Békés Város Polgármesterének 3/2020. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 02 - 2020. 04. 01


BÉKÉS VÁROS POLGÁRMESTERE

3/2020. (IV. 1.) rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 115. (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8., 8a., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ részére biztosított egyeztetést követően a következőket rendeli el:


1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 1-es számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.


2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Kálmán Tibor s.k.                                                             Tárnok Lászlóné s.k.

  polgármester                                                                              jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2020. április hó 1. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

      jegyző


  1. melléklet a 3/2020. (VI. 1.) önkormányzati rendelethezSzolgáltatás megnevezéseTérítési díj mértéke


Szociális étkeztetés, Békés

reggeli

55 Ft + ÁFA

ebéd

354,5 Ft + ÁFA

kiszállítás

79 Ft + ÁFA


Szociális étkeztetés, Tarhos

ebéd

354,5 Ft + ÁFA

kiszállítás

79 Ft + ÁFA


Házi segítségnyújtás óradíja

személyi gondozás

szociális segítés

-


300 Ft

Támogató szolgálat térítési díja

rászorulók esetében

személyi segítés

200 Ft/óra

szállítószolgálat

100 Ft/km

Támogató szolgálat térítési díja

nem rászorulók esetében

személyi segítés

300 Ft/óra

szállítószolgálat

200 Ft/km


Közösségi pszichiátriai ellátás


-


0,- Ft


Időskorúak nappali ellátása


-


0,- Ft

Fogyatékos személyek nappali ellátása

étkezéssel

520 Ft

étkezés nélkül

0,- Ft

Demens személyek nappali ellátása, Békés

étkezéssel

520 Ft

étkezés nélkül

0,- Ft

Demens személyek nappali ellátása, Tarhos

étkezéssel

450 Ft

étkezés nélkül

0,- Ft

Hajléktalanok Átmeneti Szállá-

sának térítési díja

az első 30 napban

0,- Ft

a 30. napot követően

170 Ft/nap


Család- és gyermekjóléti Szolgálat
0,- Ft

Család- és gyermekjóléti Központ


0,- Ft