Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 02. 10

Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete Ebergőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II.1.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2022.02.10.

Ebergőc község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban Kultv.) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási körében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet célja, hogy Ebergőc Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat közművelődéssel foglalkozó szerveire, az általa fenntartott közösségi színtérre, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre. Helyzetelemzés

2. § Az Önkormányzat jelen rendeletének megalkotásakor az alábbi meghatározó környezeti adottságokat veszi figyelembe:

a) Természeti környezet (település fekvése, megközelíthetősége stb)

b) Társadalmi környezet (foglalkoztatottság, iskolai végzettség stb.)

c) Gazdasági környezet (a mg-i termelés, az üzemek, a szolgáltatások foglalkoztatási aránya, oktatás stb.)

d) Egyéb művi környezet (kultúra, közigazgatás, a közlekedés, az idegenforgalom, a mezőgazdaság és az ipar infrastruktúrája stb.)

e) A település kulturális adottságai, hagyományai művelődési szokásai. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei, alapszolgáltatás

3. § (1) A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei:

a) Az Önkormányzat egyetlen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem lehet elkötelezett,

b) Az Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatokat, amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények vagy civil szervezetek, illetve magánszemélyek látnak el.

c) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az Önkormányzat elősegíti és igényli a civil közösségek, szervezetek, természetes személyek, valamint kulturális tevékenységet is végző szervezetek közreműködését.

d) Az Önkormányzat biztosítja, hogy a település lakói a közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak.

(2) A kötelezően ellátandó feladatkörében, közművelődési alapszolgáltatásként:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közművelődési alapszolgáltatást biztosítja a következők szerint:

aa) rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszínét;

ab) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain;

ac) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

b) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

c) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

Helyi közművelődési feladatok meghatározása

4. § (1) A helyi művelődési szokások és hagyományok gondozása, gyarapítása:

a) a helyi információk cseréje, a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése, helytörténeti gyűjtemény gyarapítása,

b) a helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok, bemutatók, vetélkedők szervezése, közismertté tétele, hatékonyságának támogatása a közművelődés eszközeivel,

c) a közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele.

(2) Az egyetemes és a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása:

a) a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak szervezése,

b) néptánc, tárgyalkotó hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, segítése,

c) a különböző korosztályok eltérő, minőségi szórakozása és közösségi igényeihez kulturált lehetőségek szervezése.

(3) Az amatőr művelődési közösségek tevékenységének támogatása:

a) amatőr művészeti csoportok, kézműves tevékenységek szervezése,

b) táncegyüttesek szervezése, működtetése,

c) a kiemelkedő képességű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük szakmai támogatásának biztosítása.

(4) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése:

a) a település különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségeinek igény szerinti segítése, művelődési szándékaik támogatása,

b) az ifjúság művelődési kezdeményezéseinek gondozása, intézményi segítése.

(5) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása: a közművelődési intézményben a polgárok tájékozódásához, közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységéhez a célnak megfelelő környezet és infrastruktúra, valamint az adott tevékenységet segítő szakember biztosítása. Az önkormányzat közművelődési feladatai és azok ellátásának szervezeti keretei

5. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait az általa fenntartott Közösségi Színtér működtetése útján látja el.

(2) A Közösségi Színtér működési keretei között ellátandó feladatok:

a) A település hagyományainak, természeti és művészeti értékeinek bemutatása.

b) A magyar kultúra értékeinek közvetítése. A művészetek befogadásának segítése.

c) A szabadidős szokások formálása, a már meglévő kulturális hagyományok ápolása, szórakozási alkalmak biztosítása.

d) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott közösségi színterek az alábbiak:

a) Községháza – Ebergőc, Kossuth L. u. 16. (96/5. hrsz.)

b) Rendezvénytér és falumúzeum – Ebergőc, Kossuth L. u. (127. hrsz.)

A közművelődési tevékenység finanszírozása

6. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatait és a Községháza és a Rendezvénytér, falumúzeum működését költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás, az önkormányzati támogatás, az önkormányzati saját bevétel és pályázati forrás.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési rendeletében rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat. A közművelődési feladatokban együttműködő partnerek

7. § Az Önkormányzat közművelődés feladatainak ellátása során együttműködik a községben működő egyházi, civil és gazdálkodó szervezetekkel a feladat eredményes és tartalmas ellátásának érdekében. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2022. február 10-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg, hatályát veszti Ebergőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 6/2002. (VI.27.) önkormányzati rendelete. A rendelet kihirdetésének napja: 2022. február 1.

9. § Ez a rendelet 2022. február 10-én lép hatályba.