Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Damak község közművelődési feladatainak ellátásáról

Hatályos: 2022. 02. 11

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Damak község közművelődési feladatainak ellátásáról

2022.02.11.

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg Damak Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) kötelező közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladat ellátásának formáit, módját és mértékét, finanszírozásának alapelveit.

2. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén található közművelődési intézményre, az intézmények fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

3. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátás keretében az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása során kiemelten kezeli

a) Damak község hagyományainak ápolását, a helyi kulturális értékek védelmének erősítését,

b) a gyermek és ifjúsági korosztály művelődésének, művészeti életének és közösséggé formálódásának támogatását, szabadidejének hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtését,

c) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatását, kulturális kapcsolatainak gazdagítását,

d) a hátrányos helyzetű rétegek közművelődését,

e) az etnikai, nemzetiségi, kulturális értékek megismertetését, a nemzetiségek hagyományainak gondozását,

f) kimagasló művészeti értéket képviselő művészeti rendezvények támogatását,

g) kapcsolat kiépítését a környező települések kulturális intézményeivel, egyesületeivel.

4. § (1) Az Önkormányzat a polgárok tájékozódásához, közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységéhez esztétikus, célszerű környezetet, infrastruktúrát, az adott tevékenységet segítő, megfelelő számú szakembert biztosít.

(2) Az Önkormányzat a Damak, Dózsa György út 1. szám alatti ingatlanban közművelődési közösségi színtér fenntartásával, működtetésével biztosítja a közművelődési feladatok infrastrukturális feltételeit.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok folyamatos megvalósítása érdekében közösségi színtérként, nem önálló intézményként kultúrtermet és könyvtárat működtet.

(4) Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátásra közművelődési megállapodást köthet a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény (továbbiakban: Kultv.) 79. §-ában meghatározott követelményeknek megfelelő jogi vagy természetes személlyel. A közművelődési megállapodásnak tartalmaznia kell a Kultv. 79. § (2)-(4) bekezdésében előírt követelményeket.

(5) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-je utáni első, soron következő testületi ülésen fogadja el.

5. § (1) Az Önkormányzat elismeri és segíti a településen működő civil közösségek, szervezetek munkáját. A közművelődés területén számít együttműködésükre - műsorok, bemutatók, fórumok, találkozók szervezésében.

(2) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és szorgalmazza a civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozások közreműködését.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak megvalósítása érdekében együttműködik az Damak községben működő

a) köznevelési feladatokat ellátó művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, gazdasági társaságokkal,

b) egyházakkal,

c) tevékenységet folytató sport szervezetekkel,

d) oktatási, nevelési, szociális intézményekkel.

6. § (1) Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak finanszírozását a költségvetésében biztosítja, melynek forrása a központi költségvetésből származó kulturális támogatás, önkormányzati támogatás, az Önkormányzat saját bevétele és a pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások támogatásához kiírt pályázatokhoz szükséges önrész mértékét a költségvetésében határozza meg.

(3) Az Önkormányzat az éves költségvetésében támogatást nyújthat a Damakon működő közművelődési, művészeti tevékenységet végző szervezetek működéséhez, kiemelkedő programjaik megvalósításához.

7. § (1) A közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A közművelődési feladatokkal kapcsolatos pénzügyi, gazdálkodási ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A közművelődési feladatokkal kapcsolatos szakmai ellenőrzést a Képviselő-testület szakmai beszámolók vagy szakértői vélemény alapján biztosítja.

8. §1

9. § Ez a rendelet 2022. február 10-én lép hatályba.

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.