Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete

A köztisztaság fenntartásáról

Hatályos: 2015. 06. 03 - 2018. 06. 28

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2014.  (III. 28.)

önkormányzati rendelete

A KÖZTISZTASÁG FENNTARTÁSÁRÓL[1]
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya1. § A rendelet hatálya kiterjed Békés város közigazgatási területén lévő lakások használóira, az ugyanitt lévő nem lakás céljára szolgáló építmények, beépítetlen ingatlanok használóira, a város területén közlekedőkre, illetve a közterületeket bármilyen jogcímen igénybe vevőkre, tekintet nélkül arra, hogy magán- vagy jogi személyekről van-e szó,  továbbá az önkormányzatra és intézményeire is.


2. Értelmező rendelkezések  1. 2. § [2]

3. Az önkormányzat köztisztasági feladatai3. § (1) Az önkormányzat köztisztasági feladatait a Békési Kommunális és Szolgáltató Kft útján           látja el.

(2) Az önkormányzat köztisztasági feladatait különösen

  1. a településen átvezető állami tulajdonú útvonalak (a 470. számú főút, a 4644 és a 4238 mellékutak) lakott területen átvezető szakasza, közcélú zöldterületek (parkok), a jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott egyéb zöldterületek, a terek, a sétányok, az ezek mellett húzódó járda, árok, lefolyó és a hozzájuk tartozó út, utca középvonaláig terjedő terület tisztán tartása;
  2. az önkormányzat intézményeit körülvevő közterületek tisztán tartása;
  3. a városi utak téli síkosságmentesítése, hótól való letisztítása;
  4. hulladékgyűjtő edények kihelyezése és rendszeres ürítése, környezetük tisztán tartása;
  5. inerthulladék-lerakóhely kialakítása, hulladék ártalmatlanító vagy hasznosító berendezések létesítése;
  6. háztartási szilárd hulladék intézményes elszállításáról való gondoskodás;
  7. e rendelet 1. melléklete szerinti csatornák, gerinccsatornák, a belterületi fő vízgyűjtő és levezető árkok, a zárt csapadékcsatornák, továbbá az utak alatti átereszek rendszeres tisztítása, a 8. § (3) be­kezdésében foglalt egyéb kapcsolódó feladatok;
  8. a város polgárai által végzett ároktisztítás során keletkezett iszap elszállítása;
  9. a közterületen elhullott állatok elszállítása,
  10. rendeletben foglalt előírások következetes betartása és betartatása, a rendeletben foglaltak végrehajtásának folyamatos ellenőrzése.4. A  közterületek tisztán tartása ás rendje4. § (1) A város  közigazgatási területén tilos a közterületnek szeméttel vagy hulladékkal való bárminemű beszennyezése. Szemetet és hulladékot csak az e célra rendszeresített gyűjtőedénybe szabad bedobni.

(2) Állati hullát vagy egyéb olyan szerves, illetve szervetlen anyagot, amely a lakosság vagy állatainak egészségét veszélyeztetheti, engedély nélkül sem magán-, sem közterületen elhelyezni, illetve otthagyni nem szabad.

(3) A közterületen elhullott állatot a bejelentést követő három órán belül a bejelentést átvevő az elszállíttatásról -- a gyepmester által -- gondoskodni köteles. A bejelentő maga is elszállíttathatja az állati eredetű hullát a hulladéklerakó telepre (Békés - Gyepmesteri telep - Krisztinazug).

(4) Szennyvizet, trágyalevet, egyéb szennyező vagy vegyi folyadékot, háztartási (konyhai) hulladékot a közterületre, árokba, csapadékcsatornába elvezetni, kiönteni tilos.5. A járdák tisztán tartása5. § (1) [3]

(2) [4]

(3)     Téli időszakban, vagy amikor a hőmérséklet fagypont alá süllyed, a kötelezetteknek gondoskodniuk kell a járdaszakaszuk hótól való letisztításáról, illetve jegesedés esetén csúszásmentesítéséről. E kötelezettségeiknek minden reggel, legkésőbb 7 óráig eleget kell tenniük, majd a nap folyamán -- az időjárástól és a kötelezett személyi körülményeitől függően --  legalább még egyszer meg kell ismételniük.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt csúszásmentesítéshez elsősorban homok, fűrészpor, használható. Erre a célra visszamaradó, darabos, durva anyag nem alkalmazható.


6. A zöldterület karbantartása6.§[5] (1) Ingatlan használója gondoskodik az ingatlanán, illetve az ingatlana és az úttestig terjedő teljes szakaszon közterületen a gaz kiirtásáról, az ültetett növényzetnek a gyalogjárda fölé nyúló ágai, vagy a közterületre kinyúló gyökerei megfelelő nyeséséről, úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos forgalom zavartalanságát.

(2) Ingatlan használója gondoskodik az ingatlana és az úttestig terjedő teljes szakaszon lévő gyümölcsfa növényvédelméről.

(3) A kötelezett a zöldterületet füvesítheti. Füvesítés esetén a füvet rendszeresen nyírni köteles úgy, hogy a fű szálmagassága a 15 cm-t nem haladhatja meg.

(4) A zöldterületen haszonnövényeket termeszteni tilos.7. A csapadékvíz elvezetése7. §  Az ingatlan használója köteles gondoskodni arról, hogy épülete tetőzetéről az esővíz a járdára ne csurogjon.8. § (1) A használó az ingatlana előtti árokszakaszt a rendelet 1. mellékletében megjelöltek kivételével, továbbá a járműbehajtók átereszét és a folyókákat köteles szükség szerint, de évente legalább egyszer tisztítani, illetve folyamatosan gyomtalanítani.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személynek biztosítania kell mind az úttest, mind pedig a zöldterület felől a csapadékvízelvezető árokba vagy zárt csatornába a csapadékvíz szabad lefolyását.

(3)     A zárt csapadékvíz-elvezetők, az úttest alatti átereszek, közforgalmú hidak alatti mederszakaszok, az iszapfogók rendszeres tisztításáról, továbbá a nyílt árkok szükség és igény szerinti szintezéséről, a rézsűk első ízbeni kialakításáról az önkormányzat köteles gondoskodni.8. A városi utak tisztán tartása9. § [6] A városi közutak tisztítása és síkosság elleni védelme, továbbá az állami közutak átkelési szakaszának tisztítása önkormányzati feladat.10. § (1) A közterületen bármikor csak olyan módon szabad szállítani anyagot, hogy a szállítmányból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha szállítás közben a rakománytól a közterület beszennyeződne, a szennyeződés előidézője azt azonnal eltávolítani, illetve a további szennyeződést megakadályozni köteles.

(2) Bármilyen szállítmány fel- vagy lerakodása esetén keletkező szennyeződést annak előidézője köteles közvetlenül a fel- vagy lerakodás elvégzése után eltakarítani.
9. Köztisztasági szabályok11. § [7]


12. § [8]


10. A közterületi hulladékgyűjtők13. § (1) Az önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy a település forgalmasabb útvonalai, terei mentén, a piac, a üzletek, az intézmények, a szórakozóhelyek környékén a városképbe illő hulladékgyűjtő edények legyenek elhelyezve.

(2) A hulladékgyűjtők legalább hetenkénti ürítéséről, karbantartásáról, környékük tisztán tartásáról az intézményes szemétszállítást végzővel, vagy egyéb szervezettel, vállalkozással kötött szerződés révén a Kommunális és Szolgáltató Kft gondoskodik.

(3) [9]

(4) A közterületi hulladékgyűjtőket háztartási vagy közületi szilárd hulladék gyűjtésére használni tilos.11. A hulladék lerakása14. § (1) Az összegyűjtött és elszállított háztartási és egyéb, valamint közületi szilárd hulladékot kizárólag engedéllyel rendelkező szilárdhulladék-lerakó telepen lehet elhelyezni.

(2) Építési, bontási törmeléket kizárólag az inert hulladéklerakó telepen lehet elhelyezni.
12. A közterület tisztán tartására vonatkozó szabályok15. § (1) Szemetet és hulladékot csak az e célra rendszeresített gyűjtőedénybe szabad bedobni.

(2) A hulladékgyűjtők legalább hetenkénti ürítéséről, karbantartásáról, környékük tisztán tartásáról a közszolgáltató gondoskodik.

(3) [10]13. Záró rendelkezések


16. § E rendelet 2014. május 1.  napján lép hatályba.


17. § (1) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 9/2002. (II. 29.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormánnyzata Képviselő-testületének 16/2002. (V. 31.) 16/2004. (IV. 30.), 19/2006. (V. 26.), 37/2006. (XII. 1.), 48/2006. (XII. 15.), 31/2007.(VI. 29.), 48/2007. (XI. 1.), 58/2009. (XII. 18.), 8/2010. (II. 26.), 16/2012. (V. 25.), 6/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete.


B é k é s, 2014. március 27.
              Izsó Gábor                                                                                  Tárnok Lászlóné

            polgármester                                                                                 jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2014. március 28. napján
Tárnok Lászlóné

      jegyző1. melléklet a 9/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelethezA képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat feladatát képezik az alábbi csapadékvízgyűjtők tisztán tartása:


  1. valamennyi zárt csapadékvíz-elvezető csatorna,
  2. Fekete-Körös holtág
  3. Keserű sori gerinccsatorna
  4. Bánvégi, Décseri-kerti, Kastély-zugi csatornák
  5. Vári, Dózsa, Árok utcai gerinccsatornák
  6. Epreskerti főgyűjtő csatornák
  7. Kecskeméti utcai gerinccsatorna
  8. Szarvasi úti csatorna
  9. Puskaporos csatorna
  10. Malomasszonykerti agyagárok
  11. Vica csatorna
  12. a parkokat, a tereket és egyéb olyan közterületeket szegélyező árkok, melyeknek nincs a rendelet értelmében vett csatlakozó ingatlanuk.

2. melléklet a 9/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelethezA képviselő-testület döntése értelmében az önkormányzat feladatát képezi az alábbi zöldterületek rendelet szerinti gondozása:


  1. Erzsébet liget
  2. Május 1 park
  3. Ady lakótelep
  4. Vásárszél utcai lakótelep
  5. Kossuth utcai lakótelep
  6.  Veres Péter tér
  7.    Fáy utca
  8. Szarvasi úti lakótelep
  9. Széchenyi tér[1]

Mód. a 23/2014. (VI. 30.), 21/2015. (VI.02.) Önk. rendeletttel

[2]

Hatályon kívül helyezve a 23/2014. (VI. 30.) Önk. rendeletttel

[3]

Hatályon kívül helyezve a 23/2014. (VI. 30.) Önk. rendeletttel

[4]

Hatályon kívül helyezve a 23/2014. (VI. 30.) Önk. rendeletttel

[5]

Mód. a 21/2015. (VI.02.) Önk. rendeletttel

[6]

Mód. a 23/2014. (VI. 30.) Önk. rendeletttel

[7]

Hatályon kívül helyezve a 23/2014. (VI. 30.) Önk. rendeletttel

[8]

Hatályon kívül helyezve a 23/2014. (VI. 30.) Önk. rendeletttel

[9]

Hatályon kívül helyezve a 23/2014. (VI. 30.) Önk. rendeletttel

[10]

Hatályon kívül helyezve a 23/2014. (VI. 30.) Önk. rendeletttel