Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2020. (X.1.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 10. 02 - 2020. 10. 01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

26/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott fel­hatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében és a 94. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az alábbi 5/A. §-sal egészül ki:


„Nevelési- és tanévkezdési támogatás utólagos kifizetése

5/A. §

(1) A 5. § (4)-(5) bekezdésekben meghatározott jogvesztő határidő lejártát követően az igénylő az 5. § (1) bekezdése szerinti gyermek nevét és lakcímét, valamint a gyermek törvényes képviselőjének nevét és lakcímét az arra rendszeresített nyomtatványon, valamint az intézményi (tanulói) jogviszonyt igazoló iskolalátogatási bizonyítványt 2020. október hó 16. napjáig megküldi a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya részére.

(2) A nevelési- és tanévkezdési támogatás utólagos megállapításáról nem kell határozatban rendelkezni. Az (1) bekezdés szerinti támogatás - írásban dokumentált módon - készpénzben kerül kifizetésre legkésőbb 2020. november hó 30. napjáig a Polgármesteri Hivatal házipénztárában, a gyermek törvényes képviselője, vagy az általa meghatalmazott személy részére.”


2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Békés, 2020. szeptember 30.            Kálmán Tibor s.k.                                                                  Tárnok Lászlóné s.k.

             polgármester                                                                                jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. október hó 1. napján


Tárnok Lászlóné s.k.

          jegyző

[1]

Elfogadta Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. szeptember 30-i ülésén.