Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (I.30.) önkormányzati rendelete

Békési Középiskolai Ösztöndíj alapításáról

Hatályos: 2018. 09. 28 - 2019. 06. 01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2017. (I. 30.)

önkormányzati rendelete

Békési Középiskolai Ösztöndíj alapításáról[1]


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a békési állandó lakhelyű, nehéz anyagi körülmények között élő, jó tanuló, Békésen középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok számára ösztöndíjat alapít.

(2) E rendelet keretében középiskolai oktatásnak minősül az érettségit adó középiskolai oktatás 9-12. évfolyamán nappali tagozaton folytatott tanulmány.

(3)[2] A támogatható személyek számáról a pályázat kiírásakor dönt a Képviselő-testület.


2. § Ösztöndíj-támogatásban részesíthető az a békési állandó lakhelyű, 20. életévét be nem töltött középiskolai tanuló,

a) aki középiskolai tanulmányait helyben folytatja,

b) akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át,

c) akinek a pályázat benyújtását megelőző félévben tanulmányi eredménye a kerekítés szabályai nélkül elérte 4,20 átlagot.

d) A támogatás a középiskolai tanulmányok idejére többször pályázható, a középiskolai tanulmányok 1-8. félévére.

e) A jövedelem számításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) – (5) bekezdése az irányadó.


3. § (1)A támogatás pályázat útján nyújtható.

(2) A következő évi pályázat kiírásáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete minden év júniusi ülésén dönt.

(3)[3] A pályázat benyújtásának határideje minden év október 15. napja.

(4) A pályázatok előzetes véleményezésével, rangsorolásával a Képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot bízza meg.

(5)[4] A támogatásokról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a benyújtási határidőt követő soros ülésén dönt.


4. § (1) A támogatás összege havi 10.000 Ft. A támogatás esetenként két egymást követő félévre szól, a félévek 5 tanulmányi hónapjára. A támogatást közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít.

(2) A támogatást a tanuló törvényes képviselője veheti fel. Nagykorú tanuló esetén a támogatás saját jogon is megpályázható.

(3)[5] A támogatások folyósítása havonta történik. A szeptember-október hónapra járó támogatások kifizetésére a novemberi folyósítással együtt kerül sor.


5. § (1) A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalban az e célra rendszeresített űrlapon lehet benyújtani.

(2) A pályázathoz csatolni kell:

a) a pályázat benyújtását megelőző félév tanulmányi eredményét igazoló bizonyítvány másolatát,

b) a pályázó oktatási intézményének véleményét, iskolalátogatási igazolást

c) a pályázóval egy háztartásban élő szülő (gondviselő) és egyéb hozzátartozó jövedelemigazolását. A közös háztartásban élő közeli hozzátartozók körét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdése szerint kell érteni.

(3) A 2. félévi támogatás feltétele, hogy a tanuló az első félévi bizonyítványának másolatát bemutatja és a 2. félévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást minden év február 15-ig benyújtja.


6. § A pályázó 15 napon belül köteles bejelenteni, ha adataiban a pályázatot érintő változás következett be, különösen, ha állandó lakóhelye megváltozott.


7. § (1) A támogatást az önkormányzat a változást követő hónaptól megvonja, ha a tanuló állandó lakóhelye megváltozik.

(2) A támogatás megvonható attól, aki arra méltatlanná válik.

(3) A méltatlanság esetei különösen, ha a tanuló

a) tanulmányi eredménye a jó  átlag alá romlik,

b) iskolája fegyelmi büntetést szab ki rá, vagy magatartása egyéb módon erre okot ad.

(4) A támogatás megvonásáról Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tudomásszerzést követő testületi ülésen dönt és a döntést követő hónaptól lép hatályba. Fellebbezésnek helye nincs.

(5) A jogtalanul felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.


8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


B é k é s, 2017. január 19.


              Izsó Gábor s.k.                                                                  Tárnok Lászlóné s.k.

               polgármester                                                                                jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2017. január 30-án. 


Tárnok Lászlóné s.k.

           jegyző

[1]

Módosította a 23/2018. (VII. 27.) és a 27/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet.

[2]

Módosította a 23/2018. (VII. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[3]

Módosította a 27/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[4]

Módosította a 27/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[5]

Módosította a 27/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a.