Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról

Hatályos: 2022. 02. 03 - 2022. 02. 03

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 3.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról

2022.02.03.

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csanádpalota város közigazgatási területén a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, iskola-egészségügyi, valamint az alapellátásokhoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátásra.

2. § (1) Csanádpalota város Kövegy községgel együtt - a képviselő testületek erre vonatkozó megállapodása szerint - két vegyes háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetet alkot.

(2) A háziorvosi körzetek beosztását jelen rendelet 1. melléklet tartalmazza.

3. § Csanádpalota város és Kövegy község - a képviselő testületek erre vonatkozó megállapodása szerint - egy fogorvosi körzetet alkot, amely a két település közigazgatási területére terjed ki.

4. § (1) A védőnői körzetek – a képviselő testületek erre vonatkozó megállapodása szerint - Csanádpalota város és Kövegy község közigazgatási területére terjednek ki, Csanádpalota székhellyel.

(2) Csanádpalota város Kövegy községgel együtt két védőnői körzetet alkot.

(3) A védőnői körzetek felosztását jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.

5. § Csanádpalota város és Kövegy község közigazgatási területén – a képviselő testületek erre vonatkozó megállapodása szerint - az iskola-egészségügyi ellátás egy körzetet alkot.

6. § Csanádpalota város egy orvosi ügyeleti körzetet alkot. A képviselő-testületek kistérségi társulási döntése alapján az ügyelet székhelye Makó.

7. § Hatályát veszti a háziorvosi, fogorvosi körzetek meghatározásáról szóló 30/2006 (XI.10.) önkormányzati rendelet.

8. § Ez a rendelet 2022. február 3-án lép hatályba.