Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyonról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2019. 12. 21 - 2020. 07. 29

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

21/2012. (VI. 29.)

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL[1]

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mhötv.) 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) e) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

 

1. Rendelet hatálya

 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő, és tulajdonába kerülő

a)      ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra (továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon), továbbá

b)      a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, a kárpótlási jegyekre, és közhasznú társaságban és gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre (portfolió vagyon)

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére.

 

2. Az önkormányzati vagyon

 

2. § Az Önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes vagyon.

 

3. Törzsvagyon

 

3. §[2] (1) A forgalomképtelen vagyontárgyak felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont nem határoz meg.

(3) Az ingatlan forgalomképtelensége megszűnik, amennyiben a külön jogszabály alapján lefolytatott telekrendezési eljárásban megváltozik az ingatlan jellege, vagy a telekrendezési határozat végrehajtása érdekében a tulajdonosok megállapodnak.

 

4. § Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak felsorolását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

 

5. § (1) A törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak a képviselő-testület minősített többséggel hozott egyedi döntésével sorolhatók át az üzleti vagyon körébe, amennyiben a vagyontárgy rendeltetése vagy jogi helyzete megváltozik.

(2) Korlátozottan forgalomképes vagyont elidegeníteni vagy rendeltetésétől eltérő célra hasznosítani a képviselő-testület minősített többségű döntése alapján csak akkor lehet, ha az önkormányzati feladat ellátásához már nem szükséges vagy a feladat ellátása más módon is biztosítható, és a vagyontárgy értékesítése, más célú hasznosítása nem veszélyezteti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.

 

4. Üzleti vagyon

 

6. §[3] Üzleti vagyon mindaz a vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe. Az üzleti vagyontárgyak felsorolását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

 

5. Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának közös szabályai

 

7. § (1) A tulajdonosi jogokat az Önkormányzat Képviselő-testülete, vagy átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja.

(2) A tulajdonosi jogok gyakorlója az Önkormányzat vagyontárgyait e rendelet keretei között bízhatja másra, adhatja át üzemeltetésre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

a) a tulajdonosi jog gyakorlója döntései alapján a szerződéseket megkösse,

b) ellenőrizze a szerződésben foglaltak teljesítését és indokolt esetben megtegye azokat a jognyilatkozatokat, amelyek szerződés felbontására vagy megszüntetésére irányulnak, vagy érvényesítse az önkormányzat igényeit, ideértve bírósági eljárás megindítását is,

c) önállóan elutasítson olyan szerződési ajánlatokat, amelyek elfogadása jogszabályi rendelkezéssel, vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne,

d) közműszolgáltatók részére közművezetékek elhelyezése céljára vezetékjogot, vagy szolgalmi jogot, vagy használati jogot önkormányzati ingatlanokon olyan mértékig biztosítson, amelyek az érintett ingatlanok rendeltetés szerinti felhasználását nem befolyásolják,

e) vezeték-, szolgalmi- és használati jogot biztosító szerződéseket az önkormányzat, mint jogosult javára egymillió forint értékhatárig önállóan megkössön,

f) a mezőgazdasági rendeltetési földterületeket hasznosítson, a képviselő-testület által megállapított haszonbér alkalmazása mellett,

g) a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár alatti építési telkeket és a mezőgazdasági rendeltetésű földterületeket értékesítsen az értékbecslő által megállapított ár mellett,

h) a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshelyek (Békés, Bodoki u. 56., Dánfoki vendégház, Fonyód, Köztársaság u. 17.) igénybevételét engedélyezze a vendégházak házirendje alapján,

i)[4] egymillió Ft alatti vagyonelem hasznosításáról, tulajdonjogának átruházásáról döntsön, utólagos beszámolás mellett.

(4) A közterületek hasznosítása külön rendelet szabályai alapján történik.

(5) A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú ingatlanokból a városban élő és alkotó képzőművészek számára egyedi döntés alapján a rezsiköltségek megtéríttetése mellett ingyenes helyiséghasználatot biztosíthat.

(6)

a) Politikai tevékenységet nem végző civil szervezetek elhelyezésére Békés Város Önkormányzata Civil Szervezetek Házát és Nyugdíjas Házat működtet. E két – civil szervezetek elhelyezésére szolgáló – ingatlanban az elhelyezés ingyenes (bérleti díj és rezsiköltség fizetése nélkül), az igénybevételt a polgármester engedélyezi a házak működési rendjének figyelembevételével.

b) Az elhelyezés azonnal megszüntethető, ha az elhelyezett civil szervezet politikai tevékenységet folytat, vagy ahhoz segítséget nyújt (pl. politikusi fogadóóra, kampánygyűlés, stb.).

 

II. Fejezet

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

 

6. Általános szabályok

 

8. § (1) Az önkormányzati vagyon gazdálkodásának célja Békés Város önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása.

(2) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás alatt érteni kell a hasznosítást, a tulajdonjog átruházást, a vagyonkezelésbe adást, valamint a haszonélvezeti jog alapítását.

(3) Hasznosítás alatt az egyes vagyontárgyak használata, bérbe, használatra, haszonbérbe vagy haszonkölcsönbe, üzemeltetésbe adása, biztosítékul adása, valamint megterhelése értendő.

 

9. §[5] (1) Az Önkormányzat követeléseiről való lemondás jogát jogszabály eltérő rendelkezése hiányában

a)      legfeljebb 100.000,- Ft nagyságú követelés esetén a polgármester gyakorolja

b)      100.000 Ft feletti érték esetén a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A követelésről csak akkor lehet lemondani, ha

a)      az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását

b)      a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy egészben nem lehet behajtani

c)      a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó költségekkel jár

d)     felszámolási eljárás során a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan nem térül meg

e)      Bíróság bevonásával történő behajtás során a követelésről való lemondásról egyezség született. Az egyezség tárgya valamilyen a követelés összegével összevethető, szakértő által megállapított értékű dolog, ingóság, vagy ingatlan, vagyonértékű jog, szellemi termék birtokbaadása, amely közvetlen módon alkalmas az önkormányzat vagyonának gyarapításra

(3) A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kisösszegű követelések tekintetében lemondani (a követelést törölni) csak azokról az értékhatár alatti vevői követelésekről lehet, melyek különösen készletértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból, közterület-foglalási díj és térítési díjhátralékokból származnak.

(4) A kisösszegű követelések behajtását előírni nem kell, de követelés törlése előtt legalább három alkalommal dokumentáltan meg kell kísérelni a bevétel beszedését.

(5) A rendelkezés hatálya kiterjed az önkormányzat valamennyi önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézményére is.


 

7. Önkormányzati vagyon hasznosítása

 

10. § (1) A képviselő-testület a 25 millió forint értékhatár alatti önkormányzati tulajdonú vagyon hasznosításának jogát átengedheti.

(2)[6] 25 millió forintos értékhatárt meghaladó értékű önkormányzati vagyontárgy hasznosításának átengedése csak a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés alapján lehetséges.

(3) A versenytárgyalás lefolytatása az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik. A versenyeztetési eljárást e rendelet 4. melléklete alapján kell lefolytatni.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott döntés kizárólag az Nvtv. törvényben meghatározott feltételekkel, minősített többséggel elfogadott döntéssel lehetséges.  

(5) Az ingyenes hasznosításról nyilvántartást kell vezetni.

(6)[7] 25 millió forintos értékhatár alatti önkormányzati vagyon hasznosítására irányuló kérelem beérkezése esetén a Képviselő-testület minősített többségű döntéssel a pályáztatás alól felmentést adhat.

 

11. § A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyat csak hitelfelvétel és pályázat benyújtása, valamint egyedi kérelem alapján szolgalmi jog bejegyzése céljából lehet megterhelni.

 

8. Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása

 

12. § (1)[8] Korlátozottan forgalomképes vagyontárgy tulajdonjogának átruházása esetén a képviselő-testület minősített többséggel dönt a vagyontárgy forgalomképessé nyilvánításáról és a rendelet 3. mellékletébe történő átvezetésről.

(2) Forgalomképes vagyontárgyak esetén a képviselő-testület minősített többséggel dönt az értékesítésre kerülő vagyontárgyak köréről, az értékesítés módjáról, és a szerződés lényeges elemeiről.

(3) A 25 millió forintos értékhatár fölötti önkormányzati vagyontárgyat elidegeníteni csak az Nvtv. törvény 13-15. §-ban meghatározott módon lehetséges. 

(4) A versenytárgyalás lefolytatása az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.

 

13. §[9] A 25 millió forintos értékhatár alatti önkormányzati vagyontárgy elidegenítése az alábbi szabályok szerint, vagy e rendelet 7. § (3) g) pontja alapján történhet:

a) A nyílt és feltételhez nem kötött értékesítési eljárás során a legmagasabb összegű ajánlatot tevő részére történik az értékesítés. A vagyontárgy értékesítéséről szóló pályázati felhívást 15 napon keresztül helyben szokásos módon közzé kell tenni, valamint legalább egy alkalommal a helyi médiában meg kell hirdetni.

b) A pályázati felhívás közzétételétől a képviselő-testület eltekinthet, ha a vagyontárgy elidegenítése államháztartási körbe tartozó szervezet, egyház, vagy más társadalmi szervezet, illetve az önkormányzat többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság részére történik – közérdekű célból –, valamint ha az elidegenítés más önkormányzat részére történik feladat- és hatáskör átszállása kapcsán, közérdekű feladat ellátása céljából.

c) Független értékbecslővel értékelést kell végeztetni a vagyontárgyra, és az így megállapított áron történhet a vagyontárgy értékesítése.

d)[10] A pályázati felhívás közzétételétől a képviselő-testület abban az esetben is eltekinthet, ha a vagyontárgy értékesítése magánszemély, jogi személy vagy jogi személynek nem minősülő gazdálkodó szervezet részére történik. Ebben az esetben a képviselő-testület által megállapított áron történhet a vagyontárgy értékesítése.

e) Ha az értékbecslő által megállapított ár nem érhető el, a vagyontárgy a megállapított árhoz képest 5 %-kal alacsonyabb áron is eladható.

f) Amennyiben a csökkentett vételáron sem értékesíthető a vagyontárgy, új értékelést kell készíteni.

g) Az értékesítéshez közérdekű kötelezettségeket is lehet kapcsolni, feltéve, hogy minden potenciális vásárló köteles és képes azokat teljesíteni.

 

9. Önkormányzati vagyonra haszonélvezeti jog alapítása

 

14. § (1) Az önkormányzati vagyonon haszonélvezeti jog kizárólag törvényben meghatározott személyek részére alapítható, és kizárólag általuk gyakorolható.

(2) A haszonélvezeti jog alapítása a képviselő-testület hatásköre.

 

III. Fejezet

Önkormányzati vagyon kezelésének szabályai

 

10. Vagyonkezelői jog alapítása

 

15.§ (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyonát a Mhötv. 109. § (1) bekezdése és a Nvtv. 11. §-a, valamint e rendelet keretei között, önkormányzati közfeladat ellátása érdekében ingyenesen, vagy ellenérték fejében vagyonkezelésbe adhatja.

(2) A vagyonkezelői jog ingyenes átadásához a Képviselő-testület minősített többségű döntése szükséges.

(3) A vagyonkezelői szerződés megkötéséről szóló döntés joga és szerződés tartalmának meghatározása kizárólagosan a Képviselő-testület hatásköre.

 

16. § (1) A vagyonkezelésbe adást megelőzően meg kell határozni azt az önkormányzati közfeladatot, feladatkört, melynek ellátása hatékonyabban látható el a vagyonkezelő által.

(2) A vagyonkezelésbe adás az önkormányzati feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítása, amely a Mhötv. 109 § (3) bekezdésében meghatározott célból történhet. 

(3) Az önkormányzat vagyonának kezelője a Nvtv. 11. § (1) bekezdésének megfelelő szervezet lehet. 

(4) A vagyonkezelő szerv a szerződéssel reá ruházott jogok gyakorlását saját szervezete útján vagy - az önkormányzattal kötött szerződéssel összhangban – más, a Nvtv. 11. § (11) bekezdése c) pontjának megfelelő szereplők közreműködésével látja el, azonban az általa alkalmazott harmadik személy (alvállalkozó) eljárásáért úgy felel, mintha maga járt volna el és azokat a jogosultnak be kell jelentenie.

 

11. Vagyonkezelési jog gyakorlása

 

17. § A vagyonkezelőt - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - megilletik a tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei azzal, hogy a vagyont nem idegenítheti el, továbbá nem terhelheti meg, és a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át.

 

18. § A vagyonkezelő köteles:

a) viselni a vagyonhoz kapcsolódó terheket,

b) teljesíteni a jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerződésben előírt, az önkormányzati vagyonra vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettséget,

c) a vagyonkezelésbe vett vagyon után elszámolt és a bevételekben megtérülő értékcsökkenés összegének felhasználásáról évente elszámolni,

d) gondoskodni a vagyon értékének megőrzéséről, állagának megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról, a szükséges felújítási munkák elvégzéséről,

e) tűrni az Önkormányzatnak a vagyonkezelésre vonatkozó ellenőrzéseit illetve közreműködni az ilyen ellenőrzésekben,

f) teljesíteni a vagyonkezelési szerződésben vállalt, illetve jogszabály alapján fennálló egyéb kötelezettségeket.

 

19. § (1) A vagyonkezelési szerződésben rögzíteni kell az érintett vagyonelem esetleges védettségét, rendeltetését és a vagyonkezelő ehhez kapcsolódó kötelezettségeit.

(2) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződése lejártánál hosszabb kötelezettséget a vagyonkezelésébe adott vagyonra vonatkozóan nem vállalhat.

 

12. Vagyonkezelői jog ellenértéke

 

20. §[11] (1) Az Önkormányzat vagyonkezelői jogot a (3) bekezdésben foglalt kivétellel kizárólag ellenérték fejében alapíthat.

(2) A vagyonkezelői jog ellenértékének megállapítása során figyelembe kell venni különösen az adott vagyon rendeltetését, az önkormányzati feladat jellegét, a működtetés költségeit, a vagyon értékét, műszaki állapotát, a vagyonhoz kapcsolódó valamint az abból következő kötelezettségeket, illetve jogszabály vagy megállapodás által előírt az Önkormányzatot terhelő más kötelezettséget.

(3) A vagyonkezelői jog ingyenesen alapítható, ha az Mötv. 109. § (1) bekezdésében, valamint e Rendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt körülmények figyelembe vételével megállapítható, hogy a vagyon kezeléséhez kapcsolódó feladat ellátása hosszútávon csak veszteségesen biztosítható.

 

13. A vagyonkezelés ellenőrzése

 

21. § (1) Önkormányzati vagyon kezelőjét az őt megillető jogok gyakorlásának szabályszerűségét, célszerűségét a tulajdonosi joggyakorló ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzés célja a jogszerűtlen, szerződésellenes, vagy a tulajdonosi érdekeket sértő joggyakorlás, az önkormányzati érdekeket sértő gazdálkodás, az e körbe sorolható intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása, továbbá a vagyonnyilvántartás hitelességének, teljességének és helyességének biztosítása.

 

22. § (1) A tulajdonosi ellenőrzést végző személy jogosult:

a) az ellenőrzött helyiségeibe, ingatlanaiba belépni,

b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni,

c) az ellenőrzött vezetőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, tájékoztatást kérni.

(2) Az ellenőrzött szerv vezetője, illetve dolgozója jogosult:

a) az ellenőrzési cselekményeknél jelen lenni,

b) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentés-tervezetre észrevételt tenni.

(3) Az ellenőrzött szerv vezetője, illetve dolgozója köteles:

a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,

b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy írásban kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,

c) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni.

(4) A tulajdonosi ellenőrzés nyomán a tulajdonosi joggyakorló kezdeményezheti az ingatlan-nyilvántartási, vagyon-nyilvántartási állapot rendezését vagy más intézkedés megtételét

(5) A vagyonkezelő ellenőrzésével kapcsolatos a tulajdonosi jogokat a Képviselő-testület gyakorolja.

 

IV. Fejezet

Civil szervezetek támogatása

 

23. § (1) A képviselő-testület egyedi határozat vagy pályázati rendszer alapján támogatást nyújthat a városban működő civil szervezetek, egyházak, kisebbségi önkormányzatok és sportegyesületek részére.

(2) A támogatás formája lehet céljellegű pénzügyi támogatás, kedvezményes helyiséghasználat.

(3) Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott vagy támogatott szervezetek illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottságot felhatalmazza a támogatások ellenőrzésére és a számadás elfogadására. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet vagy magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

 

24. §[12] Békés Város Önkormányzata Likvid pénzeszköz – és kockázatkezelési szabályzatát az 5. számú melléklet tartalmazza.

 

V. Fejezet

Záró rendelkezések

 

25. § E rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.

 

26. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006 (XII. 15.) önkormányzati rendelete.

 

27. § (1) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2007. (I.26.) önkormányzati rendelete.

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelete.

(4) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2007. (V. 25.) önkormányzati rendelete.

(5) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelete.

(6) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 37/2007. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete.

(7) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 43/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelete.

(8) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 65/2007. (XII. 21.) önkormányzati rendelete.

(9) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2008. (I. 25.) önkormányzati rendelete.

(10) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete.

(11) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelete.

(12) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendelete.

(13) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2008. (V. 1.) önkormányzati rendelete.

(14) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 24/2008. (VI. 1.) önkormányzati rendelete.

(15) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2008. (VI. 6.) önkormányzati rendelete.

(16) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2008. (X. 1.) önkormányzati rendelete.

(17) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 39/2008. (X. 13.) önkormányzati rendelete.

(18) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2008. (X.31.) önkormányzati rendelete.

(19) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete.

(20) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2009. (V. 04.) önkormányzati rendelete.

(21) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 29/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete.

(22) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 42/2009. (X. 30.) önkormányzati rendelete.

(23) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelete.

(24) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 30/2010. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete.

(25) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 41/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete.

(26) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete.

(27) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete

(28) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati vagyon szabályozásáról szóló 46/2006. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete.

 

 

B é k é s, 2012. június 28.

 

 

 

 

       Izsó Gábor                                                          Tárnok Lászlóné

      polgármester                                                                  jegyző

 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. június 29-én

 

 

 

Tárnok Lászlóné

        jegyző


1. melléklet a 21/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez

Forgalomképtelen vagyon

 

A

B

C

D

E

 

Napló-sorszám

Település

Helyrajzi szám

Megnevezés

Terület (m2)

1.                    

56

Békés

6592

Nádas terület

1087

2.                    

60[13]

Békés

6584

Erdő

20253

3.                    

78

Békés

2367

Lakóház udvar /területe

729

4.                    

92

Békés

3981

Beépítetlen terület

1121

5.                    

93[14]

Békés

0342/4

Szennyvíztisztító telep

24400

6.                    

94

Békés

0333/4

Szennyvíztisztítóhoz vezető út

5550

7.                    

125

Békés

2288/38

Piac

9264

8.                    

[15]

 

 

 

 

9.                    

159

Békés

4555

Mocsár

17175

10.                

250

Békés

1

Széchenyi tér

8842

11.                

251

Békés

13/2

Széchenyi tér

2798

12.                

252

Békés

19

Közterület

1704

13.                

253

Békés

53

Szív utca

1695

14.                

254

Békés

64

Rózsa utca

2077

15.                

255

Békés

88

Iskola utca

2608

16.                

256

Békés

113

Lorántffy utca

5534

17.                

257

Békés

138

Síp utca

4343

18.                

258

Békés

165

Sas utca

3590

19.                

259

Békés

187

Keserű sor

8471

20.                

260

Békés

188

Ótemető utca

6790

21.                

261

Békés

223

Andor utca

3844

22.                

262

Békés

236

Fülöp utca

8396

23.                

263

Békés

246

Katona utca

847

24.                

264

Békés

247

Katona utca

1656

25.                

265

Békés

286

Árok

950

26.                

266

Békés

290

Fülöp utca

286

27.                

267

Békés

293/2

Mocsár

10737

28.                

268

Békés

294

Bánvég utca

1169

29.                

274

Békés

698/2

Transzformátorház

30

30.                

275

Békés

311

Pacsirta utca

3757

31.                

276

Békés

318

Pásztor utca

816

32.                

277

Békés

337

Tél utca

3856

33.                

278

Békés

338

Pásztor utca

4312

34.                

279

Békés

360

Katona utca

1626

35.                

280

Békés

376

Kikötő utca

5375

36.                

281

Békés

382

Katona utca

706

37.                

282

Békés

418

Köröspart utca

277

38.                

283

Békés

419

Ág utca

4107

39.                

284

Békés

440

Álmos utca

3335

40.                

285

Békés

450

Köröspart utca

165

41.                

286

Békés

460

Előd utca

2746

42.                

287

Békés

475

Bánát utca

13531

43.                

288

Békés

476

Bánát utca

134

44.                

289

Békés

489

Keserű sor

3279

45.                

290

Békés

510

Holt-körös

435

46.                

291

Békés

517

Zsilip utca

3880

47.                

292

Békés

545

Csap utca

5968

48.                

293

Békés

546

Révész utca

1003

49.                

294

Békés

577/3

Bólyai utca

582

50.                

295

Békés

601

Bólyai utca

8562

51.                

296

Békés

629

Révész utca

1035

52.                

297

Békés

651

Szabó Dezső utca

12259

53.                

298

Békés

666

Szabó Dezső utca

179

54.                

299

Békés

684

Révész utca

556

55.                

300

Békés

685

Tündér utca

3118

56.                

301

Békés

704

Teleky utca

195

57.                

302

Békés

711

Fürdő sétány

140

58.                

303

Békés

720

Árok

836

59.                

304

Békés

725

Búzavirág utca

1240

60.                

305

Békés

730

Fürdő sétány

3287

61.                

306

Békés

759

Borz utca

220

62.                

307

Békés

773

Vashalom utca

793

63.                

308

Békés

788

Borz utca

760

64.                

309[16]

Békés

807

Kígyó u.

1617

65.                

310

Békés

829

Teleky utca

24997

66.                

311

Békés

846

Hajnal utca

13421

67.                

312

Békés

858

Vashalom utca

1338

68.                

313

Békés

871

Járda

672

69.                

314

Békés

872

Malom utca

526

70.                

315

Békés

873

Malom utca

2453

71.                

316

Békés

889

Jobbágy utca

266

72.                

317

Békés

988

Kút utca

975

73.                

318

Békés

989

Kút utca

1106

74.                

319

Békés

3009

Mátyás király

7224

75.                

320

Békés

3781

Mocsár

25082

76.                

321

Békés

3968/2

Transzformátorház

42

77.                

323

Békés

3054

Hunyadi tér

919

78.                

324

Békés

3055

Deák utca

5342

79.                

325

Békés

3075

Hunyadi tér

643

80.                

326

Békés

3077

Töltés

20327

81.                

327

Békés

3087

Mikes utca

3861

82.                

328

Békés

3118

Kölcsey utca

6721

83.                

329

Békés

3165

Kalász utca

6524

84.                

330

Békés

3208

Zrínyi Miklós utca

4762

85.                

331

Békés

3251

Lánc utca

5389

86.                

332

Békés

3265

Fecske utca

1267

87.                

333

Békés

3279

Zsinór utca

3666

88.                

334

Békés

3294

Báthori utca

224

89.                

335

Békés

3299

Toldi utca

1717

90.                

336

Békés

3317

Báthori utca

4276

91.                

337

Békés

3339

Gyöngy utca

2000

92.                

338

Békés

3352

Kemény utca

1708

93.                

339

Békés

3376

Gyűrű utca

844

94.                

340

Békés

3379

Egyenes utca

3052

95.                

341

Békés

3396

Arany János utca

513

96.                

342

Békés

3407

Báthori utca

1493

97.                

343

Békés

3423

Csabai út

17179

98.                

344

Békés

3449

Bajza utca

1509

99.                

345

Békés

3450

Ék utca

868

100.             

346

Békés

3455

Bajza utca

361

101.             

347

Békés

3469

Arany János utca

4550

102.             

348

Békés

3470

Daru utca

4854

103.             

349

Békés

3484

Gém utca

1194

104.             

350

Békés

3503

Oláh utca

2608

105.             

351

Békés

3512

Kinizsi sor

5695

106.             

352

Békés

3541

Vörösmarty utca

3897

107.             

354

Békés

3552

Kinizsi utca

1156

108.             

355

Békés

3553

Mikszáth utca

2351

109.             

356

Békés

3569

Kinizsi utca

7592

110.             

357

Békés

3570

Hunyadi utca

9569

111.             

358

Békés

3588

Lánc utca

1007

112.             

359

Békés

3633

Bercsényi utca

4222

113.             

360

Békés

3661

Tompa utca

3014

114.             

361

Békés

3692

Kölcsey utca

3830

115.             

362

Békés

3700

Kölcsey utca

847

116.             

363

Békés

3709

Töltés

38433

117.             

364

Békés

3719/2

Árok

1079

118.             

365

Békés

3720

Puskaporos tó

34609

119.             

366

Békés

3721

Kisvasút utca

5066

120.             

367

Békés

3724

Töltés

14246

121.             

369

Békés

3727

Szarvasi utca

2367

122.             

370

Békés

3728

Szarvasi út

4094

123.             

371

Békés

3729/1

Szarvasi utcai járda

565

124.             

373

Békés

3731

Szarvasi út

13996

125.             

374

Békés

3733

Töltés

11212

126.             

375

Békés

3741

Járda

8546

127.             

376[17]

Békés

3742

Vágóhíd u.

14986

128.             

377

Békés

3758

Kötélverő utca

1565

129.             

378

Békés

3759

Rét utca

5688

130.             

379

Békés

3776

Gyár utca

4446

131.             

380[18]

Békés

3779

Átugrott u.

3570

132.             

381

Békés

3780

Töltés

2816

133.             

382

Békés

3782

Legelő sor

3993

134.             

383

Békés

3783

Mocsár

3249

135.             

384

Békés

3784

Vasút sor

2675

136.             

385

Békés

3810

Szélmalom utca

6199

137.             

386

Békés

3811

Rövid utca

963

138.             

387

Békés

3836

Rövid utca

938

139.             

388

Békés

3861

Kecskeméti utca

7278

140.             

389

Békés

3884

Vasút sor

960

141.             

390

Békés

3903

Babilon utca

6157

142.             

391

Békés

3909

Verseny utca

8562

143.             

392

Békés

3927/4

Vásárszél utca

9267

144.             

393

Békés

3937/2

Járda Ady Endre utca

152

145.             

394

Békés

3948/1

Liliom utca

1587

146.             

395

Békés

3948/2

Liliom utca

639

147.             

396

Békés

3966

Csipke utca

1246

148.             

397

Békés

3982

Baky utca

2101

149.             

398

Békés

3994/1

Árok

92

150.             

399

Békés

3999/1

Ady Endre utca

880

151.             

400

Békés

3999/3

Ady Endre utca

1846

152.             

401

Békés

5641

Beépítetlen terület

534

153.             

402

Békés

5644

Fábián utca

2224

154.             

403

Békés

5806

Élővíz-csatorna ártere

981

155.             

404

Békés

5811

Élővíz-csatorna ártere

263

156.             

405

Békés

5812

Élővíz-csatorna ártere

183

157.             

406

Békés

5818

Élővíz-csatorna ártere

146

158.             

407

Békés

5819

Élővíz-csatorna ártere

535

159.             

408

Békés

5829

Élővíz-csatorna ártere

168

160.             

409

Békés

5852

Élővíz-csatorna ártere

242

161.             

410

Békés

5853

Élővíz-csatorna ártere

128

162.             

411

Békés

5004

Jégverem utca

942

163.             

412

Békés

5014

Gőzmalom sor

11948

164.             

413

Békés

5016

Kopasz utca

11992

165.             

414

Békés

5041

Sirály utca

3660

166.             

415

Békés

5053

Szik utca

886

167.             

416

Békés

5063

Közterület

545

168.             

417

Békés

5100

Szik utca

1217

169.             

418

Békés

5113

Átugrott utca

621

170.             

419

Békés

5132

Bocskai utca

21091

171.             

420

Békés

5133

Szik utca

868

172.             

421

Békés

5147

Bartók Béla utca

10771

173.             

422

Békés

5165

Bocskai utca

524

174.             

423

Békés

5194

Epresköz utca

369

175.             

424

Békés

5217

Szikszai utca

3357

176.             

425

Békés

5238

Kun Béla utca

1998

177.             

426

Békés

5258

Epres köz

3841

178.             

427

Békés

5259

Bérenc utca

2871

179.             

428

Békés

5273

Kert utca

5404

180.             

429[19]

Békés

5309

Gagarin u.

4925

181.             

430

Békés

5322

Kun Béla utca

1682

182.             

431

Békés

5337

Szikszai utca

2061

183.             

432

Békés

5356

Szigetvári utca

4420

184.             

433

Békés

5369

Ág utca

1499

185.             

434

Békés

5378

Móricz Zsigmond utca

15118

186.             

435

Békés

5412

Tóth utca

6525

187.             

436

Békés

5450

Hídvégi utca

4377

188.             

437

Békés

5476

Bethlen

3391

189.             

438

Békés

5508

Damjanich utca

3351

190.             

439

Békés

5538

Posta utca

3502

191.             

440

Békés

5559

Mezei utca

3298

192.             

441

Békés

5591

Járda

335

193.             

442

Békés

5600

Csíkos utca

203

194.             

443

Békés

5606

Csíkos utca

5935

195.             

444

Békés

5634/1

Közpark

501

196.             

445

Békés

5635

Közterület

761

197.             

447

Békés

5637

Jantyik Mátyás utca

8768

198.             

448

Békés

5660

Fábián utca

4405

199.             

449

Békés

5662/1

Mocsár

537

200.             

450

Békés

5665

Fábián utca

423

201.             

452

Békés

5673

Fábián utca

277

202.             

453

Békés

5696

Új utca

1320

203.             

454

Békés

5697/2

Kert utca

1031

204.             

455

Békés

5720

Kasza utca

1620

205.             

456

Békés

5721

Kasza utca

1806

206.             

457

Békés

5736

Tűzkút utca

2695

207.             

458

Békés

5753

Nyíri utca

4432

208.             

459

Békés

5775

Kürt utca

1295

209.             

460

Békés

5784

Közterület

288

210.             

461

Békés

5794

Kispince utca

17421

211.             

462

Békés

5795

Kispince utca

856

212.             

463

Békés

5799/2

Közterület

26

213.             

464

Békés

5800

Kispince utca

162

214.             

465

Békés

5802/2

Közterület

34

215.             

466

Békés

5803/2

Közterület

50

216.             

467

Békés

5805/2

Közterület

69

217.             

468

Békés

5807

Kispince utca

1371

218.             

469

Békés

5815

Kispince utca

149

219.             

470

Békés

5822

Jámbor utca

1003

220.             

471

Békés

5825

Jámbor utca

323

221.             

473

Békés

5830/2

Közterület

46

222.             

474

Békés

5833/2

Közterület

41

223.             

475

Békés

5837

Jámbor utca

1459

224.             

476

Békés

5848

Jámbor utca

621

225.             

477

Békés

5857

Jámbor utca

1452

226.             

478

Békés

5876

Kispince utca

767

227.             

479

Békés

5888

Kastély zug

808

228.             

480

Békés

5889

Kastély zug

215

229.             

481

Békés

5900

Gőzmalom utca

631

230.             

482

Békés

5903/1

Gyalogos híd

60

231.             

483

Békés

5909/1

II. csatorna

151

232.             

484

Békés

5979

Közterület

290

233.             

485

Békés

5981

Tavasz utca

2504

234.             

486

Békés

5982/1

Tavasz utca

4242

235.             

487

Békés

5987

Brassói utca

122

236.             

488

Békés

5995

Temesvári utca

109

237.             

492

Békés

10014

Út

1638

238.             

493

Békés

10029

Töltés

2020

239.             

494

Békés

10040

Út

5549

240.             

495

Békés

10041

Út

501

241.             

[20]

 

 

 

 

242.             

498

Békés

10088

Töltés

360

243.             

499

Békés

10103

Út

3475

244.             

500

Békés

10129

Út

1926

245.             

501

Békés

10149

Út

1981

246.             

502

Békés

10194

Út

2448

247.             

503

Békés

10222

Út

1568

248.             

504

Békés

10244

Út

4201

249.             

505

Békés

10259

Út

378

250.             

506

Békés

10273

Út

2883

251.             

507

Békés

10301

Út

549

252.             

508

Békés

10500

Árok

45

253.             

509

Békés

10502

Út

2162

254.             

510

Békés

10522

Földút, árok

12443

255.             

511

Békés

10553

Út

4654

256.             

512

Békés

10566

Út

1316

257.             

513

Békés

10587

Út

4735

258.             

514

Békés

10605/1

Borosgyán utca

199

259.             

515

Békés

10609

Borosgyán utca

5130

260.             

516

Békés

10610

Borosgyán utca

1316

261.             

518

Békés

10699

Árok

2323

262.             

519

Békés

10700

Út

866

263.             

520

Békés

10718

Út

1315

264.             

521

Békés

10742

Út

9464

265.             

522

Békés

10743

Út

795

266.             

523

Békés

10762

Út

1191

267.             

524

Békés

10791

Út

9781

268.             

525

Békés

10792

Út

810

269.             

526

Békés

10811

Út

1205

270.             

527

Békés

10839

Út

4013

271.             

528

Békés

10927

Út

2841

272.             

529

Békés

10928

Út

526

273.             

530

Békés

10955

Út

3368

274.             

531

Békés

10982

Út

751

275.             

540

Békés

11135

Közút

1964

276.             

541

Békés

11153

Közút

276

277.             

542

Békés

11222

Csatorna

1311

278.             

545

Békés

03

Külterületi út

11872

279.             

546

Békés

013

Külterületi közút

7558

280.             

547

Békés

014

Árok

4042

281.             

548

Békés

029

Külterületi közút

20492

282.             

549

Békés

082

Külterületi út

14648

283.             

550

Békés

0134

Külterületi közút

3006

284.             

551

Békés

0136

Külterületi közút

5461

285.             

552

Békés

0139

Külterületi közút

8041

286.             

553

Békés

0170

Töltés, mocsár, gyep (legelő), anyaggödör

28683

287.             

554

Békés

0193/1

Külterületi közút

2996

288.             

555

Békés

0193/2

Külterületi közút

807

289.             

556

Békés

0320

Töltés

3901

290.             

557

Békés

0327/2

Krisztina zug

1147

291.             

558

Békés

0328

Külterületi közút

7470

292.             

559

Békés

0330

Külterületi közút

3753

293.             

560

Békés

0331

Csatorna

674

294.             

561[21]

Békés

0338

Töltés

8093

295.             

562

Békés

0452/3

Külterületi közút

830

296.             

563

Békés

0472

Külterületi közút

13518

297.             

564

Békés

0498

Külterületi közút

23960

298.             

565

Békés

0504

Külterületi közút

1558

299.             

566

Békés

0505

Külterületi közút

8576

300.             

567[22]

Békés

0506

Külterületi közút

    4053

301.             

568[23]

Békés

0516

Külterületi közút

       9153

302.             

569[24]

Békés

0521

Külterületi közút

8516

303.             

570[25]

Békés

0525

Külterületi közút

4410

304.             

571[26]

Békés

0529

Külterületi közút

32260

305.             

572[27]

Békés

0530

Csatorna

5585

306.             

573[28]

Békés

0531

Csatorna

6227

307.             

574[29]

Békés

0533

Külterületi közút

3688

308.             

577

Békés

0655

Külterületi közút

536

309.             

578[30]

Békés

0657

Külterületi közút

13032

310.             

579

Békés

0686/2

Töltés

1125

311.             

580[31]

Békés

0762

Csatorna

6745

312.             

583

Békés

9853/1

Út

909

313.             

584

Békés

9082/3

Közút

133

314.             

586

Békés

9095

Közút

1259

315.             

587

Békés

9223

Nádas

974

316.             

588

Békés

9239

Töltés és gyep

2456

317.             

589

Békés

9254

Út

1305

318.             

590

Békés

9274

Árok

14

319.             

591

Békés

9285/1

Út

540

320.             

592

Békés

9285/2

Út

467

321.             

593

Békés

9339

Út

908

322.             

594

Békés

9348/13

Út

302

323.             

595

Békés

9348/14

Út

300

324.             

[32]

 

 

 

 

325.             

597

Békés

9519

Út

2273

326.             

598

Békés

9543

Út

1077

327.             

599

Békés

9548/2

Csatorna

767

328.             

600

Békés

9583/2

Csatorna

1118

329.             

602

Békés

9588

Út

2595

330.             

603

Békés

9607/2

Csatorna

1674

331.             

604

Békés

9637

Út

302

332.             

605

Békés

9638

Út

1440

333.             

606

Békés

9657

Út

422

334.             

607

Békés

9658/1

Csatorna

395

335.             

608

Békés

9690

Út

1329

336.             

609

Békés

9712

Út

1086

337.             

610

Békés

9728

Út

7195

338.             

611

Békés

9729

Út

1863

339.             

612

Békés

9730

Út

1342

340.             

613

Békés

9756

Út

3160

341.             

614

Békés

9776

Út

1817

342.             

615

Békés

9792/2

Csatorna

1791

343.             

616

Békés

9818/1

Út

325

344.             

617

Békés

9904

Út

923

345.             

618

Békés

9912

Út

1257

346.             

619

Békés

9918

Út

1160

347.             

620

Békés

9922/2

Csatorna

1529

348.             

621

Békés

9928/1

Töltés

562

349.             

622

Békés

9928/2

Út

12373

350.             

623

Békés

9955

Út

399

351.             

632

Békés

8081/3

Út

320

352.             

633

Békés

8084

Szabó Pál utca

5285

353.             

634

Békés

8085/1

Út

1649

354.             

635

Békés

8143

Szellő utca

893

355.             

637

Békés

8165

Banner János utca

4494

356.             

638

Békés

8195/2

Árok

208

357.             

639

Békés