Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődésról

Hatályos: 2018. 10. 27 - 2019. 02. 01

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


29/2018. (X. 26.)

önkormányzati rendelete


A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSRŐL[1]Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében a Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Békési Román Nemzetiségi Önkormányzat és a Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított egyeztetést követően a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja és hatálya


1. § (1) A rendelet célja, hogy Békés kulturális egységét szem előtt tartva meghatározza Békés Város Önkormányzata közművelődési feladatait.

(2) A feladatellátás során Békés Város Önkormányzata gondoskodik a saját fenntartású közművelődési, nyilvános könyvtári és közgyűjteményi intézmények működtetéséről és szakmai szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről. Ezen túlmenően Békés Város Önkormányzata az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a város kulturális életét gazdagítja.


2. § E rendelet hatálya kiterjed a Békés város területén működő azon intézményekre, szervezetekre, egyházakra, vállalkozásokra, társulásokra, magánszemélyekre, amelyek a jelen rendeletben szabályozott feladatokat ellátják.


2. Békés város közművelődési feladatai


3. § Az önkormányzat által vállalt közművelődési alapszolgáltatások:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.


4. § (1) A helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében Békés Város Önkormányzata szerepet vállal az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtésében, különösen:

a) a lakosság élet- és munkaképességének növelése érdekében képzési lehetőségek biztosítása, a mindennapi élet gazdaságosságát fejlesztő, közhasznú kézműves körök, szabás-varrás, kereskedelmi, biogazda tanfolyamok, az otthon környezetkultúráját fejlesztő bemutatók, akciók szervezésében;

b) az iskolai képzést kiegészítő nyelvtanfolyamok, számítástechnikai, környezetnevelő, felkészítő tanfolyamok szervezésében;

c) a mentális kultúrát, önismeretet fejlesztő alkalmak, komplex rendezvények, bemutatók, táborok, találkozók, közösségi rendezvények támogatásában, népszerűsítésében;

d) aktuális kérdésekről közéleti szabadegyetem, akadémia, vitafórum, konzultációk szervezésében.

(2) Békés Város Önkormányzata szerepet vállal a város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásában, megis­mertetésében, a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, különösen

a) a közterületek, az épített környezet értékeinek védelmében, gondozásában és esztétikus gazdagításában,

b) a természeti értékek feltárásában, megőrzésében és védelmében,

c) a város kulturális értékeinek megőrzésében, megismertetésében, gazdagításában;

d) a város kiemelkedő személyiségeiről való megemlékezésben, tevékenységük ismertté tételében;

e) a Madzagfalvi Napok hagyományteremtő rendezvénysorozatának megszervezésében.

(3) Békés Város Önkormányzata szerepet vállal az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése; az ünnepek kultúrájának gondozásában, különösen

a) kulturális értékeink megismeréséhez művelődési alkalmak, irodalmi estek, színházi előadások, hangversenyek, művészeti kiállítások megteremtésében, kiemelten a Békés-tarhosi Zenei Napok megrendezésében;

b) hagyományőrző közösségek, a tárgyalkotó népművészeti közösségek működtetésében, rendezvények szervezésében;

c) a világi és egyházi hagyományos ünnepek közismertté tételében, a közös ünnepek lehetőségének megteremtésében;

d) a különböző korosztályok, eltérő társadalmi csoportok ünnepein való közreműködésben;

e) a helyi kulturális turizmus tudatosságának ösztönzésében, értékeink bemutatásához regionális, országos rendezvények, konferenciák, találkozók szervezésében.

f) a nemzetiségek kulturális identitását, társadalmi közeledését, felzárkózását, hagyományápolását előmozdító programok és szolgáltatások biztosításában; a nemzetiségek alkotóművészetének támogatásában.

(4) Békés Város Önkormányzata szerepet vállal az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatásában, különösen

a) a speciális helyzetű vagy érdeklődésű civil közösségek támogatásában;

b) az amatőr művészeti csoportok működésének támogatásában, újabb közösségek szervezésében;

c) a hagyományos népművészeti tevékenységek, az alapfokú művészeti iskolai néptánc oktatásból kinőtt korosztályok együttessé alakulásában;

d) kiemelkedő tehetségű alkotók, "hivatásos" képzőművészek támogatásában, pályázatokon való részvételük elősegítésében.

(5) Békés Város Önkormányzata szerepet vállal a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítésében, különösen

a) a helyi ügyekben való tájékoztatásban, kiemelkedő kapcsolat a helyi médiával;

b) a helyi közösségek tevékenységének megismertetésében;

c) a közösségért tevékenykedők megbecsülésében;

d) a különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségek szakmai segítésében, művelődési szándékaik támogatásában;

e) az ifjúság érdekérvényesítési, önigazgatási, művelődési kezdeményezéseinek kiemelt gondozásában;

f) a helyi társadalom résztvevői közötti folyamatos párbeszéd megteremtésében, az egyesületek, civil közösségek közötti együttműködés kezdeményezésében.

(6) Békés Város Önkormányzata szerepet vállal a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésében, különösen

a) a helyben és a megyében élő nemzetiségek kultúrájának megismertetésében;

b) a határon túli magyarság kulturális közösségeivel való kapcsolattartás, a testvérvárosi kapcsolatok erősítésében;

c) a város intézményei kétoldalú külföldi kulturális kapcsolatainak kialakításában, erősítésében.

(7) Békés Város Önkormányzata szerepet vállal a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosításában, különösen

a) közösségi színterek biztosításában,

b) az ifjúság kulturált szabadidő eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtésében;

c) a szabadidő kulturált eltöltéséhez, a rekreációhoz szükséges feltételek biztosításában;

d) a közösségi színterek esztétikus, célszerű környezet és infrastruktúra biztosításában;

e) a közösségek alkotó tevékenységének elősegítéséhez, rekreációjához szükséges segítők biztosításában.

(8) Békés Város Önkormányzata szerepet vállal egyéb művelődési lehetőségek biztosításában, különösen

a) helyi információs központ létrehozásában;

b) a kulturális turizmus ösztönzésében,

c) a gyógyturizmus lehetőségeinek bemutatásában,

d) a sportturizmus fejlesztésében.


3. A feladatellátás szervezeti keretei


5. § (1) Az önkormányzat a kulturális alapszolgáltatásokat intézményein keresztül látja el:

a) Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ,

b) Békés Városi Püski Sándor Könyvtár,

c) Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum.

(2) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az (1) bekezdésben megjelölteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:

a) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit;

b) az önkormányzat területén nem önkormányzati és nem közművelődési alapfeladattal, de közművelődési tevékenységi körrel is rendelkező intézményeket;

c) a helyben működő közművelődési célú társadalmi szervezeteket;

d) a településen bejegyzett közművelődési tevékenységkörű vállalkozásokat, gazdasági társaságokat;

e) a közművelődést anyagilag támogató gazdasági szervezeteket.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési feladatellátásba való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények és közösségi színterek által el nem látott feladatok teljesítése, kiegészítése érdekében történhet.


4. A közművelődési feladatok finanszírozása


6. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében megjelölt intézmények fenntartását Békés Város Önkormányzata költségvetésében biztosítja.

(2) A rendeletben vállalt feladatok finanszírozásának forrása a központi költségvetésből származó normatív hozzájárulás, az önkormányzat és intézményei saját bevételei, az állami pénzalapokból pályázat útján elnyerhető támogatás, szponzori támogatások és lakossági adományok.

(3) Az önkormányzat a 4. §-ban meghatározott tevékenységeket támogatja. A támogatások keretösszegét az önkormányzat éves költségvetési rendelete tartalmazza. A támogatás feltétele a helyi közművelődésben való feladatvállalás, a támogatás mértéke a feladatvállalással arányos. Az önkormányzat rendszeresen támogatási keretet biztosít

a) a civil szervezetek számára;

b) az alkotóművészek támogatására,

c) művelődési, könyvtári és közgyűjteményi pályázatokra,

d) a közművelődési megállapodások fedezetére,

e) a kulturális örökség védelmének biztosítására.

(4) Az önkormányzati támogatás feltételeit az ágazati rendeletek és az adott év pályázati kiírásai tartalmazzák.


7. § A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a mindenkori költségvetési rendeletben szabályozott értékhatárig a városi közművelődési feladatok megvalósításában közreműködő szervezetekkel, vállalkozásokkal, magánszemélyekkel adott feladatra egyedi közművelődési megállapodást kössön.


5. A helyi közművelődés szakemberigénye, együttműködő partnerek


8. § Az önkormányzat a közművelődési szakemberek továbbképzését a törvény alapján és költségvetési lehetőségei mértékében támogatja.


9. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik a nemzetiségi önkormányzatokkal, a településen tevékenykedő köznevelési intézményekkel, civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, a kulturális ágazat megyei és országos intézményeivel, az egyházakkal, alapítványokkal, országos alapokkal, a médiával, valamint testvérvárosaival.


6. Záró rendelkezések


10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 12/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete.

Békés, 2018. október 25.


            Izsó Gábor s.k.                                                         Tárnok Lászlóné s.k.

             polgármester                                                                      jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2018. október hó 26. napján


Tárnok Lászlóné s.k.

        jegyző

[1]

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 2018. október 25-i ülésén.