Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2021. 10. 01

Somogyszob Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

2021.10.01.

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Somogyszob közigazgatási területén a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. §-ában meghatározott személyekre.

2. § (1) A rendelet alkalmazása során a fogalmak értelmezésére a Szt. rendelkezései az irányadó.

(2) A rendeletben szabályozott szociális célú tűzifa támogatás (a továbbiakban: támogatás) elbírálására a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. § - 9. §-aiban foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. § (1) Legfeljebb 5 m3 támogatás természetbeni ellátásként adható, annak a személynek,

a) a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegnek 150 %-át, egyedül álló esetén annak 200%-át, és

b) lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

(2) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(3) A támogatás megállapítása során előnyben részesül:

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult,

b) települési támogatásban, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülő,

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(4) A támogatás iránti kérelem az 1. melléklet szerinti nyomtatványon nyújtható be, 2021. október 1. napjától 2021. október 31. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) Kivételes méltánylást érdemlő esetben is megállapítható támogatás.

(6) Kivételes méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelemhatárt és a kérelmező

a) egyedül neveli a gyermekét,

b) családjában három vagy több gyermek van,

c) egyedül él.

4. § (1) Somogyszob Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(2) A támogatásnak a jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.

(3) A támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult aláírásával – átvételi elismervényen – köteles igazolni.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásáról szóló pályázat alapján megítélt összeg, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás.

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. március 31-én hatályát veszti.