Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 5/2015 (II.16..) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 05. 05

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 5/2015 (II.16..) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. § -ában, 32 § (3) bekezdésében, 45. §-ban, 132. § (4) bekezdés g) pontjában felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed, ha a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: Szt.) és végrehajtási rendeletei, valamint e rendelet másképpen nem rendelkezik

 • a) az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen tartózkodó
  • aa) magyar állampolgárokra,
  • ab) bevándoroltakra és letelepedettekre,
  • ac) hontalanokra,
  • ad) a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre,
 • b) az Szt. 3 § (3) bekezdésében meghatározott személyekre,

c)az Szt. 7. § (1) bekezdése szerinti esetben az önkormányzat területén jogszerűen tartózkodó, az Szt. 3. § (1) bekezdése szerinti személyekre és az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendeletben használt fogalmak magyarázatánál az Szt. 4. §-ában meghatározottakat a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában

 • a) gyermekét egyedül nevelő: az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki hajadon, nőtlen, elvált, özvegy vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van
 • b) különélő házastársak: azok, akiknek bejelentett lakóhelyük, tartózkodási helyük különböző
 • c) váratlan kiadás: előre nem látható és nem tervezhető esemény következtében keletkezett többletköltség, amely veszélyezteti a jogosult vagy családja létfenntartását

d ) vagyon: a jármű, továbbá az a hasznosítható ingatlan és vagyoni értékű jog, amelynek

da) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

db) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja. Nem minősül vagyonnak: a nem hasznosítható ingatlan, az az ingatlan, amelyben az érintett személy lakóhelyként vagy tartózkodási helyként életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott lakóingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű

e) mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű: a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. ( III.27.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Szvhr.) 4. § (2) bekezdése szerinti gépjármű,

f) nem hasznosítható ingatlan: ha jogszabály másként nem rendelkezik, különösen a forgalomképtelen, vagy elidegenítési tilalom alatt álló ingatlan, valamint a közös tulajdonű lakóingatlan az első alkalommal igényelt szociális támogatás iránti kérelem benyújtásától számított egy évig. Nem hasznosítható ingatlannak kell tekinteni a haszonélvezeti joggal terhelt lakóingatlant, amennyiben a haszonélvezeti jog jogosultja használja, mert egyéb beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik

g) környezettanulmány: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény ( továbbiakban: Ket.) 56-57. § -a szerinti helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv, amely rögzíti a kérelmező szociális, családi, vagyoni, egészségügyi, lakás-és egyéb körülményeit, továbbá az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat

h) lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény 91/A. § 1. pontjában meghatározott helyiségcsoport.

i) Nem minősül jövedelemnek a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó része.

Eljárási rendelkezések

Az ellátások igénylésének részletes szabályai, illetve a felhasználható nyilatkozatok és igazolások tartalma

3. § (1) E rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos eljárás kérelemre vagy hivatalból indulhat.

(2) A kérelmet írásban a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalban( továbbiakban : Önkormányzati Hivatal) kell benyújtani e rendelet mellékleteiben meghatározott formanyomtatványon.

(3) Az eljárás során az igénylőnek nyilatkoznia kell: saját és együtt élő családtagjai, továbbá energiatámogatás igénylése esetén a háztartásban élők természetes személyazonosító adatairól ( név, születési hely és idő, anyja neve),lakó-és tartózkodási helyéről, továbbá hajléktalan személy esetében arról a címről, amelyre a megállapított ellátást kéri,állampolgárságáról, nem magyar állampolgár esetén idegenrendészei státuszáról, az egyes ellátási formáknál meghatározott jogosultsági feltételekre vonatkozó adatokról, társadalombiztosítási azonosító jeléről, jövedelemi viszonyairól,e rendeletben meghatározott esetekben vagyoni viszonyáról, energiatámogatás esetén a támogatott szolgáltatást szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek az azonosításához szükséges adatokról.

(4) Ha a jogosultság elbírálásához szükséges adatok, igazolások, nyilatkozatok, bizonyítékok az ellátás megállapítására jogosult szervnél rendelkezésre állnak, azokat újból bekérni nem lehet.

(5) Nem köteles az ügyfél olyan adatok igazolására, amelyet valamely hatósági jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és annak az Önkormányzati Hivatal általi beszerzését törvény lehetővé teszi, továbbá az ügyfél írásban felhatalmazást ad az igazolások beszerzésére.

(6) A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak. Ettől akkor lehet eltekinteni, ha a településen lakóhellyel rendelkező, de életvitelszerűen külföldön, vagy más településen élő személy e körülményt hitelt érdemlően ( pl. iskolalátogatási bizonyítvánnyal, munkáltatói igazolással) bizonyítja.

(7) A hivatal a bejelentett és nyilvántartásba vett adatokat, valamint a vagyonnyilatkozat adatainak valódiságát ellenőrizni jogosult. Valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell követelni.

4. § (1) A támogatásra jogosultság elbírálása érdekében a kérelmező köteles nyilatkozni e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon saját és családtagjai, illetve a háztartásban élők jövedelmi viszonyairól, valamint becsatolni a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló, az Szt. 10 § (2)-(5) bekezdésében meghatározottak szerinti igazolásokat vagy azok fénymásolatát. A tartásdíj összegének igazolására, amennyiben annak megfizetésére nem postai vagy banki utalással kerül sor, mellékelni kell a tartásdíj megállapításáról szóló bírósági ítéletet, vagy gyámhivatali jegyzőkönyvet, ennek hiányában a kötelezett nyilatkozatát az általa fizetett tartásdíj havi összegéről és annak módjáról. Nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás összegének igazolására a folyósító szerv által kiállított, az ellátás megelőző évben folyósított, valamint a tárgyév január elsején érvényes összegét tartalmazó igazolását is csatolni kell.

(2) Amennyiben a rendszeres pénzellátás, árvaellátás összege a kérelem benyújtásának hónapjában emelkedik, a jövedelemnyilatkozathoz az emelt összegű ellátásról szóló jövedelemigazolást kell mellékelni.

(3) A család egy főre jutó jövedelmének meghatározásához az Szt. 4. § (1) bekezdés dc) pontja szerinti személy esetén csatolni kell a rokkantsági járadék, a rokkantsági ellátás, a vakok személyi járadéka, vagy a fogyatékossági támogatás folyósítását igazoló iratot.

(4) A jövedelemszámításnál csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a kérelmezőnek és közeli hozzátartozójának, továbbá a házastárs tagjai által ( bírósági határozat alapján) rokontartás címén fizetett tartásdíj összegét. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

(5) Ha az elbírálásra jogosult szerv a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Fenntartási költségnek minősül a lakbér, az albérleti díj, a közszolgáltatási díjak, a telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adó- és adójellegű befizetések, a hiteltörlesztés, valamint a lízingdíj.Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.A havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a család ( háztartás) által lakott lakás, és a tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes fenntartási költségének háromszorosát.

5.§

A vagyoni helyzettől függő szociális ellátására jogosultság elbírálása érdekében a kérelmező köteles nyilatkozni e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon saját és családtagjai, illetve a háztartásban élők vagyoni helyzetéről.

Az ellátások megállapításának, kifizetésének és folyósításának szabályai

6. § (1) A havi rendszerességgel adott támogatás esetében a jogosultságot a kérelem benyújtásának napjától, energiatámogatás esetén a benyújtás hónapjának 1. napjától kell megállapítani.

(2) Ha a kérelmet nem a 3. § (2) bekezdés szerinti nyomtatványon nyújtották be, úgy a kérelem benyújtása napjának az írásbeli kérelem benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés megtörtént.

(3) Ha a kérelmező a határozott időre megállapított ellátás jogosultsági időtartamának megszűnése előtt kéri a jogosultság ismételt megállapítását, az új ellátási jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

7. § (1) A jogerősen megállapított pénzbeli ellátások folyósításáról

 • a) megélhetési támogatás és energiatámogatás esetén havonta utólag, minden hónap 5. napjáig,
 • b) gyógyszertámogatás esetén negyedévente , a negyedévet követő hónap 5. napjáig

a jegyző gondoskodik postai vagy folyószámlára utalással.

(2) Ha a havi rendszeres pénzbeli ellátás nem teljes hónapra jár, a töredékellátás összege azonos az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzatával.

8. § (1) A havi rendszerességgel adott pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a támogatásra való jogosultságot, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik

 • a) a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezését megelőző nappal kell megszüntetni,
 • b) energiatámogatás esetén, ha a jogosult lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a támogatást a változás, illetve a haláleset hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás folyósításának megszüntetéséről – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – határozatot kell hozni.

Felülvizsgálati szabályok

9. § (1) E rendeletben meghatározott hatáskör gyakorlója elvégzi a támogatásra jogosultág felülvizsgálatát

 • a) a 16 § (1) bekezdés a) pontja alapján megállapított megélhetési támogatás esetén a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő egy éven belül,
 • b) a 16 § (1) bekezdés b) pontja alapján megállapított megélhetési támogatás esetén a szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény, vagy komplex minősítés érvényességének lejártát követő 30 napon belül,
 • c) valamennyi támogatás esetén a tudomásra jutástól számított 21 napon belül, ha az együtt élők számában, vagy jövedelmében olyan mértékű változás következik be, ami a jogosultság megszüntetését eredményezi.

(2) A hatáskör gyakorlója határozattal dönt a felülvizsgálat eredményéről.

(3) Meg kell szüntetni a támogatás folyósítását, ha a jogosult a felülvizsgálatot nem teszi lehetővé, vagy a kért dokumentumokat nem bocsátja rendelkezésre.

Egyéb eljárási rendelkezések

10. § (1) A tényállás tisztázása érdekében – amennyiben indokolt - a döntés-előkészítő szerv környezettanulmányt készíthet.

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni

 • a) ha a hatáskör gyakorlója megállapítja, hogy a jogszabályban előírt jövedelmi és/vagy vagyoni feltételek nem teljesültek,
 • b) ha az igénylőről vagy családjáról az önykormányzati hivatalnál egy évnél nem régebbi környezettanulmány áll rendelkezésre,
 • c) köztemetés ügyében indult eljárásokban,
 • d) temetési segély ügyében indult eljárásokban.

11. § A támogatásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése

12. § A hatáskör gyakorlója:

 • a) valótlan adatközlés, vagy igazolás alapján, valamint a 11. § szerinti értesítési kötelezettség elmulasztása miatt az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt megtérítésre kötelezi,
 • b) a megtérítés összegét méltányosságból elengedheti, csökkentheti, és/vagy részletfizetést engedélyezhet különösen akkor, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének ( a továbbiakban: nyugdíjminimum ) 100%-át, egyéb esetben a 80%-át nem haladja meg, és vagyonnal nem rendelkezik.

Adatkezelés

13. § E rendeletben szabályozott ellátások esetében az Szt. 18-24. § -aiban meghatározott szabályok szerint a jegyző gondoskodik a nyilvántartások vezetéséről és az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásáról.

Az ellátások rendszere

14. § (1) E rendeletben meghatározott szabályok alapján a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására az önkormányzat költségvetése terhére az alábbi ellátások állapíthatók meg:

 • a) Pénzben nyújtható rendszeres települési támogatás: megélhetési támogatás, gyógyszertámogatás, energiatámogatás
 • b) Pénzben nyújtható rendkívüli települési támogatás: temetési segély, iskolakezdési támogatás , óvodakezdési támogatás
 • c) Pénzbeli és természetben nyújtható rendkívüli települési támogatás: az átmeneti segély

(2) Az Szt-ben meghatározott szabályok alapján az önkormányzat költségvetése terhére szociális természetbeni ellátásként köztemetés rendelhető el.

(3) Az Szt. 115. §. (1) bekezdése alapján a szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az Önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére a következő személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

 • a) étkeztetés
 • b) családsegítés

c ) házi segítségnyújtás

(4) Az első fokú feladat – és hatáskört az e rendeletben szabályozott ellátások vonatkozásában – a 18 §,19/a § , 19/b , 19/c § , 21. § és a 28/A § kivételével – a Szociális Bizottság gyakorolja.

(5) Az első fokú döntés elleni fellebbezés elbírálására Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.

Az ellátások finanszírozása

15. § E rendeletben meghatározott ellátások finanszírozására Zalacsány Község Önkormányzat költségvetésében kell előirányzatot biztosítani.

A rendszeres települési támogatás formái

Megélhetési támogatás

16. § (1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság kérelemre megélhetési támogatást állapíthat meg annak a hátrányos munkaerő piaci helyzetű, aktív korú személynek, aki munkaképességét legalább 40 %-ban elvesztette, vagy legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett,és családjának egy főre jutó jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum 90%-át és vagyonnal nem rendelkezik.

(2) Nem állapítható meg a támogatás annak, aki keresőtevékenységet folytat, előzetes letartóztatásban van, elzárás, illetve szabadságvesztés büntetését tölti, rendszeres pénzellátásban részesül, köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül.

(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 4. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell: a rendelet 2. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint- figyelemmel e rendelet 3§. (1)-(3) bekezdésére- a családban élők jövedelemigazolásait, a rendelet 3. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben a rehabilitációs hatóságnak a munkaképesség-csökkenés, vagy egészségkárosodás minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, szakvéleményét, vagy komplex minősítését.

(4) A feltételek fennállása esetén a jogosultságot a kérelem benyújtásának napjától határozatlan időre kell megállapítani. Abban az esetben, ha a kérelmet a rendszeres pénzellátás megszüntetéséről szóló határozat keltét követő 30 napon belül benyújtják, a megélhetési támogatásra jogosultság kezdő napja a rendszeres pénzellátás megszűnését követő nap.

(5) A megélhetési támogatás összege 10.000 Ft/hó.

(6) A jogosultság feltételeinek a munkaképesség-csökkenés mértékéről szóló szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény, vagy komplex minősítés érvényességének lejártát követő 30 napon belül felül kell vizsgálni.

(7) Meg kell szüntetni a támogatásra jogosultságot annak,

 • a) akire vonatkozóan a 16 § (2) bekezdés szerinti körülmények valamelyike bekövetkezett
 • b) aki a jogosultság felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza,
 • c) aki az ellátást két hónapon keresztül nem veszi át.

Gyógyszertámogatás

17. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személy részére- az egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásának csökkentése érdekében – gyógyszertámogatással nyújt segítséget.

(2) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság kérelemre gyógyszertámogatást állapíthat meg annak, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

 • a) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 175%-át
 • b) a legalább hat hónap időtartamban rendszeresen szedett gyógyszereinek a havi költsége pedig meghaladja a 10.000,- Ft-ot,és vagyonnal nem rendelkezik.

(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell: a rendelet 2. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint-figyelemmel e rendelet 3 § (1)-(3) bekezdésére- a családban/háztartásban élők jövedelemigazolásait, a rendelet 3. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,a kérelmező által rendszeresen, legalább hat hónap időtartamban szedett gyógyszereiről kiállított háziorvosi igazolást, a gyógyszerek térítési díjáról szóló gyógyszertári bizonylatot.

(4) A jogosultságot egy évre kell megállapítani. Összege havi 3.000,- Ft, melyet a jogosult részére negyedévente utólag, a hónap 5-éig kell utalni.

(5) Nem részesülhet gyógyszertámogatásban az, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy a közgyógyellátásra jogosultság feltételeinek megfelel.

Energiatámogatás

18. § (1) [2]Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személynek és családok számára az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség ( továbbiakban: lakás) fenntartásával kapcsolatos áram-, gázdíj és szilárd tüzelőanyag költségéhez pénzben biztosított energiatámogatással nyújt segítséget.

(2) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester energiatámogatást állapít meg annak, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg

 • a) a nyugdíjminimum 300 %-át
 • b) egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 350 %-át és vagyonnal nem rendelkezik.

(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 6. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell: a rendelet 2. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint- figyelemmel e rendelet 3 § (1)-(3) bekezdésére- a háztartásban élők jövedelemigazolásait, a rendelet 3. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, a fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatokat tartalmazó iratot.

(4) A jogosultságot a kérelem benyújtásának hónapjának 1. napjától egy évre lehet megállapítani a háztartásban élők közül annak, aki a szolgáltatóval szerződésben áll. A támogatás havi összege 5.000,- Ft, melyet havonta utólag, minden hónap 5-éig, az igénylő kérelme alapján az igénylő vagy a szolgáltató számlájára kell utalni.

(5) Energiatámogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(6) A támogatásra jogosultságot, ha a jogosult lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

A rendkívüli települési támogatás formái

Átmeneti segély

19. § (1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság átmeneti segélyt nyújt az Szt. 45.§-ban foglaltak alapján annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud és váratlan esemény, elemi kár vagy egyéb rendkívüli ok miatt előre nem látható, jelentős többletkiadásuk keletkezett vagy várható.

(2) Az átmeneti segély megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

(3) Az átmeneti segély megállapítható alkalmanként és havi rendszerességgel, maximum 3 havi időtartamra is.

(4) Az alkalmanként és a havi rendszerességgel adott átmeneti segély egyszeri összege nem lehet kevesebb 2.000,- Ft-nál, de nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.

(5) Egy kérelmező részére egy naptári éven belül legfeljebb három alkalommal állapítható meg átmeneti segély, melyből legfeljebb és egy alkalommal lehet havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segélyt megállapítani.

(6) Egy kérelmező részére egy naptári éven belül az átmeneti segély együttes összege nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át.

(7) Az átmenti segély pénzbeli és természetbeni ellátásként egyaránt nyújtható. Természetbeni ellátást kell megállapítani akkor, ha:

 • a) a kérelem erre irányul,
 • b) az ellátásban részesülő életvitele alapján az ellátás természetben történő nyújtása indokolt.

(8) A természetben nyújtott segély lehet élelmiszercsomag, vásárlási utalvány, tüzelőanyag, vagy a segély meghatározott célra történő kifizetése – pl. közműdíjak, térítési díj.

(9) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 7. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell: a rendelet 2. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint- figyelemmel e rendelet 3 § (1)-(3) bekezdésére- a háztartásban élők jövedelemigazolásait, a rendelet 3. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot

(8) A Szociális Bizottság különös méltánylást igénylő esetben a jogosultsági feltételekkel nem rendelkező kérelmező részére is állapíthat meg átmeneti segélyt.

19/A. § (1) A Képviselő-testület valamennyi Zalacsányban lakóhellyel rendelkező, alapfokú vagy középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek részére évente egy alkalommal iskolakezdési támogatást állapíthat meg.

(2) Az iskolakezdési támogatásra a gyermek akkor jogosult, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét.

(3) Az iskolakezdési támogatás gyermekenkénti összegét a képviselő-testület évente állapítja meg.

(4) Az iskolakezdési támogatásra alapfokú oktatásban résztvevő gyermek legfeljebb 16 éves koráig, középfokú oktatásban résztvevő gyermek legfeljebb 20 éves koráig jogosult.

(5) Nem jogosult iskolakezdési támogatásra az a gyermek, aki

 • a) bármely okból tanévet, évfolyamot ismétel, ugyanazon évfolyamon tanul,
 • b) középfokú képzésben részesül, de már középfokú képzettséggel rendelkezik,

(6) Az iskolakezdési támogatást a képviselő-testület döntését követően szeptember 30. napjáig lehet igényelni a 11. melléklet szerinti nyomtatványon, amelyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat és az intézmény által kiadott iskolalátogatási igazolást. A Zalacsányi Csány László Általános Iskolában tanul gyermekek esetében az iskolalátogatási igazolást az önkormányzati hivatal kéri meg.

(7) A képviselő-testület az iskolakezdési támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.

19/B. § (1) Zalacsány község Önkormányzata évi két alkalommal március és december hónapban a községben lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő 65 éven felüli személyeket időskorúak támogatásában részesítheti.

(2) A támogatásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét és legkésőbb a támogatás igénylésének időpontjában nyugdíjasnak minősül.

(3) Az időskorúak támogatására vonatkozó kérelem a 15. melléklet szerint nyomtatványon nyújtható be, a kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazolásokat.

(4) Az támogatás természetbeni ellátás formájában – vásárlási utalvány vagy élelmiszercsomag- nyújtható, a folyósítás módját és összegét a képviselő-testület minden évben külön határozatban határozza meg. Háztartásonként -több jogosultsági feltétel fennállása esetén is - egy ellátás állapítható meg.

(5) A képviselő-testület az időskorúak támogatásának elbírálásával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.

Óvodakezdési támogatás

19/C. §

(1) A Képviselő-testület valamennyi Zalacsányban lakóhellyel rendelkező, a Zalacsányi Csány László Óvodában óvodai nevelésben résztvevő gyermek részére évente egy alkalommal óvodakezdési támogatást állapíthat meg.

(2) Az óvodakezdési támogatásra a gyermek akkor jogosult, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ötszörösét.

(3) Az óvodakezdési támogatás gyermekenkénti összegét a képviselő-testület évente állapítja meg.

(4) Az óvodakezdési támogatásra a gyermek akkor jogosult, ha az adott nevelési év szeptember 1-jén óvodai nevelésben részt vesz, melyet a Zalacsányi Csány László Óvoda igazol .

(5) Az óvodakezdési támogatást a képviselő-testület döntését követően július 15. és július 31. napja között lehet igényelni a 13. melléklet szerinti nyomtatványon, amelyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat .A zalacsányi óvodába beíratott gyermekek esetében az igazolást az önkormányzati hivatal kéri meg. A támogatás kifizetésére augusztus 1. és augusztus 31. között kerül sor.

(6) A képviselő-testület az iskolakezdési támogatás elbírálásával kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.

Temetési segély

20. § (1) Temetési segélyre jogosult, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott

 • a) annak ellenére, hogy arra nem volt köteles vagy
 • b) tartásra köteles hozzátartozó, de a temetési költségek viselése saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) A temetési költségek viselése akkor veszélyezteti a kérelmező, illetve a családja létfenntartását, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át

(3) A temetési segély összege legalább a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ával megegyező összeg, de elérheti annak teljes összegét.

(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft.

(5) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a rendelet 8. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell: a rendelet 2. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint- figyelemmel e rendelet 3 § (1)-(3) bekezdésére- a háztartásban élők jövedelemigazolásait,a rendelet 3. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot, a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a temetés költségeiről a segélyt kérő, vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított számlák eredeti példányát.

(6) A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört a Szociális Bizottság gyakorolja.

Köztemetés

21. § (1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester gondoskodik az Szt. 48 § - ában, valamint az Szvhr-ben meghatározott rendelkezések figyelembevételével az elhunyt személy közköltségen való eltemettetéséről.

(2) Zalacsány községben a köztemetés helye: Zalacsányi köztemető

(3) Közköltségen elsősorban hamvasztásos temetés, a hozzátartozó vagy az elhalt eltérő rendelkezése esetén a legolcsóbb testtemetés rendelhető el.

(4) A (2)-(3) bekezdésekben foglaltaktól indokolt esetben el lehet térni, de az ezzel járó jelentősebb többletköltségeket az önkormányzat nem vállalja fel. Ilyen indokolt eset különösen, ha a méltó eltemettetés költségére az elhalt hagyatéka fedezetet nyújt.

(5) A köztemetés költségének megtérítésére a hatáskör gyakorlója méltányosságból részletfizetést engedélyezhet, illetve indokolt esetben a megtérítéstől részben vagy egészben eltekinthet, ha az a kötelezett vagy családjának megélhetését veszélyezteti, vagy számára aránytalanul nagy terhet jelent.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Étkeztetés

22. § (1) Az Szt. 62.§ -ban szabályozott étkeztetés keretében a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni . Étkeztetés szempontjából szociálisan rászorultnak azokat a személyeket kell tekinteni:

 • a) akik a 65. életévüket betöltötték, vagy
 • b) egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy
 • c) hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére az étkeztetést tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki krónikus vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt, illetve a háziorvos, kezelőorvos igazolása alapján mozgásában olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni.

(3) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni és fogyatékosságát az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal, az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel igazolja.

(4) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget szakvéleménnyel kell igazolni.

(5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, és a településen életvitelszerűen tartózkodik.

23. § (1) A Képviselő-testület a szociális étkeztetést a zalacsányi óvoda tálalókonyhájáról kiszállítással vagy elvitellel biztosítja az igénylők részére.

(2) A képviselő-testület az étkeztetési feladatát megállapodás alapján a Nemesbük község Önkormányzatával kötött megállapodással, az Nemesbüki Óvoda közreműködésével látja el.

24. § (1) Az étkeztetés iránti kérelem a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtható be. A kérelemhez mellékelni kell a rendelet 2. melléklet szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint-figyelemmel e rendelet 3 § (1)-(3) bekezdésére a családban/háztartásban élők jövedelemigazolásait, a rendelet 3. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot és a 22.§ (2)-(4) bekezdésben meghatározott, a kérelem tartalmának megfelelő igazolást.

(2) Az étkeztetés megállapítható határozott és határozatlan időre.

(3) Az étkezésért térítési díjat kell fizetni. Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díjat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) A térítési díjat

 • a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
 • b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
 • c) a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy köteles megfizetni.

(5) Az étkeztetés térítési díja csökkenthető vagy elengedhető, amennyiben az étkeztetést igénybevevő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg.

(6) Az étkeztetéssel kapcsolatos hatósági feladatok ellátását a képviselő-testület a Szociális Bizottságra átruházza.

25. §

Az ellátást meg kell szüntetni, ha a jogosult

a) kéri,

b) zalacsányi lakóhelye megszűnik,

c) meghal,

d) azt meghatározott időre kérte, ezen időtartam elteltével

e) az ellátást egy éven túl nem veszi igénybe.

Házi segítségnyújtás

26. § (1) Házi segítségnyújtás keretében az Szt. 63.§-ban foglalt személyekről kell gondoskodni.

(2) A házi segítségnyújtást a Képviselő-testület a Zalaszentgrót és környező települések Intézményfenntartó Társulásának fenntartásában lévő Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ által biztosítja.

(3) A házi segítségnyújtásért az e rendelet 14. melléklete szerinti térítési díjat kell fizetni.
(4) A házi segítségnyújtásért fizetendő térítés díj - amennyiben az ellátásban részesülő jövedelme nem haladja meg a 85500 Ft/hó jövedelmet - 50 %-kal csökkenthető, különös méltánylást érdemlő esetben elengedhető.
(5) A (4) bekezdés szerinti térítési díj mérséklés megállapítható meghatározott időtartamra, vagy a házi segítségnyújtás idejére folyamatosan.

Családsegítés

27. § (1) Az Szt. 64. § -ban szabályozott családsegítés szolgáltatás a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(2) A családsegítés szolgáltatást a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Zalaszentgrót látja el.

Szociális tűzifa támogatás

28. § (1) A Képviselő-testület kérelemre szociális célú tűzifa támogatást biztosíthat annak a szociálisan rászoruló személy részére, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át.

(2) Előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti

 • a) aktív korúak ellátására,
 • b) időskorúak járadékára,
 • c) rendszeres települési támogatásra jogosult

(3) Előnyben kell részesíteni továbbá azt a kérelmezőt, akinek családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzet gyermeket nevelnek.

(4) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.

(5) A kérelmet a 10. melléklet szerinti formanyomtatványon az Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani, melyhez csatolni kell a rendelet 3. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint- figyelemmel e rendelet 3 § (1)-(3) bekezdésére- a háztartásban élők jövedelemigazolásait.

(6) Zalacsány község Önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Hulladékszállítási díjkedvezmény

28/A. §

(1) Azokban a háztartásokban ahol a lakó- és tartózkodási hellyel rendelkezők száma nem haladja meg az egy főt és az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 % -át, a szolgáltatást igénybevevő kérelmére a 110 vagy 120 literes edényzet ürítési díjából 50 % díjkedvezmény adható. A kérelemben nyilatkozni kell a lakásban lakó- és tartózkodási hellyel rendelkezők személyi adat és lakcím nyilvántartás szerinti létszámáról.

(2) A személyi adat és lakcím nyilvántartás alapján 1 fős háztartások részére adható 50%-os díjkedvezmény iránti kérelmet a rendelet 12. számú mellékletében lévő nyomtatványon lehet benyújtani az önkormányzati hivatalban. A január 31. napjáig beadott kérelem alapján az adott év január 1. napjától adható a kedvezmény. Az év közben benyújtott kérelmek alapján a benyújtást követő negyedévtől biztosítható a kedvezmény.

(3) A kedvezmény az adott év december 31-ig biztosított, a következő évre a feltételek fennállása esetén azt ismételten kérelmezni kell.

(4) Az önkormányzati hivatal a kérelemben foglaltakat, az ingatlanban lakó és tartózkodási hellyel rendelkezők számát a személyi adat és lakcím nyilvántartás alapján ellenőrzi.

(5) A díjfizetési kérelmek tárgyában a polgármester hoz döntést.

(6) Az 50 %-os díjkedvezmény kifizetésére utólag, kérelmező által kifizetett számla alapján az önkormányzati hivatalban a számla másolatának benyújtását követő 10 napon belül kerül sor.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. § (1) E rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. Szabályait – a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltéréssel- a hatályba lépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A 2015. február 28-án fennálló méltányossági ápolási díjra jogosultságot ezen időponttal meg kell szüntetni.

(3) A 2015. február 28-án méltányossági ápolási díj megállapítása iránt folyamatban lévő ügyekben a 2015. február 28-án hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 15/2004. (IX.20.) önkormányzati rendelet.

(5) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet az 5/2015.(II.16.) önkormányzati rendelethez

Szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj

Egy főre jutó jövedelem az Szt. 116. § alapján Intézményi térítési ÁFA-t is tartalmazó

Öregségi nyugdíj legkisebb összegének mértéke % összege Ft/adag

50 %-áig (14.250 ,-Ft-ig) 28 % 100,-

100 %-áig (14.251,-Ft-tól 28.500,-Ft-ig) 34 % 194,-

130 %-áig ( 28501 Ft-tól 37.050 Ft-ig ) 66 % 388,-

150 %-áig (37.051,-Ft-tól 42.750,-Ft-ig ) 78 % 505, -

206 %-áig (42.751,-Ft-tól- 58.700 Ft -ig) 89 % 580,-

206-%a felett (58.701 Ft-tól ) 100 % 800 ,-

Alkalmazotti és vendégebéd bruttó 800 Ft/adag

2. melléklet a z 5/ 2015. ( II.16. ) önkormányzati rendelethez

JÖVEDELEMNYILATKOZATJövedelem típusa


A kérelmező


A kérelmezővel közös háztartásban élőÖsszesen

házastárs
( élettárs)

egyéb rokon

nettó jövedelme ( Ft/hó)

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem

ebből: közfoglalkoztatásból származó jövedelem

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem

Táppénz, gyermekgondozási támogatások ( pl. csecsemőgondozási díj, GYED,GYE, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.)

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások ( pl. öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás, rokkantsági járadék, házastársi pótlék, árvaellátás stb.)

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások (pl. települési támogatás, időskorúak járadéka, aktív korúak pénzbeli ellátásai, ápolási díj, álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, keresetpótló juttatás stb.)

Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozási díj, végkielégítés, életjáradékból, föld és egyéb ingatlan bérbeadásából származó jövedelem stb.)

Jövedelem összesen

Az összes jövedelmet csökkentő tényezők (pl. gyermektartásdíj, egyéb rokontartás címén fizetett tartásdíj stb.)

ÖSSZES NETTÓ JÖVEDELEM

EGY FŐRE JUTÓ JÖVEDELEM

A jövedelemről-a jövedelem típusának megfelelő-igazolást vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a JÖVEDELEMNYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy

- szociális hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti a közölt jövedelmi adatok valódiságát,

- valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,

- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

Hozzájárulok a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Zalacsány, 20….,___________hó_____nap

___________________

kérelmező aláírása

3. melléklet az 5/2015. ( II.16.) önkormányzati rendelethez

VAGYONNYILATKOZAT

Megnevezés

1.

2.

3.

Ingatlantulajdon fajtája *

Címe

Alapterülete (m2)

Tulajdoni hányada

Szerzési ideje (év)

Az egész ingatlan becsült forgalmi értéke (Ft)

Haszonélvezeti vagy özvegyi joggal terhelt

igen nem

igen nem

igen nem

* Ingatlantulajdon fajtája: lakástulajdon, lakótelek-tulajdon, üdülőtulajdon, üdülőtelek-tulajdon, egyéb nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem,rendelő, garázs stb.) termőföldtulajdon, vagy az ingatlantulajdonfajták használata.

Megnevezés

1.

2.

3.

Fajtája

Típusa

Rendszáma

Évjárata (év)

Szerzés ideje (év)

Becsült forgalmi értéke (Ft)

Hitellel vásárolt

igen nem

igen nem

igen nem

Lízingelt

igen nem

igen nem

igen nem

Vagyonhasznosítással kapcsolatos megjegyzések:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a VAGYONNYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy

- szociális hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti a közölt jövedelmi adatok valódiságát,

- valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,

- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

Hozzájárulok a vagyonnyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Zalacsány, 20,___________hó_____nap

______________ _____________________________________

az igénylő és a vele közös háztartásban élő nagykorú személyek aláírása

4. melléklet az 5/ 2015.( II.16. ) önkormányzati rendelethez

Kérelem

MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁS

megállapítására

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is )

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgár esetén)


Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás

null1.


null2.


null3.


null4.


null5.

Milyen jogcímen kéri a megélhetési támogatás megállapítását

1.


EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOM miatt, mert
- munkaképesség-csökkenésemet legalább 40%-ban elvesztettem, vagy
- legalább 30%-os egészségkárosodást szenvedtem
amelyhez a szakorvosi igazolást
- mellékeltem (1 db)
- 20____év_____________hó_____napjáig mellékelni fogok


NYILATKOZOM
Büntetőjogi felelősségem
Tudatában, hogy
(x-szel kell jelölni)


1.


keresőtevékenységet nem folytatok,


2.


előzetes letartóztatásban nem vagyok, elzárás illetve szabadságvesztés büntetést nem töltök


3.


rendszeres pénzellátásban nem részesülök


4.


köznevelési, vagy felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem folytatok


5.

az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban nem részesülök

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy

- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti

- valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,

- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Zalacsány, 20….., ____________hó_____nap

______________________

kérelmező aláírása

5. melléklet az 5/2015.( II.16. ) önkormányzati rendelethez

Kérelem

GYÓGYSZERTÁMOGATÁS

megállapítására

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is )

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgár esetén)


Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

Bankszámlaszáma
(ha folyósítást a bankszámlára kéri)

Név

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás


1.2.3.4.5.


A kérelemhez mellékeltem
(aláhúzással kell jelölni)


a HÁZIORVOS igazolását a rendszeres, legalább 6 hónap időtartamban szedett gyógyszereimrőligennem


a gyógyszerek térítési díjáról szóló GYÓGYSZERTÁRI bizonylatot


igen


nem


Büntető jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy


(alanyi vagy normatív) közgyógyellátási jogosultsággal


nem rendelkezem


rendelkezem

Nyilatkozom, hogy a velem egy lakásban élő személyek mindegyike öregségi nyugdíjas, vagy rehabilitációs ellátásban, illetve rokkantsági ellátásban részesül, amelyről az igazolás(oka)t mellékeltem


igen


nem


A háztartásból ideiglenes jelleggel távollévők száma és a távolmaradás okamunkavégzés


tanulás

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy

- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti

- valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,

- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Zalacsány, 20 ., ____________hó_____nap

______________________

kérelmező aláírása

6. melléklet az 5/2015.( II.16. ) önkormányzati rendelethez

Kérelem

ENERGIATÁMOGATÁS

megállapítására

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is )

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgár esetén)


Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás

null1.


null2.


null3.


null4.


null5.
Milyen jogcímen lakik a lakásban

tulajdonos bérlő
albérlő társbérlő szívességi lakáshasználó

egyéb:


Jogerős bírói határozattal megosztott lakás esetén a dokumentum csatolásra került


igen


nem


A háztartás nagysága

egyszemélyes

kétszemélyes

három vagy ennél több személyes


A háztartásból ideiglenes jelleggel távollévők száma és a távolmaradás oka

munkavégzés

tanulás


Melyik lakhatással kapcsolatos költséghez kéri a támogatást


gázdíj


áramdíj


Az energia fogyasztójának és a fogyasztási helynek az azonosításához szükséges adatokat tartalmazó irat csatolásra került


igen


nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy

- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti

- valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,

- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Zalacsány, 20 ., ____________hó_____nap

______________________

kérelmező aláírása

7. melléklet az 5/2015.( II.16. ) önkormányzati rendelethez

Kérelem

ÁTMENETI SEGÉLY

megállapítására

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is )

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgár esetén)


Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

Bankszámlaszáma
(ha folyósítást a bankszámlára kéri)

Név

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás


1.2.3.4.5.Az átmeneti segélyezés alapjául szolgáló létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet részletes leírása:


A kérelemhez csatoltam a többletkiadásokat hitelt érdemlően bizonyító dokumentumokat vagy azok másolatát.


igen nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M-ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy

- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti

- valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Zalacsány, 20 ., ____________hó_____nap

______________________

kérelmező aláírása

8. melléklet az 5/2015.( II.16. ) önkormányzati rendelethez

Kérelem

TEMETÉSI SEGÉLY

megállapítására

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is )

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgár esetén)


Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

Bankszámlaszáma
(ha folyósítást a bankszámlára kéri)

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás

null1.


null2.


null3.


null4.


null5.

Az elhalt személy

neve
(születési név is)


születési helye és ideje


anyja neve


A haláleset helye és ideje


20 év hó nap

Ha a haláleset nem Zalacsányban történt, a halotti anyakönyvi kivonat vagy annak másolata csatolásra került


igen nem
A temetésről gondoskodó
személy

neve


lakcíme

ha nem azonos a kérelmezővel, akkor a kérelmezővel való rokona kapcsolata és bejelentett lakóhelyeA temetési számla

eredeti példánya benyújtásra került


igen nem


végösszeg


Ft


kelte


20 év hó nap

Az elhunyt eltemettetéséhez az önkormányzat más jogcímen (pl. átmeneti segély) hozzájárult


igen nem

Az eltemettetésre öröklési szerződés alapján került sor

igen nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a K É R E L E M-ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy

- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti

- valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Zalacsány, 20 ., ____________hó_____nap

______________________

kérelmező aláírása

9. melléklet az 5/ 2015.( II.16. ) önkormányzati rendelethez

Kérelem

SZOCIÁLIS ÉTKEZÉS

megállapítására

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is )

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgár esetén)


Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

Név

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás


1.2.3.4.5.Mely időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását

Milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását

Az étkezés módja:
(jelölje aláhúzással)

a.) helyben fogyasztás
b.) elvitel
c.) kiszállítással

Az ellátást igénylő :
( jelölje aláhúzással)

a) nyugdíjas korú
b) rokkantnyugdíjas
c) fogyatékkal élő
d) egészségi állapota az ellátás biztosítását indokolja.

Jogosultságot alátámasztó dokumentumok:
(jelölje aláhúzással)

a.) rokkantnyugdíj/nyugdíj megállapítására vonatkozó dokumentum
b.) fogyatékkal élő esetén fogyatékosság tényét igazoló egyéb dokumentumot.
c.) egészségi állapotra hivatkozás esetén orvosi igazolást

Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában más szociális alapszolgáltatást

igénybe veszek/nem veszek igénybe.

(„Igénybe veszek válasz esetén kitöltendő :” )

Az alábbi szociális alapszolgáltatásokat veszem igénybe:

Szolgáltatás típusa

Szolgáltató neve/címe

Igénybevétel kezdete

Szociális étkeztetés

Házi segítségnyújtás

Nappali ellátás

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy

- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti

- valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,

- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Zalacsány , 20 ., ____________hó_____nap ______________________

kérelmező aláírása

10. melléklet az 5/2015.( II.16. ) önkormányzati rendelethez

Kérelem

SZOCIÁLIS TŰZIFA

megállapítására

Megnevezés

kérelmező

házastárs (élettárs)

Név (születési név is )

Anyja neve

Születési hely, év, hó, nap

Családi állapota (aláhúzással kell jelölni)

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

nőtlen hajadon elvált özvegy házas

Állampolgársága vagy idegenrendészeti státusza ( nem magyar állampolgár esetén)


Lakóhelye

Tartózkodási helye

Életvitelszerű tartózkodási helye

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

Telefonszáma (nem kötelező megadni)

Születési év, hó, nap

Családi kapcsolat

Foglalkozás

null1.


null2.


null3.


null4.


null5.
Milyen jogcímen lakik a lakásban

tulajdonos bérlő
albérlő társbérlő szívességi lakáshasználó

egyéb:


Az alábbi ellátásban részesül


a. aktív korúak ellátása
b. időskorúak járadéka
c. energiatámogatás
d. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


A háztartás nagysága

egyszemélyes

kétszemélyes

három vagy ennél több személyes


Igényel tűzifa mennyiségeA lakás fűtésének módjaBüntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy

- a szociális hatáskört gyakorló szerv a közölt adatok valódiságát ellenőrizheti

- valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell fizetni,

- köteles vagyok a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni az eljáró hatóságnak.

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális és gyermekvédelmi igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Zalacsány , 20….., ____________hó_____nap

______________________

kérelmező aláírása

11. melléklet 11. melléklet az 5/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSHOZ

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének ……/201 (…..…..) döntése alapján kérem gyermekem (nagykorú esetén saját) részére … / ……….tanévre iskolakezdési támogatás megállapítását.

Iskolakezdési támogatást kérelmező adatai:

Neve: ........................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................

Lakóhelye: ................................................................................................................................

tartózkodási helye: ...................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága: ........................................................................................................................

Iskolakezdési támogatásra jogosult gyermek adatai:

Neve: ........................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................

Lakóhelye: ................................................................................................................................

tartózkodási helye: ...................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága: ........................................................................................................................

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

Oktatási intézmény megnevezése, címe:………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

A

B

C

D

E


1.

Közeli hozzátartozó
neve
(születési neve)


Anyja neve

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Társadalom- biztosítási Azonosító Jele

Családi kapcsolat megnevezése

2.

3.

4.

5.

Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

B

C

1.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

2.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

6.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

7.

Egyéb jövedelem

8.

Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki)…………............Ft

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kijelentem továbbá, hogy az iskolatámogatási támogatásra jogosult személy:

 • a) nem ismételt tanévet, évfolyamot ismétel, nem ugyanazon az évfolyamon tanul,
 • b) középfokú képzés esetén nem rendelkezik másik középfokú képzettséggel rendelkezik,

Kérelmemhez csatolom jövedelemigazolásokat és az iskolalátogatási igazolást.

Kelt: Zalacsány, aláírás

12. melléklet 12. melléklet az 5/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Kérelem

Hulladékszállítási díj kedvezmény igénylésére

Igénylő neve:……………………………………………………………………………………

Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………..

Anyja neve:…………………………………………………………………………………….

Lakcíme:………………………………………………………………………………………..

Hulladékszállítással érintett ingatlan címe:………………………………………………….

A hulladékszállítással érintett ingatlan használatának jogcíme: …………………………

A hulladékszállítással érintett ingatlant használók létszáma a személyi adat és lakcímnyilvántartás szerint:…………..fő

Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

B

C

1.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

2.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

6.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

7.

Egyéb jövedelem

8.

Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki)…………............Ft

Alulírott igénylő a fenti hulladékszállítással érintett ingatlanban lakó- és tartózkodási hellyel rendelkezők személyi adat és lakcím nyilvántartás szerinti létszáma alapján – az általuk termelt hulladék mennyiségére figyelemmel – a hulladékszállítási díj 50%-os kedvezménye iránt nyújtok be kérelmet.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Fenti személyes adataim kezeléséhez a kérelem elbírálása és a kedvezmény nyújtása érdekében a döntés előkészítésében, a döntés meghozatalában és a végrehajtásában közreműködők vonatkozásában hozzájárulok.

Zalacsány, 201…... ………………..hó……..nap

……………………………………………..

kérelmező

13. melléklet az 5/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM ÓVODAKEZDÉSI TÁMOGATÁSHOZ

Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének ……/201… (…..…..) döntése alapján kérem gyermekem részére … / ……….nevelési évre óvodakezdési támogatás megállapítását.

Óvodakezdési támogatást kérelmező szülő/törvényes képviselő adatai:

Neve: ........................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................

Lakóhelye: ................................................................................................................................

tartózkodási helye: ...................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága: ........................................................................................................................

Óvodakezdési támogatásra jogosult gyermek adatai:

Neve: ........................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................

Lakóhelye: ................................................................................................................................

tartózkodási helye: ...................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága: ........................................................................................................................

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

Óvoda megnevezése, címe:………………………………………………………

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

A

B

C

D

E

Közeli hozzátartozó
neve
(születési neve)


Anyja neve

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Társadalom- biztosítási Azonosító Jele

Családi kapcsolat megnevezése

1.null

2.

3.

4.

Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

B

C

1.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

2.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

6.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

7.

Egyéb jövedelem

8.

Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki)…………............Ft

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kérelmemhez csatolom a jövedelemigazolásokat . Nyilatkozom, hogy gyermeken 201……szeptember 1. napján a Zalacsányi Csány László Óvodában veszi igénybe az óvodai nevelést.

Kelt: Zalacsány, 201……………………………….

aláírás

14. melléklet az 5/2015. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Házi segítségnyújtás térítési díja:

Intézményi térítési díj egy órára megállapított összege a személyi gondozás esetében: 170,- Ft

Intézményi térítési díj egy órára megállapított összege a szociális segítés esetében: 0,- Ft

15.melléklet az 5/2015(II.16.)önk.,rendelethez

KÉRELEM IDŐSKORÚAK TÁMOGATÁSA MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Neve: ........................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................

Anyja neve: ..............................................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................

Lakóhelye: ................................................................................................................................

Tartózkodási helye: ...................................................................................................................

Életvitelszerűen a ………………………………………………………………… címen élek.

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága: ........................................................................................................................

Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................................................

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: ......... fő.

A B C D E

Közeli hozzátartozó
neve
(születési neve)
Anyja neve Születési helye, ideje (év, hó, nap) Társadalom- biztosítási Azonosító Jele Családi kapcsolat megnevezése
1.
2.
3.
4.
5.

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

B

C

1.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A családban élő közeli hozzátartozók

2.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

ebből közfoglalkoztatásból származó:

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

6.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

7.

Egyéb jövedelem

8.

Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki)…………............Ft

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete /202….. ( ) számú határozata alapján kérem az időskorúak támogatása megállapítását:

- március hónapra

- december hónapra

vonatkozóan.

Kérelmemhez mellékelem a saját és közeli hozzátartozóm jövedelemigazolását.

Zalacsány, 202………………………………..

……………………………………..

kérelmező aláírása