Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 02 - 2023. 12. 30

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.02.02.

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés főösszegei

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a)bevételi főelőirányzatát 1 523 992 943 Ft, ebből
aa)működési bevételek előirányzatát 1 131 544 496 Ft,
ab)felhalmozási bevételek előirányzatát 24 440 625 Ft,
ac)működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 3 249 978 Ft,
ad)finanszírozási bevétel 349 758 231 Ft
b)kiadási főelőirányzatát 1 523 992 943 Ft, ebből
ba)működési kiadások előirányzatát 757 209 193 Ft,
bb)beruházások kiadások előirányzatát 265 944 303 Ft,
bc)felújítások kiadási előirányzatát 484 503 173 Ft,
bd)finanszírozási kiadások előirányzatát 16 336 274 Ft
c)egyenlegét 0 Ft
összegben állapítja meg.
(2)Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok részletezését az 1–14. mellékletek tartalmazzák.

2. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása

2. § (1) Felhatalmazást kapnak a költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.

(2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.

(3) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.

(5) Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(6) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást e rendeletben foglalt kivétellel a Képviselő-testület, a létszámkeret között átcsoportosítást a polgármester engedélyezhet.

(7) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a polgármestert az átcsoportosítást követően haladéktalanul tájékoztatni köteles, aki ezt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.

(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.

(9) A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.

3. A gazdálkodás szabályai

3. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek vezetői az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) A költségvetési szervek készpénzgazdálkodása a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek betartani a hozzájuk rendelt – könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait.

(4) A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság követelményeit.

4. § (1) A Civil szervezetek működési és programtámogatása szakfeladaton 1.000.000 Ft összeg utólagos elszámolási kötelezettség mellett elkülönítésre kerül a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek, egyházak részére támogatásként.

(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátás, folyósítás módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(4) A felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(5) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

4. Egyes juttatások mértéke

5. § (1) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselő havonta 1000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.

(2) Az Önkormányzatnál és intézményeinél közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló cafetéria-juttatása fejenként 200.000 Ft. Nem jogosultak cafetéria-juttatásra azok, akiknek foglalkoztatása pályázati forrásból valósul meg a pályázati forrásból fedezett jogviszonyuk után.

5. Felhatalmazó rendelkezések

6. § Felhatalmazást kap a polgármester

a) – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett – az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatoknak a megemeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

b) európai uniós vagy nemzeti forrásból kapott támogatásokból a helyi feladatok ellátása érdekében 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, új előirányzat létrehozására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.

c) a b) ponton kívüli esetben a helyi feladatok ellátása érdekében 10 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.

d) az Önkormányzat támogatási igénye, kérelme, pályázata esetében két képviselő-testületi ülés között a tartalék keret terhére nyilatkozattételre saját forrás biztosításáról,

e) az egyházközségek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,

f) a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,

g) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra biztosított összeg felhasználására.

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba –, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni – és 2023. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2022

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

eredeti

módosított ei.

eredeti

módosított ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

657 912 564

K1. Személyi juttatás

395 897 978

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

384 710 506

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

51 806 780

B3. Közhatalmi bevételek

25 900 000

K3. Dologi kiadások

244 340 935

B4. Működési bevételek

63 021 426

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 715 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

18 448 500

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

1 131 544 496

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5)

757 209 193

0

B5. Felhalmozási bevételek

24 440 625

K6. Beruházások

265 944 303

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

3 249 978

K7. Felújítások

484 503 173

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

14 999 613

K9. Finanszírozási kiadások

16 336 274

B8. Finanszírozási bevételek

349 758 231

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

1 523 992 943

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

1 523 992 943

0

2. melléklet

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE INTÉZMÉNYENKÉNT 2022

BEVÉTEL

Megnevezés

Előirányzat

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Önkormányzat

összesen

államigazgatás

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

79 944 911

0

79 944 911

136 913 430

0

136 913 430

82 339 830

21 759 600

104 099 430

185 084 251

151 870 542

336 954 793

657 912 564

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

384 710 506

384 710 506

384 710 506

B3. Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 900 000

0

25 900 000

25 900 000

B4. Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

12 520 828

32 095 000

44 615 828

2 413 000

15 992 598

18 405 598

63 021 426

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

79 944 911

0

79 944 911

136 913 430

0

136 913 430

94 860 658

53 854 600

148 715 258

213 397 251

552 573 646

765 970 897

1 131 544 496

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 440 625

24 440 625

24 440 625

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 249 978

3 249 978

3 249 978

B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 999 613

14 999 613

14 999 613

B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 577 562

293 180 669

349 758 231

349 758 231

Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

79 944 911

0

79 944 911

136 913 430

0

136 913 430

94 860 658

53 854 600

148 715 258

269 974 813

888 444 531

1 158 419 344

1 523 992 943

KIADÁS

Megnevezés

Előirányzat

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Önkormányzat

összesen

államigazgatás

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

kötelező

önként

összesen

K1. Személyi juttatások

62 809 000

0

62 809 000

118 798 552

0

118 798 552

39 124 520

31 321 517

70 446 037

105 504 451

38 339 938

143 844 389

395 897 978

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 804 200

0

7 804 200

14 792 196

0

14 792 196

5 505 635

4 875 000

10 380 635

14 538 510

4 291 239

18 829 749

51 806 780

K3. Dologi kiadások

4 398 000

0

4 398 000

9 553 950

0

9 553 950

54 982 900

24 020 600

79 003 500

75 223 682

76 161 803

151 385 485

244 340 935

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 715 000

0

46 715 000

46 715 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 048 500

2 400 000

18 448 500

18 448 500

Ebből: Általános tartalék

0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

75 011 200

0

75 011 200

143 144 698

0

143 144 698

99 613 055

60 217 117

159 830 172

258 030 143

121 192 980

379 223 123

757 209 193

K6. Beruházások

500 000

0

500 000

0

0

0

1 930 400

609 600

2 540 000

0

262 904 303

262 904 303

265 944 303

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000 000

482 503 173

484 503 173

484 503 173

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 336 274

0

16 336 274

16 336 274

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

75 511 200

0

75 511 200

143 144 698

0

143 144 698

101 543 455

60 826 717

162 370 172

276 366 417

866 600 456

1 142 966 873

1 523 992 943

3. melléklet

TAKTAHARKÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE FELADATONKÉNT 2022

BEVÉTEL

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladat

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

404 337 511

173 630 142

79 944 911

657 912 564

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

384 710 506

0

384 710 506

B3. Közhatalmi bevételek

25 900 000

0

0

25 900 000

B4. Működési bevételek

14 933 828

48 087 598

0

63 021 426

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)

445 171 339

0

606 428 246

0

79 944 911

0

1 131 544 496

0

B5. Felhalmozási bevételek

0

24 440 625

0

24 440 625

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

3 249 978

0

3 249 978

B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

14 999 613

0

14 999 613

B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele

56 577 562

293 180 669

0

349 758 231

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)

501 748 901

0

927 299 518

0

79 944 911

0

1 523 992 943

0

KIADÁS

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladat

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1. Személyi juttatások

263 427 523

69 661 455

62 809 000

395 897 978

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34 836 341

9 166 239

7 804 200

51 806 780

K3. Dologi kiadások

139 760 532

100 182 403

4 398 000

244 340 935

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 715 000

0

0

46 715 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

16 048 500

2 400 000

0

18 448 500

Ebből: Általános tartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

500 787 896

0

181 410 097

0

75 011 200

0

757 209 193

0

K6. Beruházások

1 930 400

263 513 903

500 000

265 944 303

K7. Felújítások

2 000 000

482 503 173

0

484 503 173

K9. Finanszírozási kiadások

16 336 274

0

0

16 336 274

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

521 054 570

0

927 427 173

0

75 511 200

0

1 523 992 943

0

4. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata KÖTELEZŐ feladatainak 2022. évi BEVÉTELI előirányzata ÖSSZESEN

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

43 716 407

43 716 407

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

118 489 430

0

118 489 430

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

26 645 780

18 424 000

61 715 000

106 784 780

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

55 694 050

0

0

55 694 050

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

82 339 830

18 424 000

61 715 000

162 478 830

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

8 015 486

8 015 486

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

0

0

3 610 011

3 610 011

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

82 339 830

136 913 430

117 056 904

336 310 164

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

68 027 347

68 027 347

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

13 200 000

13 200 000

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

54 827 347

54 827 347

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

82 339 830

136 913 430

185 084 251

404 337 511

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

0

0

0

0

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

ebből: építményadó

0

0

0

0

B351

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

25 000 000

25 000 000

ebből: iparűzési adó

0

0

25 000 000

25 000 000

B354

Gépjárműadók

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

0

0

900 000

900 000

ebből: egyéb bírság

0

0

0

0

ebből: egyéb települési adó

0

0

500 000

500 000

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

0

0

400 000

400 000

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

25 900 000

25 900 000

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

1 900 000

1 900 000

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

0

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

9 858 920

0

0

9 858 920

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 661 908

0

513 000

3 174 908

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

12 520 828

0

2 413 000

14 933 828

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

0

56 577 562

0

0

56 577 562

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

56 577 562

56 577 562

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)

94 860 658

0

0

136 913 430

0

0

269 974 813

0

0

501 748 901

5. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2022. évi bevételi előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen

eredeti

módosított ei.

jav. mód.

eredeti

módosítás

jav. mód.

eredeti

módosítás

jav. mód.

eredeti

módosítás

jav. mód.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

21 759 600

0

0

21 759 600

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

21 759 600

0

0

0

0

0

0

0

0

21 759 600

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

21 759 600

0

0

0

0

0

0

0

0

21 759 600

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

151 870 542

151 870 542

ebből: központi költségvetési szervek

0

0

0

0

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

0

150 790 542

150 790 542

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

0

1 080 000

1 080 000

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

0

0

0

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

21 759 600

0

0

0

0

0

151 870 542

0

0

173 630 142

0

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

0

0

384 710 506

384 710 506

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

384 710 506

0

0

384 710 506

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

0

0

0

0

ebből: építményadó

0

0

0

0

B351

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0

ebből: iparűzési adó

0

0

0

0

B354

Gépjárműadók

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

0

0

0

0

ebből: egyéb bírság

0

0

0

0

ebből: egyéb települési adól

0

0

0

0

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

0

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

B402

Szolgáltatások ellenértéke

8 500 000

0

14 898 314

23 398 314

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

0

0

0

0

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

0

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

B405

Ellátási díjak

21 300 000

0

0

21 300 000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 295 000

0

1 094 284

3 389 284

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

B4

Működési bevételek

32 095 000

0

0

0

0

0

15 992 598

0

0

48 087 598

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

24 440 625

24 440 625

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

0

0

0

0

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

24 440 625

0

0

24 440 625

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

3 249 978

3 249 978

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

3 249 978

0

0

3 249 978

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

14 999 613

14 999 613

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

14 999 613

0

0

14 999 613

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

293 180 669

293 180 669

B816

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

293 180 669

0

0

293 180 669

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8)

53 854 600

0

0

0

0

0

888 444 531

0

0

942 299 131

0

0

6. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2022. évi BEVÉTELI előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

eredeti

módosított ei.

jav. mód.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

79 944 911

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

0

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

B116

Elszámolásból származó bevételek

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

79 944 911

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

79 944 911

0

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

B351

Értékesítési és forgalmi adók

ebből: iparűzési adó

B354

Gépjárműadók

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

ebből: egyéb bírság

ebből: egyéb települési adól

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

B411

Egyéb működési bevételek

B4

Működési bevételek

0

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B816

Központi, irányító szervi támogatás

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)

79 944 911

0

0

7. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2022. évi bevételi előirányzata

Rovatszám

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

eredeti

módosított ei.

jav. mód.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B1131

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10)

0

0

0

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások

B116

Elszámolásból származó bevételek

B11

Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116)

0

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

ebből: központi költségvetési szervek

ebből: központi kezelésű előirányzatok

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16)

0

0

0

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

ebből: építményadó

B351

Értékesítési és forgalmi adók

ebből: iparűzési adó

B354

Gépjárműadók

B36

Egyéb közhatalmi bevételek:

ebből: egyéb bírság

ebből: egyéb települési adól

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

B401

Készletértékesítés ellenértéke

B402

Szolgáltatások ellenértéke

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel

B403

Közvetített szolgáltatási ellenértéke

B404

Tulajdonosi bevételek

B405

Ellátási díjak

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

B408

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

B411

Egyéb működési bevételek

B4

Működési bevételek

0

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

B52

ebből: termőföld-eladás bevételei

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B74

Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B813

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B816

Központi, irányító szervi támogatás

B8

Finanszírozási bevételek

0

0

0

Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)

0

0

0

8. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának KÖTELEZŐ feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzat

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

35 191 720

0

0

109 248 552

0

0

87 886 791

232 327 063

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

0

0

0

0

0

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

0

0

0

0

0

0

K1106

Jubileumi jutalom

592 800

0

0

1 300 000

0

0

0

1 892 800

K1107

Béren kívüli juttatások

2 064 000

0

0

5 040 000

0

0

1 400 000

8 504 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

0

0

0

600 000

0

0

120 000

720 000

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

428 000

0

0

2 400 000

0

0

3 100 000

5 928 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

39 036 520

0

0

118 588 552

0

0

92 506 791

250 131 863

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

0

0

0

10 497 660

10 497 660

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

0

0

0

0

0

1 000 000

1 000 000

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

88 000

0

0

210 000

0

0

1 500 000

1 798 000

K12

Külső személyi juttatások

88 000

0

0

210 000

0

0

12 997 660

13 295 660

K1

K1. Személyi juttatások

39 124 520

0

0

118 798 552

0

0

105 504 451

263 427 523

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 505 635

0

0

14 792 196

0

0

14 538 510

34 836 341

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

176 000

0

0

0

0

0

550 000

726 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

38 350 000

0

0

0

0

0

19 909 160

58 259 160

K313

Árubeszerzés

0

0

0

210 000

0

0

0

210 000

K31

Készletbeszerzés

38 526 000

0

0

225 000

0

0

20 459 160

59 210 160

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

160 800

0

0

3 100 000

0

0

2 220 000

5 480 800

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

138 000

0

0

340 000

0

0

690 000

1 168 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

298 800

0

0

210 000

0

0

2 910 000

3 418 800

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

3 328 000

0

0

118 798 552

0

0

18 000 000

140 126 552

K332

Vásárolt élelmezés

0

0

0

0

0

0

0

0

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

390 000

0

0

250 000

0

0

2 300 000

2 940 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

252 000

0

0

320 000

0

0

6 560 000

7 132 000

K337

Egyéb szolgáltatások

1 788 000

0

0

1 150 000

0

0

15 775 000

18 713 000

K33

Szolgáltatási kiadások

5 758 000

0

0

4 820 000

0

0

42 635 000

53 213 000

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

7 600

0

0

50 000

0

0

155 000

212 600

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

0

0

0

0

0

0

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

7 600

0

0

50 000

0

0

155 000

212 600

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 296 500

0

0

2 093 950

0

0

8 277 522

20 667 972

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

513 000

513 000

K353

Kamatkiadások

10 000

0

0

0

0

0

100 000

110 000

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

86 000

0

0

25 000

0

0

174 000

285 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

10 392 500

0

0

2 118 950

0

0

9 064 522

21 575 972

K3

K3. Dologi kiadások

54 982 900

0

0

9 553 950

0

0

75 223 682

139 760 532

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

46 715 000

46 715 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

1 500 000

1 500 000

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

0

0

0

0

0

0

45 215 000

45 215 000

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

46 715 000

46 715 000

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

0

0

5 450 000

5 450 000

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

10 598 500

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: háztartások

0

0

0

0

0

0

0

0

K513

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

16 048 500

16 048 500

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 520 000

0

0

0

0

0

0

1 520 000

K65

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

410 400

0

0

0

0

0

0

410 400

K6

K6. Beruházások

1 930 400

0

0

0

0

0

0

1 930 400

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

0

1 574 803

1 574 803

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

425 197

425 197

K7

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

0

0

0

16 336 274

16 336 274

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

16 336 274

16 336 274

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

101 543 455

0

0

143 144 698

0

0

276 366 417

0

0

521 054 570

0

0

9. melléklet

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának ÖNKÉNT VÁLLALT feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata ÖSSZESEN

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzat

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

23 800 317

0

17 039 682

40 839 999

K1102

Normatív jutalmak

0

0

0

0

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

0

0

0

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

2 330 000

0

0

2 330 000

K1106

Jubileumi jutalom

187 200

0

0

187 200

K1107

Béren kívüli juttatások

1 636 000

0

400 000

2 036 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

500 000

0

0

500 000

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

0

0

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

1 172 000

0

0

1 172 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

29 625 517

0

0

0

0

0

17 439 682

0

0

47 065 199

0

0

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

14 324 300

14 324 300

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 584 000

0

6 575 956

8 159 956

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

112 000

0

0

112 000

K12

Külső személyi juttatások

1 696 000

0

0

0

0

0

20 900 256

0

0

22 596 256

0

0

K1

K1. Személyi juttatások

31 321 517

0

0

0

0

0

38 339 938

0

0

69 661 455

0

0

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 875 000

0

4 291 239

9 166 239

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

624 000

0

80 000

704 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

13 350 000

0

2 317 299

15 667 299

K313

Árubeszerzés

0

0

0

0

K31

Készletbeszerzés

13 974 000

0

0

0

0

0

2 397 299

0

0

16 371 299

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

119 200

0

0

119 200

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

112 000

0

21 000

133 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

231 200

0

0

0

0

0

21 000

0

0

252 200

0

0

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

2 472 000

0

4 744 882

7 216 882

K332

Vásárolt élelmezés

200 000

0

0

200 000

K333

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

160 000

0

1 150 000

1 310 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 548 000

0

0

1 548 000

K337

Egyéb szolgáltatások

662 000

0

51 896 895

52 558 895

K33

Szolgáltatási kiadások

5 042 000

0

0

0

0

0

57 791 777

0

0

62 833 777

0

0

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

52 400

0

0

52 400

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

0

0

0

0

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

52 400

0

0

0

0

0

0

0

0

52 400

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 647 000

0

14 708 153

19 355 153

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

K353

Kamatkiadások

0

0

1 063 574

1 063 574

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

74 000

0

180 000

254 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 721 000

0

0

0

0

0

15 951 727

0

0

20 672 727

0

0

K3

K3. Dologi kiadások

24 020 600

0

0

0

0

0

76 161 803

0

0

100 182 403

0

0

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

0

0

0

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

0

0

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

0

0

0

0

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

0

0

0

0

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

1 000 000

1 000 000

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

1 400 000

1 400 000

ebből: egyházi jogi személyek

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek

0

0

1 400 000

1 400 000

ebből: háztartások

0

0

0

0

K513

Tartalék

0

0

0

0

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

2 400 000

0

0

2 400 000

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

0

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

186 913 279

186 913 279

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

0

0

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

118 108

118 108

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

480 000

0

21 042 868

21 522 868

K65

Részesedések beszerzése

0

0

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

129 600

0

54 830 048

54 959 648

K6

K6. Beruházások

609 600

0

0

0

0

0

262 904 303

0

0

263 513 903

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

383 195 274

383 195 274

K72

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

0

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

0

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

99 307 899

99 307 899

K7

K7. Felújítások

0

0

0

0

0

0

482 503 173

0

0

482 503 173

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

0

0

0

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

60 826 717

0

0

0

0

0

866 600 456

0

0

927 427 173

0

0

10. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÁLLAMIGAZGATÁSI feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

52 464 000

K1102

Normatív jutalmak

4 600 000

K1103

Céljuttatás, projektprémium

200 000

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

500 000

K1106

Jubileumi jutalom

1 929 000

K1107

Béren kívüli juttatások

2 600 000

K1109

Közlekedési költségtérítés

120 000

K1110

Egyéb költségtérítések

96 000

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

200 000

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

62 709 000

0

0

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

100 000

K12

Külső személyi juttatások

100 000

0

0

K1

K1. Személyi juttatások

62 809 000

0

0

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 804 200

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

200 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

1 000 000

K313

Árubeszerzés

K31

Készletbeszerzés

1 200 000

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

550 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

250 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

800 000

0

0

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

K332

Vásárolt élelmezés

K333

Bérleti és lízing díjak

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K337

Egyéb szolgáltatások

1 200 000

K33

Szolgáltatási kiadások

1 400 000

0

0

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

50 000

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

50 000

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

918 000

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

Kamatkiadások

10 000

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

20 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

948 000

0

0

K3

K3. Dologi kiadások

4 398 000

0

0

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

K513

Tartalék

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

393 700

K65

Részesedések beszerzése

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

106 300

K6

K6. Beruházások

500 000

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

K72

Informatikai eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K7

K7. Felújítások

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

75 511 200

0

0

11. melléklet

Taktaharkány Polgármesteri Hivatal ÖNKÉNT vállalt feladatainak 2022. évi KIADÁSI előirányzata

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támogatások

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1102

Normatív jutalmak

K1103

Céljuttatás, projektprémium

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1106

Jubileumi jutalom

K1107

Béren kívüli juttatások

K1109

Közlekedési költségtérítés

K1110

Egyéb költségtérítések

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

0

0

0

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

K12

Külső személyi juttatások

0

0

0

K1

K1. Személyi juttatások

0

0

0

K2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K311

Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)

K313

Árubeszerzés

K31

Készletbeszerzés

0

0

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)

K32

Kommunikációs szolgáltatások

0

0

0

K331

Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)

K332

Vásárolt élelmezés

K333

Bérleti és lízing díjak

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K337

Egyéb szolgáltatások

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

0

K341

Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)

K342

Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0

0

K351

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K352

Fizetendő általános forgalmi adó

K353

Kamatkiadások

K355

Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

0

0

0

K3

K3. Dologi kiadások

0

0

0

K42

Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48)

ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48)

ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48)

K4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

K502

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

ebből: egyházi jogi személyek

ebből: egyéb civil szervezetek

ebből: háztartások

K513

Tartalék

K5

K5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K65

Részesedések beszerzése

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K6

K6. Beruházások

0

0

0

K71

Ingatlanok felújítása

K72

Informatikai eszközök felújítása

K73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K7

K7. Felújítások

0

0

0

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K9

K9. Finanszírozási kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)

0

0

0

12. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

Közszolgálati tisztviselő

Közalkalmazott

Munkaviszonyban álló

Közfoglalkoztatott

Munkavégzésre rányuló egyéb jogviszony

Foglalkoztatottak összesen

teljes munkaidő

részmunkaidő

teljes munkaidős

részmunkaidős

Önkormányzat

1

3

0

6

1

150

162,8

- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1

1,0

- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2

2,0

- Közterület rendjének fenntartása

1

1

2,0

- Család és nővédelmi, ifjúság- egészségügyi gondozás

2

2,0

- Könyvtár, közművelődés

1

1,0

- Köztemető-fenntartás és -működtetés

1

1,0

- Közfoglalkoztatás

150

150,0

Pályázatok

0

1

0

2

0,75

0

4

3,8

Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3

1

0,75

2

3,8

Közösségi tér kialakítása és foglalkoztatás MFP

1

1,0

Helyi identitás TOP-5.3.1

1

1

2,0

TOP-2.1.3

1

1,0

Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal

8

0

0

4

0

0

0

12,0

- köztisztviselők

8

8,0

-Mt

4

4,0

Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

25

0

0

0

0

25,0

- óvódapedagógus

13

13,0

- dajka, takarító

7

7,0

- gondozónő

2

2,0

- óvodai asszisztens, óvodatitkár

3

3,0

Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ

0

9

0

2

8

0

0

17,0

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2

2,0

- Idősek Otthona

6

1

7,0

- Házi segítségnyújtás

2

2,0

- Központi konyha

1

6

7,0

- Gyermekétkeztetés

1

1,0

Összesen

9

37

0

12

9

150

216,8

13. melléklet

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Beruházási feladat

eredeti

mód.

jav.mód.

Önkormányzati étkeztetés fejlesztése

2 098 666

TOP-1.1.3-Helyi gazdaság fejlesztése

154 441 200

MFP-KTF/2020-Közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás

349 996

MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

4 998 935

MFP-AEE/2021 Orvosi eszközök beszerzése

441 978

MFP-KOEB/2021 Kommunális eszköz beszerzés

14 984 864

Ingatlan beszrezés

5 000 000

Erdőgazdálkodás VP5-8.1.1-16

80 588 684

Étkeztetés eszköz beszerzés

2 540 000

500 000

Beruházás összesen

265 944 323

0

0

14. melléklet

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási cél

eredeti

mód.

jav.mód.

MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

2 162 730

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3. Belvíz II.

69 193 205

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3. Belviz III.

88 900 000

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

299 992 119

VP-6-7.2.1-7.4.13 Közétkeztetés, helyi piacok fejlesztése

13 827 470

Önkormányzati étkeztetés fejlesztése

8 427 649

Közmunka program

2 000 000

Felújítás összesen

484 503 173

0

0