Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a közkifolyók használatának rendjéről szóló 12/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 02 - 2022. 02. 03

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a közkifolyók használatának rendjéről szóló 12/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.02.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendeleteinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 22a. pontja, 81. §-a és 8. melléklet 4. pontja figyelembe vételével a következőket rendeli el:

1. § A közkifolyók használatának rendjéről szóló 12/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdésében a „vízdíj havi összegét minden hónap” szövegrész helyébe a „január–június hónapokra vonatkozó vízdíj összegét július 15. napjáig, a július–december hónapokra vonatkozó vízdíj összegét január” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.