Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló 23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 28 - 2021. 01. 27

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

1/2021. (I. 27.)

önkormányzati rendelete

a Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló

23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló 23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„17. §

(4) A kitüntetéssel járó pénzjutalom bruttó 100 000 Ft.”

2. § A Rendelet 27/A. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

27/A. §

(2) A kitüntetéssel „Kiváló Szociális Munkáért” felirattal ellátott elismerő oklevél és pénzjutalom jár, amelynek összege bruttó 100 000 Ft.”

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Békés, 2021. január 27.


    Kálmán Tibor s.k.                                      Tárnok Lászlóné s.k.

      polgármester                                                       jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2021. január hó 27. napján


Tárnok Lászlóné s.k.

         jegyző