Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat közművelődési feladatairól

Hatályos: 2022. 02. 11

Somogyszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat közművelődési feladatairól

2022.02.11.

Somogyszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy Somogyszentpál község lakosságának művelődési értékeit, kulturális igényeit, valamint a helyi lehetőségeket és sajátosságot figyelembe véve meghatározza az önkormányzat középtávú közművelődési feladatait.

(2) A feladatellátás során az önkormányzat gondoskodik a jelenleg fennálló közművelődési színterek fenntartásáról. Ezen túlmenően az önkormányzat épít az egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a község kulturális életét gazdagítja.

(3) Az önkormányzat elismeri, hogy Somogyszentpál község minden polgárának joga van kulturális örökségünk megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez, valamint a kulturális értékek birtokba vételéhez szükséges esélyegyenlőséghez. Ezek biztosítását az önkormányzat felelősségteljes kötelező feladatának tekinti.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed Somogyszentpál község területén működő azon intézményekre, közösségi színterekre, szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira, vállalkozásokra, a társulásokra, valamint a közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre, amelyek a jelen rendeletben meghatározott községi közművelődési feladatokat ellátják.

3. A helyi közművelődési feladatok meghatározása

3. § Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló (továbbiakban Kultv.) 76. § (3) bekezdés a) pontjában szereplő alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja.

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

4. § Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok ellátásával biztosítja

a) a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít,

b) támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét,

c) támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,

d) települési könyvtári ellátás biztosítása,

e) a könyvtárban közösségi internet hozzáférés biztosítása,

f) lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására,

g) támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését,

h) támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a túrázást a turizmus lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését,

i) települési értéktár bővítése, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése,

j) a helytörténeti szakirodalmi tevékenység ösztönzése, helytörténetet bemutató dokumentumok kiadásának, megismertetésének támogatása,

k) lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára,

l) kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez,

m) támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken,

n) feladatának tekinti továbbá az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését,

o) helyi társadalom közösségi életének segítése,

p) a lakosság közérdekű információkhoz jutásának elősegítése,

q) fórumot szervez.

4. Közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

5. § Az önkormányzat a kötelezően ellátandó közművelődési feladatait az önkormányzati tulajdonban lévő Kultúrház (8705 Somogyszentpál, Kossuth utca 39.) fenntartásával és működtetésével valósítja meg.

6. § A könyvtári feladatokat a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárral kötött megállapodás alapján Községi Könyvtár (8705 Somogyszentpál, Táncsics utca 1/a.) látja el, amelynek működtetéséhez az önkormányzat biztosítja a feltételeket.

7. § Az önkormányzat a közművelődési feladatellátása során együttműködik a civil szervezetekkel, amelyeknek közművelődési feladatellátását támogatja.

8. § Az önkormányzat szerepet vállal a közművelődési tevékenység támogatása érdekében a nemzeti, állami rendezvényeinek megszervezésében.

5. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése

9. § A kulturális törvény és e rendelet által meghatározott közművelődési feladatokat fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselőtestület gyakorolja. Az önkormányzat működteti a közösségi színtereket, és gondoskodik a tervszerű közművelődési feladatellátásról és beszámoltatásról.

6. A közművelődési feladatok finanszírozása

10. § Az önkormányzat a rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a saját bevétele, a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, az elkülönített állami pénzalapokból és pályázati úton elnyerhető támogatás.

11. § A község egészének közművelődési életét gazdagító tevékenységek megvalósítása érdekében – külön döntés alapján – az önkormányzat közművelődési megállapodást köthet.

7. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.