Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Zalavár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Zalavár Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2022.02.15.

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben foglaltakra Zalavár Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalavár Község Önkormányzatára, bizottságaira és költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve a Zalavári Óvoda.

(2) Az Önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve az intézményeit is - 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 194.381.586 forintban, bevételi főösszegét 194.381.586 forintban állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételi főösszegen belül

a)a működési célú támogatásokat 75.967.832 forintban,
b)a felhalmozási célú támogatásokat 0 forintban,
c)a közhatalmi bevételeket 16.880.000 forintban,
d)a működési bevételeket 11.114.700 forintban,
e)a felhalmozási bevételeket 9.898.406 forintban,
f)az előző évi pénzmaradvány igénybevételét 80.520.648 forintban,
összesen 194.381.586 forintban állapítja meg.
(2)A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a)a működési kiadásainak összegét 115.593.092 forintban állapítja meg, ebből a személyi jellegű kiadásokat 60.822.502 forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat 7.873.776 forintban, a dologi jellegű kiadásokat 37.161.500 forintban, a társadalom és szociálpolitikai juttatásokat 4.450.000 forintban, a működési célú pénzeszköz átadásokat 5.285.314 forintban,
b)a tartalékot 2.000.000 forintban,
c)a felhalmozási kiadásokat 74.551.055 forintban, ebből a beruházásokat 69.908.265 forintban, a felújításokat 4.551.563 forintban, az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 91.227 forintban,
d)a finanszírozási kiadásokat 2.237.439 forintban,ebből a költségvetési szervnek folyósított támogatást 0 forintban, az ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetését 2.237.439 forintban,
összesen 194.381.586 forintban állapítja meg.
(3)A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat, továbbá önként vállalt feladat szerinti csoportosításban az 1. melléklet 1., 2., 3., 5., 13., 14. számú költségvetési táblái szerint állapítja meg.
(4)Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban az 1. számú költségvetési tábla tartalmazza.Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételeit működésre fordítja.
(5)A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat a 3. számú költségvetési tábla tartalmazza.
(6)Működési tartalékot az önkormányzat 2.000.000 forintban képez.
(7)A 2022. évi tervezett bevételeket és kiadásokat havi bontásban a 12. számú költségvetési táblában található felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

5. § (1) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásai összesen 74.551.055 forint.

(2) Az önkormányzat és intézményei felújítási és felhalmozási kiadásait a 7. és 17. számú költségvetési táblák tartalmazzák.

6. § (1) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 11. számú költségvetési tábla tartalmazza.

(2) A közvetett támogatásokat a 10. számú költségvetési tábla tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát 1 fő polgármesterben, 4 fő választott képviselőben, 10 fő alkalmazott éves átlagos statisztikai állományi létszámban, 0 fő közfoglalkoztatásban részt vevő éves átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat létszám-előirányzatát a 8. számú költségvetési tábla tartalmazza.

8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(4) A költségvetési szervek a 2021. évben keletkezett bérmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(5) A jelen rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és a munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.

9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatóak.

(2) A kiadási előirányzatok, címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait részben az Alsópáhoki Közös Önkormányzati Hivatal Zalavári Kirendeltsége látja el.

10. § (1) A költségvetési rendelet módosításáról a 12. §-ban meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - az adott év június 30-ig, valamint december 31-ig - dönt a költségvetési rendelet pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól az Ávr. rendelkezéseinek figyelembevételével előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a polgármester a képviselő-testületet a következő soros képviselő-testületi ülésen tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásának módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítására. Az ilyen előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

13. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a képviselő-testület az előirányzatot módosítja.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.

(3) A 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az Ávr-ben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak szerint, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, és e tartozását egy hónap alatt sem képes 30 nap alá szorítani.

14. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt. Keszthelyi Fiókjánál vezetett számlákon teljesíti. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben keletkezett hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

15. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás vagy pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, valamint pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület 500.000 forint összegig a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.