Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 02. 11

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről

2022.02.11.

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hegymagas Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hegymagas Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §1 Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés módosított bevételi főösszegét 120.608.268 Ft-ban, kiadási főösszegét 120.608.268 Ft-ban állapítja meg.

3. §2 (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás 18.519.000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.052.000 Ft

c) dologi kiadások 18.016.390 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.835.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 62.371.349 Ft, ebből tartalékok: 57.287.126 Ft

f) beruházások 7.460.292 Ft

g) felújítások 8.109.625 Ft

h) finanszírozási kiadás 1.244.612 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 25.600.296 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 37.652.220 Ft

c) közhatalmi bevételek 16.750.000 Ft

d) működési bevételek 2.410.354 Ft

e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

f) felhalmozási bevételek 2.834.644 Ft

g) finanszírozási bevételek 35.360.754 Ft

4. § Az Önkormányzat

a)bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b)bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
c)bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
d)kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
e)kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
f)a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet;
g)2021 – 2024. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
h)előirányzat felhasználási tervet a 9. melléklet
tartalmazza

5. § (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3)3 Az Önkormányzat a kiadások között 57.287.126 Ft általános tartalékot állapít meg.

(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(5) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. § (1) A képviselő-testület az állatorvos részére saját gépjármű hivatali célú használatáért havi költségtérítést állapít meg. A költségtérítés mértéke 7.000 Ft/hó.

(2) A képviselő-testület

a) A Faluház bérleti díját az alábbiakban határozza meg:

aa) Termékbemutató, vásár céljára 5000 Ft,

ab) Félnapos termékbemutató, vásár céljára 3000 Ft,

ac) Bál, családi rendezvény céljára 7.000 Ft

október 15-től április 15-ig plusz 3.000 Ft fűtési díjat kell fizetni

b) A Kultúrház bérleti díját az alábbiakban határozza meg:

ba) Termékbemutató, vásár céljára 5.000 Ft

bb) Félnapos termékbemutató vásár céljára 3000 Ft

bc) Bál, családi rendezvény céljára 25.000 Ft

október 15-től április 15-ig plusz 5.000 Ft fűtési díjat kell fizetni

c) A Faluház tetőterében kialakított szálláshely bérleti díja 1.800 Ft/fő/éjszaka. Fűtési szezonban október 15-től április 15-ig plusz 3.000 Ft/szoba/nap bérleti díjat kell fizetni.

(3) A Képviselő-testület a hegymagasi állandó lakosok részére a (2) bekezdés ac) pontban meghatározott bérleti díjból 50 %, az (2) bekezdés bc) pont esetében 70 % kedvezményt biztosít. (Ez a fűtési díjakra nem vonatkozik.)

(4) Temetés és jótékonysági rendezvény esetén az (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott helyiségekért bérleti díjat nem kell fizetni.

(5) A Képviselő-testület a Faluházban biztosított szolgáltatások díját az alábbiak szerint határozza meg:

a) fénymásolás 50 Ft/másolat, 10 másolaton felül 20 Ft/másolat

b) fekete-fehér nyomtatás 100 Ft/oldal

c) fekete-fehér kép 150 Ft/oldal

d) színes kép 300 Ft/oldal

(6) A Képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – részére étkezési támogatást állapít meg. Az étkezési támogatás havi kerete bruttó 12.600 Ft/hó/fő, melyet az önkormányzat készpénz formájában biztosít

(7) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

(8) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodások, általános- és középiskolás gyermek esetén 15.000 Ft/fő.

(9) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2021. évre 180.000 Ft-ban határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a konténerben gyűjtött vegyes háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló szemeteszsák díját 500 Ft/db határozza meg.

(11) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(12) A Képviselő-testület Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint 2021 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 64.450 Ft összegben állapítja meg.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019 évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelete.

1

A 2. § a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (3) bekezdése a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.