallást benyújtani a 2006. január 1-jei állapotnak megfelelően.

27. § Képviselőtestület felhatalmazza körjegyzőt, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 133. §.-a és 134. §.-a alapján indokolt esetben, kérelemre méltányosságból részletfizetést, fizetési halasztást engedélyezzen, illetve a fennálló adótartozást, valamint bírság- és pótléktartozást mérsékelje vagy elengedje.

VI. FEJEZET Záró rendelkezések

28. § (1) E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 5/1992.(XII.21.) rendelete, valamint az azt módosító 8/1997.(XII.31.) és12/1999.(XII.13.) rendeletek hatályukat vesztik.

(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. rendelkezései az irányadók.

29. § (1) Az önkormányzat illetékességi területén bevezetett helyi iparűzési adóra vonatkozó szabályokról a 11/1999.(XII.13.) és a 14/2002.(XII.31.) rendeletekkel módosított 7/1999.(VI.29.) rendelet rendelkezik.

(2) Az idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályokat a 10/2002.(XII.16.) rendelet tartalmazza.


[1] Az önkormányzati rendeletet a Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 14. §-a hatályon kívül helyezte 2021. október 1. napjával.