Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 19

Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Gánt Község Önkormányzata és intézménye 2022. évi költségvetéséről

2022.02.19.

Gánt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Gánt Község Önkormányzatára, képviselő-testületére és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre terjed ki.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősül az önkormányzat következő intézménye: Gánti Német Nemzetiségi Óvoda (a továbbiakban: Óvoda).

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Gánt Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Gánt Község Önkormányzata és intézményének összevont 2022. évi költségvetési főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – 287.203.031,- Ft-ban határozza meg. Ezen belül:

a)működési költségvetési bevételét 156.280.031 Ft
aa)működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 53.409.031 Ft
ab)közhatalmi bevételeket 83.340.000 Ft
ac)működési bevételeket 9.531.000 Ft
ad)működési célú átvett pénzeszközöket 10.000.000 Ft
b)felhalmozási költségvetési bevételét 2.192.000 Ft
ba)felhalmozásási célú támogatások ÁHT-on belülről 2.192.000 Ft
bb)felhalmozási bevételeket 0 Ft
bc)felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft
c)finanszírozási bevételét 128.731.000 Ft
ca)központi, irányítószervi támogatását 38.731.000 Ft
cb)2021. évi pénzmaradványát 90.000.000 Ft
d)működési kiadásait 204.127.031 Ft
da)személyi juttatásokat 53.914.000 Ft
db)munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 7.289.000 Ft
dc)dologi kiadások 48.108.000 Ft
dd)ellátottak pénzbeli juttatásait 2.100.000 Ft
de)egyéb működési célú támogatásokat 92.716.031 Ft
e)felhalmozási kiadásait 42.834.000 Ft
ea)beruházások 16.507.000 Ft
eb)felújításokat 26.327.000 Ft
ec)egyéb felhalmozási célú kiadásokat 0 Ft
f)finanszírozási kiadásait 40.242.000 Ft
fa)hitel, kölcsön törlesztés 0 Ft
fb)ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 1.511.000 Ft
fc) központi, irányítószervi támogatását 38.731.000 Ft
g)működési költségvetési hiányát 47.487.000 Ft
h)felhalmozási költségvetési hiányát 40.042.000 Ft
i)ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetését 1.511.000 Ft
j)hitel, kölcsön törlesztését 0 Ft
k)a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 90.000.000 Ft
l)2021. évi tervezett pénzmaradványát 90.000.000 Ft
m)a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló forrását 0 Ft
összegben állapítja meg.
(2) Gánt Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) és intézménye 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a képviselő-testület e rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
(3)Az önkormányzat és az Óvoda 2022. évi
a)összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet
b)költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet
tartalmazza.
(4)A képviselő-testület az Óvoda 2022. évi központi, irányítószervi támogatását 38.731.000,- Ft-ban állapítja meg.
III. Fejezet

Tartalékok

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az Óvoda 2022. évi tartalékának összegét 56.087.937,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 39.884.469,- Ft-ban, a céltartalékok összegét 16.203.468,- Ft-ban határozza meg.

(3) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

Fejlesztési kiadások

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait 15.807.000,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Óvoda beruházási kiadásait 700.000,- Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait 26.327.000,- Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 0,- Ft-ban határozza meg.

(4) A képviselő-testület az Óvoda felújítási kiadásait 0,- Ft-ban állapítja meg.

(5) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

Kötelezettségek

5. § (1) A képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségeket évenkénti bontásban a 6. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2022. évben nem áll fenn.

(3) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat olyan fejlesztést nem tervez, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

VI. Fejezet

Eljárási szabályok

6. § (1) Az Óvodának a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratában meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működnie és gazdálkodnia a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az Óvoda vezetőjét a 2022. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja. A szabad pénzeszköz betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A polgármester a betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. A lekötött betét felszabadítására 500.000,- Ft értékhatárig a polgármester, az feletti összeg esetén a képviselő-testület jogosult.

(5) Az önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti illetve bekerülési értéken tartja nyilván.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal módosítja.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 20.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 5.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(8) A (7) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2022. december 31. napjáig gyakorolható.

(9) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.

(10) A képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(11) Az Óvoda finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmény jelzése szerint történik.

(12) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(13) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg.

(14) Hitel, kölcsön felvétele kizárólag a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(15) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(16) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztési forrás elérését célzó pályázatokat benyújtsa az esetleges saját forrás biztosítása mellett, amelyről a képviselő-testületet utólag köteles a pályázat benyújtását követő következő soros testületi ülésen tájékoztatni a képviselő-testületet.

VII. Fejezet

Vegyes rendelkezések

7. § (1) Az önkormányzat és az Óvoda költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi tervezett összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2022. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

8. §1

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

1

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.