Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 07. 01

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a tanyagondnoki szolgálatról

2022.07.01.

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tanyagondnoki szolgálatot működtet a 2. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében.

(2) A tanyagondnoki szolgálat működési engedély alapján működik.

(3) A tanyagondnok tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

2. § A tanyagondnoki szolgáltatás célja Böhönye község külterületi lakosai számára :

a) jobb életminőség eléréséhez segítségadás,

b) a települési hátrányok enyhítése,

c) biztosítani a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését,

d) a település külterületén lakó családok életfeltételeinek javítása,

e) a helyi társadalmi és civil szféra erősítése a jobb életminőség elérése érdekében,

f) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.

3. § (1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:

a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,

b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok,

c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások.

(2) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok:

a) a közreműködés

aa) az étkeztetésben,

ab) a házi segítségnyújtásban,

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így

ca) az óvodába, iskolába szállítás,

cb) az egyéb gyermekszállítás.

(3) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve a (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(4) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe,

b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(4a) * A (4) bekezdésben meghatározott feladatok a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át tehetik ki.

(5) A tanyagondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi feladatot úgy kell ellátnia, hogy az, az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.

(6) A tanyagondnoki szolgáltatás által ellátandó adatokat részletesen a szolgáltatás szakmai programja, valamint a tanyagondnok munkaköri leírása tartalmazza.

(7) A szállítási és az önellátási feladatok közül azokat kell ellátni, amit az igénybevevő önállóan nem tud megoldani, vagy az aránytalanul hosszú időt venne igénybe, továbbá aránytalanul nagy költséget róna rá.

(8) A tanyagondnoknak a feladatellátása során a gazdaságosságot is figyelembe kell vennie, ezért az egyedi szállítási igényeket lehetőség szerint csoportosan kell elvégezni, és azokat egyéb feladatellátással is társítani.

(9) Amennyiben a szállítási igények meghaladják a szállítási kapacitást, vagy ütköznek más feladatokkal, a tanyagondnok feladta a beérkező igények rangsorolása, a következő szempontok szerint:

a) előnyt élveznek a rendszeres szállítási feladatok, amelyek más intézmények munkarendjéhez igazítandók (különösen orvosi rendelési idő),

b) ezt követik a mindennapi életvitelhez szükséges szolgáltatások elérésének segítése (különösen: gyógyszerkiváltás, bevásárlás),

c) ezután következhetnek az egyéb lakossági szolgáltatások (különösen: árubeszerzés, szerviz), eseti igények (különösen: rendezvényekre eljutás).

4. § (1) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.

(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket a tanyagondnoknál kell bejelenteni személyesen, telefonon vagy írásban. Az igények elbírálása fontossági szempont alapján történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket.

(3) A tanyagondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.

(4) A tanyagondnoki szolgáltatás megszűnik:

a) a kérelmező halálával,

b) a kérelmező lemondása által,

c) ha az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra nem szorul rá.

5. § (1) A tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a tanyagondnok a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el.

(2) A tanyagondnok vezetni köteles a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételekről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 8. melléklete szerinti tevékenység naplót. A tevékenységnaplót a szolgáltatást igénybe vevőnek nem kell aláírnia. Az adott napi teljesítés igazolására a polgármester jogosult.

(3) A tanyagondnok a munkaköri leírásban írtak szerint, valamint a polgármester utasításának megfelelően látja el a tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatokat.

(4) A tanyagondnokot szabadsága, betegsége, egyéb jogszabályi távolmaradása esetében helyettesíteni kell, a helyettesítő személyről a polgármester gondoskodik.

6. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.