Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 08- 2023. 05. 03

Lapáncsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.08.

Lapáncsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) tárgyévi költségvetési bevétel: 29.486.900.- forint

aa) működési költségvetési bevétel: 29.486.900.- forint

ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint

b) tárgyévi költségvetési kiadás: 37.403.287.- forint

ba) működési költségvetési kiadás: 37.403.287.- forint, melyből a személyi juttatások 14.196.032.- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 1.846.254.- forint, a dologi kiadások 17.505.380.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 3.497.000.- forint, az egyéb működési kiadások 358.621.- forint.

bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 0.- forint, melyből a beruházások előirányzata 0.- forint, a felújítások előirányzata 0.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.

c) a költségvetési hiány: 8.867.222.- forint

d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 8.867.222.- forint

e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 8.867.222.- forint

f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 950.835.- forint.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat a 2022. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2021. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Lapáncsa Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2022. január 1-től 2022. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2022. január 1. és 2022. december 31. napja között:

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) a.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

5. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Lapáncsa Községi Önkormányzat címrendje

A

B

D

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1

Lapáncsa Községi Önkormányzat

Lapáncsa, Fő u. 66.

Közhatalmi

2

3

4

5

2. melléklet

2022. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

14 202 022

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

8 893 300

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 721 578

Önkormányzatok működési támogatásai

27 086 900

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

500 000

Értékesítési és forgalmi adók

1 500 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

2 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

2 000 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

400 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

Működési bevételek

400 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

29 486 900

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 867 222

Maradvány igénybevétele összesen

8 867 222

3. melléklet

2022. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

10 396 032

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

200 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

200 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

12 000

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 808 032

Választott tisztségviselők juttatásai

3 588 000

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

3 588 000

Személyi juttatások összesen

14 396 032

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 846 254

Szakmai anyagok beszerzése

100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 500 000

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

5 600 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

450 000

Kommunikációs szolgáltatások

450 000

Közüzemi díjak

715 000

Vásárolt élelmezés

200 000

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

350 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

6 606 300

Szolgáltatási kiadások

7 871 300

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 484 080

Fizetendő általános forgalmi adó

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 584 080

Dologi kiadások összesen

17 505 380

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

3 497 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 497 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

358 621

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

Egyéb működési célú kiadások

358 621

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

0

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

37 603 287

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

950 835

Finanszírozási kiadások összesen

950 835

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

29 486 900

2

Működési költségvetési kiadás

38 354 122

3

Müködési többlet/hiány

8 867 222

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

,

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

6

Felhalmozási többlet/hiány

0

7

Általános tartalék

0

8

Finanszírozási kiadás

9

Összesen

29 486 900

38 354 122

0

8 867 222

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

8 867 222

8 867 222

12

Belső forrás összesen:

8 867 222

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Lapáncsa Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés

2020

2021

2022

Összesen

0

0

0

6. melléklet

2022. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

BERUHÁZÁSOK

Összesen

0

0

0

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2022. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

Összesen

0

0

0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatás

Összesen

0

0

0

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

7. melléklet

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

27 086 900

Személyi juttatások

14 396 032

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 846 254

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

17 505 380

Jövedelemadók

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 497 000

Termékek és szolgáltatások adói

2 000 000

Egyéb működési célú kiadások

358 621

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Beruházások

0

Működési bevételek

400 000

Felújítások

0

Felhalmozási bevételek

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

29 486 900

0

0

Költségvetési kiadások összesen

37 603 287

0

0

Finanszírozási bevételek

8 867 222

Finanszírozási kiadások

950 835

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 354 122

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

38 554 122

0

0

8. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Feladatra fordított bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel

0

27 086 900

27 086 900

2

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.

3 588 000

466 440

4 054 440

0

3

Egyéb önkormányzati feladatelltás

2 773 200

361 286

10 665 380

358 621

14 158 487

400 000

400 000

4

Közművelődés

3 264 000

424 320

4 300 000

7 988 320

0

5

Egyéb szociális támogatás

3 497 000

3 497 000

0

6

Közfoglalkoztatás

0

0

7

Intézményen kívüli étkeztetés

0

0

8

Falugondnoki szolgálat

4 570 832

594 208

2 540 000

7 705 040

0

9

Tartalék

0

0

10

Vállalkozási tevékenység

0

0

11

Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei

0

2 000 000

2 000 000

12

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

8 867 222

8 867 222

13

950 835

950 835

0

14

0

0

15

Kötelező feladatok összesen:

14 196 032

1 846 254

17 505 380

3 855 621

0

950 835

38 354 122

27 086 900

400 000

2 000 000

0

8 867 222

38 354 122

16

17

18

19

Állami feladat

20

0

0

0

21

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Önként vállalt feladatok

23

Civil szervezetek támogatása

0

0

0

0

24

0

0

25

Önként vállalt feladatok összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Mindösszesen:

14 196 032

1 846 254

17 505 380

3 855 621

0

950 835

38 354 122

27 086 900

400 000

2 000 000

0

8 867 222

38 354 122

9. melléklet

2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

27 086 900

3 250 428

2 166 952

2 166 952

2 166 952

2 166 952

2 166 952

2 166 952

2 166 952

2 166 952

2 166 952

2 166 952

2 166 952

27 086 900

Műk.tám. államháztartáson belülről

0

Vagyoni típusú adók

500 000

250 000

250 000

500 000

Termékek és szolgáltatások adói

1 500 000

800 000

700 000

1 500 000

Egyéb közhatalmi bevételek

0

Működési bevételek

400 000

400 000

400 000

Felhalmozási bevételek

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Költségvetési bevételek összesen

0

Finanszírozási bevételek

8 867 222

8 867 222

8 867 222

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

38 354 122

12 117 650

2 566 952

3 216 952

2 166 952

2 166 952

2 166 952

2 166 952

2 166 952

3 116 952

2 166 952

2 166 952

2 166 952

38 354 122

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

14 196 032

1 183 003

1 183 000

1 183 002

1 183 003

1 183 003

1 183 003

1 183 003

1 183 003

1 183 003

1 183 003

1 183 003

1 183 003

14 196 032

Munkaadót terhelő járulékok

1 846 254

153 854

153 856

153 855

153 854

153 855

153 855

153 855

153 854

153 854

153 854

153 854

153 854

1 846 254

Dologi kiadások

17 505 380

1 458 782

1 458 782

1 458 782

1 458 782

1 458 782

1 458 782

1 458 782

1 458 780

1 458 782

1 458 780

1 458 782

1 458 782

17 505 380

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 497 000

254 500

254 500

254 500

254 500

254 500

254 500

254 500

254 500

254 500

254 500

255 000

697 000

3 497 000

Egyéb működési célú kiadások

358 621

29 885

29 885

29 885

29 885

29 885

29 885

29 885

29 885

29 885

29 885

29 885

29 886

358 621

Beruházások

0

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési kiadások összesen

0

Finanszírozási kiadások

950 835

950 835

950 835

KIADÁSOK ÖSSZESEN

38 354 122

4 030 859

3 080 023

3 080 024

3 080 024

3 080 025

3 080 025

3 080 025

3 080 022

3 080 024

3 080 022

3 080 524

3 522 525

38 354 122

10. melléklet

Lapáncsa Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Megnevezés

Tárgyév

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Összesen

1

Helyi adók

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

16 600 000

2

Osztalékok, koncessziós díjak

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0

4

Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.

0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak

400 000

400 000

400 000

400 000

450 000

450 000

500 000

500 000

3 500 000

7

Kezességvállalással kapcs. Megtérülés

0

8

Saját bevételek összesen:

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 450 000

2 650 000

2 700 000

2 700 000

20 100 000

9

Saját bevételek 50 %-a

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 225 000

1 325 000

1 350 000

1 350 000

10 050 000

10

Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Adott váltó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Pénzügyi lizing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Halasztott fizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kezességvállalási fizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 225 000

1 325 000

1 350 000

1 350 000

10 050 000

11. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások

A

B

1

Támogatott cél

Összeg

2

Civil szervezetek támogatása

-

3

4

5

ÁH-n belüli támogatások

358 621

6

Önkormányzatok működési célú támogatása

358 621

7

Magyarbóly - védőnő, ügyelet, pályázat

358 621

8

9

Társulások működési célú támogatása

10

Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet

11

Központi költségvetési szerveknek támogatás

-

12

13

Működési célú támogatás összesen:

358 621

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Összesen:

0

0

0

12. melléklet

Pályázatok

Megnevezés

Összköltség

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0