Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (I.30.) önkormányzati rendelete

Békési Középiskolai Ösztöndíj alapításáról

Hatályos: 2019. 06. 02

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2017. (I. 30.)

önkormányzati rendelete

Békési Középiskolai Ösztöndíj alapításáról[1]Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a békési állandó lakhelyű, nehéz anyagi körülmények között élő, jó tanuló, Békésen középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok számára ösztöndíjat alapít.

(2) E rendelet keretében középiskolai oktatásnak minősül az érettségit adó középiskolai oktatás 9-12. évfolyamán nappali tagozaton folytatott tanulmány.

(3)[2] A támogatható személyek számáról a pályázat kiírásakor dönt a Képviselő-testület.


2. § Ösztöndíj-támogatásban részesíthető az a békési állandó lakhelyű, 20. életévét be nem töltött középiskolai tanuló,

a) aki középiskolai tanulmányait helyben folytatja,

b)[3] akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér összegének 54 %-át,

c) akinek a pályázat benyújtását megelőző félévben tanulmányi eredménye a kerekítés szabályai nélkül elérte 4,20 átlagot.

d) A támogatás a középiskolai tanulmányok idejére többször pályázható, a középiskolai tanulmányok 1-8. félévére.

e) A jövedelem számításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) – (5) bekezdése az irányadó.


3. § (1)A támogatás pályázat útján nyújtható.

(2) A következő évi pályázat kiírásáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete minden év júniusi ülésén dönt.

(3)[4] A pályázat benyújtásának határideje minden év október 15. napja.

(4) A pályázatok előzetes véleményezésével, rangsorolásával a Képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot bízza meg.

(5)[5] A támogatásokról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a benyújtási határidőt követő soros ülésén dönt.


4. § (1) A támogatás összege havi 10.000 Ft. A támogatás esetenként két egymást követő félévre szól, a félévek 5 tanulmányi hónapjára. A támogatást közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

(2) A támogatást a tanuló törvényes képviselője veheti fel. Nagykorú tanuló esetén a támogatás saját jogon is megpályázható.

(3)[6] A támogatások folyósítása havonta történik. A szeptember-október hónapra járó támogatások kifizetésére a novemberi folyósítással együtt kerül sor.


5. § (1) A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalban az e célra rendszeresített űrlapon lehet benyújtani.

(2) A pályázathoz csatolni kell:

a) a pályázat benyújtását megelőző félév tanulmányi eredményét igazoló bizonyítvány másolatát,

b) a pályázó oktatási intézményének véleményét, iskolalátogatási igazolást

c) a pályázóval egy háztartásban élő szülő (gondviselő) és egyéb hozzátartozó jövedelemigazolását. A közös háztartásban élő közeli hozzátartozók körét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdése szerint kell érteni.

(3) A 2. félévi támogatás feltétele, hogy a tanuló az első félévi bizonyítványának másolatát bemutatja és a 2. félévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást minden év február 15-ig benyújtja.


6. § A pályázó 15 napon belül köteles bejelenteni, ha adataiban a pályázatot érintő változás következett be, különösen, ha állandó lakóhelye megváltozott.


7. § (1) A támogatást az önkormányzat a változást követő hónaptól megvonja, ha a tanuló állandó lakóhelye megváltozik.

(2) A támogatás megvonható attól, aki arra méltatlanná válik.

(3) A méltatlanság esetei különösen, ha a tanuló

a) tanulmányi eredménye a jó  átlag alá romlik,

b) iskolája fegyelmi büntetést szab ki rá, vagy magatartása egyéb módon erre okot ad.

(4) A támogatás megvonásáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tudomásszerzést követő testületi ülésen dönt és a döntést követő hónaptól lép hatályba. Fellebbezésnek helye nincs.

(5) A jogtalanul felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.


8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


B é k é s, 2017. január 19.


              Izsó Gábor s.k.                                           Tárnok Lászlóné s.k.

               polgármester                                                         jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2017. január 30-án


Tárnok Lászlóné s.k.

         jegyző

[1]

Módosította a 23/2018. (VII. 27.), a 27/2018. (IX. 27.) és a 14/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet.

[2]

Módosította a 23/2018. (VII. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[3]

Módosította a 14/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[4]

Módosította a 27/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[5]

Módosította a 27/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[6]

Módosította a 27/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a.