Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 43/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 30 - 2019. 11. 29

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

25/2019. (XI. 29.)

önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 43/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében az állami főépítészi hatáskörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, továbbá a 25/2017. (IX.4.) önkormányzati rendelettel elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban nevesített Partnerek véleményének kikérésével és Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 43/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 51. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A településképi követelmények megszegése vagy végre nem hajtása esetén e magatartás elkövetőjével szemben településkép-védelmi bírság szabható ki.


2. § Hatályát veszti a Rendelet 51. § (2) bekezdése.


3. § A Rendelet 51. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(6) A településképi bejelentés tudomásul vételéről szóló határozatban előírt kikötések, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a településkép-védelmi bírság ismételten kiszabható.


4. § A Rendelet 51. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(7) A településkép-védelmi bírságot az építmény, építményrész felújításának, átalakításának, elbontásának elrendelése esetén is ki kell szabni.


5. § Hatályát veszti a Rendelet 51. § (8) bekezdése.


6. § A Rendelet 51. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(9) A településképi kötelezés határidőn túli elmulasztása esetén a hatóság a legmagasabb összegű településkép-védelmi bírságot ismételten mindaddig kiszabhatja, amíg a jogsértő állapot meg nem szűnik.


7. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Békés, 2019. november 28.


          Kálmán Tibor s.k.                                                               Tárnok Lászlóné s.k.

             polgármester                                                                            jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2019. november hó 29. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

          jegyző


[1]

Elfogadta Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 28-i ülésén.