Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15 - 2022. 05. 06

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.15.

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 623.198.971 forintban állapítja meg,

b) bevételi főösszegét 623.198.971 forintban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzat működési támogatása 34.496.430 Ft

b) egyéb működési támogatás 64.946.262 Ft

c) felhalmozási célú támogatása 191.936.000 Ft

d) közhatalmi bevételek 44.600.000 Ft

e) működési bevételek 22.992.674 Ft

f) működési célú átvett pénzeszköz 3.488.210 Ft

g) pénzmaradvány 259.444.079 Ft

h) megelőlegezés visszafizetése 1.295.316 Ft

(2) Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) személyi juttatások 62.727.000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok, adók 7.339.000 Ft

c) dologi kiadások 85.808.000 Ft

d) ellátottak pénzbeli hozzájárulása 3.000.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 112.465.655 Ft

f) beruházások 290.364.000 Ft

g) felújítások 60.200.000 Ft

h) felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) megelőlegezések 1.295.316 Ft

5. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.

6. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2022. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2022. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi saját bevételeinek alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Létszám és bérgazdálkodás

7. § A képviselő-testület Bükkösd Község engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtása

8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.

(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.

(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43/A. § (3) bekezdése irányadó.

(4) A költségvetési szervek személyi juttatások kiemelt előirányzata

a) az Ávr. 35 §-a szerint jóváhagyott többletbevétellel,

b) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerinti személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető.

10. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

11. § (1) A polgármester 1.000.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.

(3) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

12. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

13. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

14. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2022. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.

(3) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

5. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. § (1) E rendelet rendelkezéseit a 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat címrendje

A

B

C

D

1

Cím

Alcím

Jogcím

Megjegyzés

2

I.

1.

1.

Bükkösd Községi Önkormányzat

3

2.

2.

Önállóan működő költségvetési szervek

4

2/1

-

2. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

A

B

C

D

E

1

Sor-
szám

Megnevezés

Álláshelyek száma 2021.
december 31-én

Változás

Álláshelyek száma 2022.
január 1-től

2

I.

Alapfeldatokat ellátó intézmények

3

4

I.

Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen

0

0

0

5

Önkormányzat Képviselő-testülete

6

1.

Képviselő testület

8

0

8

7

2.

Egyéb önkormányzati feladatok

6

0

6

8

3.

Közfoglalkoztatás

12

0

12

9

II.

Önkormányzat összesen

26

0

26

10

III.

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

26

0

26

11

Tájékoztató táblázat

12

1

Képviselők

6

6

13

2

Polgármester, alpolgármester

2

2

14

3

Bizottsági tagok

3

3

15

4

Köztisztviselő

0

0

16

5

Közalkalmazottak

3

3

17

6

Munka törvénykönyve alá tartozók

3

3

18

7

Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak

5

5

3. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

A

B

C

1

Ft-ban

2

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

3

B111

Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása

21 662 650

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

5

B1131

Települési önkormányzatok gyermekétkezettési feladatainak támogatása

493 506

6

B1132

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 866 140

7

B114

Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása

2 474 134

8

B115

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás

0

9

B116

Elszámolásból származó bevétel

0

10

B11

Önkormányzatok működési támogatása

34 496 430

11

B16

Egyéb működési célú támogatás

64 946 262

12

B1

Működési célú támogatás ÁH-n belül

99 442 692

13

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

191 936 000

14

B25

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről

0

15

B2

Felhalmozási célú támogatások

191 936 000

16

B34

Vagyoni típusú adók

2 500 000

17

B351

Értékesítési és forgalmi adók

42 000 000

18

B354

Gépjármű adók

0

19

B355

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

20

B35

Termékel és szolgálatások adói

44 500 000

21

B36

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

100 000

22

B3

Közhatalmi bevétel

44 600 000

23

B4

Működési bevétel

22 992 674

24

B5

Felhalmmozási bevétel

0

25

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

3 488 210

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

27

B8

Pénzmaradvány

260 739 395

28

B1-B8

Költségvetési bevétel

623 198 971

4. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

A

B

B

1

Ft-ban

2

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

3

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

45 932 000

4

K1102

Normatív jutalmak

0

5

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

6

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

7

K1105

Végkielégítés

0

8

K1106

Jubileumi jutalom

0

9

K1107

Béren kívüli juttatások

1 165 000

10

K1108

Ruházati költségtérítés

0

11

K1109

Közlekedési költségtérítés

350 000

12

K1110

Egyéb költségtérítések

0

13

K111

Lakhatási támogatások

0

14

K112

Szociális támogatások

0

15

K113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

3 098 000

16

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

3 894 000

17

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

7 488 000

18

K123

Egyéb külső személyi juttatások

800 000

19

K1

Személyi juttatások

62 727 000

20

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 339 000

21

K3

Dologi kiadások

85 808 000

22

K4

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

3 000 000

23

K502

Működési célú visszatérítendő támogatás

5 434 887

24

K505

Működési célú támogatások államháztartáson bellülre

0

25

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

31 000 000

26

K508

Kölcsön nyújtása

800 000

27

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 600 000

28

K513

Tartalék

73 630 768

29

K5

Egyéb működési kiadások

112 465 655

30

K6

Beruházások

290 364 000

31

K7

Felújítások

60 200 000

32

K8

Felhalmozási célú kiadások

0

33

K9

Megelőlegezések

1 295 316

34

K1-K9

Költségvetési kiadások összesen

623 198 971

5. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

1

Ft

2

Megnevezés

Kiadások összesen
(9+12+13+14+
15+16+17)

Személyi
juttatások

Munkáltatókat
terhelő járulékok

Dologi kiadások

Egyéb működési
célú kiadások

Ellátottek pénzbeli
juttatásai

Működési
kiadások összesen
(4+5+6+7+8)

Beruházási
kiadások

Felújítási
kiadások

Felhalmozási
kiadások összesen
(10+11)

Adott
kölcsön

Pénzügyi
befektetés

Tartalék

Intézmény
finanszírozás

Hitel
visszafizetés

3

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

4

Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési
tevékenysége

548 554 655

20 467 000

2 492 000

62 820 000

38 034 887

0

123 813 887

290 110 000

60 200 000

350 310 000

800 000

0

73 630 768

0

0

5

K

Igazgatási és
jogalkotái feladatok

142 632 655

7 894 000

923 000

14 910 000

36 434 887

60 161 887

2 540 000

5 500 000

8 040 000

800 000

0

73 630 768

0

0

6

K

Településüzemeltetési feladatok

50 590 000

240 000

0

7 800 000

8 040 000

550 000

42 000 000

42 550 000

0

0

0

0

0

7

N

Település fejlesztési feldatok

355 332 000

12 333 000

1 569 000

40 110 000

1 600 000

0

55 612 000

287 020 000

12 700 000

299 720 000

0

0

0

0

0

8

Köznevelési feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

K

Óvoda fenntarási, működési feldatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

K

Iskola működési feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési
feladatok

50 270 000

28 283 000

3 049 000

15 938 000

0

3 000 000

50 270 000

0

0

0

0

0

0

0

0

12

K

Gyermekétkeztetési feldatok

900 000

0

0

900 000

0

0

900 000

0

0

0

0

0

0

0

0

13

K

Egyes szociális és gyermekétkeztetési
feladatok

13 690 000

3 795 000

507 000

9 388 000

0

0

13 690 000

0

0

0

0

0

0

0

0

14

N

Szociális szakosított ellátás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

N

Települési támogatás

5 000 000

0

0

2 000 000

0

3 000 000

5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

16

N

Közfoglalkoztatási programok

23 894 000

20 758 000

2 076 000

1 060 000

23 894 000

0

0

0

0

0

0

0

17

N

Egyéb szociális feladatok

6 786 000

3 730 000

466 000

2 590 000

0

6 786 000

0

0

0

0

0

0

0

0

18

K

Közművelődési, kulturális kapcsolatos feladatok

9 317 000

3 440 000

473 000

5 150 000

0

0

9 063 000

254 000

0

254 000

0

0

0

0

0

19

Egészségüggyel kapcsolatos feladatok

13 762 000

10 537 000

1 325 000

1 900 000

0

0

13 762 000

0

0

0

0

0

0

0

0

20

K

Egészségügyi alapellátási feladatok

13 762 000

10 537 000

1 325 000

1 900 000

0

0

13 762 000

0

0

0

0

0

0

0

0

21

N

Egészségügyi egyéb, nem alapellátási
feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Megelőlegezés

1 519 851

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 295 316

0

0

0

0

23

Önkormányzat összesen

623 198 971

62 727 000

7 339 000

85 808 000

38 034 887

3 000 000

196 908 887

290 364 000

60 200 000

350 564 000

2 095 316

0

73 630 768

0

0

6. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

A

B

C

D

E

1

Ft-ban

2

Működési

Költségvetési egyenleg

Felhalmozás

3

Bevétel

Bevételek

4

Önkormányzatok működési támogatása

34 496 430

Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül

191 936 000

5

Egyéb működési támogatások

64 946 262

Értékesítésből származó saját bevétel

0

6

Közhatalmi bevételek

44 600 000

Vagyonhasznosításból származó bebétel

0

7

Önkorményzat működési bevételei

22 992 674

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

8

Működési célú átvett pénzeszközök

3 583 526

9

Előző évi pénzmaradvány

100 816 079

Előző évi pénzmaradvány

158 628 000

10

Bevétel összesen

271 434 971

Bevétel összesen

350 564 000

11

Kiadások

Kiadások

12

Személyi juttatások

62 727 000

Beruházások

290 364 000

13

Munkaadót terhelő járulékok

7 339 000

Felújítások

60 200 000

14

Dologi kiadások

85 808 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

15

Ellátottek pénzbeli juttatásai

3 000 000

Beruházási hitel törlesztése

0

16

Egyéb működési célú kiadások

37 634 887

Tartalék

17

Tartalék

73 630 768

18

Megelőlegezés

1 295 316

19

Kiadások összesen

271 434 971

Kiadások összesen

350 564 000

20

Működési egyenleg

0

0

Felhalmozási egyenleg

0

7. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei feladatonként

1

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

2

sorszám

Megnevezés

Bevételek összesen

Intézményi működési bevétel

Helyi adó bevétel

Átengedett központi támogatás

Egyéb sajátos bevétel

Felhalmozási bevételek

Önkormányzat költségvetési támogatásai

Működési célú átvett
pénzeszköz

3

A.

Önkormányzati igazgatási bevételei

-

4

K

1

Önkormányzati Hivatal

267 406 226

11 674

25 562 122

15 400 000

191 936 000

34 496 430

5

I.

Önkormányzati Hivatal összesen

267 406 226

11 674

-

25 562 122

15 400 000

191 936 000

34 496 430

-

6

II.

Helyi adó bevételek

-

7

N

1

Magánszemélyek kommunális adója

2 500 000

2 500 000

8

N

2

Iparűzési adó

42 000 000

42 000 000

9

N

3

Bírság

-

10

N

4

Talajterhelési díj

-

-

11

N

5

Pótlék

100 000

100 000

12

II.

Helyi adó bevételek összesen

44 600 000

-

44 600 000

-

-

-

-

-

13

III.

Átengedett bevételek

-

14

K

1.

Gépjármű adó

-

-

15

N

2.

Bírság

-

16

III.

Átengedett bevételek összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

17

A

Önkormányzati igazgatási bevételei összesen

312 006 226

11 674

44 600 000

25 562 122

15 400 000

191 936 000

34 496 430

-

18

B.

Egyéb igazgatás

-

19

N

1.

START munkaprogram

-

20

N

2.

Közfoglalkoztatás

15 884 140

15 884 140

21

B.

Egyéb igazgatás összesen

15 884 140

-

-

-

15 884 140

-

-

-

22

C.

Közrendezési feladatok

-

23

N

1.

Mezőőrzés

-

24

C.

Közrendezési feladatok összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

25

D

Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok

-

26

K

1.

Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése

19 363 210

15 875 000

3 488 210

27

K

2.

Önkormányzati lakások üzemeltetése

-

-

28

K

3.

Viziközműrendszer bérbeadása

-

29

D

Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok
összesen

19 363 210

-

-

-

15 875 000

-

-

3 488 210

30

E

Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok

-

31

N

1

Települési rendezvények

-

32

N

2

Külföldi kapcsolatok

-

33

E

Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok
összesen

-

-

-

-

-

-

-

-

34

F

Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok

-

35

K

1

Közvenelési intézmények működtetése, óvoda

-

36

K

2

Intézményi étkeztetés

7 141 000

7 141 000

37

K

3

Közművelődési feladatok

65 000

65 000

-

38

F

Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok
összesen

7 206 000

7 141 000

-

-

65 000

-

-

-

39

G

Szociális és egészségügyi feladatok

-

40

K

1

Pénzbeli és természetbeni ellátások

-

41

K

2

Szociális és gyermekjóléti feladatok

8 000 000

8 000 000

42

K

3

Szociális ellátás

-

43

N

4

Jelzőrendszer

-

44

G

Szociális és egészségügyi feladatok összesen

8 000 000

-

-

-

8 000 000

-

-

-

45

H

Egyéb feladatok

-

46

1

Hitel, kötvény

-

47

2

Önkormányzat működőképeségét megőrző
támogatás

1 295 316

1 295 316

47

3

Előző évi pénzmaradvány

259 444 079

259 444 079

49

H

Egyéb feladatok összesen

259 444 079

260 739 395

-

-

-

-

-

-

50

I

Összesen (A-H)

623 198 971

267 892 069

44 600 000

25 562 122

55 224 140

191 936 000

34 496 430

3 488 210

8. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2022. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

Ft

A

B

C

D

E

F

G

1

Sorszám

Megnevezés

Összesen

Saját erő

Fejlesztési hitel

Eu-s támogatás

Hazai támogatás

2

Beruházások

0

3

1

Vp út építése Gorica

83 000 000

83 000 000

4

2

Bolt megvétele

6 350 000

6 350 000

5

3

TOP 1.4.1 Bölcsöde pályázat épület és eszközök

143 674 618

143 674 618

6

4

TOP 1.1.3 Piac pályázat bolti berendezések

5 400 000

5 400 000

7

5

Buszmegálló építése

4 000 000

4 000 000

8

6

Gépek hivatalba és könyvtárba

1 270 000

1 270 000

9

7

Magyar F. Program munkagépek

14 573 250

14 573 250

10

8

Magyar F. Program Goricai út

32 096 132

32 096 132

11

0

12

Beruházások összesen

290 364 000

13

Felújítások

14

1

VP 6.7.2.1 út

55 200 000

55 200 000

15

2

Hivatal

5 000 000

5 000 000

16

Felújítások összesen

60 200 000

17

Felhalmozási kiadások összesen

350 564 000

9. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2022. évi saját bevételei alakulása

A

B

C

D

E

F

G

1

Ft-ban

2

Sorszám

Megnevezés

Tárgyév (2022. év)

Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
a tárgyyévet követően

Összesen

3

2023. évben

2024. évben

2025. évben

4

1

Helyi adók

44 500 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

149 500 000

5

2

Osztalék, koncesszíós díjak

0

0

6

3

Díjak, pótlékok, bírságok

100 000

100 000

100 000

100 000

400 000

7

4

Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból
szátmazó bevétel

0

8

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

9

6

Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek

0

10

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések

0

11

8

Saját bevételek

44 600 000

35 100 000

35 100 000

35 100 000

149 900 000

12

9

Saját bevételek 50%-a

22 300 000

17 550 000

17 550 000

17 550 000

74 950 000

13

10

Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)

0

0

0

0

0

14

11

Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás

0

15

12

Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás

0

16

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

17

14

Adott váltó

0

18

15

Pénzügyi lízing

0

19

16

Halasztott fizetés

0

20

17

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

21

18

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)

0

0

0

0

0

22

19

Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás

0

23

20

Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás

0

24

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

25

22

Adott váltó

0

26

23

Pénzügyi lízing

0

27

24

Halasztott fizetés

0

28

25

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

29

26

Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)

0

0

0

0

0

30

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)

22 300 000

17 550 000

17 550 000

17 550 000

74 950 000

10. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2022. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Sor-
szám

Megnevezés

Összesen

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

2

Kiadások

3

1

Személyi jellegű kiadások

70 066 000

5 838 833

5 838 833

5 838 833

5 838 833

5 838 833

5 838 833

5 838 833

5 838 833

5 838 833

5 838 833

5 838 833

4 602 025

4

2

Dologi jellegű kiadások

85 808 000

7 150 667

7 150 667

7 150 667

7 150 667

7 150 667

7 150 667

7 150 667

7 150 667

7 150 667

7 150 667

7 150 667

6 681 445

5

3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 000 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

1 175 000

6

4

Egyéb működési kiadás

38 834 887

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 888

3 108 893

7

5

Beruházások

290 364 000

16 510 000

181 940 000

15 000 000

8

6

Felújítások

60 200 000

15 050 000

15 050 000

15 050 000

15 050 000

9

7

Megelőlegezés

1 295 316

1 295 316

10

8

Tartalék

73 630 768

73 630 768

11

Kiadások összesen

623 198 971

17 468 704

89 804 156

32 683 388

198 113 388

31 223 388

31 223 388

31 223 388

31 223 388

31 173 388

16 173 388

16 173 388

15 567 363

12

Bevétel

13

1

Önkormányzat működési támogatása

34 496 430

2 874 703

2 874 703

2 874 703

2 874 703

2 874 703

2 874 703

2 874 703

2 874 703

2 874 703

2 874 703

2 874 703

3 166 355

14

2

Egyéb működési célú támogatás

64 946 262

2 895 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

2 895 750

15

3

Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül

191 936 000

191 936 000

16

4

Közhatalmi bevételek

44 600 000

1 500 000

4 600 000

21 000 000

860 000

460 000

8 180 000

17

5

Működési bevételek

22 992 674

1 916 056

1 916 056

1 916 056

1 916 056

1 916 056

1 916 056

1 916 056

1 916 056

1 916 056

1 916 056

1 916 056

1 916 056

18

6

Működési célú átvett pénzeszköz

3 488 210

3 488 210

19

7

Pénzmaradvány

260 739 395

260 739 395

20

Bevételek összesen

623 198 971

7 686 509

460 361 904

9 186 509

15 774 719

28 686 509

7 686 509

7 686 509

7 686 509

8 546 509

8 146 509

15 866 509

7 978 161

21

Támogatást megelőlegező hitel

0

22

Kiadás/Bevétel egyenlege

0

-9 782 195

370 557 748

-23 496 879

-182 338 669

-2 536 879

-23 536 879

-23 536 879

-23 536 879

-22 626 879

-8 026 879

-306 879

-7 589 202

11. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2022-2024 évi bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

1

Ft

2

Sorszám

Bevétel

2022. év

2023. év

2024. év

3

1

Önkormányzatok működési támogatása

34 496 430

37 946 073

37 946 073

4

2

Egyéb működési célú támogatás

64 946 262

71 440 888

71 440 888

5

3

Felhalmozási célú támogatások

191 936 000

0

0

6

4

Közhatalmi bevétel

44 600 000

44 600 000

44 600 000

7

5

Működési bevétel

22 992 674

10 000 000

10 000 000

8

6

Felhalmmozási bevétel

0

0

0

9

7

Működési célú átvett pénzeszközök

3 488 210

0

0

10

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

11

9

Költségvetési bevétel

362 459 576

163 986 961

163 986 961

12

10

Pénzmaradvány

260 739 395

53 894 812

45 798 801

13

11

Finanszírozási bevétel

0

0

0

14

12

Összes bevétel

623 198 971

217 881 773

209 785 762

15

Kiadások

2022. év

2023. év

2024. év

16

1

Személyi juttatások

62 727 000

66 490 620

69 815 151

17

2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 339 000

11 303 405

11 303 405

18

3

Dologi kiadások

85 808 000

77 227 200

69 504 480

19

4

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

3 000 000

5 000 000

4 500 000

20

5

Egyéb működési kiadások

38 834 887

300 000

270 000

21

6

Beruházások

290 364 000

0

0

22

7

Felújítások

60 200 000

0

0

23

8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

24

9

Tartalék

73 630 768

0

0

25

10

Megelőlegezések

1 295 316

0

0

26

11

Költségvetési kiadások

623 198 971

160 321 225

155 393 036

12. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2022. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

A

B

C

1

Ft

2

I.

Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása

3

1.

Települési önkormányzat működésénak támogatása

4

I.1.b.a.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

7 098 840

5

I.1.b.b.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 608 000

6

I.1.b.c.

Köztetmető fenntartásának támogatása

1 337 496

7

I.1.b.d.

Közutak fentartásának támogatása

2 866 530

8

I.b

15 910 866

9

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

4 500 000

10

I.c.

4 500 000

11

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás

73 950

12

I.d.

73 950

13

Kiegészítés

0

14

Polgármesteri illetmény támogatás

0

15

I.I

Alaptámogatás

20 484 816

16

II.1. (1)

Óvodaped. elismert létszám 8.hó

0

17

II.1. (1)

Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó

0

18

II.1. (2)

Óvodaped. elismert létszám 4 hó

0

19

II.1. (2)

Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó

0

20

II.1. (3)

Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó

0

21

II.1. (3)

Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó

0

22

II.5.

Alapfokú végzettségű pedagógus

0

23

II.

Köznevelés támogatás

0

24

Települési önk. egyéb szociális feladatok

0

25

III.c.

Szociális étkezés

4 723 840

26

III.d.(1)

Házi segítségnyújtás- szociális gondozás

0

27

III.d.(2)

Házi segítsújtás- személyi gondozás

0

28

Falugondnoki szolgálat

5 142 300

29

III.f

Idősek nappali ellátása

0

30

Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám

0

31

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

0

32

Szünidei étkezés

493 506

33

III.

Szociális támogatás

10 359 646

34

Kulturális feladatok támogatása

2 474 134

35

IV.

Kulturális feladatok támogatása

2 474 134

36

Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása

5 434 887