Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 05 - 2020. 09. 04


BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

21/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § A Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) kiegészül az alábbi 4.6 ponttal:

„4.6 Dönt az otthoni szakápolással kapcsolatos ügyekben.”


2. § Hatályát veszti a Rendelet 4. mellékletének 2.2 pontja.


3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Békés, 2020. szeptember 4.


             Kálmán Tibor s.k.                              Tárnok Lászlóné s.k.

               polgármester                                               jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. szeptember hó 4. napján


Tárnok Lászlóné s.k.

     jegyző