Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelete

A ZAJVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Hatályos: 2009. 07. 01 - 2009. 08. 31

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

20/2009. (VI. 26.)

önkormányzati rendelete

a zajvédelem helyi szabályozásárólBékés Város Önkormányzata képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 85. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a (1) bekezdésének c) pontjában és 48. §-ának (1) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján a zajvédelem helyi szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

A rendelet hatálya


(1) E rendelet hatálya a Békés Város közigazgatási területén kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely állandó vagy ideiglenes jelleggel a település közigazgatási területén tartózkodik, illetve tevékenységet végez.

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni a település közigazgatási területén

a) környezeti zaj- és rezgésforrás működtetésével járó közterületi rendezvényekre,

b) a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységéből származó zajokra,

c) mobil zajforrások működtetésével kapcsolatos zaj- és rezgéskeltésre,

d) egyéb különleges zaj- és rezgéskeltésre.


2. §

Értelmező rendelkezések


E rendelet alkalmazásában:

a) hangerősítő, hangkeltő berendezés: bármilyen műszaki megoldású berendezés, amely környezeti zajt, rezgést idéz elő,

b) helyhez kötött, közterületi üzemeltetés: közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló földterületen, amelyet közterület-használati engedély megléte esetén az engedélyben meghatározott jogosult használhat, és az ingatlan-nyilvántartásban ekként tartanak nyilván, az ezen a területen folytatott olyan tevékenység, ami nem jár a zajforrás helyváltoztatásával,

c) mobil közterületi üzemeltetés: közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló földterületen, amelyet közterület-használati engedély megléte esetén az engedélyben meghatározott jogosult használhat, és az ingatlan-nyilvántartásban ekként tartanak nyilván, az ezen a területen folytatott olyan tevékenység, ami a zajforrás helyváltoztatásával jár,

d) különleges zajokozás: különleges zajokozásnak minősülnek különösen a szabadtéri sport, kulturális, szórakoztató, élőzenei rendezvények, bemutatók térzenék, ünnepségek,

e) veszélyes mértékű környezeti zaj:

ea) olyan környezeti zaj, amely meghaladja a külön jogszabályban megállapított zajszennyezettség (a továbbiakban: zajterhelés), illetőleg zajkibocsátás megengedett határértékét,

eb) olyan szabadidős zajforrástól származó zaj, amelyre jellegéből adódóan határértéket megállapítani nem lehet, mert azonos körülmények között nem ismételhető és érzékszervi észleléssel megállapíthatóan a hatásterületen élő lakosság nyugalmát zavarja.


3. §


(1) A településen lakók nyugalmának biztosítása érdekében a magánszemély tulajdonában, illetve használatában lévő építményeken és egyéb ingatlanokon zajjal járó, jelentős építési és bontási, kivitelezési tevékenység – a közvetlen veszélyelhárítástól eltekintve – nem végezhető:

a) munkanapokon 22.00 óra és 6.00 óra között,

b) szombati napokon, munkaszüneti napokon, vasárnap és ünnepnapokon 0.00-8.00 óra és 12.00-14.00 óra, valamint 20.00-24.00 között.

E rendelkezés alól közérdekből, illetve technológiai szükségességből a zajszint eseti meghatározásával az illetékes környezetvédelmi hatóság indokolt esetben, meghatározott időre szóló felmentést adhat.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit mind az építési telkeken, mind a felvonulási területeken, mind a közterületeken végzett tevékenységek esetében alkalmazni kell.

(3) Kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos, zajt keltő tevékenység (pl. robbanómotoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor működtetése) nem végezhető:

a) munkanapokon 22.00 óra és 6.00 óra között,

b) szombati napokon és munkaszüneti napokon és vasárnap és ünnepnapokon 0.00-8.00 óra és 12.00-14.00 óra 20.00-24.00 között.


4. §


Pirotechnikai termékek szabadtéri felhasználása 22.00 óráig engedélyezhető, alkalmanként legfeljebb 20 percig terjedő időtartalomra. Kivételt képez az állami, önkormányzati ünnepi és a külön jogszabályban szabályozott szilveszteri tűzijáték időtartalma.


5. §


(1) Tilos a hangerősítő, zajkibocsátó rendszerrel üzemelő riasztó berendezésekkel történő indokolatlan, különleges zajokozás. A berendezések megfelelő műszaki állapotáról a tulajdonos köteles gondoskodni.

(2) Helyhez kötött hangerősítő berendezést alkalmazó, nem előadói tevékenységhez kapcsolódó szabadtéri műsorszórás 10.00 és 22.00 óra között folytatható.

(3) Mobil szabadtéri hangerősítő berendezést naponta 10.00 és 20.00 óra között szabad üzemeltetni. A berendezés üzemeltetésének szándékát a Polgármester részére, annak megkezdése előtt legalább 3 munkanappal be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmazni kell a működtetés időszakát, időtartalmát és útvonalára vonatkozó adatokat. Nem lehet mobil szabadtéri hangerősítő berendezést használni temetőtől légvonalban mért 200 m-es távolságon belül (kivételt képeznek a kegyeleti szertartás végzéséhez szükséges hangosítások), továbbá munkanapokon az önkormányzat és intézményei épületeitől légvonalban mért 200 m-es távolságban.

(4) Szabadtéri koncert – az állami, valamint az önkormányzat által szervezett ünnepségek programjához kapcsolódó koncertek és Békés Város Önkormányzata által jóváhagyott rendezvények kivételével – 10.00 és 22.00 óra között a Polgármester engedélyével tarthatóak. Az engedélyt a koncert megrendezése előtt 30 nappal kell megkérni, indokolt esetben pl. magas nézőszám, vagy a rendezvény helyének lakókörnyezetben történő megjelölése esetén zaj- és rezgésvédelmi szakértői szakvélemény is kérhető az engedély kiadásának feltételeként.

(5) Jelentős zajkibocsátással járó alkalmi rendezvények csak 10.00 és 22.00 óra között engedélyezhetők, 22 óra utáni rendezvény minden esetben zaj- és rezgésvédelmi szakértői szakvélemény alapján engedélyezhető.


6. §

Szabálysértési rendelkezések


Aki e rendelet 3. § (1)-(3) bekezdésének, a 4. §-ának, 5. § (1)-(4) bekezdésének előírásait megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,- forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.


7. §

Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII: 18.) KvVM rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

(3) E rendeletben meghatározott zajterhelési határértékeket az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a zajvédelemről szóló 19/1993. (V. 24.) számú rendelete.


Békés, 2009. június 25.Izsó Gábor s.k.                                                      Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka s.k.

    polgármester                                                                                jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2009. június 26-án.


Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka s.k.

                      jegyző
1. sz. melléklet


a 20/2009. (VI. 25.) önkormányzati rendelet által szabályozott tevékenységek zajterhelési határértékei a zajtól védendő területekenSor-
számZajtól védendő terület

Határérték (LTH) az LAM
megítélési szintre*
(dB)nappal
06-22 óra

éjjel
22-06 óra

1.

Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek

45

35

2.

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület

50

40

3.

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület

55

45

4.

Gazdasági terület

60

50