Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2005. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 02 - 2022. 02. 03

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 1.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2005. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.02.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el.

1. § (1) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2005 (VIII.26.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A fizetendő adó 50 %-ának megfelelő adókedvezményben részesül:

a) az a magánszemély, aki tárgyév január 1-jéig betölti a 70. életévét.

b) az a házaspár/élettárs ahol a házastársak/élettársak egyike tárgyév január 1-jéig betölti a 70. életévét.

c) Az 50 %-os adókedvezmény az adóalany 75. életéve betöltése évének utolsó napjáig vehető igénybe.

(3) Mentesül a magánszemélyek kommunális adója megfizetése alól:

a) az a magánszemély, aki tárgyév január 1-jéig betölti a 75. életévét.

b) az a házaspár/élettárs ahol a házastársak/élettársak egyike tárgyév január 1-jéig betölti a 75. életévét.”

(2) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2005 (VIII.26.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Mentesül a magánszemélyek kommunális adója alól a helyi polgárőr egyesület, valamint a helyi önkéntes tűzoltó egyesület azon aktív, tagdíjat megfizető és rendszeresen szolgálatot ellátó tagja - valamint a tag hozzátartozója/élettársa - akinek ezen tevékenységét az egyesület elnöke által a tárgyévre vonatkozóan kiadott igazolása tanúsítja.””

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.