Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelete

A „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól

Hatályos: 2022. 02. 12

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelete

A „Keszthely hazavár!” ifjúságsegítő program ösztönző támogatásairól

2022.02.12.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 9 és 15. pontjában, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1), (2); 4. § (3); 12. § (5); 19. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja a „Keszthely hazavár!" (EFOP – 1.2.11-16-2017-00023) ifjúságsegítő program elnevezésű pályázat keretében biztosított ösztönző támogatások feltételrendszerének meghatározása.

2. § E rendelet személyi hatálya kiterjed azon 18 – 35 év közötti személyekre, akik a rendelet 5. § (1) és (2) bekezdésben megjelölt ösztönző támogatások valamelyikére pályázatukat benyújtják.

3. § E rendelet tárgyi hatálya kiterjed az EFOP 1.2.11-16-2017 kódszámú pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő felszereltséggel rendelkező, önkormányzati tulajdonú, a 8. mellékletben felsorolt lakásokra.

4. §1 E rendelet alkalmazásában:

1a. munkaviszony: minimum 4 órás munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatalos állományú tagjainak szolgálati viszonya, illetve kisgyermek után járó CSED, GYED, GYES, vagy GYET juttatás;

1b. saját vállalkozás: egyéni vállalkozói tevékenység; vagy betéti társaság működtetése, amelyben pályázó beltag; vagy korlátolt felelősségű társaság működtetése, amelyben pályázó egyedüli tag;

1c.2 hiányszakma: ács, asztalos, autóbuszvezető, autószerelő, bádogos, burkoló, cukrász, építőmérnök/építészmérnök, épület- és szerkezetlakatos, épületgépész technikus/mérnök, erősáramú elektrotechnikus, fémnyomó, festő/mázoló/tapétázó, gépgyártástechnológiai technikus, gyakorló ápoló, hegesztő, informatikus, jogász, karosszérialakatos, kisgyermekgondozó/nevelő, kőműves, közgazdász, közigazgatási szakember, központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, mérlegképes könyvelő, nehézgépkezelő, női szabó, orvos, pedagógus, pék, pincér, szakács, szoftverfejlesztő, vegyésztechnikus, vendéglátóipari szakmával rendelkező, villanyszerelő, víz/csatorna- és közműrendszer-szerelő;

1d. közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személy;

1e. vagyon: saját tulajdonú ingatlan és egyéb vagyon összessége.

a) saját tulajdonú ingatlan: olyan, a pályázó tulajdonában lévő, lakhatás céljára szolgáló ingatlan, amelyben a pályázó tulajdoni részesedése eléri, vagy meghaladja az 50%-ot. Nem minősül saját ingatlannak az olyan lakóingatlan, amelyben a pályázó tulajdoni részesedése nem haladja meg az 50 %-ot, és a tulajdoni illetőség özvegyi joggal, vagy bejegyzett haszonélvezeti (használati) joggal terhelt, és a jog jogosultja ténylegesen a lakásban lakik;

b) egyéb vagyon: jármű, vagy egyéb vagyontárgy, aminek együttes értéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcvanszorosát;

2a. önkéntes közösségi tevékenység: a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti regisztrációval rendelkező szervezetnél önkéntesen, térítésmentesen végzett támogató tevékenység, valamint a projekt keretében szervezett önkéntes napokon való részvétel, főbb feltételeit a támogatási szerződés határozza meg;

2b. élettársi kapcsolat: a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény szerint bejegyzett élettársi kapcsolat, valamint az egyéb élettársi kapcsolat, amennyiben a pár tagjai erre vonatkozóan teljes bizonyító erejű magánokiratban közös nyilatkozatot tesznek;

2c. lakcím: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. törvény 5. § (4) bekezdésében meghatározott lakcím adat.

5. § A rendelet alapján igényelhető ösztönző támogatások:

(1) Természetbeni ösztönző támogatás: Lakhatási támogatás

(2) Pénzbeli ösztönző támogatás:

a) Rezsitámogatás

b) Első ingatlanhoz jutás támogatása

c) Tanulmányi ösztöndíj

d) Kereset-kiegészítő támogatás

e) Képzési támogatás

(3) Az ösztönző támogatások célja, hogy a város lakosságmegtartó erejét növelje, a település jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező személyek városba történő letelepedését támogassa.

6. § (1) A rendelet által meghatározott ösztönző támogatások pályázati úton nyerhetők el.

(2) Abban az esetben, ha az ösztönző támogatásokra kiírt pályázat eredménytelen, vagy a beadott pályázatok alapján a támogatás keretösszege nem kerül kimerítésre, a pályázatot újból ki kell írni.

(3) Eredménytelennek minősül a pályázat, ha az adott ösztönző támogatásra vonatkozó minimum pontszámot egy pályázó sem éri el.

(4) Az ösztönző támogatások csak az 1. § - ban megjelölt pályázat keretösszegéből az adott támogatásra meghatározott összeg erejéig támogathatók.

(5) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja, az e rendelet szerinti Bíráló Bizottság tagja, illetve a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal vezető tisztségviselője (jegyző, aljegyző, osztályvezető), önkormányzat intézményeinek magasabb vezetője, önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság vezetője, illetve ezen tisztségeket betöltők közeli hozzátartozója.

(6) Pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik továbbá a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról. Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, akivel szemben e bekezdés szerinti összeférhetetlenség áll fenn.

(7) Kizárható a támogatásból az a támogatott, aki a támogatás folyósítására vonatkozó feltételeket megszegi. Így különösen: életvitelszerűen más településre költözik; munkaviszonya megszűnik, vagy megszüntetésre kerül; folyósítást követően nem az e rendeletben rögzítettek szerint tarja fenn munkaviszonyát, vagy lakcímét; a pályázat keretében valótlan adatokat szolgáltat; a pályázatával vállalt önkéntes tevékenységet nem végzi. A kizárt támogatott a folyósított támogatást egy összegben, a felszólítást követően, a támogatási szerződésben rögzített határidőben, de legfeljebb 3 hónapon belül köteles visszafizetni.

(8) A rendelet 5. § (1) bekezdés, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti támogatási formák esetében a házastársak valamint a 4. § (7) bekezdés szerinti élettársi kapcsolatban élők közösen pályázhatnak.

7. § (1) Az ösztönző támogatásokra benyújtandó pályázati adatlapot és a csatolandó igazolások listáját az e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A pályázatokat a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani személyesen vagy elektronikus úton (titkarsag@keszthely.hu).

2. A pályázatok elbírálásának rendje

8. § (1) A támogatás elbírálásáról a Bíráló Bizottság (továbbiakban: Bizottság) dönt. A Bizottság tagjai a következők:

a)Keszthely Város Polgármestere,
b)Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Emberi Erőforrások Bizottságának elnöke,
c)Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városstratégiai Bizottságának elnöke,
d)„Keszthely hazavár!” program szakmai vezetője,
e)„Keszthely hazavár!” programban közreműködő jogász,
f)„Keszthely hazavár!” programban közreműködő ifjúsági referens.
A Bíráló Bizottság a), b) c) pontokban megjelölt tagjai döntési és szavazati joggal, míg a d), e), f) pontokban megjelölt tagjai tanácskozási joggal rendelkeznek.
(2)A Bizottság működési rendjét belső szabályzatában határozza meg.

9. § (1) A pályázatok elbírálása a rendelet 2. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik. A pályázók összes pontszámai alapján összesítő táblázat készül. A Bizottság a felállított rangsor alapján, a rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve dönt a támogatásban részesülőkről.

(2) Amennyiben az elbírálás során a pályázók között pontegyezőség alakul ki, a Bizottság a pályázó képzettségét vizsgálja abból a szempontból, hogy a 4. § 3. pontja szerinti hiányszakmának minősül-e. További pontegyezőség esetén a Bizottság a pályázók személyes meghallgatása után hozza meg döntését.

(3) A rendelet 5. § (1) bekezdés, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti támogatási formáknál az élettársi kapcsolatban élők esetében közös pályázati adatlap benyújtása szükséges. A vonatkozó pályázati adatlap e rendelet 1/b mellékletében található. Amennyiben az élettársi kapcsolatban élők egyik tagja magasabb pontszámot ér el, akkor rájuk az a pontszám lesz az irányadó.

(4)3 Egyidejűleg ugyanazon pályázónak legfeljebb egy jogcímen nyújtható támogatás.

(5) A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

(6) A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

3. A támogatási szerződés tartalmi elemei

10. § A támogatási szerződés tartalmi elemei különösen:

a) a támogatott kötelezettségvállalása, hogy keszthelyi lakcímét, életvitelszerű keszthelyi tartózkodását a támogatás nyújtását követően is, az egyes támogatási formáknál meghatározott ideig fenntartja,

b) a támogatott kötelezettségvállalása, hogy a „Keszthely Hazavár!” projekt szakmai programjaiban (így különösen az életpálya tervezést elősegítő előadássorozat rendezvényein, valamint az Ifjúsági Cselekvési Terv felülvizsgálatában) aktívan részt vesz,

c) a pályázatában vállalt önkéntes közösségi tevékenység részletezése,

d)4 a támogatott kötelezettségvállalása, hogy amennyiben a támogatás folyósítására vonatkozó feltételeket megszegi, (így különösen: életvitelszerűen más településre költözik; folyósítást követően nem az e rendeletben rögzítettek szerint tarja fenn munkaviszonyát, vagy lakcímét; a pályázat keretében valótlan adatokat szolgáltat; a pályázatával vállalt önkéntes tevékenységet nem végzi) a folyósított támogatást egy összegben, a felszólítást követően, a támogatási szerződésben rögzített határidőben, de legfeljebb 3 hónapon belül visszafizeti.

11. § (1) Az ösztönző támogatások folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése a (2)-(3) bekezdésben meghatározottak szerint.

(2) A természetbeni ösztönző támogatás esetén a támogatottal Keszthely Város Önkormányzata, valamint az ingatlan kezelője, a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. (továbbiakban: VÜZ Nonprofit Kft.) együttesen köt lakhatási támogatási szerződést.

(3) A pénzbeli ösztönző támogatások esetén a támogatottal az Önkormányzat köt szerződést.

12. § A pályázatot és a támogatási szerződés tartalmát érintő változást a pályázó, illetve a támogatott a változást követő 15 napon belül köteles bejelenteni a Hivatal felé.

II. Fejezet

Természetbeni juttatás

4. Lakhatási támogatás

13. §5 (1) Az önkormányzat a „Keszthely hazavár!” projekt keretében felújított és berendezett, a 8. mellékletben felsorolt lakásokat az alábbi feltételek szerint hasznosítja:

(2) A rendelet 8. mellékletében felsorolt lakások bérbeadására kerül sor a pályázat keretében. A lakásokra házastársak illetve élettársi kapcsolatban élők részére pályázhatnak.

(3) A támogatott legfeljebb a birtokba adás napjától számított 12 hónapon keresztül lehet bérlője a projekt keretében felújított ingatlannak a pályázat időszaka alatt.

(3) A támogatottnak a jogosultság megszűnését követően 30 nap áll rendelkezésére az ingatlanból való kiköltözésre.

(4) A támogatottnak a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, csak az általa használt bérlemény rezsiköltségének megfizetésére köteles.

(6) A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a támogatott házaspár, vagy élettársi kapcsolatban élő pár Zala megye területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álljon, vagy Zala megyei székhellyel saját vállalkozást működtessen, vagy részesüljön az e rendelet alapján nyújtott valamely ösztönző támogatásban.

(7) A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 3 munkanapon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesít.

14. §6 A támogatásra az a pár nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a pályázat elbírálásáig nem tölti be a 35. életévét, házastársak vagy élettársi kapcsolatban élők esetén ezen feltételnek mindkét főnek meg kell felelnie,

b) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Keszthelyen marad a támogatás lejártát követő minimum 2 évig,

c) vállalja, hogy ingatlanvásárlási célra pénzügyi alapot hoz létre (pl. lakástakarék-pénztár), amelybe a bérleti díj megfizetése helyett havonta elhelyez minimum 20.000 Forint összegű megtakarítást. Ennek igazolását az Önkormányzat kérheti a támogatottól.

15. § (1)7 A lakhatási támogatás igénybevételére vonatkozó pályázati felhívást az önkormányzat Keszthely város honlapján hirdeti meg. A pályázati felhívás több ütemben történhet, a lakások felújításának függvényében

(2)8 A Bíráló Bizottság jogosult a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően további pályázat kiírására is, a lakások folyamatos bérbeadása érdekében.

(3)9

(4)10 A pályázat elbírálása során azok a párok, amelyek legalább egyik tagja 30 év alatti, vagy egyik tagja Keszthelyen végez munkát előnyben részesülnek.

(5)11 A szerződéskötés határideje a Bizottság döntésének meghozatalát követő 30 nap.

16. § (1) A lakhatási támogatási szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni. Ennek költsége a bérbeadót (Önkormányzat) terheli.

(2) A lakások karbantartása, valamint állapotának ellenőrzése a VÜZ Nonprofit Kft., mint ingatlankezelő kötelezettsége.

(3)12 A pályázatban foglalt feltételek ellenőrzését a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal ifjúsági referense látja el évente legalább egy alkalommal.

(4) A lakhatási támogatási jogviszonyt fel kell mondani, amennyiben a támogatott a lakást harmadik személynek bérbe adja vagy nem lakás céljára használja.

(5) A felek jogai és kötelezettségei a lakhatási támogatási szerződésben kerülnek rögzítésre.

III. Fejezet

Pénzbeli ösztönző támogatások

17. § E rendelet alapján a következő típusú pénzbeli ösztönző támogatások nyerhetők el pályázati úton:

a) Rezsitámogatás

b) Első ingatlanhoz jutás támogatása

c) Tanulmányi ösztöndíj támogatás

d) Kereset-kiegészítő támogatás

e) Képzési támogatás

5. Rezsitámogatás

18. § (1) Az önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározottak számára a hazatelepülést és településen élést megkönnyítendő rezsitámogatást nyújt.

(2) A támogatásra az nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a pályázat elbírálásáig nem tölti be a 35. életévét,

b) Keszthelyen nem saját tulajdonú ingatlanban lakik (7. melléklet szerinti nyilatkozat és az 1. melléklet szerinti lakcímigazolás szükséges),

c) Zala megye területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy Zala megyei székhellyel saját vállalkozást működtet,

d) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Keszthelyen marad a folyósítás lezárását követő minimum 1 évig.

19. § (1) A rezsitámogatásra vonatkozó pályázati felhívást az önkormányzat 2019. július 15. napjáig hirdeti meg, Keszthely város honlapján.

a) A pályázat benyújtásának határideje 2019. augusztus 31.

b) A pályázat elbírálásának határideje 2019. szeptember 30.

c)13 A Bíráló Bizottság jogosult a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően további pályázat kiírására is a rendelkezésre álló forrás erejéig.

(2) Házastársak, vagy élettársi kapcsolatban élők, illetve 30 év alattiak előnyben részesülnek a pályázat elbírálásakor. Házastársak vagy élettársi kapcsolatban élők esetében egy pályázat támogatható.

(3) A szerződéskötés határideje a Bizottság döntésének meghozatalát követő 15 nap.

(4)14 A rezsitámogatás összege bruttó 60.000.-Ft/hó, a folyósítás időtartama 6 hónap.

(5)15 Amennyiben a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik az első támogatás a szerződéskötést követő hónap első napjától jár. A támogatás havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül átutalásra a támogatott részére.

6. Első ingatlanhoz jutás támogatása

20. § (1) Az első ingatlanhoz jutást segítő támogatási konstrukció célja, hogy a fiatalok első lakóingatlanhoz jutását és ezáltal keszthelyi letelepedését anyagilag támogassa.

(2) A támogatásra az a házaspár vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban lévő pár (továbbiakban: pár) nyújthatja be pályázatát az 1/b. melléklet szerinti adatlapon, akik a pályázat benyújtásakor elmúltak 18 évesek, de a pályázat elbírálásáig nem töltik be a 35. életévüket, és fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) a pár mindkét tagja a 3. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy nem rendelkezik saját tulajdonú ingatlannal és vagyonnal,

b) a pár legalább egyik tagja Keszthely járás területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval teljes állású munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy keszthelyi székhellyel saját vállalkozást működtet,

c) 30 napnál nem régebbi adásvételi szerződéssel/előszerződéssel igazolják, hogy a pár közös tulajdonába kerülő keszthelyi ingatlan megvásárlására használják fel a támogatási összeget. A megvásárolni kívánt ingatlan szerződéses ára nem haladja meg lakás esetén a 25.000.000 Ft-ot, egyéb lakóingatlan esetén a 35.000.000 Ft-ot,

d) vállalják, hogy igazolják az ingatlan vásárlást jogerős ingatlan-nyilvántartási bejegyző határozattal a támogatás folyósítását követő 6 hónapon belül,

e) vállalják, hogy a pár mindkét tagja életvitelszerűen az ingatlanban lakik, és az állandó lakóhely létesítését a támogatás folyósítását követő 6 hónapon belül igazolják,

f) vállalják, hogy a megvásárolt ingatlant a támogatás folyósítását követően 5 évig nem idegenítik el.

21. § (1) Amennyiben az ingatlan tulajdon megszerzésének igazolását, az állandó lakóhely létesítését, valamint a folyósítást követő 5 éven belüli elidegenítés tilalmát a támogatottak megszegik, kötelesek a támogatási összeget a feltétel megszegését követő 3 hónapon belül visszafizetni.

(2) Visszafizetési kötelezettség akkor terheli a támogatottakat, ha a pár mindkét tagja megszünteti a keszthelyi állandó lakóhelyét és az ingatlan elidegenítésre kerül.

(3) A támogatottakat a támogatás összegének visszafizetésére egyetemleges kötelezettség terheli.

(4) A visszafizetés elmulasztása esetén a kötelezettség teljesítése azonnal végrehajtható.

22. § (1) Egy ingatlanra kizárólag egy alkalommal nyújtható támogatás.

(2)16 Az első ingatlanhoz jutást segítő támogatás összege bruttó 1,4 millió forint.

(3) Az első ingatlanhoz jutást segítő támogatásra vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. július 15. napjáig hirdeti meg Keszthely város honlapján. A pályázat benyújtása folyamatos, végső határideje 2020. december 31.

(4) A pályázatok elbírálása szakaszosan történik, a felhívás közzétételétől számítva 2 havonta, de legfeljebb a keret kimerüléséig.

(5) A pályázat akkor részesíthető támogatásban, ha a 2. mellékletben az adott támogatási formára meghatározott minimumpontszámot eléri.

(6) Az első ingatlanhoz jutás támogatási szerződését közjegyzői okiratba kell foglalni. Ennek költsége az önkormányzatot terheli. A szerződéskötés határideje a bíráló bizottsági döntés meghozatalát követő 15 nap.

(7) A támogatás egyösszegben, a támogatási szerződésben meghatározott időn belül, közvetlenül az eladó(k) részére, az ingatlan adásvételi szerződésben megjelölt bankszámlaszámra kerül átutalásra.

7. Tanulmányi ösztöndíj támogatás

23. § (1) A tanulmányi ösztöndíj támogatás célja a felsőoktatásban, vagy érettségire épülő szakképzésben résztvevő, végzős diákok támogatása annak érdekében, hogy a szakmájukat a bizonyítvány megszerzését követően Keszthelyen kamatoztassák.

(2) A támogatásra az nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) Keszthelyen állandó lakóhellyel rendelkezik,

b) a pályázat benyújtásakor nappali, esti vagy levelező tagozaton felsőfokú, vagy érettségire épülő szakképesítés megszerzésére irányuló iskolai tanulmányokat folytat, és a tanulmányok sikeres befejezését igazoló bizonyítvány várhatóan a pályázat benyújtását követő 18 hónapon belül megszerzésre kerül;

c) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a pályázat elbírálásáig nem tölti be a 35. életévét,

d) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Keszthelyen marad a képzés befejezését követő minimum 2 évig;

e) vállalja, hogy a képzést igazoló bizonyítvány megszerzését követő 3 hónapon belül Keszthelyen, vagy Keszthely járásban vállal munkát, illetve indítja el vállalkozását.

(3) A tanulmányok befejezését követően a támogatott elhelyezkedését az önkormányzat és a Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztálya is segíti. Amennyiben a Foglalkoztatási Osztály a támogatás lejártát követő 3 hónap alatt nem tud a támogatásban résztvevőnek a saját szakmájában, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó szakmában Keszthelyen, vagy a járásban állást ajánlani, akkor a támogatásban részesülőt nem terheli visszafizetési kötelezettség.

24. § (1)17 A tanulmányi ösztöndíj összege havonta bruttó 116.000.- Ft, folyósításának időtartama 6 hónap.

(2)18 Amennyiben a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik az első támogatás a szerződéskötést követő hónap első napjától jár. A támogatás havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül átutalásra a támogatott részére.

(3) Amennyiben a képzettséget igazoló bizonyítványt korábban megszerzi a pályázó, a támogatás tovább folyósítható, amennyiben a pályázat további feltételei (lakcím, helyben való álláskeresés és munkába állás, aktív részvétel a pályázati program megvalósítása során) megvalósulnak.

(4) A tanulmányi ösztöndíj támogatásra vonatkozó pályázati felhívást az Önkormányzat 2019. július 15. napjáig hirdeti meg Keszthely város honlapján.

a) A pályázat benyújtásának határideje 2019. augusztus 31. és 2020. augusztus 31.

b) A pályázat elbírálásának határideje 2019. szeptember 30. és 2020. szeptember 30.

c)19 A Bíráló Bizottság jogosult a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően további pályázat kiírására is a rendelkezésre álló forrás erejéig.

(5) A szerződéskötés határideje a Bizottság döntésének meghozatalát követő 15 nap.

(6) Tanulmányi ösztöndíjban 2019-ben 5 fő részesülhet. A pályázat 2020-ban újra meghirdetésre kerül újabb 5 fő részére.

8. Kereset-kiegészítő támogatás

25. § (1) Kereset-kiegészítő támogatásban azok részesülhetnek, akik a településen lévő szakemberhiányt enyhítik munkájukkal.

(2) A támogatásra az a szakember nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) Keszthelyen lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Keszthelyen él,

b) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a pályázat elbírálásáig nem tölti be a 35. életévét,

c) e rendelet 4. § 3. pontjában meghatározott hiányszakmák legalább egyikével rendelkezik,

d) rendelkezik teljes munkaidős munkaviszonnyal keszthelyi székhelyű, vagy telephelyű munkáltatónál,

e) vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Keszthelyen marad legalább a támogatási időszakkal megegyező ideig,

(3) Egyéb feltételek:

a)20 A munkaviszony megszűnése esetén – a Bíráló Bizottság eltérő döntése hiányában - a támogatás felfüggesztésre kerül. Erre vonatkozóan a támogatottnak tájékoztatási kötelezettsége van az önkormányzat felé. Amennyiben a pályázó ezt elmulasztja, visszafizetési kötelezettség terheli a munkaviszony megszűnését követően kifizetett támogatási összegek vonatkozásában.

b) Amennyiben a pályázat további feltételei (lakcím, aktív részvétel) megvalósulnak, a munkaviszony megszűnése esetén a pályázó a már kifizetett támogatási összeg tekintetében nem tartozik visszafizetési kötelezettséggel.

c) Munkahelyváltás esetén a támogatás a korábbi összeg szerint tovább folyósítható a támogatási szerződés időtartama alatt.

26. § (1)21 A kereset-kiegészítő támogatás összege havonta bruttó 116.000.- Ft, folyósításának időtartama 6 hónap.

(2)22 Amennyiben a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik az első támogatás a szerződéskötést követő hónap első napjától jár. A támogatás havonta, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül átutalásra a támogatott részére.

(3) A kereset-kiegészítő támogatás keretében történő foglalkoztatásra vonatkozó pályázati felhívást az önkormányzat Keszthely város honlapján hirdeti meg. A pályázat két fordulóban kerül kiírásra:

a) Az első fordulóban a pályázat benyújtásának határideje 2019. augusztus 31. Az elbírálás határideje 2019. szeptember 30.

b) A második fordulóban a pályázat benyújtásának határideje 2020. augusztus 31. Az elbírálás határideje 2020. szeptember 30.

c)23 A Bíráló Bizottság jogosult a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően további pályázat kiírására is a rendelkezésre álló forrás erejéig.

(4) A szerződéskötés határideje a bíráló bizottsági döntés meghozatalát követő 15 nap.

(5) Kereset-kiegészítő támogatásban 2019-ben és 2020-ban 10-10 fő részesülhet.

9. Képzési támogatás

27. § (1) A képzési támogatás célja, hogy a pályázók számára

a) a nyelvoktatáshoz vagy

b) a „C” és „D” kategóriás jogosítvány, vagy

c) gépkezelői (targonca, emelőgép, földmunkagép) szakmai képesítés megszerzéséhez anyagi segítséget nyújtson.

(2) A képzési támogatásra az nyújthatja be pályázatát, aki

a) Keszthelyen állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Keszthelyen él,

b) a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a pályázat elbírálásáig nem tölti be a 35. életévét,

c) vállalja, hogy a támogatást követően is életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve Keszthelyen marad legalább 1 évig.

(3) Egyéb feltételek:

a) A pályázat keretéből az Önkormányzat

aa) jogosítvány megszerzése és gépkezelői képesítés esetében a képzési díjat, és egyszeri vizsgadíjat,

ab) nyelvoktatás esetében legfeljebb 3 havi nyelvoktatás költségét téríti meg.

b) Jogosítvány és gépkezelői képzési támogatás esetén feltétel, hogy a sikeres vizsga letétele a képzést követő 6 hónapon belül megtörténjen. Amennyiben a pályázó nem nyújtja be az Önkormányzat részére a sikeres vizsgabizonyítványt, akkor a teljes támogatási összegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettség terheli.

28. § (1)24 A képzési támogatás lehetőségét az Önkormányzat Keszthely város honlapján hirdeti meg , a jelen rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően a rendelkezésre álló forrás erejéig.

(2) A pályázatok elbírálása szakaszosan történik, a felhívás közzétételétől számítva 2 havonta, de legfeljebb a keret kimerüléséig.

(3) A pályázó akkor részesíthető támogatásban, ha a 2. mellékletben az adott támogatási formára meghatározott minimumpontszámot eléri.

(4) A szerződéskötés határideje a Bizottság döntésének meghozatalát követő 15 nap.

(5) A támogatás összege a támogatási szerződésben megjelölt képzés költségére, közvetlenül a képző intézmény számára kerül kiutalásra.

10. Záró rendelkezések

29. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.§ (2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő bármely ingatlanban található lakásra, illetőleg lakrészre és a szükséglakásra, továbbá a hozzájuk tartozó közös használatra szolgáló helyiségek és területek bérbeadására, kivéve a „Keszthely Hazavár” ifjúságsegítő program keretében hasznosított lakásokra.

1. melléklet

1/ a Pályázati adatlap önálló pályázók részére

Pályázati Adatlap
Keszthely Hazavár!
EFOP 1.2.11-16-2017-00023

Pályáztatott támogatási forma
Jelölje aláhúzással a pályázni kívánt ösztönző támogatási formát
Egy adatlapon több is megjelölhető

Lakhatási támogatás
Rezsitámogatás
Első ingatlanhoz jutás támogatása
Tanulmányi ösztöndíj
Keresetkiegészítő támogatás
Képzési támogatás

Személyes adatok

Név:

Születéskori név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Állampolgárság:

Lakcím:

Telefonszám:

E-mail:

Értesítési cím (amennyiben nem egyezik a lakcímmel)

Családi állapot:

Eltartott 14 év alatti gyermek: (név, születési hely és idő, anyja neve)

TAJ szám

Iskolai végzettség
Megszerzett és folyamatban lévő iskolai végzettség(ek) megnevezése

Intézmény, szak, végzés éve

Intézmény, szak, végzés éve

Intézmény, szak, végzés éve

Munkahely

Munkahely / saját vállalkozás neve:

Munkahely / saját vállalkozás címe:

Munkahely elérhetősége
(e-mail, telefonszám)

Munkavégzés helye
(település megnevezése):

Foglalkozás, beosztás:

1 főre jutó jövedelem alakulása

Nem haladja meg a mindenkori minimálbér bruttó összegének 150 százalékát
Mindenkori minimálbér bruttó összegének 150-200 százaléka között van
Mindenkori minimálbér bruttó összegének 200-250 százaléka között van

Vállalt önkéntes munkaórák száma a támogatás időszaka során

Minimum 25 óra
Minimum 40 óra
Minimum 60 óra

Képzési támogatás esetén a választott képzés megjelölése (jelölje aláhúzással)

3 havi nyelvoktatás, nyelv megadása:
Targoncavezető tanfolyam
Emelőgépkezelő tanfolyam
Földmunkagépkezelő tanfolyam

A személyes és a különleges adatok kezelése a pályázatot elnyertek esetében az
EFOP 1.2.11-16-2017-00023 kódszámú Esély Otthon pályázat fenntartási idejének végéig, a kifizetéseket igazoló bizonylatok megőrzése a számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében a kifizetést követő 8 évig tart. Az eredménytelen, vagy elutasított pályázati anyagokban szereplő személyes és a különleges adatok kezelése a pályázat benyújtásának napját követő két hónapig tart. Az érintettek hozzájárulása indokolás nélkül bármikor visszavonható. A személyes és a különleges adatok kezelésével kapcsolatban az adatkezelők harmadik fél részére történő adattovábbítást nem végeznek. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelők, a pályázat elbírálásával, valamint a támogatások kifizetésével megbízott munkatársa(i) nyerhet(nek), feladatának ellátáshoz szükséges ideig és mértékben. Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog). Jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhatnak.
Kelt: ……..………........, …………..(év) ..........(hónap) ..........(nap)
Pályázó aláírása
A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:

1. vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozat (3. számú melléklet),

2. jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozat (4. számú melléklet),

3. családi állapotot igazoló dokumentumok:
a. házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat,
b. pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata

4. iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolata vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás,

5. Munkáltatói és jövedelemigazolás:
a. Zala megye területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltató által kibocsátott munkáltatói igazolás, vagy
b. CSED, GYES, GYED, GYET juttatásban való részesülésről szóló igazolás, vagy
c. saját vállalkozás igazolása vállalkozói igazolvánnyal (a pályázat vonatkozásában saját vállalkozásnak minősül az egyéni vállalkozói tevékenység; vagy betéti társaság működtetése, amelyben pályázó beltag; vagy korlátolt felelősségű társaság működtetése, amelyben pályázó egyedüli tag)

6. nyilatkozat a Keszthelyen végezni kívánt önkéntes jellegű közösségi munkára tett vállalásról (5. számú melléklet szerint),

7. nyilatkozat, hogy a pályázó hogy a pályázóval szemben kizáró ok nem áll fenn (6. számú melléklet szerint).

8. lakcímkártya bemutatása, vagy másolata
1/b. Pályázati adatlap élettársak és házaspárok részére

Pályázati Adatlap
Keszthely Hazavár!
EFOP 1.2.11-16-2017-00023

Pályáztatott támogatási forma
Jelölje aláhúzással a pályázni kívánt ösztönző támogatási formát
Egy adatlapon több is megjelölhető

Lakhatási támogatás
Rezsitámogatás
Első ingatlanhoz jutás támogatása

Családi állapot:
(megfelelő aláhúzandó)

házasság /
bejegyzett élettársi kapcsolat /
élettársi kapcsolat

Eltartott 14 év alatti gyermek(ek): (név, születési hely és idő, anyja neve)

Személyes adatok

1. Pályázó

2. Pályázó

Név:

Név:

Születéskori név:

Születéskori név:

Születési hely, idő:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Anyja neve:

Állampolgárság:

Állampolgárság:

Lakcím:Lakcím:Telefonszám:

Telefonszám:

E-mail:

E-mail:

TAJ szám

TAJ szám

Értesítési cím (amennyiben nem egyezik a lakcímmel)

Értesítési cím (amennyiben nem egyezik a lakcímmel)

Iskolai végzettség
Megszerzett és folyamatban lévő iskolai végzettség(ek)

Iskolai végzettség
Megszerzett és folyamatban lévő iskolai végzettség(ek)

Munkahely / saját vállalkozás neve:

Munkahely / saját vállalkozás neve:

Munkahely / saját vállalkozás címe:

Munkahely / saját vállalkozás címe:

Munkahely elérhetősége
(e-mail, telefonszám)

Munkahely elérhetősége
(e-mail, telefonszám)

Munkavégzés helye
(település megnevezése):

Munkavégzés helye
(település megnevezése):

Foglalkozás, beosztás:

Foglalkozás, beosztás:

Vállalt önkéntes munkaórák száma a támogatás időszaka során

Minimum 25 óra
Minimum 40 óra
Minimum 60 óra

Vállalt önkéntes munkaórák száma a támogatás időszaka során

Minimum 25 óra
Minimum 40 óra
Minimum 60 óra

1 főre jutó jövedelem alakulása

Nem haladja meg a mindenkori minimálbér bruttó összegének 150 százalékát
Mindenkori minimálbér bruttó összegének 150-200 százaléka között van
Mindenkori minimálbér bruttó összegének 200-250 százaléka között van

A személyes és a különleges adatok kezelése a pályázatot elnyertek esetében az
EFOP 1.2.11-16-2017-00023 kódszámú Esély Otthon pályázat fenntartási idejének végéig, a kifizetéseket igazoló bizonylatok megőrzése a számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében a kifizetést követő 8 évig tart. Az eredménytelen, vagy elutasított pályázati anyagokban szereplő személyes és a különleges adatok kezelése a pályázat benyújtásának napját követő két hónapig tart. Az érintettek hozzájárulása indokolás nélkül bármikor visszavonható. A személyes és a különleges adatok kezelésével kapcsolatban az adatkezelők harmadik fél részére történő adattovábbítást nem végeznek. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelők, a pályázat elbírálásával, valamint a támogatások kifizetésével megbízott munkatársa(i) nyerhet(nek), feladatának ellátáshoz szükséges ideig és mértékben. Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog). Jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhatnak.

Kelt: ……..………........, …………..(év) ..........(hónap) ..........(nap)

Pályázó aláírása

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:

1. vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozat (3. számú melléklet),

2. jövedelmi viszonyokra vonatkozó nyilatkozat (4. számú melléklet),

3. családi állapotot igazoló dokumentumok:
a. házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat,
b. pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata

4. iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolata vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított igazolás,

5. Munkáltatói és jövedelemigazolás:
a. Zala megye területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltató által kibocsátott munkáltatói igazolás, vagy
b. CSED, GYES, GYED, GYET juttatásban való részesülésről szóló igazolás, vagy
c. saját vállalkozás igazolása vállalkozói igazolvánnyal (a pályázat vonatkozásában saját vállalkozásnak minősül az egyéni vállalkozói tevékenység; vagy betéti társaság működtetése, amelyben pályázó beltag; vagy korlátolt felelősségű társaság működtetése, amelyben pályázó egyedüli tag)

6. nyilatkozat a Keszthelyen végezni kívánt önkéntes jellegű közösségi munkára tett vállalásról (5. számú melléklet szerint),

7. nyilatkozat, hogy a pályázó hogy a pályázóval szemben kizáró ok nem áll fenn (6. számú melléklet szerint).

8. lakcímkártya bemutatása, vagy másolata

2. melléklet

Lakhatási támogatás

Értékelési szempont

Maximum pontszám

Egy főre jutó jövedelem

20

- Nem haladja meg a mindenkori minimálbér bruttó összegének 150 százalékát
- Mindenkori minimálbér bruttó összegének 150-200 százaléka között van
- Mindenkori minimálbér bruttó összegének 200-250 százaléka között van

20 pont

15 pont

10 pont

Kor

5

- 25 éves, vagy fiatalabb
- 26-30 év közötti
- 31-35 év közötti

5 pont
3 pont
0 pont

Iskolai végzettség

25

- Felsőfokú végzettség, vagy annak megszerzésére irányuló képzést folytat
- Érettségire épülő szakképesítés, vagy annak megszerzésére irányuló képzésben részesül
- Egyéb hiányszakmával rendelkezik

25 pont

20 pont

5 pont

Együtt költözni kívánó személyek

25

- Házastárssal való költözés
- Élettárssal 25 való költözés
- Egyedülálló

20 pont
15 pont
5 pont

- Eltartott 14 év alatti gyermekkel való költözés

5 pont

Munkavégzés helye

15

- Keszthely
- Keszthely járás
- Zala megye

15 pont
5 pont
0 pont

Pályázat benyújtásakori lakóhely

5

- Keszthely
- Keszthely járás
- Máshol

0 pont
3 pont
5 pont

Vállalt önkéntes munkaórák száma (támogatás időszaka alatt)

10

- 60+
- 40-59
- 25-39

10 pont
8 pont
5 pont

Összesen adható pontszám

105

Támogathatósághoz szükséges minimum pontszám

55

Rezsitámogatás

Értékelési szempont

Maximum pontszám

Egy főre jutó jövedelem

20

- Nem haladja meg a mindenkori minimálbér bruttó összegének 150 százalékát
- Mindenkori minimálbér bruttó összegének 150-200 százaléka között van
- Mindenkori minimálbér bruttó összegének 200-250 százaléka között van

20 pont

15 pont

10 pont

Kor

5

- 25 éves, vagy fiatalabb
- 26-30 év közötti
- 31-35 év közötti

5 pont
3 pont
0 pont

Iskolai végzettség

25

- Felsőfokú végzettség, vagy annak megszerzésére irányuló képzést folytat
- Érettségire épülő szakképesítés, vagy annak megszerzésére irányuló képzésben részesül
- Egyéb hiányszakmával rendelkezik

25 pont

20 pont

5 pont

Együtt költözni kívánó személyek

15

- Házastárssal való költözés
- Élettárssal 26 való költözés
- Egyedülálló

10 pont
8 pont
5 pont

- Eltartott 14 év alatti gyermekkel való költözés

5 pont

Munkavégzés helye

15

- Keszthely
- Keszthely járás
- Zala megye

15 pont
5 pont
0 pont

Vállalt önkéntes munkaórák száma (támogatás időszaka alatt)

10

- 60+
- 40-59
- 25-39

10 pont
8 pont
5 pont

Összesen adható pontszám

90

Támogathatósághoz szükséges minimum pontszám

45

Első ingatlanhoz jutási támogatás

Értékelési szempont

Maximum pontszám

Egy főre jutó jövedelem

20

- Nem haladja meg a mindenkori minimálbér bruttó összegének 150 százalékát
- Mindenkori minimálbér bruttó összegének 150-200 százaléka között van
- Mindenkori minimálbér bruttó összegének 200-250 százaléka között van

20 pont

15 pont

10 pont

Kor

5

- 30 év alatti
- 30 év feletti

5 pont
0 pont

Iskolai végzettség

25

- Felsőfokú végzettség, vagy annak megszerzésére irányuló képzést folytat
- Érettségire épülő szakképesítés, vagy annak megszerzésére irányuló képzésben részesül
- Egyéb hiányszakmával rendelkezik

25 pont

20 pont

5 pont

Együtt költözni kívánó személyek

25

- Házastárssal való költözés
- Élettárssal 27 való költözés

20 pont
10 pont

- Eltartott 14 év alatti gyermekkel való költözés

5 pont

Munkavégzés helye

15

- Keszthely
- Keszthely járás
- Zala megye

15 pont
5 pont
0 pont

Vállalt önkéntes munkaórák száma (támogatás időszaka alatt)

10

- 60+
- 40-59
- 25-39

10 pont
8 pont
5 pont

Összesen adható pontszám

100

Támogathatósághoz szükséges minimum pontszám

60

Keresetkiegészítő támogatás

Értékelési szempont

Maximum pontszám

Egy főre jutó jövedelem

20

- Nem haladja meg a mindenkori minimálbér bruttó összegének 150 százalékát
- Mindenkori minimálbér bruttó összegének 150-200 százaléka között van
- Mindenkori minimálbér bruttó összegének 200-250 százaléka között van

20 pont

15 pont

10 pont

Kor

5

- 25 év alatti
- 26-30 év közötti
- 31-35 év közötti

5 pont
3 pont
0 pont

Iskolai végzettség

25

- Felsőfokú végzettség
- Érettségire épülő szakképesítés
- Egyéb

15 pont
10 pont
0 pont

- Szakmája rajta van a csatolt hiányszakma listán

10 pont

Mikor költözött Keszthelyre?

5

- Legfeljebb 2 éve
- Több mint 2 éve

5 pont
0 pont

Vállalt önkéntes munkaórák száma (támogatás időszaka alatt)

10

- 60+
- 40-59
- 25-39

10 pont
8 pont
5 pont

Összesen adható pontszám

65

Támogathatósághoz szükséges minimum pontszám

40

Tanulmányi ösztöndíj

Értékelési szempont

Maximum pontszám

Egy főre jutó jövedelem 28

20

- Nem haladja meg a mindenkori minimálbér bruttó összegének 150 százalékát
- Mindenkori minimálbér bruttó összegének 150-200 százaléka között van
- Mindenkori minimálbér bruttó összegének 200-250 százaléka között van

20 pont

15 pont

10 pont

Kor

10

- 25 év alatti
- 26-30 év közötti
- 31-35 év közötti

10 pont
5 pont
0 pont

Iskolai végzettség

30

- Felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló képzést folytat
- Érettségire épülő szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben részesül

25 pont

15 pont

- Tanult szakmája rajta van a csatolt hiányszakma listán

5 pont

Vállalt önkéntes munkaórák száma (támogatás időszaka alatt)

10

- 60+
- 40-59
- 25-39

10 pont
8 pont
5 pont

Összesen adható pontszám

70

Támogathatósághoz szükséges minimum pontszám

50

Képzési támogatás

Értékelési szempont

Maximum pontszám

Egy főre jutó jövedelem 29

25

- Nem haladja meg a mindenkori minimálbér bruttó összegének 150 százalékát
- Mindenkori minimálbér bruttó összegének 150-200 százaléka között van
- Mindenkori minimálbér bruttó összegének 200-250 százaléka között van

25 pont

10 pont

5 pont

Pályázó munkaerőpiaci szempontból 30 hátrányos helyzetűnek minősül

10

- Igen
- Nem

10 pont
0 pont

Kor

10

- 25 év alatti
- 26-30 év közötti
- 31-35 év közötti

10 pont
5 pont
0 pont

Vállalt önkéntes munkaórák száma (támogatás időszaka alatt)

10

- 60+
- 40-59
- 25-39

10 pont
8 pont
5 pont

Összesen adható pontszám

55

Támogathatósághoz szükséges minimum pontszám

30

3. melléklet

VAGYONNYILATKOZAT EFOP 1.2.11-16-2017-00023
Személyes adatok:

1. A pályázó neve:

2. A pályázó születési neve:

3. A pályázó születési helye, ideje:

4. A pályázó anyja neve:

5. A pályázó lakhelye:

6. A pályázó tartózkodási helye:

7. A pályázó társadalombiztosító jele (TAJ szám):

I. INGATLANOK

1. Lakás céljára szolgáló ingatlan-tulajdon:
…………………………………..(település), ……………………………………………(közterület)
........(házszám), …………….(emelet / ajtó), ingatlan alapterülete ……….m2, tulajdoni hányad: ……….., a szerzés jogcíme, ideje: ……………………..………….. (év).
Az ingatlan más személy által haszonélvezeti joggal terhelt: igen / nem (megfelelő aláhúzandó)
2.EGYÉB VAGYONTÁRGYAK

1. Gépjármű
személygépkocsi:……………………….., típus:……………………………………… rendszám: ……………., a gyártás éve: …………, a szerzés ideje: ………… (év), Becsült forgalmi érték:
...……………….Ft.

2. Egyéb jármű:
személygépkocsi:……………………….., típus:……………………………………… rendszám: ……………., a gyártás éve: …………, a szerzés ideje: ………… (év), Becsült forgalmi érték:
...……………….Ft.
Egyéb nagy értékű ingóságok:
Megnevezés: …………………………….……………………………, értéke: ...……………….Ft.
Megnevezés: …………………………….……………………………, értéke: ...……………….Ft.
Megnevezés: …………………………….……………………………, értéke: ...……………….Ft.

4. melléklet

JÖVEDELEM NYILATKOZAT

Jövedelmek típusai

Kérelmező jövedelme
(Ft-ban)

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 31

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 32

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem 33

4. Egyéb nyugdíjszerű ellátás

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó, támogatások (CSED, GYED,GYES,GYET, családi pótlék, gyermektartás díj) 34

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás 35

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 36

8. Egyéb (pl. ösztöndíj, érték-papírból származó jövedelem) 37

9. A kérelmező összes bruttó jövedelem (1+2+3+4+5+6+7+8)

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a pályázat elbírálása során történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: ……..………........, …………..(év) ..........(hónap) ..........(nap)
Pályázó aláírása

5. melléklet

Nyilatkozat ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRŐL EFOP 1.2.11-16-2017-00023
Alulírott (anyja neve: …………………………………, születési hely, idő: …………………………….) nyilatkozom, hogy az EFOP 1.2.11-16-2017-00023-as számú projekt keretében benyújtott pályázatomban támogatás esetén önkéntes jellegű közösségi munkát vállalok a következő óraszámban:
........... óra
Az önkéntes munkát az ösztönző támogatás folyósításának időszaka alatt végzem el.
Kelt: ……..………........, …………..(év) ..........(hónap) ..........(nap)
Pályázó aláírása

6. melléklet

Nyilatkozat Összeférhetetlenségről EFOP 1.2.11-16-2017-00023
Alulírott (anyja neve: …………………………………, születési hely, idő: …………………………….) nyilatkozom, hogy nem vagyok:
- Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja;
- az EFOP 1.2.11-16-2017-00023 számú pályázat ösztönző támogatásait Bíráló Bizottság tagja;
- a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal vezető tisztségviselője (jegyző, aljegyző, osztályvezető),
- Keszthely Város Önkormányzata intézményeinek vezetője,
- Keszthely Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaság vezetője,
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti kizárt közjogi tisztségviselő38,
illetve a fenti tisztségeket betöltők közeli hozzátartozója39.
Nyilatkozom továbbá, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség40 velem szemben fennáll / nem áll fenn (megfelelő rész aláhúzandó).
Érintettség fennállása esetén kérem e körülmény Keszthely Város Önkormányzata honlapján történő feltüntetését.
Kelt: ……..………........, …………..(év) ..........(hónap) ..........(nap)
Pályázó aláírása

7. melléklet

Nyilatkozat Nem saját tulajdonú ingatlanban való életvitelszerű lakhatásról EFOP 1.2.11-16-2017-00023
Alulírott (anyja neve: …………………………………, születési hely, idő: …………………………….) nyilatkozom, hogy jelenleg életvitelszerűen olyan ingatlanban lakom, amely a pályázati kiírás és a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint nem minősül saját tulajdonú ingatlannak és a lakhatásért bérleti díjat fizetek az ingatlan tulajdonosának.
Kelt: ……..………........, …………..(év) ..........(hónap) ..........(nap)
Pályázó aláírása

8. melléklet

LAKHATÁSI TÁMOGATÁS KERETÉBEN
IGÉNYBE VEHETŐ LAKÁS INGATLANOK
EFOP 1.2.11-16-2017-00023

Lakásbérlemény címe

Helyrajzi szám

alapterület (m2)

helyiségek szám, funkciója

Beköltöztethető személyek száma (fő)

8360 Keszthely, Unterberger u.33.

662

55

7 (2 szoba, konyha, közlekedő, kamra, előszoba, fürdő wc-vel)

2

8360 Keszthely, Kossuth u. 24. II/1.

607

73

6 (2 szoba, nappali, fürdő, konyha-étkező, gardrób)

2

8360 Keszthely, Kossuth u. 14.

585

60

6 (előtér, konyha, wc, fürdő, 2 szoba)

2

8360 Keszthely, Kossuth u. 22. I/9.

600

69

6 (konyha, előtér, fürdő wc-vel, 3 szoba)

2

8360 Keszthely, Kossuth u. 22. I/8.

600

42

3 (konyha, szoba, fürdő wc-vel)

1

8360 Keszthely, Kossuth u. 22. I/10.

600

44

6 (előtér, tároló, 2 szoba, fürdő wc-vel, konyha)

1

8360 Keszthely, Kossuth u. 2. I/1.

543

50

6 (előtér, konyha, fürdő, WC, szoba, e.t.)

1

8360 Keszthely, Kossuth u. 24. fsz.4.

607

70

7 (2 szoba, fürdő, wc, előszoba, konyha, kamra)

2

8360 Keszthely, Kossuth u. 24. fsz.2.

607

61

5 (2 szoba, közlekedő, konyha, fürdő wc-vel)

2

8360 Keszthely, Kossuth u. 2. fsz.3.

543

49

7 (előtér, 2 db szoba, konyha, fürdő, wc, lépcső)

1

8360 Keszthely, Kossuth u. 2. fsz.4.

543

57

7 (előtér, 3 db szoba, konyha, fürdő wc-vel, tároló)

2

8360 Keszthely, Kossuth u. 3.

1155

40

6 (előtér, konyha, szoba, fürdő wc-vel, nappali, gardrób)

1

8360 Keszthely, Kossuth u. 19.

1119/1

33

5 (előtér, fürdő wc-vel, konyha, kamra, szoba)

1

8360 Keszthely, Kossuth u. 13. fsz.4.

1122

71

8 (előtér, wc, 3 szoba, fürdő, wc, konyha)

2

14 lakás

22

1

A 4. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § 1c. pontja a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 9. § (4) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Módosította a 17/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 1. napjától.

5

A 13. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 14. § a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 15. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 15. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 15. § (3) bekezdését a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 15. § (4) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. § (4) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 15. § (5) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 16. § (3) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 19. § (1) bekezdés c) pontját a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

14

Módosította a 17/2019. (VII.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. július 10. napjától. A 19. § (4) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 19. § (5) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

16

Módosította a 17/2019. (VII.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. július 10. napjától.

17

Módosította a 17/2019. (VII.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. július 10. napjától. A 24. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 24. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 24. § (4) bekezdés c) pontját a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-a iktatta be.

20

Módosította a 17/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. május 1. napjától.

21

Módosította a 17/2019. (VII.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. július 10. napjától. A 26. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 26. § (2) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 26. § (3) bekezdés c) pontját a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-a iktatta be.

24

A 28. § (1) bekezdése a Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.

25

Az élettárssal való együtt költözési szándék igazolására bejegyzett élettársi kapcsolat, vagy nyilatkozat szükséges a pár részéről.

26

Az élettárssal való együtt költözési szándék igazolására bejegyzett élettársi kapcsolat, vagy nyilatkozat szükséges a pár részéről.

27

Az élettárssal való együtt költözési szándék igazolására bejegyzett élettársi kapcsolat, vagy nyilatkozat szükséges a pár részéről.

28

Egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme.

29

Egy háztartásban élők egy főre jutó jövedelme.

30

Munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűnek minősül a pályázat keretében:pályázat benyújtását megelőző 6 hónapban rendszeresen fizetett alkalmazásban nem álló személyekaz alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, akik nem szereztek középfokú végzettséget vagy szakképesítésta megváltozott munkaképességűeka gyermekgondozást segítő ellátásról, a gyermekgondozási díjról, a gyermeknevelési támogatásról, ápolási díjról visszatérőkpályakezdőkegy, vagy több eltartottal egyedül élő felnőttekroma nemzetiségűekfoglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőkközfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett, és nyilvántartásba vett álláskeresők

31

A pályázat benyújtását megelőző 3 hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni

32

A pályázat benyújtását megelőző év átlagjövedelmét kell szerepeltetni

33

A pályázat benyújtását megelőző év átlagjövedelmét kell szerepeltetni

34

A pályázat benyújtását megelőző 3 hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni

35

Álláskeresési járadék, keresetpótló juttatás, rendszeres szociális segély

36

A pályázat benyújtását megelőző 3 hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni

37

A pályázat benyújtását megelőző 3 hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni

38

2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző szervének tagjai;

39

Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér

40

2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) Ha a pályázóa) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,e) * olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.