Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 02. 16 - 2022. 05. 23

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.02.16.

Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szigliget Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

2. § Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 835 451 320 Ft-ban, kiadási főösszegét 835 451 320Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás 267 355 672 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36 511 960 Ft

c) dologi kiadások 286 187 970 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 114 456 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 21 755 201 Ft, ebből tartalékok 12 332 749 Ft

f) beruházások 78 299 072 Ft

g) felújítások 134 682 080 Ft

h) finanszírozási kiadás 5 544 909 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 201 987 983 Ft

b) közhatalmi bevételek 83 000 000 Ft

c) működési bevételek 277 941 420 Ft

d) finanszírozási bevételek 272 521 917 Ft, ebből költségvetési pénzmaradvány 272 521 917 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 60 fő, melyből 20 fő köztisztviselő, 5 fő közalkalmazott, 30 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott. A választott tisztségviselők száma 5 fő.

4. § Az Önkormányzat

a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;

c) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet;

d) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 4. melléklet;

e) 2022– 2025.évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását az 5. melléklet;

f) előirányzatfelhasználási ütemtervet a 6. melléklet;

g) az általa adott közvetett támogatások alakulását a 7. melléklet;

h) és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását a 8. melléklet;

i) finanszírozási bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(3) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével - a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. § (1) A képviselő-testület Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC Törvényben meghatározottak szerint 2022 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 70.000. forintban állapítja meg.

(2) A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 350 000 Ft/fő.

(3) Szigliget Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a) a főállású polgármester 2022 évi cafetéria juttatásának bruttó keretösszegét 350 000 Ft-ban állapítja meg.

b) a közalkalmazottak cafetéria kerete 2022 évben bruttó 350.000 Ft.

c) a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók – kivéve a közfoglalkoztatottak - részére 15. 038Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.

(4) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

(5) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2022 évre 150.000 Ft-ban határozza meg.

(6) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek részére számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A finanszírozó köteles ellenőrizni a felhasználást és a számadást. Amennyiben a támogatott szervezet az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.

(7) Az ebéd szállítási díja bruttó 100 Ft/ebéd/nap.

(8) A Községi Könyvtár Internet és számítógép használat, fénymásolás, nyomtatás szolgáltatásokat biztosítja melynek térítési díja:

a) Internet használat 200 Ft/óra

b) szövegszerkesztés 200 Ft/db

c) fénymásolás 20 Ft/másolat,

d) scannelés 50 Ft/db

e) fekete-fehér nyomtatás 30 Ft/oldal

f) színes szöveg nyomtatás 150 Ft/oldal

g) fekete-fehér kép 100 Ft/oldal

h) színes kép 200 Ft/oldal

(9) Az Önkormányzat a Szigligeti Honlapon megjelentetett hirdetések díját - elérhetőség és bemutatkozó oldal - bruttó 5.000 Ft/év összegben állapítja meg.

(10) A műfüves pálya bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Munkaszüneti napokon és munkanapokon 16 órától 23 óráig 3.000 Ft

b) Munkanapokon reggel 7 órától 16 óráig 2.000 Ft

c) Öltöző és világítás használata külön-külön 1.000 Ft

(11) A képviselő-testület az állatorvos részére saját gépjármű hivatali célú használatáért havi költségtérítést állapít meg. A költségtérítés mértéke 10.000 Ft/hó.

(12) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 13/2021. (XII.14.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott óvodáztatási támogatás 10.000 Ft/fő/év, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények tanulói, hallgatói részére 20.000 Ft/fő/év.

(13) a szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló13/2021 (XII.14.) önkormányzati rendelet 14/A. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak támogatásának összege 2022. évben 5000 Ft/fő.

(14) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(15) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben A házipénztárból kifizetett összeg jogcímtől függetlenül nem haladhatja meg a 100.000 Ft-ot.

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) postai kézbesítés díja,

d) belföldi kiküldetés díja,

e) karbantartással, működtetéssel, beszerzéssel kapcsolatos kiadások,

f) reprezentáció,

g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

h) utazási költségtérítés, bérlet,

i) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

j) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

8. §1

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.