Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2014. 02. 27

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2007. (III. 30.)

r e n d e l e t e


A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL[1]Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a temetőkről, és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: törvény) 41. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet előírásaira, az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:


Általános rendelkezések


1. §


A rendelet hatálya kiterjed a 2. §-ban meghatározott azon temetőkre, ahol Békés Város Önkormányzata a köztemető fenntartására vonatkozó kötelezettségéről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik, valamint ezen temetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos összes tevékenységre.


2. §


(1) Békés Város Önkormányzata a köztemető fenntartásával kapcsolatos kötelezettségét kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján az alábbi temetőben teljesíti:


       Rózsa temető (Békés, 3732. hrsz.)


(2)   A temető tulajdonosa, fenntartója és üzemeltetője (továbbiakban: fenntartó) a Református Egyház.


3. §


A temető fenntartása, építési előírások


(1) Fenntartó feladata:


- a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek – törvényben meghatározott képesítésű alkalmazott általi - karbantartása, szükség szerinti felújítása és gondozása;

- a temetőhöz biztonságos megközelítést szolgáló út biztosítása;

- a ravatalozóhoz burkolt út biztosítása.


(2)  A temetőt sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető fenntartója jelöli ki.


(3)  A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével – szabályszerű eljárás mellett – ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni. Külön sírhelytáblákat kell kijelölni a felnőttek, a 10 éven aluli gyermekek, valamint a halva születettek, az elvetélt magzatok és a csonkolt testrészek eltemetésére.


(4)  Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása során az alábbi építési és egyéb előírásokat be kell tartani új parcella kialakítása esetén:


 1. a temető területén belüli közcélú zöldfelületek és utak területe újabb temetési helyek létesítésével nem csökkenthető;
 2. a sírgödör mélysége 200 cm. Rátemetés esetén a koporsót úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírhelyek, sírboltok méreteit egyebekben a temetőszabályzat tartalmazza; -
 3. új parcellát nyitni csak parcellázási terv alapján, a tereprendezési munkák elvégzését és előfásítást követően lehet;
 4. urnafülke (kolumbárium) és urnasírbolt, sírbolt csak építési engedély alapján építhető, a tervet a fenntartónak be kell mutatni;
 5. a temetőterületen belül a kerítések mentén zöldsávot kell kialakítani. A temetési helyek, a terület maximum 60 %-át foglalhatják el;
 6. a sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság szabályozhatja;
 7. a sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.


4. §


A sírhelyekkel, sírjelekkel, sírgondozással kapcsolatos szabályok


 (1)  A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező. A hant nélküli parcellák létesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki.

(2)   A sírbolt, síremlék karbantartásáról annak létesítője (örököse) vagy a sírhellyel egyébként rendelkezni jogosult köteles gondoskodni. A temető tulajdonosa a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a biztonságos használatot veszélyeztető sírjel vagy a sírbolt helyreállítására köteles felhívni. A felhívást – a temetési hely megjelölésével – a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni, és a felhívás közlését a rendelkezésre jogosult ismert lakcímén is meg kell kísérelni. Ha a sírjel felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére nem állítja helyre és az életet is fenyegető közvetlen veszély áll fenn, akkor a közvetlen veszélyt a rendelkezni jogosult költségére a temető tulajdonosa szünteti meg. A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.


5. §


A temető üzemeltetésének, igénybevételének szabályai


(1)   A halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – temetőben vagy temetkezési emlékhelyen létesített temetési helyen szabad.


(2)   A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban – fő szabályként – folytatólagos sorrendben kell felhasználni.


(3)   Felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni. Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még urnák is temethetők.


(4)   A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni.


(5)   A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Kivételt képez ez alól a fertőző betegségben elhunytak koporsója.


(6)   A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni vagy sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad. Az uránt a talaj szintétől legalább 0,5 méter mélységbe kell elhelyezni.


(7)   Az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel igazolásával ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni.


(8)   A temetőkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról a fenntartó gondoskodik. Az urna kiadását az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kérheti az átvétel egyidejű igazolásával.


(9)[2] Szociális temetés céljára – a koporsós és urnás temetések esetében is – az 50-es számú parcella szolgál.


6. §


A sírboltra vonatkozó szabályok


(1)   A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a terület használati díját megfizette.


(2)   Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírboltkönyvben bejegyzett rendelkezései az irányadók.


(3)   Amennyiben a sírbolt tulajdonosa a temetkezési jogosultságról a sírboltkönyvben vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el.


(4)   A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették.


7. §


A temető lezárása, megszüntetése, kiürítése


(1)   Temető és temetési hely lezárásáról, megszüntetéséről és kiürítéséről a fenntartó dönt.


(2)   A temető lezárását és megszüntetését megelőzően a törvényben meghatározott módon a megszüntetés tényét közzé kell tenni.


(3)   Lezárt temető vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a használati idő le nem jártáig – kegyeleti szempontból – nem idegeníthető el és más sírra, sírboltra nem helyezhető át.


(4)   Működő temetőben vagy temetőrészben felállított síremléket lebontani, áthelyezni csak a fenntartó engedélyével szabad.


8. §


A temetési helyek megváltási díjai és a megváltás időtartama


A temetkezéssel összefüggő díjakat - a díszsírhelyek kivételével - az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek kell fizetnie. A díszsírhely vonatkozásában a díjak megfizetése az adományozó feladata. A temetési hely megváltásának díját, a temető-fenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények vállalkozók részéről történő igénybevételének díját a temetőszabályzat tartalmazza.


9. §


Temetkezési szolgáltatások


(1)  A temetőben temetkezési szolgáltatás csak az arra vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával végezhető. A temetkezési szolgáltatást végzőknek a rendelet mellékletét képező temetőszabályzatban meghatározott díjat kell fizetni.


(2)  A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) talált értékekről (ékszer, nemesfémből készült protézis) és a találás körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A talált érték biztonságos megőrzéséről a jogosultaknak történő átadásig a fenntartó gondoskodik.


10. §


Nyilvántartások vezetése


(1)   A temető fenntartója az új sírmezők (sírnegyedek, sírparcellák) megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről. A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban a fenntartó köteles vezetni. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig a fenntartónak tűztől védve, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadnia a Békés Megyei Levéltárnak.


(2)   A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést) időrend szerint a következő adatok feltüntetése mellett kell bejegyezni:

 • folyószám;
 • a temetés napja (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának napja);
 • az elhalt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, utolsó lakóhelyének a címe;
 • az elhalálozás időpontja;
 • fertőző betegségben elhunytaknál a halál oka;
 • a sírhelytábla, a sírhelysor, a temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve és lakcíme, továbbá a síremlékre vonatkozó bejegyzések.


(3)   A nyilvántartó könyvhöz kapcsolódóan betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címét.


(4)   Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva született gyermekekről. A jegyzékben fel kell tüntetni a halva született magzat anyjának nevét, az elhantolás (urna elhelyezés) időpontját és a föléje tűzött fejfa sorszámát.


(5)   A sírboltkönyv, a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírboltkönyvet a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével. A sírboltkönyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit.


(6)   A nyilvántartó könyvbe, és a sírboltkönyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult tekinthet be.


A temető rendje


11. §


(1)   A temetők nyitvatartási idejét a temetőszabályzat tartalmazza.


(2)   A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.


(3)   A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.


(4)   A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni, elmozdítani tilos.


(5)   A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a temető fenntartójával történő előzetes egyeztetést követően szabad kivinni.


(6) A temető területén hulladékot csak az arra kijelölt helyen lehet elhelyezni. A hulladék elszállításáról a temető fenntartója gondoskodik.12. §


(1)   A temetőkben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.


(2)   A temetők területére kutyát bevinni – a vakvezető kutyák kivételével – tilos.13. §


(1)   Gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral a temető területére behajtani tilos.


(2)   Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre és – esetenként – a láthatóan idős betegekre nem vonatkozik.


(3)   A mozgáskorlátozottak kivételével a (2) bekezdés szerinti, további behajtási jogosultak, eseti behajtási engedéllyel közlekedhetnek gépjárművel a temetőben.Vegyes és záró rendelkezések


14. §


Díszsírhely adományozása


(1)  Az önkormányzat azon elhunyt személyeknek, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, haláluk esetén díszsírhelyeket adományozhat.


(2)  A díszsírhelyek megváltását – kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján – az önkormányzat végzi. A díszsírhely használati ideje a temető megszüntetéséig tart.


(3)  A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása mellett – az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói is eltemethetők.


(4)  A sírok gondozásáról az elhunyt hozzátartozója, ennek hiányában az önkormányzat gondoskodik.

15. §


Megváltás nélküli sírhelyek újra hasznosítása csak Békés Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályának előzetes véleménye alapján lehetséges.


A temetői díjak


16. §


(1) A temetőben érvényes díjakat a képviselő-testület a temető tulajdonosával egyeztetve határozza meg.


(2) A temetőben a következő sírhelyárak érvényesek:


a) Egyszemélyes ingyenes sírhely: csak a Rózsa temetőben a kijelölt parcellában 25 évre 1,5 x 3 m-es terület


b) Egyszemélyes kedvezményes árú ásott sírhely 25 évre csak a kijelölt parcellában 17,500 Ft (700 Ft/év)


c) Valamennyi többi sírhely 2 vagy több személyre, de azonos méretben, 3 x 3 m-es területen az alábbi megosztásban (nagyobb méret esetén a díj is arányosan nő):

Ásott sír esetén 25 év megváltási időre:

      1. sorban 81,250 Ft (3250 Ft/év)

      2. sorban 60,000 Ft (2400 Ft/év)

      3. sortól 51,250 Ft (2050 Ft/év)

Kripta esetén 60 év megváltási időre:

1. sorban 162,000 Ft (2700 Ft/év)

2. sorban 120,000 Ft (2000 Ft/év)

3. sortól 102,000 Ft (1700 Ft/év)


d) Díszsírhely: (ravatalozó mellett, főútnál, ill a külön erre kijelölt területen) 2 személyre 3 x 3 m-es terület, 60 év megváltási időre egységesen 195,000 (3250 Ft/év)


e) Urna és gyermeksírhely az adott parcellában előírt ásott sírhely 50 %-a.


f) Kijelölt urnatáblában az alábbi árak érvényesek:

Az urnahelyek árai 25 év megváltási időre érvényesek. Ezen túlmenően csak a sírhely árát kell kifizetni, amit külön jelzünk egy évre kivetítve. A váltási idő a 25 éven túl 10, 25 vagy ezek többszöröse lehet. Újabb behelyezés esetén az eltelt időt az akkor érvényes sírhelyárral kell kifizetni (a mindenkori díszsírhely éves árának a fele). Türelmi idő: 2 év (rendes sírhely esetén 5 év)

Kis egyes               95,000 Ft, minden további év 1600 Ft

Kis kettes              130,000 Ft, minden további év 1600 Ft

Nagy kettes           150,000 Ft, minden további év 1600 Ft

Keretes kissír         150,000 Ft, minden további év 1600 Ft


g) Több személyes sírhely esetén újratemetkezésnél az eltelt idő arányában újraváltást kell fizetni.


17. §


(1) E rendelet alkalmazásában hozzátartozó alatt a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott hozzátartozókat kell érteni.


(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temető fenntartója által elkészített és e rendelet mellékletét képező temetőszabályzat irányadó.


(3) [3]

18. §

A rendelet 2007. április 1. napjával lép hatályba.

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.[4]


Békés, 2007. március 29.


                          

1. sz. melléklet a 16/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelethez


Temetőszabályzat

a temetők használatának rendjéről

A Békési Református Egyházközség Presbitériuma a temetőkről szóló, többször módosított 1999. évi, XLIII. tv. (a továbbiakban tv.) és az annak végrehajtása tárgyában kiadott ugyancsak többször módosított 145/1999. Korm. r. (a továbbiakban: vhr.) alapján a tv. 6. §/4/bek.-ben kapott felhatalmazás alapján megalkotja az alábbi temetőszabályzatot.

 1. FEJEZET

A TEMETŐ

Általános szabályok

 1. § A Békési Református Egyházközség (a továbbiakban: tulajdonos) tulajdonában állnak, mint felekezeti temetők az alábbi ingatlanok:
  1. a békési 3732 hrszú Rózsa temető, területe: 19 ha 3691 m2,
 2. § A temető fenntartója és üzemeltetője a tulajdonos (továbbiakban tulajdonos).
 3. § A tulajdonos a tulajdonjogának és a temető felekezeti jellegének veszélyeztetése nélkül kegyeleti közszolgálati szerződésben biztosíthatja a helyi önkormányzat részére a köztemető fenntartásával járó kötelezettsége teljesítését. Biztosítja továbbá a viszonosság alapján más felekezetekhez tartozók részére is a temetkezést a temetőben. Az e rendelkezésekbe ütköző megállapodás semmis.
 4. § A szabályzat hatálya a tulajdonos temetőire, a temetőlátogatókra, a temetőben munkát végző vállalkozókra és a temetkezési szolgáltatókra, a szolgáltatások igénybevevőire terjed ki és rendelkezéseit alkalmazni kell a temetőre vonatkozó jogviszonyokban minden szerződő félre.

Fogalom meghatározások

 1. § E szabályzat alkalmazásában:
  1. Használati idő: a temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama, amely hamvasztásos temetés esetén 10 évnél, egyéb esetekben 25 évnél rövidebb nem lehet, sírbolt esetén legalább 60 év.
  2. Sírhely: koporsós temetésre szolgáló temetési hely, amely a betemetések számától függően lehet egyes, kettes vagy többes sírhely, a megváltás időpontjától függően előreváltott vagy a betemetéssel egy időben váltott sírhely, illetve a kialakítás módjától függően hantolt, hantolatlan, fedett vagy kerített sírhely, végül a méretétől függően kisméretű (gyermek- urna) sírhely. Díszsírhely az elhalt érdemeire tekintettel a tulajdonos ill. a helyi Önkormányzat által adományozott temetési hely ill. az e célra kijelölt parcellában létesített sírhelyek.
  3. Sírbolt: a sírhelyen létesített terepszint alatti és feletti vagy kizárólag terepszint feletti építmény.
  4. Keretezett sírhely: a szilárd építési anyagból körülépített, de nem fedett sírhely; fedett sírhely: a szilárd építési anyagból körülépített és lefedett sírhely (e két fogalom együtt a továbbiakban: keretezett sírhely.)
  5. Betemetés: koporsónak földbe vagy sírboltba temetése, illetve urnának sírhelybe, urnasírhelybe vagy urnasírboltba helyezése.
  6. Sírhelyváltás (megváltás): a temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzése határozott időre díjfizetés ellenében; e jogról annak megszerzője lemondhat más kedvezményezett javára; újbóli sírhelyváltás (újraváltás): a használati idő meghosszabbítása; sírhely előreváltása: a sírhelynek a betemetést megelőző megváltása.
  7. Sírnyitás: a sírhelynek, sírboltnak az ÁNTSZ (a továbbiakban. intézet) által rátemetés, hamvasztás, máshová temetés vagy egyéb okból engedélyezett felnyitása.
  8. Urnasírhely: a hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére szolgáló sírhely.
  9. Urnasírbolt: a hamvakat tartalmazó urna elhelyezésére szolgáló terepszint alatti és feletti vagy kizárólag terepszint feletti építmény.
  10. Sírgödör: a sírhelyen a koporsó elhelyezésére szolgáló legalább két méter (rátemetés esetén 1,6 m) mélyre ásott gödör, amelyet a sírhely hossztengelyével párhuzamosan úgy kell kiásni, hogy a sírhelyen betemetni szándékolt koporsók egymás mellett elhelyezhetők legyenek.
  11. Sírjel: a temetési hely megjelölésére szolgáló jel (fejfa), síremlék vagy más létesítmény.
  12. Rátemetés: koporsóval már betemetett sírhelyre történő sírnyitási engedélyhez kötött koporsós temetés. Nem rátemetés urnának a koporsóval betemetett sírba helyezése vagy urnatartónak a sírra helyezése.
  13. Exhumálás: a holttest-maradványok kivétele céljából történő sírnyitás.
  14. Újratemetés: eltemetett koporsónak, urnának exhumálás utáni eltemetése más temetési helyen.
  15. Hűtés: holttestnek a temetőben történő eltemetéséig tartása erre szolgáló hűtőben.
  16. Holttest ideiglenes tárolása: máshol eltemetésre kerülő holttest erre szolgáló hűtőben tartása átmeneti ideig.
  17. Beszámítás: a temetési hely újraváltásakor (átalakításakor ill. újabb temetéskor) a le nem járt használati időre eső arányos megváltási díj beszámítása a fizetendő összegbe.
  18. Köztemetés: Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jogszabályban meghatározott határidőn belül gondoskodik.

A temető részei, a temetési helyek méretei, temetési helyek betemethetősége

 1. § (1) A temető területe sírhelytáblákra (parcellák) osztott, a sírhely táblák számozott sorokra osztottak, a sorokba rendezett sírhelyek, sírboltok sorszámokkal vannak ellátva. A sírboltok és urnasírboltok külön-külön számozással is el vannak látva és nyilvántartásuk sírbolt könyvben történik.

(2) A temetési helyek kijelölése, méreteinek meghatározása, a temetésre szolgáló parcellák kijelölése a tulajdonos hatáskörébe tartozik.

 1. § (1) Egyes sírhelyre egy koporsós betemetés, egy rátemetés, két urna betemetése és egy urnatartó elhelyezése engedélyezhető.

(2) Kettes sírhelyre két koporsós betemetés, két rátemetés, négy urna betemetése és két urnatartó elhelyezése engedélyezhető.

(3) Többes sírhelyre annyi koporsó temethető, amennyire azt eredetileg megváltották, engedélyezhető továbbá ugyanannyi rátemetés, kétszer annyi urna betemetése és a megváltási számnak megfelelő urnatartó elhelyezése. Többes sírhelyet újraváltani az egész sírhelyre csak egységesen lehet.

(4) A sírhely bekeretezését és lefedését a tulajdonossal engedélyeztetni kell a munka megkezdése előtt, vázlatterv benyújtásával. Az engedélyeztetés minden esetben engedélyezési díj köteles, melynek mértéke keretezett síremlék építésénél 30 %-a, sírboltnál 50 %-a az adott helyen érvényben lévő sírhely árának. A beépítéssel a használati idő az eredetihez képest nem változik meg, kivéve ha ezt a rendelkezésre jogosult külön meg nem hosszabbítja.

 1. § (1) Urnafülke, urnasírhely, urnasírbolt kizárólag urna elhelyezésére szolgáló temetési helyen, a temető erre kijelölt részén létesíthető.

(2) Háromnál több urnafülkét tartalmazó létesítményt a temetőben csak a tulajdonos létesíthet. Három vagy kevesebb urnafülkét a temető erre kijelölt helyén a tulajdonos engedélyével lehet létesíteni. A tulajdonos engedélye nem pótolja a szükséges más engedélyek beszerzését.

(3) Urnasírhelybe illetve urnasírboltba legfeljebb 6 urna helyezhető el.

(4) Urnának sírhelyre történő temetése a használati időt nem hosszabbítja meg és a sírhely sem minősül urna sírhelynek. Egyébként urnának földbe temetése (urnasírhely, vagy urnasírbolt) esetén a sírhelyre és a sírboltra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni a szabályzatban megjelölt eltérések figyelembevételével (pl. méretek, használati idő és megváltási díj stb.).

 1. § (1) Sírbolt (kripta) egyes, kettes vagy többes sírhelyen létesíthető. Az egyes sírboltba két koporsó és két urna, a kettes sírboltba hat koporsó és hat urna temethető be. Többes sírhelyen létesített sírboltba betemethető annyi koporsó amennyire megváltották és ugyanannyi urna. Az urna betemetése következtében a sírbolt nem minősül urnasírboltnak. Sírbolt építése csak a tulajdonos írásbeli engedélye alapján lehetséges a sírhely megváltását követően. Ez az engedély nem pótolja az esetleg szükséges más hatósági engedélyeket, amelynek beszerzése az építtető kötelessége.

(2) A sírbolt létesítője sem az építéssel sem más módon nem szerezheti meg a földterület tulajdonát.

(3) A sírbolt létesítése előtt erre vonatkozó írásbeli megállapodást kell kötni a tulajdonossal, amelyben meg kell jelölni a sírboltba temethető koporsók és urnák számát, meg kell állapítani a létesítmény használatára, karbantartására vonatkozó szabályokat, a tulajdoni kérdéseket, a használati idő megszűnése esetén követendő eljárást és azok biztosítékait továbbá a jogviszonyból eredő mindazokat a kérdéseket szabályozni kell, amelyeket bármelyik fél fontosnak tart.

(4) A sírbolt használati idejének kezdete a létesítés vagy az első betemetés ideje közül a korábbi.

(5) A sírbolt a sírhely újraváltására vonatkozó szabályok szerint újraváltható.

(6) A temető látványát rontó, a közízlést és a kegyeleti jogok gyakorlását sértő sírbolt létesítésére engedély nem adható, az elhanyagolt, romos sírbolt újraváltása nem engedélyezhető.

(7) A sírbolt használati idejének lejártakor a rendelkezési jog jogosultja a sírboltot lebonthatja és anyagát elviheti, a holttestmaradványok elhelyezéséről azonban köteles gondoskodni. Ha ezt 30 napon belül nem teszi, a sírbolt a temető tulajdonos tulajdonába kerül és azzal szabadon rendelkezik és egyidejűleg gondoskodik a holttestmaradványok erre kijelölt közös sírba helyezéséről.

(8) A biztonságot veszélyeztető illetve, életveszélyes sírbolt rendelkezési jogának jogosultja köteles a veszélyhelyzetet megszüntetni.

 1. § Egyéb temetői létesítmények és használatuk:

(1)Ravatalozó építménye a tulajdonos tulajdonában van. A ravatalozó és berendezésének használata kötelező (ez alól kivételt képeznek a köztemetése ill. indokolt esetben a tulajdonos a temettető kérésére eltekinthet tőle); a használat ellenében a szabályzat 1. sz. mellékletében megállapított esedékes díjat kell fizetni a tulajdonosnak.

(2) Kerítés és az utak a temető részei, karbantartásukról a tulajdonos gondoskodik.

(3) A sírjel a megváltott sírhelyen helyezhető el, az elhelyezéséről a jogosult köteles gondoskodni. A sírjellel az rendelkezik, aki a sírhellyel rendelkezik.

(4) Az ásott kutakat, a fúrott kutat és a vezetékes vízkifolyót víznyerés céljából a kegyeleti jogot gyakorlók és a vállalkozók ellenérték fizetése nélkül használhatják.

(5) A még meg nem váltott temetési helyek, a temetésre igénybe nem vett parcellák és egyéb területek, utak, fák, sövények a tulajdonos használatában vannak.

(6) A temető biztonságos használatát veszélyeztető sírjel, sírbolt helyreállítására a rendelkezési jog jogosultja köteles. A helyreállításra a temető tulajdonosa írásban hívja fel a rendelkezési jog jogosultját, egyidejűleg a temető hirdető táblájára is kihelyezi a felhívás másolatát. Ha 90 napon belül a helyreállítás nem történik meg, a veszélyhelyzetet a tulajdonos szünteti meg a rendelkezési jog jogosultjának költségére. A helyreállítás megtörténtéig a temetési helyre temetés nem történhet.


 1. § A temetési helyek méretei a következők (nem azonosak a síremlékek méretével!):
  • egyes sírhely 150 cm x 300 cm
  • kettes sírhely 300 cm x 300 cm,
  • kisméretű (gyermek és urna) sírhely 100 cm x 150 cm,
  • sírbolt méretét a betemethető koporsók számától függően a sírhelyekre vonatkozó méretek szerint kell megállapítani és írásban rögzíteni,
  • keretezett sírhely körül 15-30 cm széles járda létesítendő,
  • egymással szemben elhelyezkedő sírhelyek sírjele közötti távolság legalább 80 cm,
  • sírgödör mélysége 200 cm, rátemetés esetén 160 cm, urna rátemetése esetén 50 cm, urnatartó a sír felületére is helyezhető,
  • a sírhelyek közötti távolság legalább 60 cm.
 2. § A temető arra kijelölt részein csak azonos építészeti és kertészeti kialakítású sírhelyek létesíthetők (pl. urnaparcella).
 3. § Emberi szervek, szervmaradványok, csonkolt testrészek, halvaszületett valamint elvetélt magzatok temetési helyét a fenntartó jelöli ki.
 4. § A temetési helyek nyilvántartását a tulajdonos végzi. Ennek során elkészítteti a temető térképét, feltüntetve azon, hogy mely sírhelytáblák milyen temetési célra szolgálnak és gondoskodik a térkép naprakész vezetéséről. Vezeti a sírbolt könyvet és a temetési helyek nyilvántartását. A nyilvántartások tartalmára a tv. 18 §-ának rendelkezései irányadók. A nyilvántartás elektronikus úton is vezethető, de gondoskodni kell a biztonságos megőrzéséről írott (nyomtatott) formában is.

A temető és temetési hely megszűnése, megszüntetése

 1. § Ha a temető betelt a tulajdonos jogosult azt lezárni. Lezárt temetőbe további temetés nem végezhető és a használati idő lejártával a temető kiüríthető. A lezárt temetőben is gondoskodni kell a sírhely táblák megközelítésére alkalmas út karbantartásáról.
 2. § Ha a temetőrész, sírhely tábla, temetési hely betelt, oda csak urna helyezhető el, illetve koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelyre történhet, ha annak feltételei fennállnak.
 3. § Ha a temetési hely használati ideje lejárt a temetési hely megszüntethető.


 1. FEJEZET

A TEMETŐ HASZNÁLATA ÉS MŰKÖDÉSE

Általános szabályok

 1. § (1) A temetőt és létesítményeit kegyeleti jogok gyakorlására és ezzel összefüggő munkák végzésére csak nyitvatartási idő alatt és rendeltetésszerűen lehet használni.

(2) A temetési hely ápolását és gondozását végző jogosult (rendelkezési jog jogosultja), a kegyeleti jogát gyakorló temető látogató, a temetési szertartás és a kegyeleti ünnepekkel és megemlékezésekkel kapcsolatos szertartások résztvevői kivételével a temetőt és létesítményeit csak a tulajdonos engedélye alapján lehet használni.

(3) Temetési hely használatára megváltás útján csak határozott időre lehet jogot szerezni (rendelkezési jog). Rendelkezési jog jogosultja az, aki a temetési helyet megváltotta vagy akit ő megjelöl, ennek hiányában az, aki az elhunyt temetéséről köteles gondoskodni.

Temetési hely váltása

 1. § (1) Temetési helyet megváltani csak a tulajdonostól lehet, az általa kijelölt temetési helyre. A megváltásról a tulajdonos számlát ad, melyen a címben szereplő személy a rendelkezési jog megszerzője. Ettől eltérő személy esetén a rendelkezésre jogosultat a számlán és a nyilvántartásban is fel kell külön tüntetni.

(2) Több koporsó (urna) befogadására váltott temetési hely csak együttesen váltható meg és ugyanígy váltható újra.

(3) Előre váltott sírhely betemetésekor, valamint több koporsó (urna) befogadására váltott temetési hely esetén minden betemetés és rátemetés alkalmával a temetési helyet újból meg kell váltani a le nem járt évek arányos díjának beszámításával. Ezt a szabályt kell alkalmazni sírboltba (urnasírboltba) temetés esetén is. 5 éven belüli betemetés ill. rátemetés esetén a tulajdonos nem él az arányos díjbeszámítás jogával, azonban a használati idő számítása újra indul.

(4) Temetési hely újraváltása a sírhelyre vonatkozó szabályok szerint koporsós betemetés esetén 25 évnél, sírboltba 60 évnél, urnás betemetés esetén 10 évnél rövidebb idő nem engedélyezhető. Újraváltásnál elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes örököse.

(5) Urna sírhelybe temetésekor, a sírhelyre vonatkozó újraváltási szabályt kell alkalmazni.

(6) Urna sírboltba történő temetésekor biztosítani kell a minimális (10 év) használati időt. Ha ennél több idő van még hátra, akkor nem kell külön megváltási díjat fizetni.

A használati idő

 1. § (1) A temetkezési helyek megváltás útján megszerezhető rendelkezési jogának időtartama (használati idő):
  • sírhelybe, keretezett sírhelybe történő koporsós betemetés illetve rátemetés esetén az utolsó betemetéstől számított 25 év,
  • sírboltba történő koporsós temetés esetén az utolsó koporsós betemetéstől számított  60 év,
  • urnafülke és urna sírhely 10-25 év
  • urnasírbolt 25 év.

(2) A használati idő a megváltással azonos időtartamban többször is meghosszabbítható, kivéve, ha a terület átalakítására vagy más célra történő felhasználására sor kerül.

(3) A használati idő lejártával – újraváltás hiányában – a rendelkezési jog megszűnik és a temetési hellyel a rajta lévő felépítménnyel együtt a lejártát követő 30 nap után a tulajdonos rendelkezik.

(4) Urnának sírhelybe való betemetése és temetési helyre rátemetett holttest maradványok a használati időt nem hosszabbítják meg.

A temető működése

 1. § A temető működését a tulajdonos köteles folyamatosan biztosítani. Ennek körében e- szabályzat alapján:
  1. meghatározza a temetkezési szolgáltatás és a vállalkozási tevékenységek ellátásának rendjét,
  2. biztosítja az eltemetés feltételeit,
  3. biztosítja a kegyeletgyakorlás feltételeit és ellenőrzi annak betartását, gondoskodik a temető nyitásáról és zárásáról,
  4. elvégzi a temető és létesítményei takarítását, tisztán tartását, az utakat karbantartja, gondoskodik a hó eltakarításáról, az utak síkosság mentesítéséről,
  5. összegyűjti és elszállítja a hulladékot,
  6. összehangolja a temetői létesítmények használatát, a temetések zavartalan lebonyolítását,
  7. felügyeli a temetői szabályzat betartását és annak megszegőivel szemben a szükséges intézkedéseket megteszi,
  8. Nem tartozik a tulajdonosi feladat ellátás körébe halottak átvétele, hűtése, tárolása, ravatalozása, a temetési szertartás alatti szállítása. E tevékenységeket az eltemettető által kiválasztott temetkezési szolgáltató végzi.III.  FEJEZET

A TEMETŐBEN VÉGEZHETŐ MUNKÁK

Általános szabályok

22. § (1) A temetőben munkát végezhetnek a kegyeleti jogok gyakorlói, temetkezési szolgáltatók és temetkezési szolgáltatóknak nem minősülő más vállalkozók. A temetőbeli munkavégzés rendjét ez a szabályzat illetve az ennek alapján a temető tulajdonosával kötött szerződés állapítja meg. A temetési szolgáltatók és más vállalkozók a kötelező szakmai előírásokat is kötelesek megtartani a temetőben végzett tevékenységük során.

(2) A kegyeleti jogok gyakorlói engedély nélkül végezhetik a temetési hely gondozása körébe tartozó munkát mások jogainak sérelme nélkül. Sövények és fák ültetéséhez ill. kivágásához, valamint műtárgyak elhelyezéséhez a temető tulajdonosának engedélye szükséges.

(3) Temetkezési szolgáltatást csak azok, a tevékenységre jogosultsággal rendelkező temetkezési szolgáltatók végezhetnek, akik a temetőfenntartási hozzájárulást megfizették.

(4) Más vállalkozási tevékenységet azok a vállalkozói jogosultsággal rendelkező vállalkozók végezhetnek, akik a temető fenntartási hozzájárulást megfizették. Külön megállapodás keretében ettől el lehet térni (pl. egyéb, a tulajdonosnak végzett munka végzése).

(5) A temetőben vállalkozási tevékenységet csak a kegyeleti jogok sérelme nélkül lehet végezni. Vasárnap és ünnepnapon a temetőben a temetési hely gondozását kivéve munkát végezni tilos.

23. § (1) A temetkezési szolgáltatások közül az alábbiakat kizárólag a tulajdonos ill. a vele szerződött temetkezési vállalkozó végezheti:

 • halott hűtése, ideiglenes tárolása
 • ravatalozás,
 • sírásás és visszahantolás, urnasírhely nyitás és urna visszahelyezés,
 • sírnyitás,
 • ravatalozó és a kellékek használata,
 • újratemetés,
 • exhumálás
 • sírbolt kialakításával összefüggő sírásás

(2) A temetkezési szolgáltatók közötti egyenlőséget a fenntartó köteles biztosítani.

A temetés és a hozzákapcsolódó tevékenység

24. § (1) A temetés egyházi vagy világi temetés lehet és történhet koporsóban vagy hamvasztásos temetés esetén urnában. A temetés méltóságának biztosítása érdekében a szükséges megrendeléseket az eltemettetőnek olyan időben kell megtennie, hogy a tulajdonos és a temetkezési szolgáltató felkészülése biztosítható legyen.

(2) A temetési szertartást a halott végakaratának tiszteletben tartásával az eltemettető választja meg. A temetési szertartás rendjét a temetőben folyó munkával megzavarni tilos. A sírba helyezésről (urna elhelyezéséről) a tulajdonos és a temetkezési szolgáltató szakszemélyzete együttesen gondoskodik.

(3) A betemetéshez a sírhely és egyéb díjak megfizetését igazoló számla szükséges, amelyet a tulajdonos hivatala ad ki. A halott eltemetéséhez a halott-vizsgálati bizonyítvány átadása, ha pedig a halál körülményeinek kivizsgálására hatósági eljárás indult, a hatóság engedélye is szükséges. A halott-vizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a temető tulajdonosa gondoskodik.

(4) Köztemetés esetén a tulajdonos ingyen sírhelyet biztosít az általa kijelölt temetőben és parcellában. A köztemetés tulajdonos felé felmerülő költségeit kegyeleti közszolgáltatási szerződés hiányában az Önkormányzattal való külön megállapodás rögzíti.

25. § (1) A sír kiásását az eltemettető rendeli meg a tulajdonostól. Az esetleges fedlap levételét és visszatételét az eltemettetőnek kell külön megrendelni a temetőőrnél. Az ebből keletkezett kárért a megbízottat terheli a felelősség. A sír kiásását megkezdeni csak azt követően lehet, hogy a megrendelő igazolja annak megváltását ill. újraváltását és felmutatja az erről kiállított számlát. A sírt szabályos méretek szerint úgy kell kiásni, hogy a sírgödörbe a betemetés biztonságosan végrehajtható legyen, ne veszélyeztesse az élet- és vagyonbiztonságot vagy mások érdekeit.

(2) A sírgödör visszatemetésére a tulajdonos köteles. A visszatemetés más temetési helyek károsítása nélkül a sírhely környezetének rendezését is jelenti. Ha ez a temetéskor nem végezhető el, a tulajdonos legkésőbb 30 napon belül gondoskodik annak elvégeztetéséről.

(3) A koporsó (urna, urnatartó) temetőn belüli szállításáról a temető rendjének biztonsága érdekében a temetkezési szolgáltató gondoskodik. A szállítás gépkocsival vagy kézben történhet.

(4) A ravatalozó és felszereltségei (székek, asztalok, állványok, kandelláberek stb.) a tulajdonos használatában vannak, igénybevételük kötelező. Máshonnan hozott felszerelésekkel a temetőben temetni tilos. A ravatalozó és a felszerelések, kellékek stb. tisztításáról, karbantartásáról a fenntartó köteles gondoskodni.

26. § A temetőben eltemetésre kerülő holttesteket a hűtőben – akkor is, ha a halott-kezelést korábban más temetkezési szolgáltató végezte – későbbi temetés esetén csak a hűtőt és a kiszolgáló helyiségeit bérlő temetkezési szolgáltató helyezheti el. A holttest elhelyezése a kegyeleti jogok sérelmével nem járhat.

27. § Sírnyitás munkáit elkezdeni csak az intézet engedélyének birtokában lehet. Urnának betemetett sírhelybe helyezése nem minősül sírnyitásnak. A sírnyitáshoz a rendelkezési jog jogosultjának hozzájárulása is szükséges, kivéve, ha azt nyomozó hatóság rendelte el, ilyenkor a jogosult értesítése is elég. (vhr.35)

28. § Újratemetés az intézet engedélye után a rendelkezési jog jogosultjának megrendelése alapján történik a betemetés ill. rátemetés szabályainak alkalmazásával.

29. § Rátemetés csak jelen szabályzatban írt feltételek fennállta esetén sírnyitási engedély alapján végezhető.

30. § (1) Sírnyitást és exhumálást a sírgödör fokozatos mélyítésével úgy kell elvégezni, hogy az a sírjelben, síremlékben kárt ne okozzon. Ha a sírnyitás előreláthatólag ezeket veszélyezteti, akkor a rendelkezési jog jogosultja felé ezt jelezni kell. A sírnyitást folytatni csak akkor lehet, ha arra a jogosult írásban utasítást ad a fennálló veszély ellenére. A sírnyitás során fokozott gondot kell fordítani a biztonságos munkavégzésre, a munkavédelmi szabályok betartására és a kegyeleti jogok megtartására.

(2) Az exhumálás során felszínre kerülő holttest maradványok összegyűjtését az engedélyben írottak szerint, a kegyeleti jogok megtartásával úgy kell elvégezni, hogy a temetőlátogatókat ne zavarja.

(3) Az exhumálás következtében megüresedett temetési hely használati joga megszűnik, hacsak a rendelkezési jog jogosultja annak fenntartásáról nem nyilatkozik. A nyilatkozat csak írásban tehető meg.


IV. FEJEZET

A TEMETŐI DÍJAK

31. § (1) A tulajdonos presbitériumának hatáskörébe tartozik a temetőben érvényes díjak megállapítása és módosítása. Ennek keretében a presbitérium a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos szükséges és indokolt költségek figyelembevételével állapítja meg:

a.) temetési hely megváltásának és újraváltásának díjait,

b.) a ravatalozó használatának és a temetőfenntartás díjait,

c.) temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját, valamint

d.) a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjakat.

(2) A díjak megállapítása a temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos szükséges és indokolt költségek figyelembevételével történik.

(3) A temetőben szedhető díjakat a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza.V. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

32. § A köztemetésből adódó kötelezettségek biztosítására a tulajdonos a helyi Önkormányzattal kegyeleti közszolgáltatási szerződést köt.

33. §. (1) A temető kegyeleti méltóságának megőrzésére mindenki köteles, ennek érdekében tilos a temetőben mindenféle olyan tevékenység, amely a temető kegyeleti méltóságával össze nem egyeztethető, így különösen sportolás, játék, kedvtelésből történő kerékpározás és motorozás.

(2) Tilos a temetőbe kutyát bevinni.

(3) A temetőben a hulladékot az erre kijelölt helyen kell elhelyezni.

(4) Tilos a temetőbe gépkocsival behajtani. Gépjárművekkel az arra kijelölt parkolóban kell várakozni. Ez alól kivételt képeznek a fenntartó által kiadott behajtási engedéllyel rendelkezők (mozgássérültek, vállalkozók).

34. § A temető nyitvatartási rendje:

nyári időszámítás alatt: 07 órától 20 óráig,

téli időszámítás alatt: 08 órától 16 óráig.

A temető teherbejáratát zárva kell tartani. A teherbejáratot csak arra jogosult nyithatja ki.

35. § A temetőben reklámot elhelyezni tilos. Hirdetményt csak a fenntartó helyezhet ki!

36. § (1) A kiemelkedő jelentőségű helyi és országos történelmi személyiségek temetési helyei a tulajdonos döntése alapján védelem alatt állnak (a továbbiakban: védett sírhelyek). A védett sírhelyek a használati időtől függetlenül megváltott sírhelyeknek minősülnek, gondozásukra a tulajdonos köteles.

(2) A védett sírhelyek felsorolását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Valamely sírhely védelem alá vételét bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A döntés a tulajdonos hatáskörébe tartozik, kivéve a Nemzeti Kegyeleti Bizottság által meghatározott sírhelyek.

(4) A tulajdonos jogosult a sírhely védettségét megszüntetni. Védelem alatt álló sírhelynek további védettségét társadalmi szervezetek kezdeményezhetik a sírhely gondozásának írásbeli vállalása és a megváltási ár egyidejű megfizetése mellett.

(5) Védett sírhelyre további temetés nem engedélyezhető.


Ezt a szabályzatot a Békési Református Egyházközség Presbitériuma 2007. február 25-i ülésén jóváhagyta. A szabályzat 2007. március 1. napjától kezdődően hatályos és a Rózsa temetőben kifüggesztendő.

Békés, 2007. február 25.                  (Katona Gyula)                                                          (Kelemen János)

                     lelkipásztor                                                                     gondnok


(Remeczki Ferenc)

presbiteri jegyző

                  Ellenjegyezte:

                 


                  (Dr. Petneházi Zsigmond)

                  presbiter, em-i jogtanácsos
[1] Mód. a 30/2009. (VIII. 28.), 16/2012. (V. 25.), 30/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel

[2] Kiegészítve a 30/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel, hatályba lépés időpontja: 2014. január 1.

[3] Hatályon kívül helyezve a 16/2012. (V. 25.) rendelettel

[4] A 30/2009. (VIII. 28.) rendelettel kiegészített záradék