Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2015. (XI.2.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2017. 01. 01 - 2017. 12. 31

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

45/2015. (XI. 02.)

önkormányzati  rendelete

a helyi adókrólBékés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében és a 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Békési Ipartestület véleményének kikérésével a helyi adókról illetékességi területén a következőket rendeli el:


 1. Építményadó


1.§ Adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 11. §-a határozza meg.


2.§ (1) Mentes

 1. a Htv. 13.§-ában és 13/A §-ában meghatározottakon kívül a magánszemély a garázs utáni adófizetési kötelezettség alól, ha azt nem üzleti céllal hasznosítja,
 2. az adófizetési kötelezettség alól a magánszemély a Htv. 52. § 8. és 20. pontjában meghatározott lakás és üdülő után.

(2) Nem kell építményadó bevallást benyújtani azon adótárgy esetében, mely az (1) bekezdés b) pontja alapján mentes.


3. § Az adó alapja az építmény m2-ben meghatározott hasznos alapterülete.


4. § Az adó mértéke:

 1. Lakás céljára szolgáló építmény                                                         95,- Ft/m2/év
 2. Iroda, üzlet, kereskedelmi egység, kereskedelmi szálláshely           300,- Ft/m2/év.
 3. Műhely, üzemcsarnok                                                                       150,- Ft/m2/év.
 4. Zárt raktár, garázs                                                                             100,- Ft/m2/év.
 5. Fedett tároló, és egyéb be nem sorolt építmények                             50,- Ft/m2/év.


 1. Magánszemély kommunális adója


5. § Az adókötelezettséget, az adó alanyát a Htv. 24. §-a határozza meg.


6. § (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól

 1. a nem lakás céljára szolgáló építmény
 2. a telek

 (2) Mentes a kommunális adója alól a magánszemély tulajdoni hányada/ vagyoni jogi jogosultsága/bérleti joga alapján ráeső adó alól, akinek adókötelezettsége az általa lakott lakásban áll fenn, és a 70. életévét betöltötte. Az adómentesség az életkor betöltését követő év első napjától vehető igénybe.

(3) A katasztrófavédelemtől és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011 évi CXXVIII. törvény 60. § (9) bekezdése alapján a polgári védelmi szervezetbe beosztott személy az adott évi magánszemélyek kommunális adójának összegéből 5.000,- Ft kedvezményben részesül, feltéve, ha az adóalanynak az adóhatóság felé lejárt adótartozása nem áll fenn. Az adókedvezményre való jogosultságot minden adóévben, az adóév január 31. napjáig kell írásba igazolni.


7. § Az adó mértéke:

 1. belterületi adótárgyanként, lakásbérleti jogonként 16.000,- Ft/év
 2. külterületi adótárgyanként: 5.000,- Ft/év


 1. Idegenforgalmi adó


8.§ Adókötelezettséget és az adó alanyát a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontja határozza meg.


9.§ (1) Mentes az adó alól a Htv. 31. §-ában meghatározottakon kívül a 70. életévét betöltött magánszemély.

(2) A mentességre jogosultság tényét az adóalanynak igazolnia kell az adóbeszedésre kötelezett felé e rendelet 2. melléklete alapján.


10.§ (1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke vendégéjszakánként 200,- Ft/fő.


11.§ (1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adóról, az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas e rendelet 1. melléklete szerinti nyilvántartást köteles vezetni.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett a mentességre jogosultakról külön nyilvántartás vezet.


12.§ Az évente befolyt idegenforgalmi adó összegét az önkormányzat az idegenforgalom fejlesztésére fordítja.


 1. Helyi iparűzési adó


13.§ (1) Adókötelezettséget, és az adó alanyát a Htv. 35. §-a határozza meg.


14.§ Az adó mértéke:

 1. az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a,
 2. ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000, - Ft.


15.§ (1) Mentes az helyi iparűzési adó megfizetése alól a vállalkozó abban az adóévben, akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 1 millió Ft-ot.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően mentes a háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha az e tevékenységéből származó vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(3) A (1)-(2) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL 352, 2013. 12.24. 1. o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet benyújtani.

(4) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével - nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá - az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésének megfelelően - közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(5) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia  kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi  évben nyújtott  csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 3. mellékletét képezi.

(6) A kedvezményezett  és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma  tagállamonként  nem  haladhatja meg  a  200.000  eurónak,  közúti  kereskedelmi árufuvarozást  ellenszolgáltatás fejében végző  vállalkozások esetében a 100.000  eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett  állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(7) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április

25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott  csekélyösszegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(8) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(9)A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül.  Az igazolás jelen rendelet 4. mellékletét képezi.

(10) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.


 1. Anyagi érdekeltség feltételei


16.§ (1) Az érdekeltségi célú juttatásból (továbbiakban: beszedési juttatás) az önkormányzati adóhatáskör címzettje, valamint a polgármesteri hivatal adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselői (továbbiakban: adóügyi köztisztviselő) részesülhetnek, valamennyi, az önkormányzat adóhatósága ügykörébe tartozó adó tekintetében, az adó beszedésének hatékonyabb elősegítésére.

(2) A beszedési juttatás akkor jár, ha az adóbevétel eléri a folyó évi fizetési kötelezettség (folyó évi helyesbített előírás) 95 %-át. A folyó évi helyesbített előírás kiszámításakor a nem jogerős előírásokat, a visszatérítés összegét figyelmen kívül kell hagyni. A teljesítést a 13/1991 (V.21.) PM rendelet szerint elszámolt zárási összesítő alapján kell megállapítani. A zárási összesítőben szereplő el nem számolt befizetések az adónemenkénti előírás arányában kerülnek megosztásra.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott folyó évi fizetési kötelezettség 95 %-os teljesítése esetén az önkormányzati adóhatáskör címzettje, és az adóügyi köztisztviselők jogosultak a havi alapilletményük 60 %-ára. A folyó évi fizetési kötelezettség minden 1 %-os növekedése esetén az (1) bekezdésben meghatározott köztisztviselők beszedési juttatását az alapilletmény 10 %-ával kell növelni, maximum a folyó évi fizetési kötelezettség 110 %-áig. Minden 1 %-os adóbevétel növekedés esetén az alapteljesülés esetén fizetendő összeget kell 10 %-kal növelni.

(4) A beszedési juttatásra való jogosultságot az éves zárási munka után értékelni kell. Teljesítésének esetén a zárási összesítő elkészültét követő hónap utolsó napjáig a jutalékot ki kell fizetni.

(5) A beszedési juttatást a teljesítés évében, a munkában töltött idő arányában kell kifizetni azzal, hogy az évi rendes szabadság kivételével csak az egy hónapot meghaladó (egybefüggően ellátott) távollét esetén kell az időarányos levonást alkalmazni. E rendelet alapján távollétnek minősül a betegség, fizetés nélküli szabadság időtartama.

(6) Az elért beszedési juttatást valamely jogosulttól elvonni csak a munkaköri leírásában szereplő kötelezettsége vétkes megszegése esetén indokolt írásbeli határozattal lehet.

(7) Az éves szinten jelentkező feltárt és beszedett adóhiány 20 %-a az adóügyi köztisztviselőket egyenlő arányban illeti meg, amennyiben részt vettek a feladat ellátásában. A feltárási juttatás nem haladhatja meg a köztisztviselő egy havi illetménye kétszeresét.

(8) Az érdekeltségi alap a (3) bekezdésben foglaltak esetében a beszedett adótartozás, a (7) bekezdésben meghatározott esetben a feltárt és beszedett adóhiány. Mindkét esetben kifizetés csak az érdekeltségi alap erejéig történhet.


 1. Záró rendelkezések


17. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló 4/1995 (III: 07.) önkormányzati rendelete

(3) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 33/1995 (XII. 21.) önkormányzati rendelete

(4) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 38/2000 (XII.01.) önkormányzati rendelete

(5) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 32/2014 (IX. 24.) önkormányzati rendelete

18. § E Rendelet alkalmazásában

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011 (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.


B é k é s, 2015. október 29.
              Izsó Gábor                                                                        Tárnok Lászlóné

              polgármester                                                                                 jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2015. november 02. napján


Tárnok Lászlóné

         JegyzőBÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

45/2015. (XI. 02.)

önkormányzati  rendelete

a helyi adókrólBékés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében és a 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Békési Ipartestület véleményének kikérésével a helyi adókról illetékességi területén a következőket rendeli el:
1.§ Adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 11. §-a határozza meg.


2.§ (1) Mentes

 • a Htv. 13.§-ában és 13/A §-ában meghatározottakon kívül a magánszemély a garázs utáni adófizetési kötelezettség alól, ha azt nem üzleti céllal hasznosítja,
 • az adófizetési kötelezettség alól a magánszemély a Htv. 52. § 8. és 20. pontjában meghatározott lakás és üdülő után.

(2) Nem kell építményadó bevallást benyújtani azon adótárgy esetében, mely az (1) bekezdés b) pontja alapján mentes.


3. § Az adó alapja az építmény m2-ben meghatározott hasznos alapterülete.


4. § Az adó mértéke:

 • Lakás céljára szolgáló építmény95,- Ft/m2/év
 • Iroda, üzlet, kereskedelmi egység, kereskedelmi szálláshely300,- Ft/m2/év.
 • Műhely, üzemcsarnok150,- Ft/m2/év.
 • Zárt raktár, garázs100,- Ft/m2/év.
 • Fedett tároló, és egyéb be nem sorolt építmények50,- Ft/m2/év.


 1. Magánszemély kommunális adója


5. § Az adókötelezettséget, az adó alanyát a Htv. 24. §-a határozza meg.


6. § (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól

 • a nem lakás céljára szolgáló építmény
 • a telek

 (2) Mentes a kommunális adója alól a magánszemély tulajdoni hányada/ vagyoni jogi jogosultsága/bérleti joga alapján ráeső adó alól, akinek adókötelezettsége az általa lakott lakásban áll fenn, és a 70. életévét betöltötte. Az adómentesség az életkor betöltését követő év első napjától vehető igénybe.

(3) A katasztrófavédelemtől és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011 évi CXXVIII. törvény 60. § (9) bekezdése alapján a polgári védelmi szervezetbe beosztott személy az adott évi magánszemélyek kommunális adójának összegéből 5.000,- Ft kedvezményben részesül, feltéve, ha az adóalanynak az adóhatóság felé lejárt adótartozása nem áll fenn. Az adókedvezményre való jogosultságot minden adóévben, az adóév január 31. napjáig kell írásba igazolni.


7. § Az adó mértéke:

 • belterületi adótárgyanként, lakásbérleti jogonként 16.000,- Ft/év
 • külterületi adótárgyanként: 5.000,- Ft/év


 1. Idegenforgalmi adó


8.§ Adókötelezettséget és az adó alanyát a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontja határozza meg.


9.§ (1) Mentes az adó alól a Htv. 31. §-ában meghatározottakon kívül a 70. életévét betöltött magánszemély.

(2) A mentességre jogosultság tényét az adóalanynak igazolnia kell az adóbeszedésre kötelezett felé e rendelet 2. melléklete alapján.


10.§ (1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke vendégéjszakánként 200,- Ft/fő.


11.§ (1) Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett idegenforgalmi adóról, az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas e rendelet 1. melléklete szerinti nyilvántartást köteles vezetni.

(2) Az adóbeszedésre kötelezett a mentességre jogosultakról külön nyilvántartás vezet.


12.§ Az évente befolyt idegenforgalmi adó összegét az önkormányzat az idegenforgalom fejlesztésére fordítja.


 1. Helyi iparűzési adó


13.§ (1) Adókötelezettséget, és az adó alanyát a Htv. 35. §-a határozza meg.


14.§ Az adó mértéke:

 • az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2 %-a,
 • ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000, - Ft.


15.§ (1) Mentes az helyi iparűzési adó megfizetése alól a vállalkozó abban az adóévben, akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 1 millió Ft-ot.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően mentes a háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha az e tevékenységéből származó vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


(8)

(9)

(10)


 1. Anyagi érdekeltség feltételei


16.§ (1) Az érdekeltségi célú juttatásból (továbbiakban: beszedési juttatás) az önkormányzati adóhatáskör címzettje, valamint a polgármesteri hivatal adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselői (továbbiakban: adóügyi köztisztviselő) részesülhetnek, valamennyi, az önkormányzat adóhatósága ügykörébe tartozó adó tekintetében, az adó beszedésének hatékonyabb elősegítésére.

(2) A beszedési juttatás akkor jár, ha az adóbevétel eléri a folyó évi fizetési kötelezettség (folyó évi helyesbített előírás) 95 %-át. A folyó évi helyesbített előírás kiszámításakor a nem jogerős előírásokat, a visszatérítés összegét figyelmen kívül kell hagyni. A teljesítést a 13/1991 (V.21.) PM rendelet szerint elszámolt zárási összesítő alapján kell megállapítani. A zárási összesítőben szereplő el nem számolt befizetések az adónemenkénti előírás arányában kerülnek megosztásra.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott folyó évi fizetési kötelezettség 95 %-os teljesítése esetén az önkormányzati adóhatáskör címzettje, és az adóügyi köztisztviselők jogosultak a havi alapilletményük 60 %-ára. A folyó évi fizetési kötelezettség minden 1 %-os növekedése esetén az (1) bekezdésben meghatározott köztisztviselők beszedési juttatását az alapilletmény 10 %-ával kell növelni, maximum a folyó évi fizetési kötelezettség 110 %-áig. Minden 1 %-os adóbevétel növekedés esetén az alapteljesülés esetén fizetendő összeget kell 10 %-kal növelni.

(4) A beszedési juttatásra való jogosultságot az éves zárási munka után értékelni kell. Teljesítésének esetén a zárási összesítő elkészültét követő hónap utolsó napjáig a jutalékot ki kell fizetni.

(5) A beszedési juttatást a teljesítés évében, a munkában töltött idő arányában kell kifizetni azzal, hogy az évi rendes szabadság kivételével csak az egy hónapot meghaladó (egybefüggően ellátott) távollét esetén kell az időarányos levonást alkalmazni. E rendelet alapján távollétnek minősül a betegség, fizetés nélküli szabadság időtartama.

(6) Az elért beszedési juttatást valamely jogosulttól elvonni csak a munkaköri leírásában szereplő kötelezettsége vétkes megszegése esetén indokolt írásbeli határozattal lehet.

(7) Az éves szinten jelentkező feltárt és beszedett adóhiány 20 %-a az adóügyi köztisztviselőket egyenlő arányban illeti meg, amennyiben részt vettek a feladat ellátásában. A feltárási juttatás nem haladhatja meg a köztisztviselő egy havi illetménye kétszeresét.

(8) Az érdekeltségi alap a (3) bekezdésben foglaltak esetében a beszedett adótartozás, a (7) bekezdésben meghatározott esetben a feltárt és beszedett adóhiány. Mindkét esetben kifizetés csak az érdekeltségi alap erejéig történhet.


 1. Záró rendelkezések


17. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adó bevezetéséről szóló 4/1995 (III: 07.) önkormányzati rendelete

(3) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 33/1995 (XII. 21.) önkormányzati rendelete

(4) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról szóló 38/2000 (XII.01.) önkormányzati rendelete

(5) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 32/2014 (IX. 24.) önkormányzati rendelete

18. § E Rendelet alkalmazásában

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011 (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.


B é k é s, 2015. október 29.
              Izsó Gábor                                                                        Tárnok Lászlóné

              polgármester                                                                                 jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2015. november 02. napján


Tárnok Lászlóné

         Jegyző


Módosította a 34/2016. (XII. 13.) Önkormányzati rendelet

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 13.) Önkormányzati rendelet

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 13.) Önkormányzati rendelet

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 13.) Önkormányzati rendelet

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 13.) Önkormányzati rendelet

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 13.) Önkormányzati rendelet

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 13.) Önkormányzati rendelet

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 13.) Önkormányzati rendelet

Hatályon kívül helyezte a 34/2016. (XII. 13.) Önkormányzati rendelet

Mellékletek