Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2015. 08. 31BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

11/2012. (III. 30.)

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e

A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL[1]


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1), (2) és (5) bekezdéseiben, a 20/C. § (4) bekezdésében, a 21. § (1) bekezdésében, a 29. § (1)-(3) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 151. § (2a) bekezdésében valamint a 162. § (5) bekezdésében kapott fel­hatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 14. § (3) bekezdésében és a 94. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el:[2]I. fejezet

A rendelet célja


1. §


E rendelet célja, hogy az önkormányzat közigazgatási területén – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltakkal összhangban – megállapítsa azo­kat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az önkormányzat segítséget nyújt a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, illetve gon­doskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás­ból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendelet hatálya - ha e rendelet másként nem rendelkezik - kiterjed a Békés város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.


(2)[3] E rendelet hatálya - a Békés Város Önkormányzata és Tarhos Község Önkormányzata között 2013. május hó 31. napján létrejött, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulást (a továbbiakban: Társulás) létrehozó Társulási Megállapodás 12. pontja kivételével - a Társulás által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások és a fizetendő térítési díjak vonatkozásában kiterjed a Tarhos község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyekre.

   


A rendeletben meghatározott hatáskörök gyakorlása


3. §


A Képviselő-testület a gyermekvédelmi feladat- és hatáskörök gyakorlását a polgármesterre ruházza át. 

Eljárási rendelkezések


4. §


Az e rendeletben nyújtott ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására és megszüntetésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szablyairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 


II. fejezet


A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 5. §[4]6. §[5]7. §[6]


Autóbusz bérlettámogatás


8. §


(1) Békés Város Önkormányzata az iskolába járás megkönnyítése érdekében autóbusz helyi járat igénybevételéhez, a bérlet megvásárlásához a diákbérlet árának 100 %-át támogatásként biztosítja a tanév időtartamára azon békési állandó lakhelyű gyermekek számára, akik Békésen folytatják általános- és középiskolai tanulmányaikat, és lakhelyük az általuk látogatott iskolától számított 500 méteres sugarú körön kívül esik, amennyiben a helyi autóbuszjárat az iskolába járáshoz igénybe vehető.


(2) A kedvezmény iránti kérelmet az e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon annál az oktatási intézménynél kell benyújtani, ahol a tanulói jogviszony fennáll. A kérelmeket az oktatási intézmény továbbítja az önkormányzat részére.


(3) A támogatásra jogosult részére az oktatási intézmény a támogatást kifizeti, amiről nyilvántartást vezet, és az önkormányzat felé havonta elszámol.


(4) A közösségi közlekedés és magatartás szabályait megszegőktől a bérlettámogatás visszavonható. A visszavonást az iskola kezdeményezi, a visszavonásról a polgármester határozattal dönt. A támogatás visszavonása az adott tanév hátralévő részére szól.


Életkezdési támogatás


9. §


(1) Életkezdési támogatás nyújtható a gyermek születésekor, amennyiben a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek születését megelőzően legalább 12 hónapja Békés városban lakóhellyel rendelkezik, és más önkormányzattól ezen a jogcímen támogatásban nem részesült.


(2) A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti. A kérelmet az e rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon a Békés Városi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán kell benyújtani, a gyermek születését követő 1 éven belül. A határidő elmulasztása jogvesztő.


(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, az átutaláshoz szükséges azonosító adatokat, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.


(4) A támogatás mértéke gyermekenként 10.000,- Forint.


(5) Az életkezdési támogatás az újszülött gyermek részére megnyitott, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 2. §-a szerinti Start-számlára történő átutalással kerül folyósításra a kérelem benyújtását követő hónap 5. napjáig.


Ellátások természetben nyújtása


10. §


(1)[7] Az óvodáztatási támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen

 1. védelembe vett gyermek számára, a védelembe vétel időtartama alatt
 2. a gyermek tankönyv-, tanszerellátásának támogatására vagy az intézményi térí­tési díj kiegyenlítésére,
 3. ha a kérelem benyújtását megelőzően a nevelési-oktatási intézménynél térítési díj, illetve egyéb, a taníttatással-neveléssel kapcsolatban felmerült költségek tekintetében hátralék keletkezett,
 4. ha az ügy összes körülményeire tekintettel alaposan feltételezhető, hogy a gondozó a pénzbeli támogatást nem a gyermekre fordítaná,
 5. ha a gyermek érdeke ezt szolgálja.

III. fejezet


SZEMÉLYES GONDOSKODÁS KÖRÉBE TARTOZÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK


Gyermekjóléti szolgáltatás


11. §


Békés Város Önkormányzata a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának keretein belül látja el.


Gyermekek napközbeni ellátása


12. §[8]


(1) A gyermekek napközbeni ellátását a Társulás az általa fenntartott bölcsődékben és óvodákban, továbbá az önkormányzat a gyermekétkeztetést - előző intézményeken kívül - Békés város közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben biztosítja.


(2) Az ellátásra vonatkozó kérelmeket az intézmények vezetőjénél kell benyújtani.


(3) Békés Város Önkormányzata az (1) bekezdésben felsorolt intézményekben a naponként fizetendő nettó intézményi térítési díjat a következők szerint határozza meg:

 1. Bölcsődei ellátás                                                                     300,- Ft,         
 2. Óvodai napközis ellátás                                                          284,- Ft,         
 3. Általános iskolai menzai ellátás                                                220,- Ft,         
 4. Általános iskolai napközis ellátás                                             323,- Ft,
 5. Középiskolai menzai ellátás                                                     248,- Ft,         
 6. Középiskolai ellátás háromszori étkezéssel                              348,- Ft,         
 7. Kollégiumi óvodai ellátás ötszöri étkezéssel                             534,- Ft,         
 8. Kollégiumi általános iskolai ellátás ötszöri étkezéssel    597,- Ft,         
 9. Kollégiumi középiskolai ellátás háromszori étkezéssel  620,- Ft,         
 10. Kollégiumi középiskolai ellátás ötszöri étkezéssel         664,- Ft.


13. §


(1) A helyben lakos nevelőszülőnél elhelyezett, Békés városban közoktatási intézményben tanulói jogviszonyban álló, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek részére az Önkormányzat 50 %-os étkezési kedvezményt biztosít.


(2)[9] A támogatásra vonatkozó kérelmet az e rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatványon Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályvezetőjénél kell benyújtani. A kérelemhez első alkalommal – másolatban – csatolni kell az átmeneti vagy tartós nevelt gyermeket a nevelőszülőhöz kihelyező gyámhivatali határozat jogerős példányát.  


(3) A kérelem az év során két alkalommal nyújtható be. A január hó 1. napjától június hó 30. napjáig tartó időszak vonatkozásában július hó 15-ig, a szeptember hó 1. napjától december hó 31. napjáig tartó időszak vonatkozásában január hó 15-ig kell a kérelmeket benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.


(4) A határidőn belül érkezett kérelem vonatkozásában a támogatást az önkormányzat az intézmény számlájára utalja a beérkezést követő hónap 5. napjáig, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra biztosított szociális pénzeszközökből.


Gyermekek átmeneti gondozása

13/A. §[10]

 (1) E gondozási forma célja, hogy segítse a családot - a gyermekek érdekeinek elsődleges szem előtt tartásával - azzal, hogy ideiglenesen pótolja a gyermek gondozásában akadályozott szülő gondoskodását

(2) A 0-18. éves életkorú gyermekek átmeneti gondozásáról Békés Város Önkormányzata a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött ellátási szerződés útján gondoskodik. 

(3) Az átmeneti gondozás igénybevétele önkéntes, a törvényes képviselő kérelmére történik. Az ellátásra irányuló kérelmet a Békési Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán kell előterjeszteni.


(4) A kérelem benyújtásakor a törvényes képviselőt és a gyermeket jegyzőkönyvben tájékoztatni kell a Gyvt. 33. § (2) bekezdésében felsoroltakról.


(5) A törvényes képviselő köteles a Gyvt. 33. § (3) bekezdésében foglaltakról nyilatkozatot tenni.


Záró rendelkezések


14. §

(1) E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 28/2010. (VIII. 23.) és 4/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete.Békés, 2012. március 29.  

            


1.  melléklet[11]

a 11/2012. (III. 30.)  önkormányzati rendelethez

           


2. melléklet

a 11/2012. (III. 30.)   önkormányzati rendelethez


K É R E L E M

autóbusz-diákbérlet igényléséhezAlulírott törvényes képviselő


Név:                                                    ……………………………………………………………..

Születési név:                           ……………………………………………………………

Születési hely:                          ……………………………………………………………..

Születési év, hó, nap:                ……………………………………………………………

Anyja neve:                             ……………………………………………………………..

Állampolgárság:                                   ……………………………………………………………

Bejelentett lakóhely:                 ……………………………………………………………

Tartózkodási hely:                    ……………………………………………………………..


kérem, hogy gyermekem


Név:                                                    ……………………………………………………………..

Születési hely:                          ……………………………………………………………..

Születési év, hó, nap:                ……………………………………………………………

Anyja neve:                             ……………………………………………………………..

Bejelentett lakóhely:                 ……………………………………………………………

Tartózkodási hely:                    ……………………………………………………………..


számára az iskolába járás megkönnyítése érdekében diákbérletet biztosítani szíveskedjenek.


Tudomással bírok arról, hogy a közösségi közlekedés és magatartás szabályait megszegő gyermektől a bérlettámogatás vissazvonható.


Kérelmemnek helytadó határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok.


Békés, 20….. év …………………………….. hó ……… nap                                                                                       …………………………………………

                                                                                                     törvényes képviselő                            


A kérelmet továbbító oktatási intézmény neve, székhelye:


                                                                                                                                 P.H.


3. melléklet

a 11/2012. (III. 30.)  önkormányzati rendelethezKÉRELEM

ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ


Alulírott kérem, hogy gyermekemre tekintettel életkezdési támogatásra való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani.


A kérelmező neve:……………………………………………………………………………..

Születési neve:………………………………………………………………………………….

Anyja neve:……………………………………………………………………………………...

Családi állapota:…………………………………………………………………………………

Születési hely, idő:…………………………………….., ……………év………..hó……….nap

Sz.i.g. szám:…………………………………………… ……………………………………….

Társadalombiztosítási azonosító jel: ……………………………………………………………

Állampolgársága:

 • magyar állampolgár
 • bevándorlási engedéllyel rendelkező személy, engedély száma:…………………………
 • letelepedési engedéllyel rendelkező személy, engedély száma:…………………………..
 • magyar hatóság által menekültként elismert személy, engedély száma:………………….
 • egyéb jogcím:……………………………………………………………………………..

Állandó lakcíme: 5630 Békés, …………………………..u. ……hsz…….lph…….em……ajtó

Bejelentkezés ideje: ………………… év ………………… hó ………… nap

Tényleges tartózkodási hely: ……………………………………………………………………


A született gyermek neve:……………………………………………………………………

Születési hely, idő:……………………………………….,  …………..év ……….hó ……..nap

Társadalombiztosítási azonosító jel:  ……..…………………………………………………….

Adószám: ……………………………………………………………………………………….

A startszámlát vezető pénzintézet neve, székhelye: ..……………………...................................

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

A startszámla azonosítója:………………………………………………………………………

NYILATKOZAT


Alulírott kérelmező kijelentem, hogy más Önkormányzattól gyermekem születése címén támogatásban részesülök

 igen                              nem


Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.


Kérelmemnek helytadó határozat esetén fellebbezési jogomról lemondok

 igen                              nem


Békés, 20…….év ……………….hó …….. nap


            …………………………………………

            kérelmező aláírása
A kérelem kötelező mellékletei:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a Start-számláról szóló igazolás.


Tájékoztatom, hogy a támogatás összege gyermekenként 10.000 Forint, amely a született gyermek részére nyitott Start számlára kerül utalásra.


Hogyan lehet érvényesítetni a jogosultságot:

A gyermek születését követő hónapban a Magyar Államkincstár a gyermek születését igazoló adat és a részére az APEH által hivatalból adott adóazonosító jel megérkezése alapján kincstári számlát nyit, amelyen elhelyezésre kerül 40.000,- Forint. Ehhez, vagyis a Magyar Államkincstárban az igény érvényesítéséhez sem a szülőnek sem a gyermek más törvényes képviselőjének semmiféle intézkedést, igénylést stb. benyújtani nem kell. A támogatás kincstári számlára történő elhelyezéséről a született gyermek gondozója, törvényes képviselője írásban értesítést kap a Magyar Államkincstártól. Ebben részletes tájékoztatást kap a támogatás kérdéseiről is.


Start-számla nyitása:

A Start-számla megnyitása csak lehetőséget jelent, de nem kötelező. Ha a szülő további megtakarítással kívánja a gyermeke életkezdését könnyíteni, akkor ezt csak hitelintézetnél, befektetési szolgáltatónál nyitott Start-számlán teheti meg. Ekkor a szülő megtakarítását az állam további támogatással egészíti ki. A számlát a Magyar Államkincstárral szerződéses viszonyban álló pénzintézetnél nyithatja meg a szülő, vagy a 16 éven felüli gyermek – szülői egyetértő nyilatkozat alapján. Szülőnek az minősül, aki a Start-számla megnyitásakor ténylegesen családi pótlékban részesül.


A szülőnek a Start-számla megnyitása érdekében a választott pénzintézetet meg kell keresnie, ahol a számlanyitás részleteiről, a nyitáshoz szükséges iratokról és egyéb körülményekről szóban és írásban tájékoztatást kap.


4. melléklet

a 11/2012. (III. 30.)  önkormányzati rendelethezK é r e l e m


Oktatási intézmény megnevezése:            ……………………………………………………………………………………………………………

Oktatási intézmény székhelye:            ……………………………………………………………………………………………………………


Gyermek adatai.

Név:                                                    …………………………………………………………………………………………………………...

Születési hely, idő:                                ……………………………………………………………………………………………………………

Lakóhely:                                            ……………………………………………………………………………………………………………

Tartózkodási hely:                                ……………………………………………………………………………………………………………


Nevelőszülő adatai:

Név:                                                    ……………………………………………………………………………………………………………

Lakóhely:                                            ……………………………………………………………………………………………………………

Tartózkodási hely:                                ……………………………………………………………………………………………………………


Az oktatási intézmény igazgatójaként igazolom, hogy fent nevezett gyermek vonatkozásában a ………… év ……… hó …… napjától  ………… év ……… hó …… napjáig tartó időszak étkezési díja  ……………… Forint összeget tett ki, amely összeg 50%-át, …………………………. Forintot kérem az intézmény - - számú számlájára átutalni Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló ……./2012. (III.29.) rendelet 13. §-a alapján.


Békés, ………….. év ……………. hó ………. nap

                                                                                                                                             ………………………………………………….

                                                                                                                                         az intézmény igazgatójának aláírása


P.H.
[1] Módosítva a 19/2012. (VI. 29.), 8/2013. (III. 29.), 33/2013. (XII. 18.) önk. rendeletekkel

[2] Módosítva a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel

[3] Módosítva a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel


[4] Hatályon kívül helyezve a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel

[5] Hatályon kívül helyezve a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel

[6] Hatályon kívül helyezve a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel


[7] Módosítva a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel


[8] Módosítva a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel, hatályba lépés időpontja: 2014. február 1.

[9] Módosítva a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel

[10] Kiegészítve a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel


[11] Hatályon kívül helyezve a 33/2013. (XII. 18.) önk. rendelettel


.