Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS JELKÉPEIRŐL ÉS A HELYI ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

Hatályos: 2013. 03. 01 - 2018. 06. 28

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

23/2011. (VIII. 26.)

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e

Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról[1]


Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a jelképekhez fűződő tisztelet és méltóság megóvása, a városi történelmi és művészeti örökség megőrzése érdekében a város jelképeiről, továbbá a város érdekében végzett kiemelkedő munka elismerése céljából – a következőket rendeli el:


ELSŐ RÉSZ

BÉKÉS VÁROS JELKÉPEIRŐL


I. Fejezet

Békés Város címere


1. A címer leírása

1. § (1) A címerpajzsban kék mezőben, levágott, derékszögben behajlított páncélos jobb kar, vörös színű, négy ezüst ponttal (körrel) díszített arany nyelű, és szegélyű zászlót tart. A pajzson ezüst sisak nyugszik, rajta nyílt, aranyszínű korona. A sisakdísz vállban elvágott, tompa szögben behajlított kivont ezüst kardot tartó páncélos jobb kar.

(2) A címer ábrázolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. A városi címer használatának köre

2. § (1) A város címerét kizárólag díszítő és utaló jelképként lehet felhasználni. A város címere hatósági eljárás során nem alkalmazható.

(2) A város címere használható:

a) Képviselő-testületi ülés meghívóin,

b) a Képviselő-testület bizottságai felhívásain, programjain, tervein az általuk kötött megállapodásokon, szerződéseken,

c) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, a városra utaló emléktárgyakon,

d) a Képviselő-testület által alapított, vagy kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető- vagy emlékérmeken,

e) a Képviselő-testület ünnepségein, rendezvényein,

f) nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában,

g) tisztségviselők levelezéseiben,

h) az előzőekben felsoroltak értelemszerű alkalmazásával - külön engedély alapján - más városi szervek is használhatják,

i) jelvényként a címer engedély nélkül használható.


3. A városi címer használatának módjai

3. § (1) A város címerét – mint díszítő és utaló jelképet – kizárólag hiteles alakban, a rendeletben meghatározott ábrázoláshoz hűen, a méretarányok és a színek megtartása mellett szabad alkalmazni.

(2) Egyes esetekben megengedhető, hogy a városi címer kizárólag a tárgy anyagának színében (fém, bőr, fa, stb.) készüljön.

(3) A városi címert csak olyan mértékig szabad kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(4) Az állami címerrel való együttes használat során az állami címer jelentőségét kisebbíteni nem lehet.


4. A városi címer használatának engedélyezése

4. § (1)[2] A város címerének felhasználását, alkalmazását a polgármester engedélyezi.

(2)[3] Az engedély egyszeri vagy folytatólagos felhasználásra is adható. Az engedélyben az alkalmazás módját is meg kell határozni.

(3)[4] Amennyiben a címer alkalmazásával, felhasználásával a felhasználó bevételre tesz szert, a címer használatához való hozzájárulást a polgármester jogosult díj fizetéséhez kötni, melynek mértékét - a felhasználásból származó, tervezett bevételt alapul véve - a polgármester határozza meg, egy összegben, évi átalány formájában vagy a felhasználó által megszerzett bevételhez képest százalékosan megállapított mértékben.

(4)[5] A díjfizetési kötelezettség alól a polgármester felmentést adhat, amennyiben a címer

a) a várost bemutató, népszerűsítő kiadványokon, termékeken,

b) a városban hagyománnyal rendelkező termékeken,

c) sportruhákon, intézményi formaruhákon

kerül felhasználásra.

(5)[6] A város címere a 2. § (2) bekezdése a), b), d), e), g), i) pontjaiban megállapított esetekben engedély nélkül alkalmazható.


5. § (1)[7] A városi címer használatára vonatkozó kérelmeket a polgármesterhez írásban kell benyújtani. A kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a kérelmező szerv, vagy személy megnevezését és címét,

b) a címer felhasználásának, illetve előállításának célját,

c) az előállítás esetén az előállítandó mennyiséget,

d) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját,

e) kereskedelmi forgalom esetén a várható bevétel számításokkal alátámasztott mértékének meghatározását,

f) a címer használatának az időtartamát,

g) a kérelmező szervnél a címer felhasználásáért felelős személy nevét.

(2) A kérelemhez csatolni kell a címerrel díszített tárgy mintáját, vagy fénymásolatát.

(3)[8] A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes szerv megnevezését és címét,

b) az engedélyezett felhasználási cél megjelölését,

c) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének határidejét,

d) a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat

e) amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj mértékét.


6. § (1) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) az engedély sorszámát és iktatószámát,

b) az engedélyes szerv, vagy személy nevét és címét,

c) a felhasználásért felelős személy nevét,

d) az engedély érvényességének határidejét,

e) az előállítás esetén az engedélyezett darabszámot.

(2) Tilos az engedély kiadása a városi címer használatára, vagy előállítására, ha a használat, illetve a forgalomba hozatal módja, vagy körülményei a város jó hírnevét, vagy a város lakosságának jó érzését sérti.


II. Fejezet

Békés Város logója


6/A. § (1) A logó leírása: a város főtéri hídjának, híd melletti pavilonjainak grafikus ábrázolása, e rendelet 2. melléklete szerint.

(2) A logó bármilyen színben használható.

(3) A logó használható e rendelet 2. § (2) bekezdésének c), e), f), g), h) pontjaiban felsorolt esetekben.

(4) A logó használatának módjára e rendelet 3. § (1)-(3) bekezdésében, a logó használatának engedélyezésére e rendelet 4-6. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.


6/B. § (1) A város szlogenje: „Békés - a hidak városa”.

(2) A szlogen a város marketing tevékenysége során bárhol felhasználható a logóval együtt, vagy anélkül.


III. Fejezet

Békés Város zászlaja


5. A zászló leírása

7.§ (1) Arany szegélyű, vörös színű, vízszintes (fekvő) téglalap. Jobb oldalt spiccben bevágott a vízszintes oldal harmadáig, bal oldalt négy ezüst kör. A zászló oldalainak aránya: 1 : 3.

(2) A zászló ábrázolását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


6. A városi zászló használata

8.§ A városi zászló használható:

a) a Képviselő-testület ülésein és a város életében más, jelentős események alkalmával,

b) az állami zászló elsőbbsége mellett az önkormányzati szervek, gazdasági társaságok, intézmények ünnepségein, rendezvényein,

c) megkülönböztetésül a több település részvételével megtartott rendezvényeken,

d) a város bel- és külföldi kapcsolataiban.


8/A. § A városi zászlótartókon állandó jelleggel kerül elhelyezésre az állami és a városi zászló, a harmadik zászlótartón az alkalmi rendezvények, városba érkező delegációk zászlói helyezhetők el, a rendezvény időtartamára.


MÁSODIK RÉSZ

A HELYI ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL


IV. Fejezet

Békés Város Díszpolgára


9. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azoknak a személyeknek, akik Békés város és polgárai érdekében tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek, a város hazai és nemzetközi elismerését elősegítették, a "Békés Város Díszpolgára" címet adományozza.


10. § (1) Díszpolgári Cím adományozására javaslatot tehetnek:

a) az önkormányzat Képviselő-testületének tagjai,

b) a Képviselő-testület bizottságai,

c) az önkormányzat tisztségviselői,

d) a városban székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

e) a városban működő intézmények,

f) a városban székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek.

(2) A javaslatot minden év március 10-ig kell benyújtani Békés Város Polgármesteréhez.

(3) A javaslatok értékelését a Polgármester által felkért bizottság(ok) végzi(k).

(4) A döntést a Képviselő-testület a márciusi ülésén hozza meg.

(5) A Díszpolgári Cím adományozására Békés várossá alakulásának évfordulóján, ünnepi Képviselő-testületi ülésen kerül sor.


11. § (1) A Díszpolgári Címben részesítetteknek adományozásakor a Polgármester a díszpolgári oklevelet és Békés város emlékplakettjét adja át.

(2) A díszpolgári oklevél tartalmazza:

a) Békés város címerét,

b) az adományozó megjelölését,

c) a testületi határozat számát,

d) a kitüntetett nevét,

e) a kitüntetés indokát,

f) a Polgármester és a Jegyző aláírását, valamint az önkormányzat bélyegző lenyomatát.


12. § (1)[9] A Díszpolgári Cím elhunyt személy részére történő adományozásakor a díszpolgári oklevelet, valamint Békés város emlékplakettjét a kitüntetett Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozója veheti át.

(2)[10] A díszpolgári oklevél másolatát a helytörténeti gyűjteményben is el kell helyezni.


13. § (1) Békés Város Díszpolgárát

a) megilleti a kitüntető cím viselésének joga,

b) a város által rendezett hivatalos ünnepségeken fenntartott hely,

c) elhalálozáskor – családja kívánságára – ingyenes díszsírhely illeti meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogok gyakorlásának biztosításáért a Polgármester felelős.


14. § (1) A díszpolgár nevét, fényképét és a díszpolgári oklevél adatait „Békés Város Díszpolgárainak könyvébe” kell bejegyezni, illetve elhelyezni. A bejegyzést a polgármester írja alá.

(2) Békés város díszpolgárainak könyvét a Jegyző őrzi.

(3) A díszpolgárság adományozásával kapcsolatos ügykezelési teendőket a Polgármesteri Hivatal végzi.


15. § (1) A Képviselő-testület a díszpolgári címet a 10. § (1) bekezdésében foglalt személyek vagy szervezetek bármelyikének javaslatára visszavonhatja attól, aki a díszpolgársággal járó megbecsülésre méltatlanná válik.

(2) Visszavonás esetén a díszpolgár nevét törölni kell Békés Város Díszpolgárainak könyvéből.


V. Fejezet

Békés Városért


16. § (1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon személyeknek, akik a város gazdasági, társadalmi fejlődése, a kulturális és a művészeti élet területén, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek, a "Békés Városért" kitüntetést alapítja

a) oktatás, művelődés, művészet és sport területén végzett tevékenységért,

b) egészségügy, szociális ellátás és ifjúságvédelem területén, valamint az egészséges ifjúságért végzett tevékenységért,

c) közigazgatás és közbiztonság területén végzett tevékenységért,

d) városfejlesztő és -szépítő, közélet területén végzett tevékenységért,

e) életmű díjként.

(2) A Képviselő-testület évente legfeljebb három „Békés Városért”kitüntetést adományoz.


17. § (1) A kitüntetéssel bronz plakett, oklevél és pénzjutalom jár.

(2) A bronz plakett kör alakú, melynek előlapján Békés város címere látható, hátoldalán a kitüntetett neve és az adományozás dátuma. A plakett díszes dobozban van elhelyezve.

(3) A város címerével ellátott oklevelet Békés Város Polgármestere és Jegyzője írja alá. Az oklevél igazolja az adományozás tényét és tartalmazza annak indoklását.

(4) A kitüntetéssel járó pénzjutalom a mindenkori minimálbér négyszerese.


18. § (1) A "Békés Városért" kitüntetésre a 10. § (1) bekezdésében felsoroltak tehetnek javaslatot.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt

a) személyi adatait,

b) az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, és

c) méltatását.

(3) A javaslatot minden év március 10-ig kell benyújtani Békés Város Polgármesteréhez.


19. § (1) A javaslatok értékelését a Polgármester által felkért bizottság(ok) végzi(k).

(2) A döntést a képviselő-testület a márciusi ülésén hozza meg.


20. § (1) A „Békés Városért” kitüntetés adományozására a Képviselő-testület jogosult, erről határozattal dönt.

(2) A kitüntetést a Polgármester évenként a Békés várossá alakulásának évfordulójára (április 15.) megrendezett ünnepi testületi ülésen adja át.

(3) A kitüntetésekről az erre a célra rendszeresített díszalbumban nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kitüntetett nevét, lakcímét, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység pontos megjelölését és az adományozás időpontját. A díszalbumban a kitüntetett beleegyezésével fényképe is elhelyezendő.


7. A „Békés Városért” kitüntetés visszavonása

21. § (1) Vissza kell vonni, így elveszti a kitüntetést és a kitüntetéshez fűződő jogokat az, akit a Bíróság a közügyektől jogerősen eltiltott.

(2) Közkegyelem vagy egyéni kegyelem a kitüntetést, illetőleg a kitüntetéshez fűződő jogokat kifejezett rendelkezés hiányában nem adja vissza.

(3) Ha a kitüntetett a kitüntetésre egyéb okból érdemtelenné vált, a Képviselő-testület a kitüntetést határozatával visszavonja. A visszavonást és annak okát a kitüntetésről vezetett nyilvántartásba fel kell vezetni.


VI. Fejezet

Civilek a Városért


22. § (1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon civil szervezetek számára, amelyek a város gazdasági, társadalmi fejlődéséhez

a) tudományos, művészeti, közéleti munkásságukkal, valamint a békési hagyományok őrzésével hosszú ideje hozzájárulnak,

b) sajátos, illetve nehéz élethelyzetben lévő személyek, csoportok és közösségek érdekében végzett tevékenységükkel hozzájárulnak a város által nyújtott szociális ellátások színvonalának emeléséhez,

c) a város turisztikájának, gasztronómiájának érdekében végzett tevékenységükkel kiemelkedő munkát végeznek, valamint aktívan közreműködnek a turisztikai szolgáltatások szervezésében,

d) oktatás-nevelés, közművelődés, sport területén végzett tevékenységükkel tartósan hozzájárulnak,

e) egészségügy, szociális ellátás és ifjúságvédelem területén, valamint az egészséges ifjúságért végzett tevékenységükkel hozzájárulnak,

f) közigazgatás és közbiztonság területén végzett tevékenységükkel aktívan közreműködnek,

a „Civilek a Városért” kitüntetést alapítja.

(2) A Képviselő-testület évente legfeljebb egy „Civilek a Városért” kitüntetés adományozásáról dönt.


23. § (1) A kitüntetéssel Csuta György festőművész által készített dísz plakett és oklevél jár. A plakett díszes dobozban van elhelyezve.

(2) A város címerével ellátott oklevelet Békés Város Polgármestere és Jegyzője írja alá. Az oklevél igazolja az adományozás tényét és tartalmazza annak indoklását.


24. § (1) A „Civilek a Városért” kitüntetésre a 10. § (1) bekezdésében felsoroltak tehetnek javaslatot.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt

a) szervezet megjelölését (név, székhely, képviselő),

b) az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, és

c) méltatását.

(3) A javaslatot minden év március 10-ig kell benyújtani Békés Város Polgármesteréhez.


25. § (1) A javaslatok értékelését a Polgármester által felkért bizottság(ok) végzi(k).

(2) A kitüntetett szervezetekről a Képviselő-testület a márciusi testületi ülésén határoz.

(3) A kitüntetést évenként Békés várossá alakulásának évfordulóján (április 15.) ünnepi testületi ülésen a Polgármester adja át.


26. § (1) A kitüntetésekről adományozásról a Jegyző nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kitüntetett szervezet nevét, székhelyét, képviselőjét, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység pontos megjelölését, a Képviselő-testület határozatának számát és az adományozás időpontját.


8. „Civilek a Városért” kitüntetés visszavonása

27. § (1) A kitüntetés visszavonható, ha azt a kitüntetett szervezet bizonyíthatóan érdemtelenül kapta, vagy arra érdemtelenné, méltatlanná vált.

(2) Az elismerés visszavonását az kezdeményezheti, aki az adományozó javaslat megtételére is jogosult volt. Az érdemtelenséget, méltatlanná válást az elismerés visszavonását indítványozónak kell bizonyítania.

(3) Az elismerés visszavonásáról a Képviselő- testület dönt.

(4) A visszavonást és annak okát a kitüntetésről vezetett nyilvántartásba fel kell vezetni.

(5) Az elismerés visszavonásáról szóló döntést az érintettel közölni kell.


VII. fejezet

Békés Város Ifjúsági Díja


28. § (1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon 20. életévüket be nem töltött békési, illetve Békésen tanuló, illetve sportoló fiataloknak, akik személyes példamutatásukkal, kimagasló eredményeikkel érdemeket szereztek, hozzájárulva ezzel Békés Város jó hírnevének öregbítéséhez, a „Békés Város Ifjúsági Díja” kitüntetést alapítja

a) az oktatási intézményben nyújtott kiemelkedő tanulmányi és közösségi tevékenység,

b) megyei vagy országos tanulmányi versenyen elért országos szinten elismert eredmény,

c) regionális vagy országos versenyen elért egyéni vagy csapatsport eredmények,

d) a kulturális élet; a közművelődés területén maradandó értékeket teremtő kimagasló munka,

e) valamely művészet (különösen a zene-, a tánc-, a színház-, a képző- és iparművészet, a film- és fotóművészet) vagy tudomány területén elért országos szinten elismert eredmény

elismeréseként.

(2) A Képviselő-testület évente legfeljebb öt „Békés Város Ifjúsági Díja” kitüntetés adományozásáról dönt.

(3) „Békés Város Ifjúsági Díja” kitüntetésben korábban részesülő személy ismételten nem jelölhető.


29. §  (1) „Békés Város Ifjúsági Díja” plakettből és a hozzátartozó díszes oklevélből áll.

(2) A „Békés Város Ifjúsági Díja” feliratú, Békés város címerével ellátott oklevelet Békés Város Polgármestere és Jegyzője írja alá. Az oklevél igazolja az adományozás tényét és tartalmazza annak indoklását.


30. § (1) A kitüntetésekről adományozásról a jegyző nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kitüntetett nevét, lakcímét az adományozás alapjául szolgáló tevékenység pontos megjelölését, a Képviselő-testület határozatának számát és az adományozás időpontját. A díszalbumban a kitüntetett beleegyezésével fényképe is elhelyezendő.


31. § (1) A kitüntetésekre javaslatot tehetnek:

a) az önkormányzat Képviselő-testületének tagjai,

b) helyben tanulók esetében az alap- és középfokú oktatási intézmények, valamint a Diákönkormányzatok Békési Szövetsége,

c) nem Békésen tanulók esetében Diákönkormányzatok Békési Szövetsége,

d) sportegyesületek,

e) kulturális intézmények,

f) a városban székhellyel rendelkező társadalmi szervezetek.

(2) Amennyiben a kitüntetésre javasoltak száma meghaladja a rendeletben szereplő létszámot, az ágazatilag illetékes Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rangsorolja a javaslatokat.

(3)  A javaslattétel határideje tárgyév augusztus 15. napja.


32. § (1) A kitüntetettek személyéről a Képviselő-testület tárgyévi augusztusi ülésén határoz.

(2) A kitüntetések átadására a Madzagfalvi Napok keretében tárgyév szeptemberében kerül sor.


VIII. Fejezet

Az Év Békési Sportolója


33. § (1) Békés Város Képviselő-testülete azon sportolóknak, akik az adott évben kiváló eredményeket értek el hazai, illetve nemzetközi versenyeken, és ezzel hozzájárultak a város ismertségének növeléséhez, „Az Év Békési Sportolója” címet adományozza.

(2) A kitüntetéssel gravírozott serleg jár, illetve a versenyző szakosztályának a költségvetési rendeletben jóváhagyott összegű támogatás, amit a díjazott fejlődésének biztosítására köteles fordítani, amennyiben a sportoló a szakosztály kereteiben folytatja a versenyzést.

(3) A kitüntetésre javaslatot tehetnek a helyi sport szervezetek minden év március 16-ig.

(4) Amennyiben a kitüntetésre javasoltak száma meghaladja a rendeletben szereplő létszámot, az ágazatilag illetékes Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság rangsorolja a javaslatokat.

(5) A Képviselő-testület évente legfeljebb három „Az Év Békési Sportolója” cím adományozásáról dönt.

(6) A díj átadásra minden évben az áprilisi ünnepi Képviselő-testületi ülésen kerül sor.


IX. Fejezet

Az 1956-os Békési Forradalmárok Tiszteletére alapított Emlékérem


34. § (1) Békés Város Képviselő-testülete az 1956. októberi forradalom és szabadságharc idején a nemzet szolgálatában és a haza szabadságának védelmében szerzett érdemek elismeréseként, a forradalom és szabadságharc tiszteletére Emlékérmet alapít.

(2) Az Emlékérem erkölcsi jellegű, adományozása a város tiszteletét és megbecsülését fejezi ki.

(3) Az Emlékérem adományozható:

a) azoknak a békési kötődésű polgároknak, akik a forradalmi kormányban, nemzeti (forradalmi) bizottságokban, munkástanácsokban, demokratikus pártokban, nemzetőrségben, valamint más forradalmi szervezetekben jelentős tevékenységet fejtettek ki,

b) azoknak a békési kötődésű polgároknak, akik az 1956. évi forradalom és szabadságharc idején fegyverrel harcoltak a független és demokratikus Magyarországért,

c) azoknak, akik a forradalom idején békési polgárok voltak és személyi szabadságukat az 1956-os forradalom eszméihez való ragaszkodásukért korlátozták,

d) azoknak a békési kötődésű polgároknak, akik az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének őrzéséért és megörökítéséért kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki.

(4) Az Emlékérem adományozásáról a polgármester és a Képviselő-testület tagjainak javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(5) Az Emlékérem elhunyt személynek is adományozható (posztumusz kitüntetés). Az elhunyt személy részére adományozott Emlékérem átvételére házastársa (élettársa), ennek hiányában örököse jogosult.

(6) Az Emlékérem átadására az 1956. évi októberi forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett városi ünnepség alkalmából kerül sor.


X. Fejezet

Szabálysértési rendelkezések[11]


35. §


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


36. § (1) A korábban adományozott városi kitüntetéseket, címeket, jelvényeket tulajdonosaik továbbra is használhatják.

(2) E rendelet 2011. október 1. napján lép hatályba.

(3) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló 10/1995. (III. 31.) önkormányzati rendelete.


37. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.


B é k é s , 2011. augusztus 25.


                Izsó Gábor s.k.                                               Tárnok Lászlóné s.k.

                 polgármester                                                              jegyzőA rendelet kihirdetésre került: 2011. augusztus 26-án


             Tárnok Lászlóné s.k.

                       jegyző


1. melléklet a 23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethezBékés Város Címere
2. melléklet a 23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
Békés Város logója

3. melléklet a 23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
Békés Város zászlaja[1]

Módosították a 3/2012. (I. 27.), 16/2012. (V. 25.), 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletek.


[2]

Módosította a 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[3]

Módosította a 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[4]

Beiktatta a 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[5]

Beiktatta a 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[6]

Módosította a 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[7]

Módosította a 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[8]

Módosította a 3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[9]

Módosította a 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[10]

Módosította a 4/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[11]

Hatályon kívül helyezte a 16/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelet 10. §-a.