Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2007. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

Békés Város Szabályozási Tervéről, valamint Építési Szabályzatáról

Hatályos: 2018. 05. 12 - 2018. 06. 15

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

42/2007. (IX. 7.)

r e n d e l e t e

BÉKÉS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL,

VALAMINT ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL[1]Békés Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ét.) 6. § (3) és 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


I. fejezet

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK


1. §

(1) E rendelet hatálya Békés városnak a rendelet jóváhagyásakor érvényes közigazgatási területére, valamint a területen a (3) bekezdésében részletezett tevékenységre terjed ki.

(2) Jelen rendelet együtt alkalmazandó a belterületre készített szabályozási tervvel, kivéve a Kispince utcai tömbre készített (16. melléklet), a Tündér utca környékére készített, a Csallóközi utca és Veres Péter tér környékére készített (4. melléklet), az Élővízcsatorna környékére készített (5. melléklet), a Sporttelep környékére készített (6. melléklet), a Vágóhíd utca és környezetére készített (7. melléklet), a Dánfokra készített (8. melléklet), a Gyékény utca melletti tömbre készített (11. melléklet) a Dánfok déli területére készített (17. melléklet), a Vica sor – Cseresznye utca – Csabai út által határolt területre készített (18. melléklet) szabályozási tervek területét, ahol azokat kell alkalmazni, a külterületre készített szabályozási tervvel, kivéve a Vésztői úti ipartelepre készített (12. melléklet), a Borosgyánra (14. melléklet), a 470-es út környezetére készített, a Muronyi út környezetére készített, a Mezőberényi út mentére készített, a Malomasszonykertre készített (9. melléklet) a Mézfeldolgozó tömbjére készített (13. melléklet) a Homokbánya és környezetére készített (15. melléklet), szabályozási tervek területét, ahol azokat kell alkalmazni. Jelen rendeletet a rendelet 1., 2. és 3. mellékletével együtt kell alkalmazni.[2]

(3) A város területén területet felhasználni, telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni, (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt adni csak az érvényben lévő, hatályos jogszabályok az ide vonatkozó ágazati hatósági rendelkezések, valamint jelen rendelet rendelkezései szerint szabad.[3]


Fogalom meghatározások


1/A. §[4]

(1) E rendelet alkalmazásakor a hatályos magasabb rendű építésügyi jogszabályok fogalom meghatározásai mellett, az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni:

(2) Melléképítmények pontosított meghatározásai:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy: a jellemző rendeltetést szolgáló, annak megfelelő kapacitási adatokkal, méretekkel kialakított, kizárólag a közmű becsatlakozását szolgáló műtárgy jellegű létesítmény.

b) közműpótló műtárgy: a jellemző rendeltetést szolgáló, annak megfelelő kapacitási adatokkal, méretekkel kialakított, kizárólag a közmű ideiglenes- vagy végleges jellegű ártalommentes pótlását, kiváltását szolgáló műtárgy jellegű létesítmény.

c) hulladéktartály-tároló: kizárólag a jellemző rendeltetést szolgáló, annak megfelelő kapacitási adatokkal, méretekkel kialakított, jól szellőző, a rendeltetésszerű használatból származó, 1 heti mennyiségének megfelelő kommunális hulladék gyűjtő-edényzetének tárolására szolgál.

d)[5]

e) kerti építmény: a hatályos magasabb rendű építésügyi jogszabályok fogalomhatározása szerint, az alábbi pontosításokkal:

Kerti pavilon: Fedett, oldalt részben nyitott, mellvéddel, korláttal, legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel kialakított pihenés, játék, szórakozás, kikapcsolódás céljára szolgáló építmény.

Kerti tető: Fedett, oldalt nyitott, legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel kialakított, pihenés, játék, szórakozás, kikapcsolódás céljára szolgáló építmény.

f) háztartási célú kemence: kizárólag a jellemző rendeltetést szolgáló, háztartási jellegű, annak megfelelő méretű és kapacitású, ételek készítésére szolgáló építmény.

g) húsfüstölő: kizárólag a jellemző rendeltetést szolgáló, annak megfelelő méretű és kapacitású, ételek füstöléssel történő tartósítására szolgáló építmény.

h) jégverem, zöldségverem: kizárólag a jellemző rendeltetést szolgáló, annak megfelelő méretű és kapacitású, földdel takart zöldségek-gyümölcsök, idényjellegű tárolására szolgáló építmény.

i) állat ól: kizárólag a jellemző rendeltetést szolgáló, annak megfelelő méretű és kapacitású, fedett állattartásra szolgáló építmény.

j) állatkifutó: kizárólag a jellemző rendeltetést szolgáló, annak megfelelő méretű és kapacitású, nyitott, fedetlen, kerítés jellegű építménnyel lehatárolt, állattartást szolgáló létesítmény.

k) trágyatároló: kizárólag a jellemző rendeltetésnek megfelelő méretű és kapacitású, az ártalmatlan gyűjtést biztosító a területen jelentkező állattartásból eredő trágya tárolására szolgáló, műtárgy, építmény.

l) komposztáló: kizárólag a jellemző rendeltetésnek megfelelő méretű és kapacitású, az ártalmatlan gyűjtést biztosító a területen jelentkező növényi eredetű hulladék komposztálását szolgáló, műtárgy, építmény.

m) siló: kizárólag a jellemző rendeltetésnek megfelelő méretű és kapacitású gabonaraktár; építmény, műtárgy, légmentesen zárható tartály takarmány tárolására, kezelésére.

n) ömlesztett anyagtároló: kizárólag a jellemző rendeltetésnek megfelelő méretű és kapacitású ömlesztett anyag (termény, tüzelő, építőanyag) tárolására szolgáló depónia, létesítmény.

o) folyadék- és gáztároló: kizárólag a jellemző rendeltetésnek megfelelő méretű és kapacitású folyadék, és gáznemű anyag tárolására szolgáló tartály, építmény.

p) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék: a jellemző rendeltetésnek megfelelő méretű és kapacitású, a szélenergiát mozgási energiává átalakító, az így keletkezett energia, rendeltetést szolgáló, felhasználására létesített építmény.

q) antenna oszlop: a jellemző rendeltetésnek megfelelő méretű és kapacitású hírközlési célú építmény.

r) zászlótartó oszlop: zászló, jelkép megjelenítését szolgáló oszlop rúd, árboc.

(3) Alap rendeltetés: Az a használati cél, amelyet az övezet előírása építmény, önálló használati egység vagy helyiség létesítését megengedi.

(4) Kiegészítő rendeltetés: az alaprendeltetést nem korlátozó, egyéb használati cél, amely meghatározott (építési) övezetben fekvő ingatlanon önálló épületben vagy rendeltetési egységben/helyiségben elhelyezhető. A kiegészítő rendeltetés az alaprendeltetést kiegészíti, gazdagítja és/vagy az alaprendeltetés szerint ott lakók vagy ott tevékenykedők közvetlen ellátását szolgálja. A kiegészítő rendeltetés nem akadályozhatja, vagy nem korlátozhatja az ingatlan alaprendeltetés szerinti felhasználását.

(5)[6]


2. §

(1)[7]

(2)[8]

(3)[9]

(4) Ingatlanok és építmények rendeltetése:

a) Az ingatlanok és épületek használati célja elsősorban az övezeti alaprendeltetés lehet. Az alaprendeltetés mellett, az ingatlanon más, az alaprendeltetést kiegészítő rendeltetés is elhelyezhető az alaprendeltetés elsődlegessége mellett.

b) Az ingatlan és az építmények rendeltetésének meghatározásánál figyelemmel kell lenni a szomszédos – ill. egymásra ható távolságban lévő – ingatlanok adottságaira is különösen, ha azok más övezetbe esnek.

c) Nem helyezhető el olyan rendeltetés, amelynek kibocsátott legnagyobb környezeti terhelése az övezetben megengedhető környezeti terhelésnél nagyobb.

d)[10]

(5)[11] Az építési övezetek előírásai a telek megengedett legkisebb kialakítható területét és szélességét tartalmazzák, amelynél

- kisebb telek nem alakítható ki,

- a már kialakított kisebb telek akkor építhető be, ha a kialakított telek mérete

(területe és szélessége), megfelel a környező már beépített ingatlanoknak.

(6)[12] Az építmények elhelyezésére szolgáló terület (építési hely), az alaprendeltetés szerinti épület az építési helyen belül, lehetőleg az utca felőli építési határvonalon kerüljön elhelyezésre.

a) Az építési helyet

- vagy a Szabályozási terv kötelező eleme tartalmazza,

- vagy az (építési) övezet elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó előírások határozzák meg.

b)[13]

(7)[14]

(8) Személygépkocsi tároló utólagos építése: meglévő lakóépület esetén, amennyiben a létesítéssel a beépítettség az előírt beépítettséget meghaladná, lakásonként egy személygépkocsi elhelyezése mértékéig újabb személygépkocsi tároló építhető, az alábbi feltételekkel:

  • a megengedett legnagyobb beépítettség az övezetben előírtakat, kizárólag a gépkocsik elhelyezésének mértékéig, annak érdekében haladhatja meg,
  • a megengedett legnagyobb beépítettség az övezetben előírtakat legfeljebb 5%-kal haladhatja meg,
  • az előírt zöldfelületet meg kell valósítani, legkésőbb a gépkocsi tároló megépítésével egy időben.
  • az övezeti előírások szerinti beépítettség túllépése, csak a vonatkozó magasabb rendű jogszabályban meghatározott legnagyobb beépítettség mértékéig terjedhet.[15]

(9) A meglévő lapos tetős épületekre emeletráépítéssel kombinált, vagy anélküli magas tető építhető az általános építési, létesítési előírások szerint, ha az alábbi feltételek is teljesülnek:

a) ráépítés csak a meglévő épület alap rendeltetése, vagy azt közvetlenül kiszolgáló rendeltetés lehet,

b) az emeletráépítéshez szükséges többletparkoló az általános építési előírások szerint saját telken elhelyezhető, vagy megépítéséről közterületen illetve más telken a parkolási rendeletben foglaltaknak megfelelően gondoskodni lehet.

A magastető ráépítés ezekben az esetekben területre érvényes maximális építménymagasságot meghaladhatja, de csak a legfeljebb 1,5m-es magasságú szerkezeti „térdfal” építése érdekében.[16]

(10) Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetébe a jelenleg meglévő építőipari nyersanyaglelő K-11 övezeti jelű bányaterületek tartoznak. A területen külszíni bányaművelés kezdhető és folytatható.[17]


A városkép alakítására vonatkozó rendelkezések


2/A. §[18]


Melléképítményekre vonatkozó előírások


2/B. §[19]

(1)[20]

(2)[21]

(3) Utcáról, közterületről közvetlenül látható melléképítményekre vonatkozóan új építmény elhelyezése, és a meglévő épület közterületről látható tömegének, látványának megváltoztatása esetén biztosítani kell a környezethez és a környező beépítésekhez történő illeszkedést, mind forma, mind pedig anyaghasználat tekintetében.


Kerítések kialakítására vonatkozó előírások


2/C. §[22]


II. fejezet

A VÁROS TERÜLETÉNEK FELHASZNÁLÁSA


3. §

(1) Építési használat szerint a város területe:

a) beépítésre szánt területet és

b) beépítésre nem szánt területet foglal magába.

(2) A beépítésre szánt területek lehetnek:

- nagyvárosias lakóterület,

- kisvárosias lakóterület,

- kertvárosias lakóterület,

- falusias lakóterület,

- településközpont vegyes terület,

- központi vegyes terület,

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület,

- ipari gazdasági terület,

- üdülőházas terület,

- hétvégiházas terület,

- különleges terület.

(3)[23] A beépítésre nem szánt területek lehetnek

- közlekedési és közműterület

- zöldterület

- védelmi erdőterület

- gazdasági erdőterület

- közjóléti erdőterület

- kertes mezőgazdasági terület

- általános mezőgazdasági terület

- vízgazdálkodási terület

különleges terület.


Nagyvárosias lakóterület


4. §

(1) Nagyvárosias lakóterületen csak az alábbi létesítmények helyezhetők el:

a) lakóépület,

b) a helyi lakosság ellátását szolgáló, kereskedelmi, szolgáltató épület,

c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

d) nyitott sportlétesítmény.

e)[24] Kivételesen elhelyezhető: gépkocsi-tároló 3,5 tonnát meg nem haladó jármű részére akkor, ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát.

(2)[25]

(3)[26] A területen az épületek magastetősre átépíthetők, új létesítmény csak magastetővel építhető.

(4) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(5)[27]


5. §

Ln-1 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 500 m2.

(2) Az épületek szabadon állóan helyezhetők csak el.

(3) A telek beépítettsége maximum 60% lehet.

(4) Az épületek építménymagassága maximum 15,5 méter lehet.

(5) A zöldfelület legkisebb mértéke 10% lehet.

(6) Terepszint alatti építmény – kivéve a tűz-és robbanásveszélyes létesítményeket – építhető.


6. §

Ln-2 jelű építési övezet

(1) Az épületek csak szabadon állóan helyezhetők el.

(2) Az övezeti határ által lehatárolt telektömbben a beépítettség maximum 30% lehet.

(3) Az épületek építménymagassága maximum 15,5 méter lehet.

(4) Az övezeti határ által lehatárolt telektömbben a zöldfelület legkisebb mértéke 30% lehet.

(5) Terepszint alatti építmény – kivéve a tűz-és robbanásveszélyes építményeket- építhető.

(6)[28] A szabályozási terven jelölt építési helyeken új építményként csak garázs építhető a (2) és (3) bekezdés előírásainak figyelembe vétele nélkül. Itt a beépítettség 100%, az építménymagasság maximum 4,0 m lehet.


6/A. §[29]

Ln-3 jelű építési övezet

(1) A területen csak garázs helyezhető el.

(2) Az épületeket zártsorúan helyezhetőek el.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

a) Előkert mérete: 0,0 méter

b) Hátsókert mérete 2,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége 80%, a zöldfelület legkisebb mértéke 20%.

(5) Az épületek építménymagassága 3,0 méter, terepszint alatti építmény nem helyezhető el.


7. §

Kisvárosias lakóterület

(1) A kisvárosias lakóterületen csak az alábbi létesítmények helyezhetők el:

a) lakóépület,

b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

d) sportépítmény

e) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.

(2) Kivételesen elhelyezhető:

a) szálláshely, szolgáltató épület,

b) igazgatási épület,

c) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású gazdasági építmény,

d)[30]

(3) A nem lakáscélú létesítmények csak abban az esetben helyezhetők el, ha egyetlen környezetterhelési kibocsátási paraméterük sem haladja meg a lakóterületre előírt határértékeket.

(4)[31]

(5)[32] Állattartó épület a területen nem létesíthető.

(6) Terepszint alatti építmények közül tűz és robbanásveszélyes nem létesíthető.

(7) Saroktelkek beépítési százaléka maximum 60% lehet,

(8) A hátsókert mérete 6,0 méter. Ha a telek mélysége nem éri el a 30 métert, akkor 3,0 méter. Ha a telek mélysége nem éri el a 25 métert, akkor a hátsókert mérete 0,0 méter és a telekhatárra 4,0 m-nél nem magasabb tűzfalas kialakítással kerülhet építmény.

(9) Ezen § (1)-(8) bekezdése csak az Lk-1- Lk-6 jelű építési övezeteknél alkalmazandó.

(10)[33]


8. §

Lk-1 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 700 m2.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3)[34] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 7. § (4) bekezdésében foglaltakat - 0,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete a 7. § (8) bekezdése szerint.

(4) A telek beépíthetősége maximum 40%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 5,0 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldfelület legkisebb mértéke 30% lehet.

(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.


9. §

Lk-2 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 500 m2.

(2) A telek beépítési módja zártsorú.

(3)[35] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 7.§ (4) bekezdésében foglaltakat - 0,0 méter,

- hátsókert mérete a 7. § (8) bekezdése szerint.

(4) A telek beépíthetősége maximum 50%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület legkisebb mértéke 30% lehet.

(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 14,0 méter lehet.

(9) Az utcafronton a lakások minimális padlószintje + 0,75 méter.


10. §

Lk-3 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 600 m2.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3)[36] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 7.§ (4) bekezdésében foglaltakat - 0,0 méter,

- hátsókert mérete a 7. § (8) bekezdése szerint.

(4) A telek beépíthetősége maximum 40%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,0 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület legkisebb mértéke 40% lehet.

(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter lehet.


10/A. §[37]

Lk-4 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telek méret 1000 m2.

(2) A telek beépítési módja szabadon álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

a) Előkert mérete 5,0 méter

b) Oldalkert mérete 6,0 méter

c) Hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 40%, a zöldfelülete minimum 40%.

(5) Az épületek építménymagassága:

a) Minimum 2,5 méter, a főfunkciójú épületnél 3,5 méter

b) Maximum 6,5 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.


11. §

Lk-5 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1.000 m2.

(2) A telek beépítési módja zártsorú.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 7. § (4) bekezdésében foglaltakat - 5,0 méter,

- hátsókert mérete a 7. § (8) bekezdése szerint.

(4) A telek beépíthetősége maximum 60%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 9,5 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület legkisebb mértéke 20% lehet.


12. §

Lk-6 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1000 m2.

(2) A telek beépítési módja szabadon álló.

(3)[38] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 50%.

(5) Az épületek építménymagassága minimum 6,5 méter, maximum 9,5 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület legkisebb mértéke 30% lehet.

(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 24 méter.


13. §

Lk-7 jelű építési övezet

(1) A területen csak az alábbi létesítmények helyezhetők el:

a) lakóépület

b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

c) szálláshely szolgáltató épület maximum 4 vendégszobával,

d)[39] sportépítmény.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 400 m2.

(3) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(4) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert 5,0 méter,

- oldalkert mérete 5,0 méter,

- hátsókert mérete 5,0 méter.

(5) A telek beépíthetősége maximum 20 %.

(6) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.

(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(8) Zöldterület legkisebb mértéke 60%.

(9) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyes nem létesíthető

(10)[40]

(11)[41] A területen melléképület kiegészítő funkciójú épületrész csak a főépülettel egy épülettömegben, azzal összeépítve helyezhető el.


14. §

Lk-8 jelű építési övezet

(1) A területen elhelyezhetők:

a) lakóépület,

b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

c) szálláshely szolgáltató épület maximum 4 vendégszobával,

d) sportépítmény.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 600 m2.

(3) A telek beépítési módja szabadon álló.

(4) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- oldalkert mérete 3,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(5) A telek beépíthetősége maximum 20 %

(6) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter

(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni

(8) A zöldterület legkisebb mértéke 60 %

(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 18 méter

(10) Terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyes nem létesíthető

(11)[42]


14/A. §[43]


14/B.§[44]

Kertvárosias lakóterület


15. §

(1) A kertvárosias lakóterületen csak az alábbi létesítmények helyezhetők el:

a) legfeljebb négylakásos lakóépület,

b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

d) a terület rendeltetését nem zavaró hatású kézműipari épület.

(2) Kivételesen elhelyezhető:

a) legfeljebb 6 lakásos lakóépület,

b) sportépítmény,

c) a terület rendeltetését nem zavaró hatású egyéb építmény,

d) gépkocsitároló 3.5 tonnát meg nem haladó jármű részére,

e)[45] állattartó épületek.

(3) Az (1) bekezdés alá tartozó létesítmény csak abban az esetben helyezhető el, ha egyetlen környezetterhelési kibocsátási paraméterük sem haladja meg a lakóterületre előírt határértékeket.

(4)[46]

(5)[47] A hátsókert mérete 6,0 méter. Ha a telek mélysége nem éri el a 30 métert, akkor 3,0 méter. Ha a telek mélysége nem éri el a 25 métert, akkor a hátsókert mérete 0,0 méter és a telekhatárra 4,0 m-nél nem magasabb tűzfalas kialakítással kerülhet építmény.

(6)[48] Terepszint alatti építmények közül tűz és robbanásveszélyes nem létesíthető.

(7)[49]


16. §

Lke-1 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 500 m2.

(2) A telkek beépítési módja szabadon álló.

(3)[50] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 15. § (4) bekezdésében foglaltakat- 5,0 méter,

- oldalkert mérete 3,0 méter,

- hátsókert mérete a 15. § (5) bekezdése szerint.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter, minimum 6 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület legkisebb mértéke 50% lehet.

(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.


17. §

Lke-2 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 450 m2.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3)[51] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 15. § (4) bekezdésében foglaltakat - 0,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete a 15. § (5) bekezdése szerint.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5)[52]

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület legkisebb mértéke 50% lehet.

(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.


18. §

Lke-3 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 600 m2.

(2) A telkek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3)[53] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 15. § (4) bekezdésében foglaltakat - 0,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 15.§ (5) bekezdése szerint.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter, minimum 4 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7)[54] A zöldfelület legkisebb mértéke 50% lehet.

(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.


19. §

Lke-4 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 600 m2.

(2) A telkek beépítési módja zártsorú.

(3)[55] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 15. § (4) bekezdésében foglaltakat - 5,0 méter,

- hátsókert mérete 15. § (5) bekezdése szerint.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5)[56]

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7)[57] A zöldfelület legkisebb mértéke 50% lehet.

(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 14 méter.


20. §

Lke-5 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 450 m2.

(2) A telkek beépítési módja oldalhatáron álló, a főépületet az oldalhatárra kell tenni.

(3)[58] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 15. § (4) bekezdésében foglaltakat - 0,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 15. § (5) bekezdése szerint.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,0 méter, minimum 4,5 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7)[59] A zöldfelület legkisebb mértéke 50% lehet.

(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16 méter.


21. §

Lke-6 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 500 m2.

(2) A telkek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3)[60] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 15. § (4) bekezdésében foglaltakat - 3,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 15.§ (5) bekezdése szerint.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter, a főépület építménymagassága minimum 3,5 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7)[61] A zöldfelület legkisebb mértéke 50% lehet.


22. §

Lke-7 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 700 m2.

(2) A telkek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3)[62] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 15.§ (4) bekezdésében foglaltakat - 5,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 8,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 25%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter, az utcafront felöl elhelyezkedő épület építménymagassága minimum 3,5 méter, legalább egy sarokpontjának az utcafronttól 5 méterre kell lennie.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület legkisebb mértéke 50% lehet.

(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 18 méter.


Falusias lakóterület

23. §

(1) A lakóterületen csak az alábbi építmények helyezhetők el - kivéve Lf-8 és Lf-9 jelű övezet -:

a) lakóépület,

b) mezőgazdasági (üzemi) építmény,

c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

d) szálláshely szolgáltató épület,

e) kézműipari építmény,

f) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

g) sportépítmény.

(2) Az (1) bekezdés alá tartozó létesítmény csak abban az esetben helyezhető el, ha egyetlen környezetterhelési kibocsátási paraméterük sem haladja meg a lakóterületre előírt határértékeket.

(3)[63]

(4) Terepszint alatti építmények közül tűz és robbanásveszélyes nem létesíthető.

(5)[64] Saroktelkek beépítési százaléka maximum 40% lehet.

(6) A 600-700 m2 közötti teleknagyságnál a beépítettség maximális mértéke 35%, a 600 m2-nél kisebb teleknagyságnál a beépítettség maximális értéke 40%.

(7) Hátsókert mérete 6,0 méter. Ha a telek mélysége nem éri el a 30 métert, akkor 3,0 méter. Ha a telek mélysége nem éri el a 25 métert, akkor a hátsókert mérete 0,0 méter és a hátsó telekhatárra 4,0 méternél nem magasabb tűzfalas kialakítással kerülhet építmény.

(8)[65]

(9)[66]


24. §

Lf-1 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3)[67] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 23.§ (3) bekezdésében foglaltakat - 0,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete a 23.§ (7) bekezdése szerint.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.

(6) Főrendeltetésű épület építménymagassága minimum 3,5 méter.

(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(8) A zöldterület legkisebb mértéke 40% lehet.

(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.

(10) Egy telken az állattartó épületek összterülete a 70 m2-t nem haladhatja meg.


25. §

Lf-1a jelű építési övezet

Előírási megegyeznek az Lf-1 jelű építési övezetével, kivéve a kialakítható legkisebb telekméret, mely 500 m2.


26. §

Lf-2 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.

(2) A telek beépítési módja szabadon álló.

(3)[68] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 23.§ (3) bekezdésében foglaltakat - 5,0 méter,

- oldalkert mérete 3,0 méter,

- hátsókert mérete 23.§ (7) bekezdése szerint.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,0 méter.

(6)[69]

(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(8) A zöldterület legkisebb mértéke 50% lehet.

(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.

(10) Egy telken az állattartó épületek összterülete a 30 m2-t nem haladhatja meg.


27. §

Lf-3 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3)[70] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 23.§ (3) bekezdésében foglaltakat - 0,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 23.§ (7) bekezdése szerint.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5)[71]

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) Zöldterület legkisebb mértéke 40% lehet.

(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.

(9)[72] Állattartó épület nem építhető.


28. §

Lf-4 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 900 m2.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3)[73] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete – figyelembe véve a 23. § (3) bekezdésében foglaltakat - 0,0 méter, - oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete a 23.§ (7) bekezdése szerint.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.

(6) Az utcafront felől elhelyezkedő épület építménymagassága minimum 3,5 m méter.

(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(8) Zöldterület legkisebb mértéke 40% lehet.

(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.

(10) Egy telken legfeljebb két lakás alakítható ki.


29. §

Lf-5 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.

(2) A telek beépítési módja ikres.

(3)[74] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 3,0 méter, mely egyben építési vonal is,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 23.§ (7) bekezdése szerint.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.

(6)[75]

(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(8) Zöldterület legkisebb mértéke 40% lehet.

(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,0 méter.

(10) Egy telken legfeljebb két lakás alakítható ki.


30. §

Lf-6 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3)[76] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 23.§ (3) bekezdésében foglaltakat - 3,0 méter,

- oldalkert mérete 5,0 méter,

- hátsókert mérete 5,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 5,0 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) Zöldterület legkisebb mértéke 50% lehet.

(8) Egy telken legfeljebb10 lakás alakítható ki.

(9) A telken állattartó épület nem létesíthető.


31. §

Lf-7 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.

(2) A telek beépítési módja szabadon álló.

(3)[77] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 23.§ (3) bekezdésében foglaltakat - 3,0 méter,

- oldalkert mérete 5,0 méter,

- hátsókert mérete 5,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 5,0 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) Zöldterület legkisebb mértéke 50% lehet.

(8) Egy telken legfeljebb 8 lakás alakítható ki.

(9) A telken állattartó épület nem létesíthető.32. §

Lf-8 jelű építési övezet

(1) A területen elhelyezhetők:

a) lakóépület,

b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

c) szálláshely szolgáltató épület maximum 4 vendégszobával,

d) sportépítmény.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 350 m2.

(3) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(4)[78] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 23.§ (3) bekezdésében foglaltakat - 5,0 méter,

- oldalkert mérete 5,0 méter,

- hátsókert mérete 23. § (7) bekezdése szerint.

(5) A telek beépíthetősége maximum 20%.

(6) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.

(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(8) Zöldterület legkisebb mértéke 60%.

(9)[79] Kiegészítő rendeltetés és alaprendeltetés csak egy épületben helyezhetők el.


33. §

Lf-9 jelű építési övezet

(1) A területen elhelyezhetők:

a) lakóépület,

b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

c) szálláshely szolgáltató épület maximum 4 vendégszobával,

d) sportépítmény.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 600 m2.

(3) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(4)[80] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 23.§ (3) bekezdésében foglaltakat - 5,0 méter,

- oldalkert mérete 3,0 méter,

- hátsókert mérete 23.§ (7) bekezdése szerint.

(5) A telek beépíthetősége maximum 20%.

(6) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.

(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(8) Zöldterület legkisebb mértéke 60%.

(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 18 méter.


34. §

Lf-10 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3)[81] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete - figyelembe véve a 23.§ (3) bekezdésében foglaltakat - 3,0 méter,

- oldalkert mérete 4,0 méter,

- hátsókert mérete 23.§ (7) bekezdése szerint.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.

(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldfelület legkisebb mértéke 40% lehet.

(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 14,00 méter.


35. §

Lf-11 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1.000 m2.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3)[82] Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter, mely egyben építési vonal is,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 23.§ (7) bekezdése szerint.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldfelület legkisebb mértéke 40% lehet.

(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 16,00 méter.


Településközpont vegyes terület

36. §

(1)[83] A területen elhelyezhetők:

- lakóépület,

- igazgatási épület,

- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület,

- egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges,

- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

- sportépítmény.

(2)[84] A területen kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgáló épület, termelő kertészeti építmény.

(3)[85]

(4) Terepszint alatti építmények közül tűz és robbanásveszélyes nem létesíthető.

(5)[86]


37. §

Vt-1 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.

(2) A telek beépítési módja zártsorú.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 60%, sarokteleknél 80%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 12,5 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület legkisebb mértéke 10%.

(8) A területen gazdasági építmény nem létesíthető.

(9)[87]


38. §

Vt-2 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 500 m2.

(2) A telek beépítési módja zártsorú.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

A meghatározó épület az utcafrontra helyezendő

(4) A telek beépíthetősége maximum 40%.

(5)[88]

(6) Az épületek építménymagassága maximum 6,0 méter.

(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(8) A zöldterület legkisebb mértéke 30%.

(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 14,0 méter lehet.

(10)[89] Állattartó épület nem építhető.

(11) Az épület főgerincének az utcával párhuzamosnak kell lennie.


39. §

Vt-3 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 400 m2.

(2) A telek beépítési módja zártsorú.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter,

- hátsókert mérete 1,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 80%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 12,5 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A területen gazdasági építmény nem építhető.

(8) A zöldterület legkisebb értéke 10%.


40. §

Vt-4 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter,

- oldalkert mérete 4,0 méter,

- hátsókert mérete 3,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 40%.

(5)[90] Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter. Az építmény magassága 1 méternél nagyobb mértékben nem térhet el a magasabbik szomszédos épület építménymagasságától, de minimum 4,0 m-nek kell lennie.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület legkisebb mértéke 30%.

(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 14,0 méter lehet.


41. §

Vt-5 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 600 m2.

(2) A telkek beépítési módja zártsorú.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter,

- hátsókert mérete 10,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége 60%.

(5)[91]

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület legkisebb mértéke 40%.

(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 20,0 méter lehet.

(9) Gazdasági épület a területen nem létesíthető.


42. §

Vt-6 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.

(2) A telek beépítési módja zártsorú.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége 50%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 9,5 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület legkisebb mértéke 30%.

(8) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 20,0 méter lehet.


43. §

Vt-7 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1000 m2.

(2) A telek beépítési módja szabadon álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter, ill. építési vonal szerinti,

- oldalkert 5,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége 60%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 9,5 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület legkisebb mértéke 20%.


44. §

Vt-8 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1000 m2.

(2) A telek beépítési módja szabadon álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- oldalkert mérete 8,0 méter,

- hátsókert mérete 10,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége 50%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 12,5 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület legkisebb mérete 30%.

(8) A területen gazdasági épület nem helyezhető el.

(9) A területen csak intézmény helyezhető el.


45. §

Vt-9 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.

(2) A telek beépítési módja zártsorú.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége 60%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 9,5 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület legkisebb mérete 30%.


46. §

Vt-10 jelű építési övezet

A terület piac, vásárcsarnok és kereskedelmi létesítmények elhelyezésére szolgál.

(1) A területen a kialakítható legkisebb telekméret 800 m2.

(2) A telek beépítési módja szabadon álló.

(3) A telek beépíthetősége 80%.

(4) Az épületek építménymagassága maximum 7,5 méter.

(5) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(6) A zöldterület legkisebb mértéke 10%.

(7) Terepszint alatti építmény nem létesíthető.


46/A. §[92]

Vt-11 jelű építési övezet

(1) A területen csak vendéglátó és szálláshely szolgáltató épület helyezhető el.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 600m2.

(3) A telek beépítési módja szabadon álló.

(4) Az építési hely lehatárolása elő-, oldal,- hátsókert, mérete 3,00 méter.

(5) A telek beépíthetősége 60%.

(6) Az épületek építménymagassága maximum 7,0 méter.

(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(8) A zöldfelület legkisebb mértéke 20%.

(9)[93]


Központi vegyes terület


47. §

KV-1 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2.

(2) A telek beépítési módja szabadon álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 40%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület legkisebb mértéke 30%.

(8) A területen terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyesek nem helyezhetők el.


Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület


48. §

(1)[94]

(2) Csak olyan létesítmények helyezhetők el a területen, melynek környezetterhelési, kibocsátási paraméterük nem haladja meg a környező lakóterületek határán a lakóterületekre előírt határértékeket.


49. §

Gks-1 jelű építési övezet

(1) Kialakítható legkisebb telekméret 1.000 m2.

(2) Az épületek szabadon állóan helyezhetőek el.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter,

- az oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 60%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 9,0 méter.

(6) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(7) A zöldterület legkisebb mértéke 20%.

(8) Terepszint alatti építmény építhető.


50. §

Gks-2 jelű építési övezet[95]

(1) A kialakítható telek legkisebb mérete 1000 m2, a telek beépítési módja oldalhatáron álló telek, a telek beépíthetősége 60%.

(2) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter

- oldalkert mérete 6,0 méter

- hátsókert mérete 6,0 méter

(3) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter, terepszint alatti építmény létesíthető, a 48. § (1) bekezdés szerinti épületeken túl lakóépület is elhelyezhető a területen.

(4) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(5) A zöldfelület legkisebb mérete 20%. A területen a szomszédos lakóterülettől mért 20 m távolságban csak olyan létesítmények helyezhetőek el, melyek környezetterhelési kibocsájtási paraméterük nem haladja meg a lakóterületre előírt határértéket.


51. §

Gks-3 jelű építési övezet

(1) Kialakítható legkisebb telekméret 3.000 m2.

(2) Az épületek szabadon állóan helyezhetők el.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 10,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 10,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 50%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 9,5 méter.

(6) A zöldfelület legkisebb mértéke 20% lehet.

(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(8) Terepszint alatti építmény építhető.

(9)[96] Új épület építésekor az ingatlan mezőgazdasági, vízgazdálkodási és közlekedési terület felőli határa mentén hármas fasort vagy bokorsort kell telepíteni.


52. §

Gks-4 jelű építési övezet

(1) Kialakítható legkisebb telekméret 2.000 m2.

(2) Az épületek szabadon állóan helyezhetők el.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 10,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 40%.

(5)[97]

(6) A zöldfelület legkisebb mértéke 30% lehet.

(7) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(8) Terepszint alatti építmény építhető.

(9)[98] Új épület építésekor az ingatlan mezőgazdasági, vízgazdálkodási és közlekedési terület felőli határa mentén hármas fasort vagy bokorsort kell telepíteni.  


53. §

Gks-5 jelű építési övezet

(1) Kialakítható legkisebb telekméret 1.500 m2.

(2) Az épületek szabadon állóan helyezhetők el.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- oldalkert mérete 7,0 méter,

- hátsókert mérete 10,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 40%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 7,5 méter kivéve, ha a technológia ennél magasabbat igényel.

(6) A zöldfelület legkisebb mértéke 30% lehet.

(7) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(8) Terepszint alatti építmény építhető.

(9)[99] Új épület építésekor az ingatlan mezőgazdasági, vízgazdálkodási és közlekedési terület felőli határa mentén hármas fasort vagy bokorsort kell telepíteni.


54. §

Gks-6 jelű építési övezet

(1)[100] A területen az alábbi épületek helyezhetők el:

- mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

- igazgatási, egyéb irodaépület,

- parkolóház, üzemanyagtöltő,

- sportépítmény.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 1.200 m2.

(3) Az épületek szabadon állóan helyezhetők el.

(4) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- oldalkert mérete 7,0 méter,

- hátsókert mérete 10,0 méter.

(5) A telek beépíthetősége maximum 40%.

(6) Az épületek építménymagassága maximum 7,5 méter kivéve, ha a technológia ennél magasabbat igényel.

(7) A zöldfelület legkisebb mértéke 30% lehet.

(8) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(9) Terepszint alatti építmény építhető.

(10)[101] Új épület építésekor az ingatlan mezőgazdasági, vízgazdálkodási és közlekedési terület felőli határa mentén hármas fasort vagy bokorsort kell telepíteni.


55. §

Gip-1 jelű építési övezet

(1) A területen egyéb ipari terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás építményei elhelyezésére szolgáló épületek helyezhetők el.[102]

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 5.000 m2.

(3) Az épületek szabadon állóan helyezhetők el.

(4) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 10,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,        

- hátsókert mérete 10,0 méter.

(5) A telek beépíthetősége maximum 40%.

(6) Az épületek építménymagassága maximum 12,0 méter.

(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(8) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.

(9) Terepszint alatti építmény építhető.

(10)[103] Új épület építésekor az ingatlan mezőgazdasági, vízgazdálkodási és közlekedési terület felőli határa mentén hármas fasort vagy bokorsort kell telepíteni.


56. §

Gip-2 jelű építési övezet

(1) A területet elsősorban a nagyszámú állattartás létesítményeinek, a mezőgazdasági műveléshez szükséges géptelepek, valamint műtrágya és vegyszertárolók elhelyezésére szolgál.

(2) Az övezeten belül elhelyezhető még olyan nem vegyipari tevékenység épülete is, mely nincs zavaró hatással az állattartásra, és a tevékenységnek nincs védőtávolság igénye az állattartással szemben.

Továbbá elhelyezhető:

- a területen dolgozók ellátását biztosító szociális épületek,

- a gazdasági tevékenységhez szükséges irodák,

- a tevékenységhez feltétlen szükséges lakóépületek,

- a terület ellátását szolgáló infrastruktúra létesítményei.

(3)[104] A telekre és az épületekre vonatkozó előírások:

- a kialakítható legkisebb telekméret 3.000 m2,

- az épületeket szabadon állóan kell elhelyezni,

- a beépítettség legnagyobb mértéke 40%,

- a zöldfelület legkisebb mértéke 30%,

- a megengedett legnagyobb építménymagasság 6,5 méter, ez alól kivétel, ha a technológia ennél feltétlen nagyobb magasságot igényel.

(4) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(5)[105] Új épület építésekor az ingatlan mezőgazdasági, vízgazdálkodási és közlekedési terület felőli határa mentén hármas fasort vagy bokorsort kell telepíteni.  

(6) A telken belül az építési hely lehatárolása a következő:

- az előkert mérete 10,0 méter,

- az oldalkert mérete 6,5 méter,

- a hátsókert mérete 10,0 méter.


Üdülőházas terület


57. §

Üü-1 jelű építési övezet

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2.

(2) A telek beépítési módja szabadon álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 10,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 10,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 15%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 9,5 méter.

(6)[106]

(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(8) Zöldterület legkisebb mértéke 50% lehet.

(9) A kialakításra kerülő telek legkisebb utcafronti szélessége 25 méter.


58. §

Üü-2 jelű építési övezet[107]

(1) Kialakítható telek legkisebb mérete 1000 m2, legkisebb utcafronti szélessége 25 méter, a telek beépítési módja szabadon álló, a telek beépíthetősége 30%.

(2) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 6,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsó kert mérete 6,0 méter.

(3) Az épületek építménymagassága maximum 12,5 méter, terepszint alatti építmények közül tűz- és robbanásveszélyes építmény nem építhető, az épületeket magas tetősre kell kialakítani.

(4) A zöldfelület legkisebb mértéke 41% lehet. A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.


Hétvégiházas terület


59. §

Hh jelű építési övezet[108]

(1) A kialakítható legkisebb telekméret 500 m2.

(2) A telek beépítési módja szabadon álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- oldalkert mérete 3,0 méter,

- hátsókert mérete 3,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 20%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.

(6)[109]

(7)[110] A területen kerti építmények nagysága maximum 10 m2 lehet, építménymagassága maximum 2,5 méter lehet, építési engedély alapján.

(8) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(9) A zöldfelület legkisebb mértéke 60% lehet.


Különleges terület


60. §[111]

K-1 jelű építési övezet

(1)[112] A terület fürdő elhelyezésére szolgál.

(2) A területen új telket kialakítani nem lehet.

(3) A telek beépítési módja szabadon álló.

(4) Az építési hely lehatárolása a következő:

a) előkert mérete 0,0 méter,

b) szomszédos lakótelek felől 6,0 méter.

(5) A telek beépíthetősége 30%.

(6) Az épületek építménymagassága maximum 10,0 méter.

(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(8) A zöldterület legkisebb mértéke 40%.

(9) Terepszint alatti építmény építhető.


61. §

K-2 jelű építési övezet

(1) A terület sporttelep elhelyezésére szolgál, csak ehhez a funkcióhoz kapcsolódó épületek helyezhetők el.

(2)[113]

(3) A megengedett legnagyobb építménymagasság 8,5 méter.

(4) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(5) A beépítettség legnagyobb mértéke 10%.

(6) A zöldterület legkisebb mértéke 70%.

(7) A kialakítható legkisebb telekméret 2000 m2.

(8) A telken belül az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- oldalkert mérete 8,5 méter,

- hátsókert mérete 8,5 méter.

(9) Terepszint alatti építmények közül csak úszómedence helyezhető el.


62. §

K-3 jelű építési övezet

(1) A terület temető elhelyezésére szolgál.

(2) A temető területén csak ravatalozó és kripta épülete helyezhető el

(3) A temetőt áttört kerítéssel kell körbevenni, az alól csak ott lehet kivételt tenni, ahol a kerítés egyben urnafal is.


63. §

K-4 jelű építési övezet

(1) A terület kegyeleti park elhelyezésére szolgál.

(2) A lezárt temetőkben új síremlék már nem állítható.


64. §

K-5 jelű építési övezet

(1) A területen csak személygépkocsi tároló építhető.

(2) A telek beépítési módja oldalhatáron álló.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 0,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 3,0 méter tűzfal kialakítása mellett.

(4) A telek beépíthetősége maximum 40%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 3,0 méter.

(6) A területet részleges közművesítéssel kell ellátni.


65. §

K-6 jelű építési övezet

(1)[114] A területen horgászat célját szolgáló épület helyezhető el.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 1.500 m2.

(3) A telek beépítési módja szabadon álló.

(4) Az építési hely lehatárolása a következő:

- az ingatlanhatártól és az övezeti határoktól egyaránt 5,0-5,0 méter.

(5) Az övezet beépíthetősége 30%.

(6) Az épületek építménymagassága 4,5 méter maximum.

(7) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(8) Terepszint alatti építmények építhetők. 

(9) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.


66. §

K-7 jelű építési övezet

(1)[115] A területen hulladékudvar, hulladékkezelő és komposztáló telep helyezhető el.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 3.000 m2.

(3) A telek beépítési módja szabadon álló.

(4) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 6,0 méter.

(5) A telek beépíthetősége 30%.

(6) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter, ennél magasabb csak abban az esetben építhető ha, azt a technológia feltétlenül megköveteli.

(7) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(8)[116] A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.


67. §

K-8 jelű építési övezet

(1) A területen a duzzasztómű kiszolgáló épületei helyezhetők el.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 2.000 m2.

(3) A telek beépítési módja szabadon álló.

(4) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 3,0 méter,

- oldalkert mérete 3,0 méter,

- hátsókert mérete 3,0 méter.

(5) A telek beépíthetősége 30%.

(6) Az épületek építménymagassága maximum 6,5 méter.

(7) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(8)[117] A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.


68. §

K-9 jelű építési övezet

(1) A területen szennyvíztisztító telep helyezhető el.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 3.000 m2.

(3) A telek beépítési módja szabadon álló.

(4) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- oldalkert mérete 10,0 méter,

- hátsókert mérete 10,0 méter.

(5) A telek beépíthetősége 30%.

(6) Az épületek építménymagassága 4,5 méter maximum.

(7) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(8)[118] A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.


69. §

K-10 jelű építési övezet

(1) A területen transzformátor alállomás helyezhető el.

(2) A telek beépítési módja szabadon álló, legkisebb mérete 3.000 m2.

(3) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 10,0 méter,

- oldalkert mérete 10,0 méter,

- hátsókert mérete 10,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége 30%.

(5) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.


70. § [119]


71. §

K-12 jelű építési övezet

(1) A területen vendéglátó és szálláshely szolgáltató, valamint lakóépület és funkciójukhoz közvetlen csatlakozó épület helyezhető el.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 2.000 m2.

(3) A telek beépítési módja szabadon álló.

(4) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- oldalkert mérete 6,0 méter,

- hátsókert mérete 10,0 méter.

(5) A telek beépíthetősége 30%.

(6) Az épületek építménymagassága 9,0 méter maximum.

(7) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(8) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.

(9) Terepszint alatti építmények építhetők.


72. §

K-14 jelű építési övezet

(1)[120] A területen horgászati tevékenységhez kapcsolódó létesítmények helyezhetők el, úgymint:

- horgászat célját szolgáló épület valamint kerti építmény (kerti lugas, kerti tető maximum 20 m2 alapterülettel, melynek 50%-a alakítható ki zárt építményként, a nyitott építmény alapterületébe a 80 cm széles, ereszvonalon belüli sáv nem számít bele,

- horgászstég.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 30.000 m2.

(3) Az övezet beépítési módja szabadon álló.

(4)[121] A pihenőépület, kerti építmény a szabályozási terven jelölt építési helyen helyezhető el.

(5)[122]

(6) Az övezet beépíthetősége 10%.

(7) A pihenőépület építménymagassága maximum 3,5 méter, a kerti építmény ereszvonalának magassága maximum 2,5 méter.

(8) A területre közművesítetlenség esetén is lehet építési engedélyt kiadni.

(9) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.

(10) Terepszint alatti építmények közül, támfal és partfal építhető.

(11)[123]

(12)[124]

(13)[125]


73. §

K-15 jelű építési övezet

(1)[126] A területen horgászati tevékenységhez kapcsolódó létesítmények helyezhetők el, úgymint:

- horgászat célját szolgáló épület valamint kerti építmény (kerti lugas, kerti tető maximum 20 m2 alapterülettel, melynek 50%-a alakítható ki zárt építményként, a nyitott építmény alapterületébe a 80 cm széles, ereszvonalon belüli sáv nem számít bele,

- horgászstég.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 10.000 m2.

(3) Az övezet beépítési módja szabadon álló.

(4)[127]

(5) A horgászstég, horgászállás tófelőli széle beljebb nem lehet, mint az erre a célra létrehozott határvonal.

(6) Az övezet beépíthetősége 15%.

(7) A pihenőépület építménymagassága maximum 3,5 méter, a kerti építmény ereszvonalának magassága maximum 2,5 méter.

(8) A területre közművesítetlenség esetén is lehet építési engedélyt kiadni.

(9) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.

(10) Terepszint alatti építmények közül támfal és partfal építhető.

(11)[128]

(12) Az építmények közötti legkisebb távolságot az OTÉK 36. §-a szerint kell meghatározni.

(13) Lakókocsi csak gépjármű nyilvántartásban szereplő, forgalmi engedéllyel és műszaki vizsgával rendelkező járműként parkolhat a területen egyfolytában maximum 14 napig.


74. §

K-16 jelű építési övezet

(1)[129] A területen horgászati tevékenységhez kapcsolódó létesítmények helyezhetők el, úgy mint:

- horgászat célját szolgáló épület valamint kerti építmény (kerti lugas, kerti tető maximum 20 m2 alapterülettel, melynek 50%-a alakítható ki zárt építményként, a nyitott építmény alapterületébe a 80 cm széles, ereszvonalon belüli sáv nem számít bele,

- horgászstég.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 10.000 m2.

(3) Az övezet beépítési módja szabadon álló.

(4)[130]

(5)[131]

(6) Az övezet beépíthetősége 20%.

(7) A pihenőépület építménymagassága maximum 3,5 méter, a kerti építmény ereszvonalának magassága maximum 2,5 méter.

(8) A területre közművesítetlenség esetén is lehet építési engedélyt kiadni.

(9) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.

(10) Terepszint alatti építmények közül támfal és partfal építhető.

(11)[132]

(12)[133]

(13)[134]


75. §

K-17 jelű építési övezet

(1) A területen elhelyezhető horgászati tevékenységhez kapcsolódó létesítmények közül:

- kerti építmény (kerti lugas, kerti tető) maximum 100 m2 alapterülettel.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 50.000 m2.

(3) A telek beépítési módja szabadon álló.

(4) Az építési hely lehatárolása a következő:

- a parton lévő ingatlanhatártól 10,0 méter,

- a vízfelőli övezeti határtól 10,0 méter.

(5) A kerti építmény csak a szárazföldön lehet.

(6) Az övezet beépíthetősége 10%.

(7) A kerti építmény ereszvonalának magassága maximum 2,5 méter.

(8) A területre közművesítetlenség esetén is lehet építési engedélyt kiadni.

(9) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.

(10) Terepszint alatti építmények közül támfal és partfal építhető.

(11)[135]

(12)[136]


76. §

K-18 jelű építési övezet

(1) A területen vendéglátó épület helyezhető el.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 2.000 m2.

(3) A telek beépítési módja szabadon álló.

(4) Az építési hely lehatárolása a következő:

- előkert mérete 5,0 méter,

- oldalkert mérete 5,0 méter,

- hátsókert mérete 5,0 méter.

(5) A telek beépíthetősége 30%. 

(6) Az épületek építménymagassága 4,5 méter maximum.

(7) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni.

(8) A zöldfelület legkisebb mértéke 40%.

(9) Terepszint alatti építmények építhetők.


76/A. §[137]

K-19 jelű építési övezet

(1)[138] A terület vízmű elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési hely lehatárolása a következő:

a) előkert mérete 5,0 méter,

b) oldalkert mérete 5,0 méter,

c) hátsókert mérete 5,0 méter.

(3) Az épület és az építmény csak szabadon állóan helyezhető el.

(4) Terepszint alatti építmény elhelyezhető.


76/B. §[139]

K-20 jelű építési övezet

(1)[140] A terület oktatási és kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgál.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 1500 m2.

(3) A telkek beépítése szabadon álló. Az építési hely lehatárolása a következő:

a) előkert mérete 5,0 méter,

b) oldalkert mérete 6,0 méter,

c) hátsókert mérete 6,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 30%, a zöldfelület legkisebb mérete 50%, az épületek építménymagassága maximum 9,5 méter.

(5) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni, terepszint alatti építmény építhető.


76/C. §[141]

K-21 jelű építési övezet

(1)[142] A területen strand és létesítményei helyezhetők el.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 500 m2.

(3) A telek beépítési módja szabadon álló. Az építési hely lehatárolása a következő:

a) előkert mérete 0,0 méter,

b) oldalkert mérete 3,0 méter,

c) hátsókert mérete 3,0 méter.

(4) A telek beépíthetősége maximum 10%, a zöldfelület legkisebb mérete 60%. Az épületek építménymagassága maximum 3,5 méter.

(5) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni, terepszint alatti építmény építhető.


76/D. §[143]

K-22 jelű övezet

(1)[144] A területen ifjúsági tábor, kereskedelmi, vendéglátó épület, szálláshely, sportlétesítmény, camping, sátortábor helyezhető el.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 2000 m2.

(3)[145] A telek beépítése szabadon álló, az építési hely behatárolása a következő:

a) előkert mérete 5,0 méter,

b) oldalkert mérete 5,0 méter,

c) hátsókert mérete 5,0 méter.

(4)[146] A telek beépíthetősége 25 %.

(5)[147] Az épületek építménymagassága maximum 9,0 méter.

(6) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni, a beépíthetőség mértékéig terepszint alatti építmény – tűz- és robbanásveszélyes kivételével – építhető.


76/E. §[148]

K-23 jelű építési övezet

(1) A területen jégpálya, sport- játszótér, hozzájuk kapcsolódó épület és építmény, valamint gépjármű parkoló helyezhető el.

(2) A kialakítható legkisebb telekméret 5000 m2.

(3) A telkek beépítése szabadon álló, beépíthetősége maximum 10%, a zöldfelület legkisebb mértéke 40%.

(4) Az épületek építménymagassága maximum 4,5 méter.

(5) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni, terepszint alatti építmények a beépíthetőség mértékéig építhetőek.


76/F. §[149]

K-24 jelű építési övezet

(1) A terület mezőgazdasági üzemi terület, a mezőgazdasági termeléshez és feldolgozáshoz kapcsolódó mindenfajta épület és építmény elhelyezhető.

(2)[150] A kialakítható legkisebb telekméret 3000 m2, az épületeket szabadon állóan kell elhelyezni. Az építési hely lehatárolása a következő:

- az előkert, oldalkert, hátsókert mérete 10,0 méter.

(3) A telek beépíthetősége 30%, a zöldfelület legkisebb mértéke 40%.

(4)[151] A megengedett legnagyobb építménymagasság 6,5 méter, ez alól kivétel, ha a technológia ennél feltétlen nagyobb magasságot igényel.

(5) A területet részleges közművesítettséggel kell ellátni, terepszint alatti építmény a beépíthetőség mértékéig építhető.


76/G. §[152]

K-25 jelű építési övezet


(1) A terület büntetés-végrehajtási intézet és kapcsolódó létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

(2) A kialakítható telek legkisebb területe 3000 m2, a telek beépítési módja szabadon álló.

(3) A telek beépítettsége maximum 50 %, a zöldfelület aránya minimum 20 % lehet, az építménymagasság maximum 12,5 méter lehet.

(4) A területet teljes közművesítettséggel kell ellátni.

(5) Terepszint alatti építmény elhelyezhető.


Közlekedési és közműterület


77. §

Köu-1 jelű övezet

(1) A területen az országos közutak, kerékpárutak, gépjármű várakozóhelyek, járdák és ezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere, továbbá közművek és hírközlési építmények, valamint fasorok helyezhetők el.

(2)[153] A területen elhelyezhetők:

- közlekedési építmények,

- tömegközlekedési váró helyiségek,

- a közúti közlekedést nem zavaró helyen emlékmű, szobor, telefonfülke, díszkút, rögzített pad.

(3) Az utcákon a meglévő fasorok megtartandók, ez alól kivétel csak közlekedési csomópontok területigénye.

(4)[154] A területen új légvezeték nem helyezhető el, kivétel a területet keresztező légvezeték, ahol nem esik műemléki környezetbe.


78. §

Köu-2 jelű övezet

(1) A területen a helyi gyűjtőutak, kerékpárutak, gépjármű várakozóhelyek, járdák és ezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere, továbbá közművek és hírközlési építmények és fasorok helyezhetők el.

(2)[155]

(3) Az utcákon a meglévő fasorok csak akkor számolhatók fel, ha különben 6 méter széles útburkolat nem építhető ki.


79. §

Köu-3 jelű övezet

(1)[156] A területen a lakóutak, gépjármű várakozóhelyek, járdák és ezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere, továbbá közművek és fasorok helyezhetők el.

(2) A utcákon a meglévő fasorok nem számolhatók fel.

(3)[157]


80. §

Köu-4 jelű övezet

(1)[158] A terület csak gyalogos és kerékpáros közlekedésre vehető igénybe.

(2) A területen járdák, közművek és hírközlési építmények és fasorok, és más növényzet, szobrok, díszkutak, telefonfülke, rögzített padok helyezhetők el.

(3) A meglévő fasorokat meg kell tartani. A fasorban levő fákat eltávolításuk után folyamatosan pótolni kell.


81. §

Köu-5 jelű övezet

(1) A területen az országos közutak, kerékpárutak, gépjármű várakozóhelyek, ezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere, hírközlési építmények, valamint fasorok helyezhetők el.

(2) A területen elhelyezhetők:

- közlekedési építmények,

- tömegközlekedési váró helyiségek.


82. §

Köu-6 jelű övezet

(1) A terület mezőgazdasági gyűjtőutak elhelyezésére szolgál.

(2) Az utak burkolttá tételével egyidejűleg 12 méter széles területet kell biztosítani.

(3) A területen elhelyezhető továbbá vízelvezető rendszer és fasor.


83. §

Köu-7 jelű övezet

(1) A terület mezőgazdasági utak elhelyezésére szolgál. 

(2) A terület egyik oldalán fasor helyezhető el.


84. §

Köu-8 jelű övezet

(1) A terület turisztikai célú út elhelyezésére szolgál.

(2) A területen turisztikai célú építmény elhelyezhető.


85. §

Köu-9 jelű övezet

(1) A terület magánút elhelyezésére szolgál.

(2) A terület egyik oldalán fasor helyezhető el.


86. §

Kök jelű övezet

(1) A terület vasút, valamint kapcsolódó tevékenységek elhelyezésére szolgál elsődlegesen.

(2) A területen tárolás céljára szolgáló épületek is elhelyezhetők.


Zöldterület


87. §

Z-1 jelű övezet

(1) A területen növényzeten kívül elhelyezhető járda, kerékpárút, sétaút, szobor, díszkút, rögzített pad, telefonfülke, 1 m2-nél nem nagyobb reklámhordozó.

(2) A terület intenzív kezelésű zöldterület.

(3) A területen épület nem helyezhető el.

(4)[159]


88. §

Z-2 jelű övezet

(1) A területen növényzeten kívül elhelyezhető járda, szervizút, kerékpárút, sétaút, szobor, díszkút, rögzített pad, telefonfülke, 1 m2-nél nem nagyobb reklámhordozó.

(2) Az egybefüggő parkterület 2%-ig elhelyezhető vendéglátó épület.

(3) A terület intenzív kezelésű zöldterület.

(4)[160]


89. §

Z-3 jelű övezet

(1) A terület nem intenzív kezelésű zöldterület.

(2) A területen növényzeten kívül elhelyezhető járda, sétaút, kerékpárút, 1 m2-nél nem nagyobb reklámhordozó.

(3) A területen épület nem helyezhető el.


Védőerdő terület


90. §

Ev jelű övezet

(1) A terület védőerdő elhelyezésére szolgál.

(2) A területen épület nem helyezhető el.

(3) A területen nyiladék csak közművek, illetve mezőgazdasági épületek megközelítésére alakítható ki.


Gazdasági erdőterület


91. §

Eg jelű övezet

(1) A területen csak gazdasági célú erdő helyezhető el.

(2) A területen közművezetékeken kívül csak vadetető helyezhető el.

(3) A 15 ha-t meghaladó nagyságú telken 0,5%-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el.


91/A. §[161]

Et jelű övezet

(1)[162] A terület vízmű elhelyezésére szolgál.

(2)[163]

(3)[164]


Kertes mezőgazdasági terület


92. §

Mk-1 jelű övezet

(1) Lakóépület és üdülőépület a területen nem helyezhető el.

(2)[165] A 720 m2-t meghaladó ingatlanon gazdasági épületet építeni maximum 3 %-os beépíthetőség mellett lehet.

(3) Az épület építménymagassága maximum 3,0 méter lehet.

(4)[166] Az épület elhelyezése szabadon álló, az építési hely lehatárolása a következő:

a) előkert mérete 5,0 méter,

b) oldalkert mérete 3,0 méter,

c) hátsókert mérete 10,0 méter.


93. §

Mk-2 jelű övezet

(1) A területen semmilyen épület nem helyezhető el.

(2) Az ingatlanok határán csak könnyen bontható kerítések létesíthetők a II. rendű árvízvédelmi védvonalon történő védekezés érdekében.


94. §

Mk-3 jelű övezet

(1) Lakóépület és üdülőépület a területen nem helyezhető el.

(2) A 720 m2-t meghaladó ingatlanon csak könnyűszerkezetes gazdasági épület helyezhető el maximum 3%-os beépíthetőség mellett.

(3) Az épület építménymagassága maximum 3,0 méter lehet.

(4)[167] Az épületek elhelyezésére a 92. § (4) bekezdés az irányadó.


95. §

Mk-4 jelű övezet

(1)[168] A területen az Mk-1 jelű övezet előírásait kell alkalmazni e paragrafus (2)-(5) bekezdéseiben megfogalmazottakkal, kivéve, hogy a már kialakult beépítésű területen, az épület oldalhatáron is elhelyezhető.

(2)[169]

(3)[170]

(4)[171]

(5)[172]


Általános mezőgazdasági terület


96. §[173]


96/A. §[174]

A mezőgazdasági területre az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 29. §-ának előírásait kell megfelelően alkalmazni.


97. §[175]

Má-2 jelű övezet

A területen a mezőgazdasági területre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni azzal a megkötéssel, hogy lakóépület a területen nem építhető, de meglévő tanya bővíthető.


98. §[176]


99. §

Má-4 jelű övezet

(1)[177] A mezőgazdasági területre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni azzal a megkötéssel, hogy a területen szélerőmű is elhelyezhető.

(2) Már megvalósult szélerőműtől 300 m-en belül lakóépület nem építhető.


100. §

Má-5 jelű övezet

Az Má-2 jelű övezet előírásait kell alkalmazni, azzal a megkötéssel, hogy a területen szélerőmű is elhelyezhető.


101. §

Má-6 jelű övezet

(1)[178] Az Má-4 jelű övezet előírásait kell alkalmazni.

(2) A területen új külszíni bánya nem létesíthető.

(3) Az övezetben megvalósuló szélerőművekről látványtervet kell készíteni, melyben a tájbaillesztést be kell mutatni.


102. §

Má-7 jelű övezet

Az Má-6 jelű övezet előírásait kell alkalmazni azzal a megkötéssel, hogy a területen lakóépület nem létesíthető.


Vízgazdálkodási terület


103. §

V-1 jelű övezet

(1) Ide tartozik az Élővíz-csatorna medre és partja.

(2)[179]


104. §

V-2 jelű övezet

(1) Ide tartozik a nyílt csapadékvíz főgyűjtők medre és partja.

(2)       A területen építményt elhelyezni nem lehet.


105. §

V-3 jelű övezet

(1) Ide tartoznak a másodrendű árvízvédelmi töltések.

(2) A területükön semmilyen épület nem helyezhető el.

(3) Csak árvízvédelmi építmények helyezhetők el.


106. §

V-4 jelű övezet

(1) Ide tartoznak a csapadékvíz tározók.

(2) A területükön semmilyen épület nem helyezhető el.

(3) Építmények közül csak belvízvédelemmel kapcsolatos létesítmények helyezhetők el.


107. §

V-5 jelű övezet

(1) Ide tartozik a Kettős-Körös folyó medre.

(2) A területen csak vízilétesítmény helyezhető el.


108. §

V-6 jelű övezet

(1) Ide tartoznak a Kettős-Körös folyó hullámterén lévő gyepterületek. 

(2) A területen csak vízilétesítmény, illetve közműépítmény helyezhető el.

(3)[180]

(4) A területen új külszíni bánya nem nyitható.


109. § 

V-7 jelű övezet

(1) Ide tartoznak a Kettős-Körös folyó hullámterén lévő erdőterületek.

(2) A területen semmilyen építmény nem helyezhető el.


110. §

V-8 jelű övezet

(1) Ide tartozik a Kettős-Körös folyó árvízvédelmi töltése.

(2) A területen csak vízgazdálkodási építmény helyezhető el.


111. §

V-9 jelű övezet

(1) Ide tartoznak a holtágak medrei és partjai.

(2) A területen vízgazdálkodási építmények helyezhetők el.

(3)[181]


112. §

V-10 jelű övezet

(1) Ide tartoznak a horgásztavak parttól távolabb eső területei.

(2) A területen csak a haltenyésztéshez és vízgazdálkodáshoz szükséges létesítmények helyezhetők el.


Különleges terület


112/A §[182]

K-11 jelű építési övezet

(1) A területen külszíni bánya helyezhető el.

(2) A bányászati tevékenység végzéséhez elhelyezhető a tevékenységhez szükséges épület és építmény.


III. fejezet

MŰVI ÉRTÉKEK VÉDELME KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELEM


113. §

(1)[183] A régészeti lelőhelyek által érintett ingatlanokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2)[184] A műemlékvédelem alá eső ingatlanokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3)[185]

(4)[186] Békés város vonatkozásában a Natura 2000 területek felsorolását az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelete tartalmazza.

(5)[187]

(6)[188]

(7)[189]

(8)[190]

(9)[191]

(10)[192]

(11)[193]

(12)[194]

(13)[195]


114. §

Az általános biztonsági előírásokat a 1. sz. függelék tartalmazza.


IV. fejezet

SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK


115. §

(1)[196]

(2)[197]

(3)-(5)[198]


V. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


116. §

Jelen rendelet 2007. szeptember 10. napján lép hatályba, egyidejűleg Békés Város Szabályozási Tervéről, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 44/2006. (XII. 15.) rendelete hatályát veszti.


E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.[199]B é k é s ,   2007. szeptember 6.


        Izsó Gábor s.k.                                     Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka s.k.

          polgármester                                                              jegyzőA rendelet kihirdetésre került: 2007. szeptember 7-én
1. melléklet


Békés területén lévő régészeti lelőhelyek


Lelőhelyszáma

Érintett helyrajzi számú területek, illetve koordináta


5014, 5051, 5052, 5880‑5887/2, 5889, 5899, 5901


5259‑5266, 5271


5611, 5612, 5634, 5640/1‑2, 5640/5, 5646/1, 5641/1, 5651/2, 5652/1, 5653/3‑4, 5654, 5660, 5678‑5684, 5794


6895‑6898, 6894, 6904/2‑4, 6904/9‑10, 6917, 6919


39‑40, 52, 4827/1, 6830‑6832, 6834‑6835, 6853, 6856‑6859, 6922


5624


5540‑5541, 5543, 5559, 5573‑5576.


9918, 9922/2, 9935/2, 9936‑9947, 9948/2, 9949/2, 9950, 9951, 9953‑9957, 9958/1‑3


8928/2, 9926, 9927


5749‑5751, 5754‑5755, 5754, 5775


4831


4848/37‑76, 4848/78‑104, 4848/107‑114, 4848/120‑126, 5199‑5206


9791/1‑4, 9793‑9795, 9797, 9799/1‑2, 9800, 9804, 9805, 9807, 9808/1, 9809, 9815, 9816/1, 9818, 9823, 9824, 9825/1, 9826/1, 9827


0155/3‑9


2337‑2342, 2345, 2346, 2350, 2378


0144/4‑6


087/12, 087/15, 087/28


0144/12‑13


0146/14‑24, 0146/29


0146/14‑16, 0146/39, 0155/27


0489/7‑10, 0489/38, 0491, 0492, 0493/18


018/19‑23


018/5, 018/15, 018/20‑24, 018/39‑42


019, 020, 025/2, 025/15, 025/21‑25


025/1, 025/20‑23, 025/31‑32, 025/40‑41, 025/48‑49, 025/58‑59


0737/4‑7, 0745/3‑6, 0745/8‑13, 0745/15‑16, 0745/28, 0745/36


11319/1‑2, 11320‑11321, 11323‑11326, 11328‑11329, 11333‑11348


0560/29


0155/27‑28


0155/27


0241/38, 0245 0246, 0248/1‑6


0137/2‑5, 0138, 0141/4, 0141/22‑28, 0141/30


0141/2, 0141/17‑27


5978‑5980, 6937‑6938


0546/5, 0572/3, 0572/6‑10, 0574/2‑3, 0574/5‑6


0654/22, 0657


0560/57‑58, 0649, 0650, 0652/40


0560/57‑58


0560/38‑44


0549/2, 0560/37‑42


0223/4, 0223/26, 0223/35‑37


0209, 0210, 0216/1‑9


0223/2‑3, 0223/12‑17, 0223/33, 0223/38‑39


0219/6


0219/7


0219/7‑8


0219/8


0219/7‑8


0219/7


0223/21, 0223/31, 0223/34, 0224


0431/5, 0481/11, 0545/4, 0546/5


0466, 0487, 0489/25‑36, 0494, .0496, 0499/2‑11


0493/14‑27


0196/68


0499/11‑12, 0500, 013/1‑6’


0501/2‑5


0426/6, 0426/8‑9, 0431, 0432, 0433/5‑11


0369, 0376/2, 0376/45, 0380, 0381/1, 0392/1, 0392/12, 0433/12, 9433/14‑15


0141/17


0177/12


0223/21


0223/21‑22


0187


0177/14


0177/14


0179/1


0146/29, 0155/11‑17, 0155/19‑22, 0155/27, 0155/29‑30


0191/2, 0193/1, 0196/13‑14, 0196/16‑17, 0223137, 0226/5‑12, 0226/16‑19, 0229/l


0153/11‑16


164/4, 169/15


0426/6‑7, 0428/2


0391/1, 0397/12


0372/7


0372/3


0435/6, 0453/47, 0458/4, 0468/61‑88


099/2‑3, 099/6‑9, 099/20‑21, 0100


0241/3, 0241/36


0196/29‑30


0196/3, 0196/S, 0196/30‑36


0196/3


0132, 0133, 0135/1, 0135/3‑4, 0137/1‑4


0157/6, 0196/3, 0196/33‑36


0157/6


0157/6


0157/6


0149/17, 0155/25, 0155/28


035/26‑27


0752/8, 0752/13‑1 5, 0752/23, 0752/25, 0766/5


0755/3‑4


0735/11, 0736, 0737/12‑13


0733/22, 0735/2, 0735/18‑20, 0737/2, 0737/18


0741/33‑37


9289‑9300, 9301/1, 9301/3‑4, 9302, 9305‑9310, 9312, 9313, 9315/1‑2, 9316‑9324


9232‑9237, 9239‑9245, 9248‑9254, 9256‑9260, 9262‑9278, 9279/1‑2


0752/18, 9210‑9218, 9220‑9222


2061, 2062/1‑2, 2067/1‑2, 2069, 2074, 2077, 2082, 8990, 8991, 8994‑8998, 9003, 9004/2, 9005/1‑2, 9006, 9009‑9011, 9015, 9016, 9019, 9020, 9027‑9033, 903 7‑9046, 9048‑9053, 9064‑9066, 9071‑9074, 9078, 9079, 9080/2, 9089‑9091, 9094‑9096, 9099‑9102, 9109, 9112, 9113, 9115, 9116, 9121, 9127/1‑3, 9128‑9136, 9139‑9147, 9149‑9182


8893/5, 8905‑8910, 8912‑8919, 8922, 8923, 8927


9520‑9540, 9542‑954811, 9550‑9561, 9563‑9566, 9638, 9660‑9674, 9678‑9680, 9683, 9684, 9686, 9688‑9692


4796‑4800, 9501‑9508, 9519, 9569‑9580, 9583/1, 9584‑9587


5012


95/1, 9890, 9395/2, 9895/2, 9897, 9899/1‑3, 9900/9902, 9903/4, 9903/7‑8, 9928/2, 9999, 10000, 10003‑10007


9989‑9993


0308/20‑22, 10030‑10040, 10042‑10051


0297/4, 0297/10‑12, 0297/18‑19, 0300/6‑9, 0300/35, 0336/1‑2, 0336/6


0297/13‑16, 0297/24, 0333/10‑16, 0333/21‑23, 0336, 0337


0297/8, 0297/16‑17


0308/9‑17


0308/11‑16, 0312‑0314, 0315/1‑2, 0316, 0317/1


6372‑6378, 6319/1, 6319/4‑13, 6380, 63346390, 6392‑6401, 6476‑6477, 10958‑10968, 11012‑1015, 11016/1‑3


10310, 10312, 10318, 10927, 10938‑10944


10206/2, 10206/4, 10207‑10209, 10215, 10216


10111‑10122, 10129, 10134‑10146, 10149, 10151‑10164, 10183‑10186


0453/44, 0453/46


0433/44, 0453/46


0192/1‑2, 0196/8, 0196/38‑39, 0226/17


0211/8‑9, 0213, 0214, 0215


0485/7


0485/7


0485/7


0598/6


0485/7


0485/7


0469/10‑12


0468/5, 0468/80‑108, 0469/4‑11


0426/3, 0426/6, 0426/8‑9, 0427


0423


0392/7‑10, 0392/12, 0393, 0397, 0399/1‑3


0433/13, 0469/2‑4


0435/6, 0468/9‑10, 0468/83‑95, 0468/107‑108


0481/12‑19, 0545/4, 0546/5


0475/1‑2, 0481/5, 0481/11‑16


0518/1‑3, 0524/23‑29, 0534/8‑12


0524/21‑22, 0524/30‑33


0524/3‑12, 0524/34‑39, 0526/4‑6, 0527


0518/8‑9, 0524/19


0418/2


0399/4‑51, 0401, 0414/2‑4


0414/2‑4


99/6, 99/8


0109/31


0109/55


0149/17‑18


0149/17‑18


0137/5‑9


0104/9, 0104/12, 0104/47, 0109/5, 0109/12, 0109/19‑21


0109/18‑20, 0109/45‑47


025/50‑51, 035/21, 035/28‑30


0568/17


0572/5


0568/6


0652/40


0652/27


0652/39


0652/39, 0653, 0654/30


0223/23‑24, 0223/35


0223/23‑24


0560/87


0560/87


0560/81‑82


0560/79‑80


0560/4, 0560/79


0560/79


025/22‑25, 025/36‑38, 025/51‑59, 035/22‑26


025/29‑39


0560/74‑75


0560/68‑74


0560/78‑79


0560/89


0560/29, 0563, 0667/1, 0667/7‑10


0667/1, 0667/10‑13, 0667/21


0560/29, 0563/1‑2, 0667/9‑10


0560/27‑29, 0560/89


0560/27‑29, 0560/89


0602, 0603, 0610/18, 0647/10


0705/13


0705/13


0705/13


0717/5‑8


0717/27‑31


0701/17, 0702, 0717/27‑28


0717/26‑27


0725/15


0725/13, 0725/15


1187, 1188


4760‑4762


56/1‑2, 0304, 4757 9710, 9711


0303/38, 0303/40, 0303/48


4356


0370/1‑2


6532/4, 6537, 7033/2, 7034


0435/2, 0435/4‑6


0458/4


0596/7


0596/7


0579/7


0583/22


0652/7, 0652/17, 0652/45‑46


0652/43


0652/42‑43


0715/26‑27


0714/53‑56, 071512‑4


0717/5‑9


0717/9‑14


0691/7


0688/23


0654/20‑22


0654/3, 0654/31


0654/27‑29, 0681/1


0654/28‑29


0654/18


0654/19


663180+421990


0552/12, 0554, 0560/54


0552/12


0560/55


0552/15


3732


3732


080/9


0560/29, 0652/19‑21


0688/12, 0688/18, 0688/23


0560/58‑60


3917, 3925/2


1956, 2225, 2226, 2287, 2293, 2296, 2297/2, 2533, 2535


0570/8, 0579/7


14‑17, 698‑700, 2231, 2240, 2243‑2246 ‚793


3722


0289/23, 0343/6, 0343/8


0289/22


0289/22


0370/1


087/11


4764, 4765


5459, 5465‑5469, 5476, 5483‑5488


3293, 3317, 3353/1, 3354, 3371, 3372


0129/5, 0130, 0131, 0141/4, 0141/27‑28, 0141/15‑182. melléklet

Békés Város területén lévő műemlékek


Műemlék megnevezése

Műemlék nyilvántartási száma

Műemlék által érintett ingatlan helyrajzi száma

Zsinagóga

9966

4013

Gazdaház

760

2387

Népi gazdaház

761

2388

Polgárház

763

5625

Polgárház

764

5640/1

Polgárház

765

5607

Gazdaház

9124

5820/3

Ortodoxtemplom

767

4003/11

Református kollégium

771

793/2

Városháza

9099

2245

Polgárház

772

2246

Iskolamesteri lakás

774

816

Református templom

777

17

Római katolikus templom

778

2234

Kőkereszt

779

2234

Városi bérház

780

2236

Wenckheim kúria

781

2240

Református lelkészlak

9461

688/4

Polgárház

769

5429

Népi lakóház

770

5765

Népi lakóház

776

645

Római katolikus temető‑kápolna

9073

3722

Kosárfonó, iskola

10041

35043. melléklet


Szabályozási terv

(térkép)


1. függelék


Fontosabb hatályos környezetvédelmi, vízügyi jogszabályok, biztonsági előírások


Általános környezetvédelmi jogszabályok:

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól.

Levegővédelem:

4/2002, (X. 7.) KvVM rendelet légszennyezettség agglomerációk és zónák meghatározásáról,

21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról,

14/2001. (V. 9.) KöM‑EüM‑FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről.

Zaj‑ és rezgés elleni védelem:

8/2002. (III. 22.) KöM‑EüM rendelet a zaj‑ és rezgésterhelési határértékek megállapításáról,

12/l 983. (V. 12.) MT rendelet a zaj‑ és rezgésvédelemről.

Hulladékok kezelése:

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról,

213/2001. (XI. 14.) Kormányrendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,

22/2001. (X. 10.) KöM rendelet a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásnak és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről,

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről (Dél‑Alföldi HGT).

Víz‑ és talajvédelem:

219/2004. (VII. 23.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről

220/2004. (VII. 23.) Kormányrendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól,

28/2004. (XII 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól,

25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet a Nemzeti Szennyvízelvezetési‑ és tisztítási Megvalósítási Programról.

Közmű és energiaellátó vezetékek és létesítmények védőterületei:

123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről,

4/1981. (VI.) OVH rendelkezéssel kiadott Országos Vízgazdálkodási Szabályzat,

MSZ 7487/2 és az MSZ 7048/3‑83 szabványok,

2003. évi XIII. törvény a földgázellátásról,

1995. évi VXII. törvény a vízgazdálkodásról,

11/1984. (VIII. 22.) Ip. M. rendelet,

29/l 999. (X. 6.) számú KHVM rendelet


2. számú függelék


Általános biztonsági előírások


Közmű és energiaszállító vezetékek és létesítmények védőterületei:

(1) A vízműtelepek és vezetékek védőterületeire a 11/1961 (Eü.K7.) EüM‑OVF együttes utasítás előírásait kell alkalmazni.

(2) Csapadékvíz csatornába, csapadékvíz‑elvezető árokba vizet bevezetni csak a 4/1981 (IV. 4.) OVH rendelkezéshez kiadott Országos Vízgazdálkodási Szabályzat előírásainak betartásával lehet.

(3) Meglévő és létesítendő közművezetékekre az MSZ 7487/2 és az MSZ 7048/3 ‑83 előírásait kell betartani.

(4) Gázvezetékekre az alábbi szabványok tartandók be:

‑ 1969. évi VII. törvény a gázenergiáról,

‑ Gáz és Olajipari Műszaki Szabályzat V. fejezete (10/1970 OBF utasítás),

‑ Gáze1ótó Vezetékek Műszaki Szabályzata (17/1997 NIM.E.25. utasítás),

‑ MSZ 7048‑1‑3 szabványsorozat.

(5) Villamos berendezések biztonsági övezete:

‑ f3ld feletti nyomvonalas létesítményeknél: 120 kV feszültségen 13 méter, nyomvonaltengelytől 15 méter, 1‑20 kV középfeszültségen 5, 0 méter, nyomvonaltengelytől 7 méter,

‑ a biztonsági 0vezetekre vonatkozóan a 11/1984 (VIII. 22.) Ip. M. rendelet 4. §‑ának, 9‑10. §‑ainak és a 12‑15. §‑ainak előírásait kell betartani,

‑ hírközlési hálózatok létesítésének engedélyezése során a vonatkozó 29/1999 (X. 6.) számú KHVM rendelet előírásait be kell tartani.

(6) A vízelvezető és csatornák műk0dőképességét — függetlenül azok tulajdonságaitól, illetve kezelőjétől — fenn kell tartani. A medrek megközelítésére, fenntartására vonatkozóan az 1995. évi LVII. törvény, valamint a 46/1999 (III. 18.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés c) pontjának előírásait be kell tartani.


3. sz. függelék


Elővásárlási joggal érintett területek


Iskola bővítése céljából: a 2317, 2318 és 2319 hrsz-ú területekre,


Személygépkocsik elhelyezése céljából: a 6897 hrsz-ú területre,


Közművesített építési telekkínálat biztosítása céljából: a 26/1, 28/2 hrsz-ú telekre, a 27, 29-34 és 36 hrsz-ú telkek szabályozási tervben rögzített részére,


Zöldterület kialakítása céljából: az 1, a 6864-6868 és 828/2 hrsz-ú ingatlanokra,


Sportterület kialakítása céljából: a 3912-16 hrsz-ú ingatlanokra.
[1]

Módosította az 59/2007. (XI. 30.), 19/2009. (VI. 26.), 30/2009. (VIII. 28.), 34/2013. (XII. 18.), 19/2014. (V. 30.), 18/2015. (V. 18.), 28/2016. (X. 3.), 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet.

[2]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.), 34/2013. (XII. 18.), 18/2015. (V. 18.), 15/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelet.

[3]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[4]

Beiktatta a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[6]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[8]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[9]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[10]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[11]

Beiktatta a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet, módosította a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 17. §-a.

[12]

Módosította a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 18. §-a.

[13]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[14]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[15]

Beiktatta a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[16]

Beiktatta a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[17]

Beiktatta a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[18]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[19]

Beiktatta a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[20]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[21]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[22]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[23]

Módosította a 18/2015. (V. 18.), 15/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelet.

[24]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[25]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[26]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[27]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[28]

Módosította a 6/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet.

[29]

Beiktatta a 34/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

[30]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[31]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[32]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[33]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[34]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[35]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[36]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[37]

Beiktatta a 34/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

[38]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[39]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[40]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[41]

Beiktatta a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[42]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[43]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[44]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[45]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet és a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 19. §-a..

[46]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[47]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[48]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[49]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[50]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[51]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[52]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[53]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[54]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[55]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[56]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[57]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[58]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[59]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[60]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[61]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[62]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[63]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[64]

Módosította a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 20. §-a.

[65]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[66]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[67]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[68]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[69]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[70]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[71]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[72]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[73]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet és a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[74]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[75]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[76]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[77]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[78]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[79]

Beiktatta a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[80]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[81]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[82]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[83]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[84]

Módosította a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[85]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[86]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[87]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[88]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[89]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[90]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet és a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 21. §-a..

[91]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[92]

Beiktatta a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[93]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[94]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[95]

Módosította a 15/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelet.

[96]

Módosította a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[97]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[98]

Módosította a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

[99]

Módosította a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

[100]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[101]

Módosította a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

[102]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[103]

Módosította a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

[104]

Módosította a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 22. §-a.

[105]

Módosította a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 8. §-a.

[106]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[107]

Módosította a 15/2016. (V. 02.) önkormányzati rendelet.

[108]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[109]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[110]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[111]

Módosította a 34/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

[112]

Módosította a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[113]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[114]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[115]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[116]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[117]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[118]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[119]

Hatályon kívül helyezte a 18/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelet.

[120]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[121]

Módosította a 34/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

[122]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[123]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[124]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[125]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[126]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[127]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[128]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[129]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[130]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[131]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[132]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[133]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[134]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[135]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[136]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[137]

Beiktatta a 34/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

[138]

Módosította a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[139]

Beiktatta a 34/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

[140]

Módosította a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.


[141]

Beiktatta a 34/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

[142]

Módosította a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[143]

Beiktatta a 34/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

[144]

Módosította a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[145]

Módosította a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[146]

Módosította a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[147]

Módosította a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[148]

Beiktatta a 34/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

[149]

Beiktatta a 34/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

[150]

Módosította a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[151]

Módosította a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet és a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 23. §-a.

[152]

Beiktatta a 28/2016. (X. 3.) önkormányzati rendelet.

[153]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) és a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 9. §-a.

[154]

Módosította a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 10. §-a.

[155]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[156]

Módosította a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 24. §-a.

[157]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[158]

Módosította a 34/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

[159]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[160]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[161]

Beiktatta a 34/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

[162]

Módosította a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[163]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[164]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[165]

Módosította a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 11. §-a.

[166]

Módosította a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[167]

Beiktatta a 34/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

[168]

Módosította a 34/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.

[169]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[170]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[171]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[172]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[173]

Hatályon kívül helyezte a 19/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

[174]

Beiktatta a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-a.

[175]

Módosította a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 13. §-a.

[176]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[177]

Módosította a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a.

[178]

Módosította a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 25. §-a.

[179]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[180]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[181]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[182]

Módosította a 18/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelet és a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 26. §-a.

[183]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[184]

Módosította a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 15. §-a.

[185]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[186]

Módosította a 19/2009. (VI. 26.), a 34/2013. (XII. 18.) és a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 16. §-a.

[187]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[188]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[189]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[190]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[191]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[192]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[193]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[194]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[195]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[196]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[197]

Hatályon kívül helyezte a 19/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet.

[198]

Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 27. §-a.

[199]

A 30/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelettel beiktatott záradék.