Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/1997. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT "KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP"-JÁRÓL

Hatályos: 2006. 03. 31

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/1997. (VIII. 29.)

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e


AZ ÖNKORMÁNYZAT "KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP"-járól[1]


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 58. §. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a "Környezetvédelmi Alap"-ról és annak kezeléséről az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

A rendelet célja


(1) Békés Város Önkormányzata a környezetvédelmi feladatai megoldása érdekében "Környezetvédelmi Alap"-ot (továbbiakban: Alap) hoz létre.

(2) A rendelet célja, hogy meghatározza az Alap forrásait, felhasználási, illetve gazdálkodási rendjét.

(3) Az Alap megnevezése: Békés Város Önkormányzatának "Környezetvédelmi Alap"-ja.


2. §

Bevételi források


(1) [2] Az Alap bevételi forrásai a következők:

a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege:

b) a Körös-Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által a Békés Város területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a;

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része;

d) az éves költségvetési rendeletben meghatározott - környezetvédelmi célokra elkülönített összeg;

e) a természetvédelmi bírság, melynek kiszabása a jegyző hatáskörébe tartozik;

f) az állampolgár, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az Alap részére történt befizetések, illetve bármely, az Alapot illető egyéb bevétel.

(2) Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célra azok még ideiglenesen sem vonhatók el.


3. §

Az Alap felhasználása


(1)[3] Az Alap felhasználásáról a képviselő-testület évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik oly módon, hogy az évközi felhasználásról a polgármester intézkedik.

(2)[4] Az Alapot Békés Város közigazgatási területén a következő célokra lehet felhasználni:

a) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása érdekében;

b) az emberi egészség védelmére, az életminőség javítására;

c) a helyi természeti erőforrások és értékek megőrzésére, fenntartására;

d) a felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi megőrzésére;

e) a környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok megvételére;

f) a környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére;

g) a környezetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére, stb.

h) környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos reklám költségeinek fedezetére,

i) környezet- és természetvédelemhez kapcsolódó eszközök, berendezések vásárlására,

j) környezet- és természetvédelemhez kapcsolódó pályázatok saját erejéhez.

(3) Az Alapba befolyt összeget, mely az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem kerül felhasználásra, lekötött betétként kell kezelni.


4. §

Az Alap kezelése

(1)[5]

(2) Az Alapba befolyó összegeket és onnan történő kifizetéseket a Polgármesteri Hivatal egyszámlájától elkülönített számlán kell kezelni.


5. §

Hatálybalépés


E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


B é k é s , 1997. augusztus 28.


     Pataki István s.k.                                          Molnárné dr. Tarkovács Márta s.k.

        polgármester                                                                     jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 1997. augusztus 29-én

[1]

Módosította a 16/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet.

[2]

Módosította a 16/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet.

[3]

Módosította a 16/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet.

[4]

Beiktatta a h-j) pontokat a 16/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 16/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet.