Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2015. (XII.7.) önkormányzati rendelete

A talajterhelési díjról

Hatályos: 2015. 12. 08

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


A talajterhelési díjról szóló 53/2015. (XII. 07.)

önkormányzati rendeleteBékés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az Alföldvíz Zrt-t a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan a szolgáltatott víz mennyisége, az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz, a külön vízmérőn mért locsolási célú víz mennyisége, valamint a csatornára való rácsatlakozók köre tekintetében.

(2) az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február 15. napjáig kell teljesítenie az adatszolgáltatásra kötelezettnek.


2.§ (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a (2) bekezdésben megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31. napjáig.

(2) A talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság 11998707-04606811-10000551 számú, talajterhelési díj beszedési számla megnevezésű számlájára kell teljesíteni.

(3) Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a környezetvédelmi alap javára átutalja.


3.§ Mentes a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól a természetes személy


  1. akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik, vagy
  2. akinek az ingatlanán a közszolgáltató által közölt vízfogyasztása átlagosan a havi 2 m3 –t nem haladja meg.


4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 15/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete.


Békés, 2015. december 02.
        Izsó Gábor                                                         Tárnok Lászlóné

      Polgármester                                                                     jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2015. december 07.
Tárnok Lászlóné

        jegyző