Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2007. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

A LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Hatályos: 2007. 09. 01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

38/2007. (VIII. 31.)

r e n d e l e t e


A LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. 0 (1) bekezdésében, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


(1) Az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó, meglévő, illetve a jövőben befolyó teljes bevételét a számláját vezető pénzintézetnél elkülönítetten számlán köteles elhelyezni.

(2) A lakások elidegenítéséből származó bevételek különösen:

a) a lakás adásvételi szerződésben rögzített vételárának teljes összege, vagy részletfizetés esetén annak törlesztő részletei.

b) az elkülönített számláról folyósított lakásépítési, lakásvásárlási támogatásban részesülők kamatmentes kölcsönének törlesztő részletei.


2. §


A lakások elidegenítéséből származó bevételekből levonhatók az értékesítéssel összefüggésbe hozható kiadások közül:

a) az épület elidegenítésére való előkészítésével

b) a földrészlet megosztásával,

c) a társasházzá alakítással,

d) a forgalmi érték megállapításával

e) az elidegenítés lebonyolításával kapcsolatban felmerült tényleges költségek.


3. §


Az önkormányzat a lakások elidegenítéséből származó – a 2. § szerinti kiadásokkal csökkentett - bevételeit lakáscélokra és infrastrukturális beruházásokra fordíthatja, különösen:

a) új lakás építésére, vagy használt lakás megvásárlására,

b) lakóépület teljes vagy részleges felújítására,

c) városrehabilitációra,

d) az EU-források felhasználásához szükséges önrész biztosítására,

e) a Polgármesteri Hivatal adott évi költségvetésében tervezett mértékig önkormányzati lakásépítési, lakásvásárlási kamatmentes kölcsönök nyújtására,

f) a lakóövezetbe sorolt építési telkek kialakítására, közművesítésére,

g) a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti pályázati önrész finanszírozására, ideértve a társasházi tulajdonosoktól átvállalt önrészt is.


4. §


A 3. § e) bekezdése alapján nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes szabályokat a szociális igazgatásról és egyes támogatásokról, valamint a gyermekvédelemről szóló 5/1995. (III. 3.) számú rendelet határozza meg.


5. §


Ez a rendelet 2007. szeptember 1. napján lép hatályba.


Békés, 2007. augusztus 30.


             Izsó Gábor s.k.                                                    Dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka s.k.

              polgármester                                                                                 jegyzőA rendelet kihirdetésre került: 2007. augusztus 31-én.


Dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka s.k.

                           jegyző