Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelete

A házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése, valamint családi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások ellentételezéséért fizetendő díjakról

Hatályos: 2020. 10. 31

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2020. (VII. 31.)

önkormányzati rendelete


A HÁZASSÁGKÖTÉSEK, BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLATOK LÉTESÍTÉSE, VALAMINT CSALÁDI ESEMÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL ÉS A TÖBBLETSZOLGÁLTATÁSOK ELLENTÉTELEZÉSÉÉRT FIZETENDŐ DÍJAKRÓL[1]Békés Város Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 1. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Békés Város Önkormányzata közigazgatási területén történő házasságkötésekre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő eljárásokra és az azokkal kapcsolatos többletszolgáltatást és kiegészítő szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint a közreműködő anyakönyvvezetőkre terjed ki.


2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

 1. alapszolgáltatás: az anyakönyvvezető hivatali helyiségben, maximum 10 fő (beleértve a házasulandókat és a tanúkat is) jelenlétében hivatali munkaidő alatt házasságkötéssel és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő ingyenes szolgáltatása,
 2. anyakönyvi esemény: a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,
 3. családi esemény: névadó, házassági évforduló, fogadalom megerősítése
 4. felek: akik között az anyakönyvi és családi esemény létrejön,
 5. rendezvényszervező: az önkormányzattal szerződéses viszonyban álló vállalkozó
 6. hivatali helyiség: a Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi utca 2. szám földszintjén található anyakönyvvezetői iroda
 7. díszterem: a Békési Polgármesteri Hivatal 5630 Békés, Petőfi utca 2. szám 1. emeletén található díszterem
 8. hivatali munkaidő: a Békési Polgármesteri Hivatal mindenkor hatályos szervezeti és működési szabályzatában meghatározott munkarend
 9. többletszolgáltatás: munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi és családi esemény, valamint munkaidőn kívüli dísztermi anyakönyvi és családi esemény
 10. kiegészítő szolgáltatások: a gyertyaceremónia, a homokceremónia


3. Az anyakönyvi és családi esemény létesítésének szabályai

3. § (1) A házasságkötési szándék bejelentésekor az anyakönyvvezető átadja a rendelet 1. számú függeléke szerinti tájékoztatót és 2. számú függeléke szerinti szolgáltatás igénybevételi lapot.

(2) Munkaidőn valamint hivatali helyiségen kívül anyakönyvi eseményt létesíteni – az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben maghatározott munkaszüneti napok, valamint amennyiben valamelyik munkaszüneti nap pénteki napra esik, az azt követő szombati nap kivételével – csak szombati napokon 14 órától 18 óráig lehet.

(3) Munkaidőn- és hivatali helyiségen kívül családi eseményt lebonyolítani – az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben maghatározott munkaszüneti napok, valamint amennyiben valamelyik munkaszüneti nap pénteki napra esik, az azt követő szombati nap kivételével – csak szombati napokon 10 órától 12 óráig lehet.

(4)[2] Munkaidőn túl a hivatali helyiségben anyakönyvi vagy családi eseményt létesíteni nem lehet.


4. Munkaidőben és hivatali helységben történő anyakönyvi esemény létesítésének szabályai

4. §[3]


5. Munkaidőn kívül Díszteremben történő anyakönyvi és családi esemény létesítésének szabályai

5. § (1) Díszteremben anyakönyvi és családi esemény csak hivatali munkaidőn kívül rendezhető.

(2) A díszteremben rendezett anyakönyvi és családi esemény lebonyolítása történhet a Békési Polgármesteri Hivatallal szerződésben álló rendezvényszervező közreműködésével, melynek további szolgáltatatási költségeit a házasuló felek viselik a rendezvényszervezővel kötött megállapodás alapján, vagy történhet rendezvényszervező nélkül.

(2) A rendezvényszervező közreműködése nélkül Díszteremben tartott anyakönyvi és családi esemény esetében a Hivatal által nyújtott szolgáltatások a következők:

 1. az anyakönyvvezető anyakönyvi eseményen történő közreműködése (ünnepi beszéde) és a gyűrűhúzás, mint szertartási elem lebonyolítása
 2. díj ellenében a díszterem és
 3. a díszteremben lévő hangosítás használata (a zene biztosítása a házasulandó felek feladata)
 4. pezsgős koccintás (a pezsgő biztosítása a házasulandó felek feladata)

(3) A Díszteremben tartott anyakönyvi és családi esemény esetében a Hivatal által pénzbeli ellenszolgáltatás fejében nyújtott kiegészítő szolgáltatások a következők:

            a) gyertyaceremónia

            b) homokceremónia

(4) A kiegészítő szolgáltatások mindenkori díját a jelen rendelet 1-es számú függeléke szerinti tájékoztató tartalmazza.


6. Rendezvényszervezőre vonatkozó szabályok

6. § (1) Rendezvényszervező a díszteremben tartott anyakönyvi és családi eseményen akkor közreműködhet, ha előzetesen írásos megállapodást kötött a Hivatallal. Minden Rendezvényszervező azonos tartalmú megállapodást köt a Hivatallal.

(2) Rendezvényszervező kizárólag munkaidőn kívül a Díszteremben és a hivatali helyiségen kívül tartott anyakönyvi és családi eseményen vehet részt.


7. A munkaidőn- és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi és családi események szabályai

7. § (1) Hivatali helyiségen kívül anyakönyvi és családi esemény csak munkaidőn kívül létesíthető, kivéve, ha rendkívüli körülmény áll fenn. Rendkívüli körülmény különösen a felek valamelyikének mozgáskorlátozottsága, közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a szociális intézményben vagy lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény.  

(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi és családi esemény létesítésénél az anyakönyvvezető akkor közreműködik, ha meggyőződött arról, hogy a felek által megjelölt külső helyszín alkalmas az anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltóságteljes lebonyolítására. 

(3) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi és családi esemény engedélyezéséhez csatolni kell a megjelölt helyszín tulajdonosának, üzemeltetőjének, azzal rendelkezni jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát vagy a használatról szóló megállapodás másolatát.

(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi és családi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

(5) Hivatali helyiségen kívül az anyakönyvvezetőnek az anyakönyvi és családi esemény helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való visszajuttatásáról a felek gondoskodnak.

(6) Szabadtéren anyakönyvi és családi esemény kizárólag április 1. és szeptember 30. napja közötti időben engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok (zápor, zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet esetén – az anyakönyvi iratok, illetve az anyakönyvvezető védelme érdekében – az anyakönyvvezető jogosult a házasságkötés helyszínét megváltoztatni, melynek értelmében az csak a Békési Polgármesteri Hivatalban tartható meg.

(7) Szabadtéri anyakönyvi és családi esemény kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt legkésőbb az anyakönyvi esemény napján, az eseményt megelőző két órával mondható le, illetve a díjkülönbözet írásban 8 napon belül igényelhető vissza.


8. A többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díj

8. § (1) Munkaidőn kívül a Díszteremben tartott anyakönyvi és családi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként nettó 25.000,- Ft + Áfa-t kell megfizetni.

(2) Hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi és családi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként nettó 40.000,- Ft. + Áfa-t kell megfizetni.


9. § (1) Az e rendelet alapján fizetendő díjat az erre rendszeresített postai utalványon való megfizetéssel vagy Békés Város Önkormányzata költségvetési számlájára való utalással kell teljesíteni, legkésőbb az anyakönyvi esemény létesítését megelőzően 5 munkanappal. 

(2) Amennyiben a munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívül tartandó anyakönyvi vagy családi esemény bármilyen okból meghiúsul, és azt a felek az anyakönyvi esemény kitűzött időpontja előtt legalább 5 nappal írásban bejelentik, a már kiegyenlített, (1) bekezdésben meghatározott díjat a meghiúsulás bejelentésétől számított 8 napon belül vissza kell fizetni vagy utalni.

(3) Ha az anyakönyvi vagy családi esemény létesítése előtt 5 napon belül bekövetkezett rendkívüli körülmény miatt hiúsul meg, indokolással ellátott kérelemre, az eset körülményeinek figyelembevételével a befizetett díj teljes összege visszatéríthető.           

(4) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól a rendkívüli körülmény fennállása, különösen a felek valamelyikének mozgáskorlátozottsága, közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetén a szociális intézményben vagy lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény.  


9. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj

10. § (1) A munkaidőn- vagy hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi és családi esemény létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szerint - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett a mindenkori köztisztviselői illetményalap 20 %-ának megfelelő díjazás illeti meg óránként, a 8. §-ban meghatározott díjak terhére.

(2) A munkaidőn- vagy hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi és családi esemény létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt munkaidőn kívüli napon legalább 3 óra, legfeljebb 6 óra díjazás illeti meg.


10. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően bejelentett anyakönyvi események vonatkozásában kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívül tartandó házasságkötésekért, valamint bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások ellentételezéséért fizetendő díjakról szóló 21/2017. (VII. 27.) önkormányzati rendelete.


Békés, 2020. július 30.


            Kálmán Tibor s.k.                                                                   Tárnok Lászlóné s.k.

             polgármester                                                                                    jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. július 31. napján


Tárnok Lászlóné s.k.

          jegyző


1. számú függelék a 14/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez


Tájékoztatás igényelhető szolgáltatások jegyzékéről

(az árak magukban foglalják az áfát)

1. A Hivatal erre kijelölt helyiségében (anyakönyvvezetői iroda) hivatali munkaidőben ingyenesen vehetők igénybe az alábbi szolgáltatások:


 • résztvevő személyek maximális száma: 10 fő (beleértve a házasulandókat és a tanúkat is)
 • ünnepi beszéd tartása
 • gyűrűhúzás lehetőségének biztosítása

Az 1. pontban meghatározott anyakönyvi eseményekre rendelkezésre álló időkeret 15 perc, amelybe beletartozik az előzetes okirat-ellenőrzés, a házasság megkötése és a fotózás is.

A munkaidőben és hivatali helyiségben anyakönyvi esemény maximum 10 fő jelenlétében (beleértve a házasulandókat és a tanúkat is) tartható. Az alapszolgáltatásba, amely a Hivatal épületében található anyakönyvvezetői irodában történik, az anyakönyvvezető ünnepi beszéde és a gyűrűhúzás, mint szertartási elem tartozik bele.

Az egészségügyi veszélyhelyzet fennállása alatt, a járványhelyzettől függően a szertartáson részvevők száma tovább korlátozható.


2. A munkaidőn kívül megtartandó eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás és a felek döntése szerint igénybe vehető egyéb szolgáltatási díjak a következők (az önkormányzati rendeletben előírtak szerint):

 • munkaidőn kívül a Díszteremben tartott anyakönyvi és családi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként nettó 25.000,- Forint + ÁFA
  összesen: 31.750,- Forint, amely az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza
 • az anyakönyvvezető anyakönyvi eseményen történő közreműködése (ünnepi beszéde) és a gyűrűhúzás, mint szertartási elem lebonyolítása
 • a díszterem és
 • a díszteremben lévő hangosítás működtetése (a zene biztosítása a házasulandó felek feladata)
 • pezsgős koccintás (a pezsgő biztosítása a házasulandó felek feladata)
 • munkaidőn kívül a Díszteremben tartott anyakönyvi és családi esemény esetén az opcionálisan igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások ellentételezéseként nettó
 • gyertyaceremónia esetén nettó 2.000, -Ft-ot
 • homokceremónia esetén nettó 3000, -Ft-ot

kell megfizetni

 • hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi és családi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként nettó 40.000,- Forint + ÁFA
  összesen: 50.800,- Forint
 • egyéb, a rendezvényszervezővel megbeszéltek szerint igénybe vett szolgáltatás díja a fent említett összegbe nem tartozik bele

A 2. pontban meghatározott anyakönyvi eseményekre rendelkezésre álló időkeret 60 perc, amelyből 15 perc az előzetes okirat-ellenőrzés és ceremónia-előkészület, valamint maximum 30 perc a ceremónia (bevonulás, házasság megkötése, gratuláció és fotózás).2. számú függelék a 14/2020. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez


Szolgáltatás igénybevételi lap


Alulírott (vőlegény) ............................................................................................................

lakóhelye:.............................................................................................................................

és

Alulírott (menyasszony) .....................................................................................................

lakóhelye:.............................................................................................................................

Az alábbi szolgáltatást(okat) kérjük: (a választott szolgáltatáshoz tegyen  X-et)

1. Hivatali munkaidőben ingyenesen vehetők igénybe az alábbi szolgáltatások (maximum 10 fő, beleértve a házasulandókat és a tanúkat is):

 • ünnepi beszéd
 • gyűrűhúzás lehetőségének biztosítása

Tudomásul veszem, hogy az anyakönyvi eseményre rendelkezésre álló időkeret 15 perc, amelybe beletartozik az előzetes okirat-ellenőrzés, a házasság megkötése és a gratuláció is.

A munkaidőben és hivatali helyiségben anyakönyvi esemény maximum 10 fő jelenlétében (beleértve a házasulandókat és a tanúkat is) tartható. Az alapszolgáltatásba, amely a Hivatal épületében található anyakönyvvezetői irodában történik, az anyakönyvvezető ünnepi beszéde és a gyűrűhúzás, mint szertartási elem tartozik bele.

Az egészségügyi veszélyhelyzet fennállása alatt, a járványhelyzettől függően a szertartáson részvevők száma tovább korlátozható.


2. A munkaidőn kívül megtartandó eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatás és a házasulandók döntése szerint igénybe vehető egyéb kiegészítő szolgáltatási díjak a következők:

 • munkaidőn kívül a Díszteremben tartott anyakönyvi és családi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként nettó 25.000,- Forint + ÁFA
  Összesen: 31.750,- Forint

Gyertyaceremónia

 • jin-jang gyertya
 • 3 vékony szálas gyertya
 • homokceremónia szertartás (homok színe:…………………………………………..)
 • Hangosítás kezelése (A zenét a pár hozza az előre egyeztetett adathordozón és formátumban)
 • Pezsgős koccintás
 • hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi és családi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként nettó 40.000,- Forint + ÁFA
  Összesen: 50.800,- Forint
 • rendezvényszervező igénybevétele
 • rendezvényszervező nélkül igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások kellékeiről Önök gondoskodnak

Tudomásul veszem, hogy az anyakönyvi eseményre rendelkezésre álló időkeret 60 perc, amelyből 15 perc az előzetes okirat-ellenőrzés és ceremónia-előkészület, valamint maximum 30 perc a ceremónia (bevonulás, házasság megkötése, gratuláció és fotózás), valamint vállalom a szolgáltatások megfizetését.


Kelt: Békés, ......................................................       

         

                               Vőlegény                                                                      Menyasszony[1]

Módosította a 28/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet.

[2]

Beiktatta a 28/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 28/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a.