Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 23/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 24 - 2020. 04. 23

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

POLGÁRMESTERÉNEK

5/2020. (IV. 21.)

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK TISZTELETDÍJÁRÓL ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉRŐL szóló 23/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet m ó d o s í t á s á r ó lBékés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 9/1995. (III. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) a következő, 2/A. §-sal egészül ki:


2/A. § A 2. § (2) és (3) bekezdése a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt felfüggesztésre kerül, kifizetés ezen bekezdések alapján nem történik.


2. § Jelen rendelet 2020. május 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


B é k é s, 2020. április 23.


              Kálmán Tibor s.k.                                                                     Tárnok Lászlóné s.k.

                polgármester                                                                                      jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2020. április 23. napján.


Tárnok Lászlóné s.k.

            jegyző