Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

A PIACOKRÓL, VÁSÁROKRÓL

Hatályos: 2015. 06. 30

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2012. (II. 29.)

ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t e

A PIACOKRÓL, VÁSÁROKRÓL[1]Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Békés Város közigazgatási területén Békés Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanon rendezett, illetőleg fenntartott piacokra és vásárokra, így különösen Békés Város Önkormányzata tulajdonában álló Piac téren (Békés, Fáy utca, 2288 hrsz.) található ingatlanon (továbbiakban: piac) működtetett piacon megrendezett:

  1. heti piacra,
  2. napi élelmiszer piacra,
  3. használtcikk piacra,
  4. nem közterületen tartott alkalmi (ünnepi) vásárra,
  5. napi baromfi piacra,
  6. havi kisállat vásárra.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Békés Város közigazgatási területén piacot fenntartóra, a piac üzemeltetőjére, azokra a természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, amelyek az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában lakóhellyel, vagy székhellyel rendelkeznek, és Békés Város Önkormányzata által fenntartott piacon és vásáron eladnak, vásárolnak, kereskedelmi tevékenységet folytatnak, illetve tartózkodnak.


2. A piac fenntartása


2. § (1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) az e rendeletben foglaltaknak megfelelően piacot tart fenn, illetve vásárt rendez.

(2) Piac jelen rendelet alapján akkor tartható, amennyiben a piac fenntartója a piac nyilvántartásba vételéről szóló jogerős határozattal rendelkezik.

(3) Piac rendezésének helyét, időpontját a helyben szokásos módon úgy kell közzétenni, illetőleg az érintett hatóságokat úgy kell értesíteni, hogy arról az árusok, a vásárlók (esetleg egyéb érintettek) kellő időben értesülhessenek.

(4) A piac rendjéről, a piaci díjtételekről, a piaci árusítás szabályairól az üzemeltető jól látható helyen, hirdetményben tájékoztatja az árusokat és a vásárlókat.


3. A piac üzemeltetése


3. § (1)[2] A vásár rendezésével és a piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat Békés Város Önkormányzata (a továbbiakban: üzemeltető) látja el.

(2) Az üzemeltető feladata a piacok és vásárok üzemeltetése, rendjének biztosítása, területének tisztántartása, valamint egyéb e rendeletben meghatározott feladatok ellátása.

(3) Az üzemeltető gondoskodik:

  1. a piac területén lévő közös helyiségek tisztántartásáról, a megfelelő számú hulladéktároló elhelyezéséről, szükség szerinti fertőtlenítéséről, a hulladék elszállításáról,
  2. a piac megnyitásáról, az odaérkező árusok elhelyezéséről;
  3. a piac rendjének fenntartásáról, a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések folyamatos betartásának ellenőrzéséről, a helypénz beszedéséről és annak elszámolásáról.

(4) Az üzemeltetőt a piac területén az igazolvánnyal ellátott hivatali dolgozók és a piacfelügyelők képviselik.

(5) A piacok ideje alatt a piacfelügyelő jogszerű utasításait az e rendelet hatálya alá tartozó személyek kötelesek tudomásul venni és betartani.


4. A piac nyitvatartási ideje


4. § (1) A piac nyitvatartási idejét, rendjét az üzemeltető határozza meg.

(2) A nyitvatartási rendet a piac bejáratainál jól látható módon ki kell függeszteni.

(3) A napi piac április 1-jétől szeptember 30-ig 5.00 órától 18.00 óráig, október 1-jétől március 31-ig 6.00 órától 17.00 óráig tart nyitva.

(4) Heti piac minden héten kedden és pénteken tartható.

(5) A piac szombaton és vasárnap 15.00 óráig tart nyitva.

(6) Ünnepnapon piac nem tartható, kivéve ha a kereskedelmi hatósági jogkör gyakorlója engedélyezi.


5.§ A piac területén létesített üzlet nyitva tartására a 4. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni.


5. Helyhasználat engedélyezése, helyfoglalás


6. § (1) A piacon, vásáron az árusítás bérelt helyen vagy a piacfelügyelő által kijelölt helyen történhet.

(2) Amennyiben a kereskedelmi tevékenység engedélyhez kötött, a helyhasználati engedélyt csak az ilyen tevékenység folytatására jogosító engedély bemutatásával szabad kiadni.

(3) A piacon kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő köteles az értékesítés helyén, a vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni a nevét, címét, illetve székhelyét, telefonszámát, valamint elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik.

(4) Az üzemeltető csak a piac, vásár befogadóképességéig köteles helyet biztosítani az árusításhoz.

(5) A helyhasználó a kijelölt helyet engedély nélkül nem változtathatja meg, a piac területén máshol nem árusíthat, árut, göngyöleget máshol nem rakhat le.

(6) A piacon, vásáron elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a helyhasználó feladata és felelőssége. Az áru értékcsökkenéséért, elvesztéséért a fenntartót és az üzemeltetőt nem terheli felelősség.


7. § (1) A piac üzemeltetője az árusítóhelyeket bérbeadás útján is hasznosíthatja.

(2) A bérleti szerződés napi, havi, vagy ennél hosszabb időre, de maximum 1 évre köthető.

(3) Az állandó helyhasználatért a helyhasználó bérleti díjat fizet.

(4) A bérleti joggal a bérlő jogot szerez arra, hogy a bérlet időtartama alatt a bérelt árusítóhelyet kizárólag ő használja, azzal hogy a bérleti díj megfizetése nem mentesíti a napi helypénz megfizetése alól.

(5) A  lekötött hely a szerződés időtartama alatt más árus számára nem adható ki, kivéve ha azt a jogosult a piac, vásár kezdetétől számított 1 órán belül nem foglalja el.

(6) A bérleti szerződés megszűnése esetén a hely a bérlő által nem ruházható át.


6. Helypénz


8. § (1) A piacon vagy vásáron csak az végezhet a piacon vagy vásáron folytatott kereskedelmi tevékenységre, az értékesített termékre, az értékesítő helyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak megfelelő termékértékesítést, továbbá vendéglátó-ipari, kölcsönző, megőrző, mutatványos, valamint helyben végezhető kereskedelmi szolgáltató és javítóipari tevékenységet, aki a fenntartó által meghatározott helypénzt megfizeti. A helypénz beszedéséről az üzemeltető gondoskodik.

(2) A mindenkori érvényes díjszabásokat a piac területén jól látható helyen ki kell függeszteni.

(3) A napi helyhasználatra kijelölt terület igénybevételére helyjegy megváltásával szerez jogosultságot az értékesítő. A napi helyhasználók a helyjegy megváltásával a piac nyitásától zárásáig tartó árusításra jogosultak.

(4) Ugyanaz az árusítóhely naponta többször is kiadható, ha azt a helyhasználó kiürítette és elhagyta.

(5) Napidíjas hely a piac minden erre alkalmas része, amelyet az üzemeltető e célra kijelöl.

(6) A helypénzkezelő a befizetett helypénznek megfelelő értékű, sorszámmal, dátummal ellátott helyjegyet köteles adni, melyet az eladó köteles a piac, vásár végéig megőrizni, azt ellenőrzéskor felmutatni. Az elvesztett helyjegy csak újabb jegy vásárlásával pótolható.

(7)[3] A helypénzkezelő köteles a beszedett összegről az üzemeltetőnek elszámolni, és a beszedett helypénzt az Önkormányzat költségvetési számlájára csekken befizetni.

(8) Az önkormányzat által fenntartott piacon alkalmazandó díjszabást a Képviselő-testület évente normatív határozatban állapítja meg minden év december 31. napjáig.


7. A piacon forgalomba hozható áruk köre


9. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó piacon és vásáron a piac és vásár jellegének megfelelő termék hozható forgalomba, melynek forgalmazását jogszabály nem tiltja, illetve a forgalomba hozatal jogszabályi előírásait a forgalmazó betartja.

(2) A piacon a gyűjtött, szedett gomba nem árusítható. Termesztett gomba származási engedéllyel árusítható.


8. A piac rendjének fenntartása


10. § (1) A piac és vásár közlekedési rendjének meghatározása az üzemeltető feladata.

(2) A piac és vásár területére csak árufeltöltést végző gépjárművel lehet behajtani. A gépjárműveknek az áru le- és felrakodása után, illetve legkésőbb a piac nyitását követő 1 órán belül a vásár és piac területét el kell hagynia, ezt követően kizárólag a piacfelügyelő engedélyével lehet behajtani a piac területére.

(3) A piacfelügyelő által kijelölt helyen gépkocsiról és utánfutóról történő árusítás esetén a (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.

(4) A felhozott áruk elhelyezése, sátrak és asztalok felállítása a nyitva tartás kezdetétől számított 1 óráig lehetséges. A felhozott áruk elpakolása a nyitvatartási idő elteltét követő 1 órán belül kötelező.

(5) Kerékpárral, motorkerékpárral, segéd motorkerékpárral a piac területére behajtani, valamint ezeket a járműveket betolni, áruszállítási cél kivételével tilos.

(6) A kerékpárokat - ideértve az áruszállítás céljára bevitt kerékpárokat is - a piac körül elhelyezett kerékpártárolókban kell elhelyezni. A gépjárműveket, motorkerékpárokat, segéd motorkerékpárokat a parkolóban kell elhelyezni.


11. § (1) A piaci árusítók az árusítóhelyüket, illetve a piaci pavilonok tulajdonosai, bérlői az üzletük előtti területet kötelesek a közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően tisztántartani, valamint mindennemű szemetet, állati és növényi hulladékot összegyűjteni és azt a kijelölt hulladékgyűjtőbe elhelyezni.

(2)[4] Az üzletek vegyszeres, fertőtlenítőszeres felmosó és lemosó szennyvizeinek elhelyezését üzleten belül a csatornaszolgáltató, a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya és a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által meghatározott módon kialakított leürítő helyen kell megoldani.

(3) A csapadékvíz-elvezető csatornába szennyvizet önteni tilos.

(4) Az elhullott állatot a piac és vásár területéről a tulajdonos saját költségén köteles azonnal eltávolítani.

(5) Nyilvános WC használata biztosított a piac nyitvatartási ideje alatt.

(6) Az élelmiszer piacra kutyát bevinni a vakvezető és a segítő kutyák kivételével tilos.


9. Hatóságok


12. § A piac rendjét a forgalomba hozott termékeket a jogszabályban foglaltak megtartását az a vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009.(III. 13.) Kormányrendelet 9. §-ában rögzített hatóságok ellenőrzik.


10. Záró rendelkezések


13. § E rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.

14. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

15. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról, piacokról szóló 21/2009. (VI. 26.) rendelete.

16. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs záradékkal történő ellátásáról szóló 30/2009. (VIII. 28.) rendeletének 1. § (2) bekezdés n) pontja,.

17. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról, piacokról szóló 21/2009. (VI. 26.) rendelet módosításáról szóló 32/2009. (X. 2.) rendelete.

18. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról, piacokról szóló 21/2009. (VI. 26.) rendelet módosításáról szóló 49/2009. (XI. 27.) rendelete.

19. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról, piacokról szóló 21/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 40/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete.

20. § Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a vásárokról, piacokról szóló 21/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 34/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelete.


B é k é s , 2012. február 28.

      Izsó Gábor                                                           Tárnok Lászlóné

      polgármester                                                                  jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2012. február 29–én

Tárnok Lászlóné

         jegyző                                                                                     

[1]

módosítva a 32/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel

[2]

módosítva a 32/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel


[3]

módosítva a 32/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel

[4]

módosítva a 32/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel