Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 02. 12

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.02.12.

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hegymagas Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 118.294.516 Ft-ban, kiadási főösszegét 118.294.516 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás 22.592.000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.116.000 Ft

c) dologi kiadások 17.622.000 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása 1.900.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 31.400.605 Ft, ebből tartalékok: 24.170.605 Ft

f) beruházások 12.885.067 Ft

g) felújítások 28.396.408 Ft

h) finanszírozási kiadás 882.436 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 24.880.658 Ft

b) közhatalmi bevételek 19.550.000 Ft

c) működési bevételek 1.325.000 Ft

d) finanszírozási bevételek 72.538.858 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 2 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 1 fő.

4. § Az Önkormányzat

a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;

c) bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;

e) kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet;

g) 2022 – 2025. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) előirányzat felhasználási tervet a 9. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) Az Önkormányzat a kiadások között 24.170.605 Ft általános tartalékot állapít meg.

(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(5) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. § (1) A képviselő-testület az állatorvos részére saját gépjármű hivatali célú használatáért havi költségtérítést állapít meg. A költségtérítés mértéke 7.000 Ft/hó.

(2) A képviselő-testület

a) A Faluház bérleti díját az alábbiakban határozza meg:

aa) 1 Termékbemutató, vásár céljára 5000 Ft,

ab) Félnapos termékbemutató, vásár céljára 3000 Ft,

ac) Bál, családi rendezvény céljára 7.000 Ft

október 15-től április 15-ig plusz 3.000 Ft fűtési díjat kell fizetni

b) A Kultúrház bérleti díját az alábbiakban határozza meg:

ba) Termékbemutató, vásár céljára 5.000 Ft

bb) Félnapos termékbemutató vásár céljára 3000 Ft

bc) Bál, családi rendezvény céljára 25.000 Ft, október 15-től április 15-ig plusz 5.000 Ft fűtési díjat kell fizetni

(3) A Képviselő-testület a hegymagasi állandó lakosok részére a (2) bekezdés ac) pontban meghatározott bérleti díjból 50 %, a (2) bekezdés bc) pont esetében 70 % kedvezményt biztosít. (Ez a fűtési díjakra nem vonatkozik.)

(4) Temetés és jótékonysági rendezvény esetén a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott helyiségekért bérleti díjat nem kell fizetni.

(5) A Képviselő-testület a Faluházban biztosított szolgáltatások díját az alábbiak szerint határozza meg:

a) fénymásolás 50 Ft/másolat, 10 másolaton felül 20 Ft/másolat

b) fekete-fehér nyomtatás 100 Ft/oldal

c) fekete-fehér kép 150 Ft/oldal

d) színes kép 300 Ft/oldal

(6) A Képviselő-testület 2022. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – részére étkezési támogatást állapít meg. Az étkezési támogatás havi kerete bruttó 12.600 Ft/hó/fő, melyet az önkormányzat készpénz formájában biztosít

(7) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

(8) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodások részére 15.000 Ft/fő, általános- és középiskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő.

(9) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2022. évre 180.000 Ft-ban határozza meg.

(10) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(11) A Képviselő-testület 2022. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 70.000 Ft összegben, cafeteria juttatás összegét 350.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

8. §1

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.