Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és személyi illetményről

Hatályos: 2022. 02. 15

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és személyi illetményről

2022.02.15.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: KÖH) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében 2022. év január hó 01. napjától a köztisztviselői illetményalap 46.380,-Ft.

3. § A KÖH köztisztviselője 2022. év január hó 01. napjától

a)felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 20 %-ának
b)középiskolai végzettség esetén alapilletménye 20 %-ának
megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

4. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény a 235. § (1) bekezdése szerint a Bicsérdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az e törvényben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg - a polgármester jóváhagyásával - a jegyző.

(2) Személyi illetmény, minősítéssel, ennek hiányában teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra.

5. §1

6. § Ez a rendelet 2022. február 14-én lép hatályba.

7. § (1) Ezen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon gondoskodik.

1

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.