Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 23/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 30 - 2020. 06. 29

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK

13/2020. (VI. 29.)

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJÁRÓL ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉRŐL szóló 23/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti a Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 23/2019. (X. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2/A. §-a.


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


B é k é s, 2020. június 25.


              Kálmán Tibor s.k.                                                                    Tárnok Lászlóné s.k.

                polgármester                                                                                 jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. június 29. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

            jegyző