Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 02. 15

Békés Város Polgármesterének

35/2020. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról


Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A rendelet hatálya Békés Város Önkormányzatára, valamint Békés Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó költségvetési szerveire terjed ki.

(2) Békés Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, valamint a költségvetési szervek vezetőit, hogy Békés Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat), és a költségvetési szervek bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között beszedje, és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.


2. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a saját hatáskörű önkormányzati működési feladatok, a működési támogatásban részesülő gazdasági társaság, az évente ismétlődő rendszeres és egyéb támogatások, pénzeszköz-átadások 2021. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatok 80 %-án belül, időarányosan teljesülhet.

(2) A 2021. január 1-től esedékes bérintézkedések a költségvetési intézmények, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában végrehajthatóak.

(3) Az eseti önkormányzati támogatás csak akkor folyósítható, ha a támogatásban részesülő a vele kötött megállapodásban rögzített – törvény által előírt – előző évről szóló számadási kötelezettségnek eleget tett, és nyilatkozik arról, hogy esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása nincs.


3. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában az önkormányzat 2020. évre tervezett beruházási, felújítási feladatainak 2021. évi kifizetései a 2020. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak megfelelően. A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.


4. § A 2021. évi költségvetési rendelet megalkotásáig új működtetési, beruházási, felújítási feladat nem indítható, azokra kötelezettség nem vállalható a hiba- és balesetveszély-elhárítási, valamint a Képviselő-testület által elhatározott feladatok kivételével.


5. § A polgármester a központi szabályozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Képviselő-testület által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2021. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megteszi.


6. § A polgármester a folyamatos városüzemeltetési és eredményes közbeszerzési szerződéseket a 2021. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megköti.


7. § Az új költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.


8. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba, és hatályát veszti a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet hatályba lépésével.B é k é s, 2020. december 15.


                 Kálmán Tibor s.k.                                                         Tárnok Lászlóné s.k.

                   polgármester                                                                        jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. december 16. napján.


       Tárnok Lászlóné s.k.

               jegyző