Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 04- 2021. 09. 21

Zalacsány község önkormányzata képviselő testületének 2/2021 (II.3..) önkormányzati rendelete

Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Zalacsány község Önkormányzat Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban:Áht.) 23 §-ának (2) bekezdése a.) b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr) 24. §. (1) és (2) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján , az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacsány község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalacsány község Önkormányzatra, bizottságaira, költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerve:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Zalacsány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal
b.) Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:Zalacsányi Csány László Óvoda

(2) Az Önkormányzat címrendjét teljeskörűen az 1. melléklet tartalmazza. Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat 2021. évi bevételei-kiadásai

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszege 241.773.365 forintban,
b) bevételi főösszegét 241.773.365 forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2, 2/a, 2/b melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a magánszemélyek kommunális adójából származó 4.000.000 Ft bevételt működési bevételként tervezi és használja fel.

A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat kiadásait a Képviselő-testület kiemelt előirányzatonként és kötelező alapfeladat illetve önként vállalt feladat szerinti csoportosításban a 3, 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerű éves bontásban a 5. melléklet mutatja be.

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Működési célú tartalékot az Önkormányzat 16.312.753 Ft-ban képez

(5) A 2021. évi tervezett bevételek-kiadásokat havi bontásban a rendelet 7. mellékletében levő előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv terv szerinti teljesítéséről a polgármester gondoskodik.

6. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 57.366.464 forint.

(2) Az önkormányzat 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza. EU támogatással megvalósuló projekt nincs 2021. évben folyamatban.

7. § (1) A 2021. , 2022 ., 2023. és 2024. évek prognosztizált bevételi és kiadási előirányzatait a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Zalacsányi Csány László Óvoda 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettséget a 11.melléklet tartalmazza.

(4) A közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(5) A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a Képviselő-testület a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

A költségvetési létszámkeret

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám), 9 fő közfoglalkoztatásban részt vevő állapítja meg

(2) Az Önkormányzat létszám-előirányzatát a képviselő-testület a 14. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok,a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások

9. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése együttesen foglalja magában a saját, valamint a hozzárendelt önállóan működő költségvetési szervek előirányzatait.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél valamint a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(5) A létszámgazdálkodásért és a személyi juttatások előirányzatainak jogszerű felhasználásért a költségvetési szerv vezetője felel, és egyben gondoskodik az intézményi létszám és személyi juttatások előirányzat nyilvántartás, továbbá a kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetéséről. A költségvetési szerveknél üres álláshely csak a fenntartó előzetes hozzájárulásával tölthető be.

(6) A költségvetési szervek a 2021. évben keletkezett pénzmaradványuk évközi felhasználását a polgármesterrel történő előzetes egyeztetést követően teljesíthetik.

(7) E rendelettel nem szabályozott személyi juttatások és munkaerővel való gazdálkodás tekintetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásait kell alkalmazni.

10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A kiadási előirányzatok , címek, célok és feladatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) Az Önkormányzat , valamint intézményei gazdálkodási feladatait a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

11. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább negyedévenként – adott év június 30-ig, szeptember 30.-ig, illetve december 31-ig –, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja.

(2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve(i) szabadon, de a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 36. §. (1)-(3) bekezdésben foglaltak, valamint e rendelet (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

(3) A képviselő-testület feljogosítja az önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket– s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza – a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

13. § A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 2.000.000 forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítás során.

14. § (1) Az önkormányzat a rendeletben meghatározott kiadásokat nem lépheti túl, kivéve, ha a költségvetési támogatásból vagy a saját bevételből származó többletbevételből a Képviselő-testület az előirányzatot módosítja.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi – tájékoztatás után történhet.

(3) 60 napon túli tartozás állományokról és azok megszüntetésére tett intézkedésről a jegyző félévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

15. § Az Önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett számlájukon teljesítik. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

17. § (1) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői a 2021. évi költségvetési törvény alapján a köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő évi bruttó keretösszegű cafetéria juttatásban részesülnek.

Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet

Címrend

ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Címszám

Címnév

1.

Zalacsány Község Önkormányzata

2.

Zalacsányi Csány László Óvoda

3.

Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet

Az önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok cím 2021. évi tervezett bevételei forrásonként

Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése

eredeti előirányzat

működési bevétel

felhalmozási bevétel

I.Működési bevételek összesen

37 275 892

0

1.Intézményi működési bevételek

12 725 892

2.Közhatalmi bevételek

2.2 Helyi adók

24 500 000

2.3 Átengedett központi adó

0

2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek

50 000

3. Óvoda működési bevétele

0

II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési

101 280 235

0

támogatása) összesen

1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása

48 861 465

2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások

4 445 280

3.Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 120 000

4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám.

756 102

5.Közutak fenntartásának támogatása

2 964 166

6.Beszámítás összege

7.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

8.Óvodapedagógusok bér támogatása

10 209 150

9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők

2 919 000

támogatása

10.Óvodaműködtetési támogatás

1 753 200

11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg

Óvodapedag.minősítési támogatás

864 000

12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés

6 514 672

támogatása

13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

6 542 000

14.Kistelepülések szociális támogatásának kiegészítése

15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

61 200

16.Nyilvános könyvtár támogatása

2 270 000

17.Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

18. Polg. ill. utáni támogatása

0

19.Műk.célú ktgv.és kieg.tám.

20.Elszámolásból származó bev.

III.Egyéb működési bevételek

47 004 340

0

1.Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

47 004 340

IV.Központosított előirányzat bevételek

1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

2.Támogatás értékű felhalmozási bevétel

3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

Költségvetési bevételek összesen:

A (I+II+III+IV)

185 560 467

V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

56 212 898

37 793 137

18 419 761

pénzforgalom nélküli bevételek

Előző év pénzmaradványának igénybevétele

56 212 898

37 793 137

18 419 761

1.működési célra

37 793 137

37 793 137

2.felhalmozási célra

18 419 761

18 419 761

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

56 212 898

pénzforgalom nélküli bevételek össszesen B (V.)

37 793 137

18 419 761

Bevételek összesen: (A+B)

241 773 365

37 793 137

18 419 761

2/a. melléklet 2/

Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Ft-ban

Megnevezés

2021. évi módosított előirányzat

Működési bevételek

Költségvetési bevételek

Felhal-mozási bevételek

Kapott támogatás

Támog.ért. bevét.

Pénzeszköz-átvételek

Tartósan adott kölcsönök

Pénzma-radvány

Hosszú lejáratú kötelez.

Rövid lejáratú hitel

Összesen

Adó,illeték kiszabása,beszedése

24 550 000

24 550 000

Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

99 010 235

2 783 786

101 794 021

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

2 750 400

2 750 400

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

56 212 898

56 212 898

Könyvtári állomány gyarapítása

2 270 000

2 270 000

Óvodához hozzájárulás és bevétel

121 572

121 572

Postai tevékenység

10 462 736

10 462 736

Közmunka

2 372 000

2 372 000

Gyermekétkeztetés

2 263 156

2 263 156

Város és községgazdálkodás

38 976 582

38 976 582

ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN

37 275 892

101 280 235

0

0

2 750 400

44 253 940

0

56 212 898

0

0

241 773 365

2/b. melléklet 2/

2021. évi helyi adó bevétel

Eredeti előirányzat

Helyi adók

24 500 000

Építményadó

3 500 000

Telekadó

7 000 000

Idegenforgalmi adó

0

Helyi iparűzési adó

10 000 000

Kommunális adó

4 000 000

Átengedett központi adók

0

Gépjárműadó

0

Bírságok, egyéb pótlékok

50 000

Pótlékok

50 000

Összesen:

24 550 000

3. melléklet

Önkormányzat kiadásai

Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Önkormányzat

Önkormányzat

Mindösszesen

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

15 038 133

76 155 003

91 193 136

1.

Működési kiadások

1.

Személyi juttatások

11 460 063

18 461 174

29 921 237

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 774 870

2 794 294

4 569 164

3.

Dologi kiadások

1 803 200

44 497 355

46 300 555

4.

Finanszírozás kiadása

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 267 000

6 267 000

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

3 330 248

3 330 248

3.

Működési célú pénzeszközátadások

804 932

804 932

Felhalmozási kiadások

57 366 464

57 366 464

1.

Felújítás

15 404 338

15 404 338

2.

Beruházás

0

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

41 962 126

41 962 126

4.

Felhalmozási célú péneszközátadások

0

Kölcsönök

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

Tartalék előirányzatok

0

1.

Általános tartalék

16 312 753

16 312 753

2.

Céltartalék (Megelőlegezés)

4 051 333

4 051 333

1.

Működési célú céltartalékok

0

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

Költségvetési kiadások összesen:

0

1.

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

1.

Működési célú kiadások

2.

Felhalmozási célú kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 038 133

153 885 553

168 923 686

4. melléklet

Várható kiadások jogcímenként

Ft-ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Mindösszesen

Önkormányzat

Önkormányzat

Közös Hivatal

Óvoda

Önként vállalt feladat

Kötelező feladat

Működési kiadások

15 038 133

72 019 823

54 877 471

17 972 208

159 907 635

1.

Működési kiadások

0

1.

Személyi juttatások

11 460 063

18 461 174

45 481 068

13 699 332

89 101 637

2.

Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 774 870

2 794 294

7 022 512

2 088 476

13 680 152

3.

Dologi kiadások

1 803 200

44 497 355

2 373 891

2 184 400

50 858 846

4.

Egyéb folyó kiadások

0

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 267 000

6 267 000

6.

Finanszírozás kiadása

0

2.

Működési célú támogatásértékű kiadások

3 330 248

0

3 330 248

3.

Működési célú pénzeszközátadások

0

804 932

0

804 932

Felhalmozási kiadások

0

57 366 464

0

57 366 464

1.

Felújítás

15 404 338

15 404 338

2.

Beruházás

0

3.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

41 962 126

41 962 126

Kölcsönök

0

1.

Működési célú kölcsönök

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

2.

Felhalmozási célú kölcsönök

0

0

0

0

0

1.

Kölcsön nyújtása

0

2.

Kölcsön törlesztése

0

Tartalék előirányzatok

20 364 086

0

0

20 364 086

1.

Általános tartalék

0

16 312 753

0

0

16 312 753

2.

Céltartalék Megelőlegezés)

0

4 051 333

0

0

4 051 333

1.

Működési célú céltartalékok

0

0

0

2.

Felhalmozási célú céltartalékok

0

Költségvetési kiadások összesen:

0

1

Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

0

0

1.

Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások

0

2.

Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások

0

2.

Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai

0

0

0

0

0

1.

Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

2.

Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.

0

3.

Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.

0

3.

Finanszírozás, megelőlegezés

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

1.

Működési célú kiadások

15 038 133

96 519 089

54 877 471

17 972 208

184 406 901

2.

Felhalmozási célú kiadások

57 366 464

57 366 464

KIADÁSOK ÖSSZESEN

15 038 133

153 885 553

54 877 471

17 972 208

241 773 365

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozás célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel mérlegszerűen

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Intézményi működési bevételek

37 275 892

Személyi juttatások

89 101 637

Közhatalmi bevételek

Munkaadói járulékok

13 680 152

Kapott támogtások

101 280 235

Dologi kiadások

50 858 846

Központosított előirányzat

Ellátottak pénzbeli juttatása

6 267 000

Támogatásértékű támogatások

47 004 340

ÁHT-n belüli pénze. átadás

804 932

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel

37 793 137

Támogatásértékű pénze. átadás

3 330 248

Tartalék

16 312 753

Megelőlegezés

4 051 333

Működési bevétel összesen:

223 353 604

Működési költségvetés összesen:

184 406 901

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel

Felújítási kiadások

15 404 338

Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről

Beruházási kiadások

41 962 126

Támogatásértésű felhalmozási bevételek

Felhalmozási költségvetés összesen:

57 366 464

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel

18 419 761

Felhalmozási bevétel összesen:

18 419 761

Összesen

241 773 365

Összesen

241 773 365

6. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatása

Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Települési támogatás

1 920 000

Átmeneti segély

4 147 000

Temetési segély

200 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

6 267 000

7. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Óvoda

Ft-ban

Sorszám

Hónap

Zalacsányi Csány László Óvoda

1.

Január

1 494 138

2.

Február

1 494 137

3.

Március

1 494 137

4.

Április

1 494 137

5.

Május

1 494 137

6.

Június

1 494 138

7.

Július

1 494 138

8.

Augusztus

1 494 138

9.

Szeptember

1 494 138

10.

Október

1 494 138

11.

November

1 494 138

12.

December

1 494 138

Összesen:

17 929 652

Közös Hivatal

Ft-ban

Sorszám

Hónap

Közös Hivatal

1.

Január

4 572 651

2.

Február

4 572 651

3.

Március

4 572 651

4.

Április

4 572 651

5.

Május

4 572 651

6.

Június

4 572 651

7.

Július

4 572 651

8.

Augusztus

4 572 651

9.

Szeptember

4 572 651

10.

Október

4 572 651

11.

November

4 572 651

12.

December

4 572 655

Összesen:

54 871 816

Önkormányzat

Ft-ban

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

BEVÉTELEK

Intézményi műk. bevételek

3 106 324

3 106 324

3 106 324

3 106 324

3 106 324

3 106 324

3 106 324

3 106 324

3 106 324

3 106 324

3 106 324

3 106 328

37 275 892

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kapott támogatás

8 440 020

8 440 020

8 440 020

8 440 020

8 440 020

8 440 020

8 440 020

8 440 020

8 440 020

8 440 020

8 440 020

8 440 015

101 280 235

Műk. Célú tám. Ért. bevételek

3 917 028

3 917 028

3 917 028

3 917 028

3 917 028

3 917 028

3 917 028

3 917 028

3 917 028

3 917 028

3 917 028

3 917 032

47 004 340

Pénzmaradvány

4 684 408

4 684 408

4 684 408

4 684 408

4 684 408

4 684 408

4 684 408

4 684 408

4 684 408

4 684 408

4 684 408

4 684 410

56 212 898

Bevételek összesen

20 147 780

20 147 780

20 147 780

20 147 780

20 147 780

20 147 780

20 147 780

20 147 780

20 147 780

20 147 780

20 147 780

20 147 785

241 773 365

KIADÁSOK

Személyi juttatások

7 425 136

7 425 136

7 425 136

7 425 136

7 425 136

7 425 136

7 425 136

7 425 136

7 425 136

7 425 136

7 425 136

7 425 141

89 101 637

Munkaadókat terhelő járulékok

1 140 013

1 140 013

1 140 013

1 140 013

1 140 013

1 140 013

1 140 013

1 140 013

1 140 013

1 140 013

1 140 013

1 140 009

13 680 152

Dologi kiadások

4 238 237

4 238 237

4 238 237

4 238 237

4 238 237

4 238 237

4 238 237

4 238 237

4 238 237

4 238 237

4 238 237

4 238 239

50 858 846

Felújítás

0

0

0

0

0

15 404 338

0

0

0

15 404 338

Beruházás

0

0

0

29 976 582

0

11 985 544

0

0

0

0

41 962 126

Ellátottak pénzbeni juttatásai

522 250

522 250

522 250

522 250

522 250

522 250

522 250

522 250

522 250

522 250

522 250

522 250

6 267 000

Támogatásértékű kiadás

344 598

344 598

344 598

344 598

344 598

344 598

344 598

344 598

344 598

344 598

344 598

344 602

4 135 180

Tartalék

1 359 396

1 359 396

1 359 396

1 359 396

1 359 396

1 359 396

1 359 396

1 359 396

1 359 396

1 359 396

1 359 396

1 359 397

16 312 753

Megelőlegezés

4 051 333

4 051 333

Kiadások összesen:

19 080 963

15 029 630

15 029 630

45 006 212

15 029 630

15 029 630

30 433 968

27 015 174

15 029 630

15 029 630

15 029 630

15 029 638

241 773 365

8. melléklet

Felhalmozási kiadások

2021. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Önkormányzat

1.

15 404 338

Közutak, hidak, alagutak, mezőgazdasági utak

12 129 376

Felújítás

3 274 962

Áfa

15 404 338

Felújítási kiadások összesen

1.

41 962 126

Város és községgazdálkodás

33 034 638

Beruházás

8 927 488

Áfa

41 962 126

Beruházási kiadások összesen

57 366 464

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

9. melléklet

Gördülő tervezés

forintban!

Sor-szám

Bevételek

Megnevezés

2021

2022

2023

2024

1

2

Összesen

Működési

Összesen

Működési

Összesen

Működési

Összesen

Működési

1.

Intézményi működési bevétel

12 725 892

12 725 892

13 000 000

13 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

14 000 000

2.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

24 550 000

24 550 000

39 050 000

39 050 000

39 050 000

39 050 000

39 050 000

39 050 000

3.

Önkormányzat működési támogatása

99 010 235

99 010 235

99 000 000

99 000 000

101 000 000

101 000 000

101 000 000

101 000 000

4.

Támogatásértékű bevételek

44 253 940

44 253 940

10 000 000

10 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

5.

Működési célú pénzeszközátvétel, Központosított előirányzat

2 750 400

2 750 400

6.

Nyilvános könyvtár

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

7.

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

56 212 898

56 212 898

30 477 000

30 477 000

25 000 000

25 000 000

20 000 000

20 000 000

8.

Költségvetési bevételek összesen:

241 773 365

241 773 365

193 797 000

193 797 000

192 320 000

192 320 000

187 320 000

187 320 000

9.

Értékpapír kibocsátása, értékesítése

10.

Hitelek felvétele

11.

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

12.

Forgatási célú belf.,külf. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése

13.

Betét visszavonásából származó bevétel

14.

Egyéb működési finanszírozási célú bevétel

15.

Finanszírozási célú bevételek

16.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

241 773 365

241 773 365

193 797 000

193 797 000

192 320 000

192 320 000

187 320 000

187 320 000

forintban!

Sorszám

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Megnevezés

2021

2022

2023

2024

1

2

Összesen

Működési

Összesen

Működési

Összesen

Működési

Összesen

Működési

1.

Személyi juttatások

89 101 637

89 101 637

96 000 000

96 000 000

96 000 000

96 000 000

96 000 000

96 000 000

2.

Munkaadókat terhelő járulék

13 680 152

13 680 152

14 900 000

14 900 000

14 900 000

14 900 000

14 900 000

14 900 000

3.

Dologi kiadások

50 858 846

50 858 846

54 000 000

54 000 000

54 000 000

54 000 000

54 000 000

54 000 000

4.

ÁHT kívüli pénzeszköz átadás

3 330 248

3 330 248

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

5.

Támogatásértékű pénzeszköz átadás

804 932

804 932

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

6.

Szociális juttatások

6 267 000

6 267 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

5 523 000

5 523 000

7.

Tartalék

16 312 753

16 312 753

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

8.

Céltartalék (megelőlegezés)

4 051 333

4 051 333

9.

Költségvetési kiadások összesen:

184 406 901

184 406 901

180 300 000

180 300 000

180 300 000

180 300 000

179 823 000

179 823 000

10.

Felújítás

15 404 338

15 404 338

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

3 000 000

3 000 000

11.

Likviditási hitelek törlesztése

12.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

13.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

14.

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

15.

Befektetési célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása

16.

Forgatási célú belföldi, külföldi étékpapírok vásárlása

17.

Betét elhelyezése

18.

Felhalm.kiadások

41 962 126

41 962 126

8 497 000

8 497 000

7 020 000

7 020 000

4 497 000

4 497 000

19.

Finanszírozási célú kiadások

20.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

21.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

41 962 126

41 962 126

13 497 000

13 497 000

12 020 000

13 497 000

7 497 000

11 000 000

22.

Költségvetési többlet:

241 773 365

241 773 365

193 797 000

193 797 000

192 320 000

192 320 000

187 320 000

187 320 000

10. melléklet

Zalacsányi Csány László Óvoda 2021. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

17 929 652

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

17 929 652

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

42 556

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

42 556

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

17 972 208

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

17 972 208

1.1.

Személyi juttatások

13 699 332

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 088 476

1.3.

Dologi kiadások

2 184 400

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

17 972 208

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3

11. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok

2021. év

2022. év

2023. év

2024. és

2025. év

Összesen

Megnevezése

230 000

240 000

250 000

260 000

270 000

1 250 000

Vagyonbiztosítás

130 000

130 000

140 000

140 000

140 000

680 000

Települési hulladék 50% egyedülállók

1 106 418

1 161 739

1 219 825

1 280 817

1 344 858

6 113 657

Háziorvosi ügyeleti díj

1 466 418

1 531 739

1 609 825

1 680 817

1 754 858

8 043 657

Több éves feladatok összesen

12. melléklet

KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL 2021.

Ft-ban

Helyi adónál, gépjárműadónál

biztosított kedvezmény, mentesség

Bevétel kedvezmény

Adott kedvezmény

Bevétel

összege adónemenként

nélkül

Gépjárműadó

0

0

0

Adókedvezmények

0

0

0

13. melléklet

Zalacsányi Közös Hivatal 2021. évi várható kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

1

2

3

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

54 871 816

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

54 871 816

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

5 655

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

5 655

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Önkormányzati támogatás

7.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

54 877 471

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

54 877 471

1.1.

Személyi juttatások

45 481 068

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 022 512

1.3.

Dologi kiadások

2 373 891

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

54 877 471

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet

Létszám

Intézmény megnevezése

Összesen

Polgármester

Közalkalmazott

Köztisztviselő

Egyéb

Közös Önkormányzati Hivatal

10

10

Zalacsány Község Önkormányzata

10

1

1

7

Zalacsányi Csány László Óvoda

3

3

Közfoglalkoztatottak

9

9

Költségvetési szervek összesen:

32

1

4

10

16